Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας

Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση είχε ως στόχο να βοηθήσει τις αρχές της υποψήφιας χώρας στις προσπάθειές τους ώστε να μπορέσει η χώρα να εκπληρώσει τα κριτήρια της προσχώρησης. Περιέγραφε λεπτομερώς τις προτεραιότητες της ενταξιακής προετοιμασίας της χώρας, ιδίως σχετικά με την υιοθέτηση του κεκτημένου, και αποτελούσε τη βάση του προγραμματισμού της προενταξιακής βοήθειας μέσω κοινοτικών προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα Phare.

Μετά την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης, στις 16 Απριλίου 2003, και την επίσημη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Μαΐου 2004, η εταιρική σχέση για την προσχώρηση έπαψε να ισχύει.

Στην ανακοίνωση «Ατζέντα 2000» (es de en fr), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε ορισμένες προτάσεις σχετικά με την ενίσχυση της προενταξιακής στρατηγικής για όλες τις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ). Η στρατηγική αυτή έχει ως κύριο στόχο να παράσχει ένα συνεκτικό πρόγραμμα προετοιμασίας των χωρών αυτών για την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα :

  • να συγκεντρώσει τις διάφορες μορφές συνδρομής που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση εντός ενιαίου πλαισίου, των εταιρικών σχέσεων προσχώρησης,
  • να εξοικειώσει τις υποψήφιες χώρες με τις διαδικασίες και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κοινοτικά προγράμματα.

1) ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός της Εταιρικής Σχέσης για την Προσχώρηση (η οποία εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 1998 και τροποποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 1999 και τον Ιανουάριο του 2002) είναι να ενταχθούν σε ενιαίο νομικό πλαίσιο οι κατά προτεραιότητα τομείς εργασίας, που προσδιορίζονται στη Γνώμη της Επιτροπής για την αίτηση προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται για να συνδράμουν την Τσεχική Δημοκρατία στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων αυτών καθώς και οι όροι που θα ισχύουν για την παροχή αυτής της βοήθειας. Η εταιρική αυτή σχέση αποτελεί το πλαίσιο σειράς μέσων που αποσκοπούν στην υποστήριξη της προσπάθειας των υποψηφίων χωρών κατά τη διαδικασία προσχώρησής τους

Τα μέσα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εθνικό πρόγραμμα για την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου (ΕΠΥΚ), την από κοινού αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων προτεραιοτήτων οικονομικής πολιτικής, το σύμφωνο κατά του οργανωμένου εγκλήματος, το πρόγραμμα εθνικής ανάπτυξης καθώς και άλλα τομεