Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Σλοβακίας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Σλοβακίας

Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση είχε ως στόχο να βοηθήσει τις αρχές της υποψήφιας χώρας στις προσπάθειές τους ώστε να μπορέσει η χώρα να εκπληρώσει τα κριτήρια της προσχώρησης. Περιέγραφε λεπτομερώς τις προτεραιότητες της ενταξιακής προετοιμασίας της χώρας, ιδίως σχετικά με την υιοθέτηση του κεκτημένου, και αποτελούσε τη βάση του προγραμματισμού της προενταξιακής βοήθειας μέσω κοινοτικών προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα Phare.

Μετά την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης, στις 16 Απριλίου 2003, και την επίσημη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Μαΐου 2004, η εταιρική σχέση για την προσχώρηση έπαψε να ισχύει.

Στην ανακοίνωση "Πρόγραμμα Δράσης 2000 (es de en fr)", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωνε ορισμένες προτάσεις σχετικά με την ενίσχυση της προενταξιακής στρατηγικής για όλες τις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ). Η στρατηγική αυτή έχει ως κύριο στόχο να παράσχει ένα συνεκτικό πρόγραμμα προετοιμασίας των χωρών αυτών για την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα

  • να συγκεντρώσει τις διάφορες μορφές συνδρομής που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα ενιαίο πλαίσιο, στις εταιρικές σχέσεις για την προσχώρηση,
  • να εξοικειώσει τις υποψήφιες χώρες με τις διαδικασίες και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κοινοτικά προγράμματα.

1) ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση (που θεσπίστηκε τον Μάρτιο του 1998 και τροποποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 1999 και τον Ιανουάριο του 2002) είναι να ενταχθούν σε ενιαίο νομικό πλαίσιο οι τομείς εργασίας προτεραιότητας που καθορίζονταν στη γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα που θα βοηθήσουν τη Σλοβακία να υλοποιήσει αυτές τις προτεραιότητες και οι όροι χορήγησης της εν λόγω βοήθειας. Η εταιρική σχέση αποτελεί τη βάση μιας σειράς μέσων που αποβλέπουν στην υποστήριξη της προσπάθειας των υποψηφίων χωρών κατά τη διαδικασία προσχώρησής τους.

Αυτά τα μέσα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ένα εθνικό πρόγραμμα για την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου (ΕΠΥΚ), την από κοινού αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής, το σύμφωνο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, το σχέδιο εθνικής ανάπτυξης καθώς και άλλα τομεακά προγράμματα που είναι απαραίτητα αφενός για τη συμμετοχή στα διαρθρωτικά ταμεία μετά την προσχώρηση και αφετέρου για την υλοποίηση του ISPA και του SAPARD πριν την προσχώρηση. Το 2002, η εταιρική σχέση προσχώρησης χρησίμευσε ως βάση για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την ενίσχυση των διοικητικών και δικαστικών ικανοτήτων της Σλοβακίας.

Τα μέσα αυτά δεν θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εταιρικής σχέσης, αλλά οι προτεραιότητές τους θα είναι σύμφωνες με αυτήν.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση θα εξασφαλίζεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σλοβακίας.

2) ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι προτεραιότητες κατανέμονται σε δύο ομάδες: τις βραχυπρόθεσμες και τις μεσοπρόθεσμες. Τα ζητήματα προτεραιότητας της πρώτης ομάδας είναι αυτά που η Σλοβακία είναι ενδεχόμενο να ρυθμίσει ή να προωθήσει μέχρι τέλους του έτους 2000. Για τη ρύθμιση των ζητημάτων προτεραιότητας της δεύτερης ομάδας αναμένεται ότι θα απαιτηθούν αρκετά έτη.

Η Σλοβακία τήρησε σε μεγάλο βαθμό τις προτεραιότητες σχετικά με τα πολιτικά κριτήρια. Οι προτεραιότητες σχετικά με τα οικονομικά κριτήρια τηρήθηκαν εν μέρει. Σε ότι αφορά τις προτεραιότητες στους τομείς της πολιτικής ανταγωνισμού, των στατιστικών, του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων, του περιβάλλοντος, της προστασίας των καταναλωτών και της υγείας, της συνεργασίας στο χώρο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, της τελωνειακής ένωσης και του δημοσιονομικού ελέγχου, οι προτεραιότητες τηρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Στους λοιπούς τομείς οι προτεραιότητες τηρήθηκαν εν μέρει.

Τον Δεκέμβριο του 1999, οι προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση αποτέλεσαν το αντικείμενο αναθεώρησης (βλ. σελίδα 3 του παραρτήματος της απόφασης 1999/852/ΕΚ). Τον Φεβρουάριο 2002 (Απόφαση 2002/934/ΕΚ), δημοσιεύτηκε μια τελευταία τροποποίηση. Αυτή δεν είναι η παραπομπή στην οποία βασίζεται η έκθεση της Επιτροπής του έτους 2001.

Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι ακόλουθοι:

(Για να έχετε πρόσβαση σε πιο πρόσφατη ενημέρωση μπορείτε να ανατρέξετε στην ανάλυση της ανάκτησης του ευρωπαϊκού κεκτημένου)

3) ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Phare

Το πρόγραμμα PHARE 1999 για τη Σλοβακία προέβλεπε συνολικές πιστώσεις ύψους 28 εκατ. ευρώ. Επίσης προβλεπόταν συμπληρωματικό κονδύλιο ύψους 6 εκατ. ευρώ για πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας με τη Αυστρία, 4 εκατ. για τη συνεργασία με την Πολωνία και 2 εκατ. ευρώ για τη συνεργασία με την Ουγγαρία. Το πρόγραμμα Phare χορήγησε 43,5 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα προόριζε επίσης 25 εκατ ευρώ για την διάλυση του πυρηνικού σταθμού της Bohunice. 12 εκατ. επί πλέον διατέθηκαν για τη διασυνοριακή συνεργασία με την Αυστρία (6 εκατ.), την Πολωνία (4 εκατ.) και την Ουγγαρία (2 εκατ.). Το PHARE 2002 προόριζε επίσης εθνικό κονδύλιο 37 εκατ. ευρώ για τη Σλοβακία. Διατέθηκε επί πλέον ποσό 20,1 εκατ. δυνάμει της διευκόλυνσης που προβλέπει το πρόγραμμα για την ενίσχυση των θεσμών της χώρας. Το εθνικό κονδύλιο περιελάμβανε ποσόν 12 εκατ. για την διασυνοριακή συνεργασία.

Οι αρχές της χώρας εταίρου αναλαμβάνουν την ευθύνη των συμβάσεων και των πληρωμών που συνδέονται με τη βοήθεια. Ωστόσο, ο χρηματοδοτικός κανονισμός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποχρεώνει την Επιτροπή να επιβλέπει τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων και να εγκρίνει, πριν από την έναρξη της ισχύος της, κάθε σύμβαση που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα PHARE και υπογράφεται από τη χώρα εταίρο.

Προενταξιακή ενίσχυση

Από το έτος 2000, η χρηματοδοτική ενίσχυση περιλαμβάνει συνδρομή στη γεωργία και στην αγροτική ανάπτυξη (SAPARD) και ένα διαρθρωτικό μέσο (ISPA) που παρέχει προτεραιότητα σε μέτρα στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Ο κανονισμός που συντονίζει τη ενίσχυση στο πλαίσιο του PHARE, του SAPARD και του ISPA, ο οποίος εκδόθηκε τον Ιούνιο του 1999, παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να ασκεί εκ των υστέρων έλεγχο των συμβάσεων, εφόσον κρίνει ότι ο δημοσιονομικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε από τη χώρα εταίρο είναι ανεπαρκής.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2002, το σύνολο της διαθέσιμης χρηματοδοτικής ενίσχυσης τοποθετείτο σε 80,5 εκατ. ευρώ ετησίως για το PHARE, σε 18,6 εκατ. ευρώ ετησίως για το SAPARD και μεταξύ 43,5 και 5,5 εκατ. ευρώ για το ISPA. Το SAPARD 2002 προόριζε για τη Σλοβακία κονδύλιο 19,2 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο κονδύλιο του ISPA τοποθετείτο μεταξύ 38,1 και 59,9 εκατ. ευρώ.

4) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Απόφαση 98/262/ΕΚ, 30.3.1998Επίσημη Εφημερίδα L 121, 23.4.1998

Απόφαση 99/852/ΕΚ, 6.12.1999Επίσημη Εφημερίδα L 335 της 28.12.1999

Γνώμη της Επιτροπής COM(97) 2004 τελικόΔεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(98) 703 τελικόΔεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(1999) 511 τελικόΔεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(2000) 711 τελικόΔεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(2001) 700 τελικό - SEC(2001) 1754Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2002/93/ΕΚ, 28.01.2002Επίσημη Εφημερίδα L 44, 14.02.2002

Έκθεση της Επιτροπής COM(2002) 700 τελικό - SEC(2002) 1410Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19.11.2004

Top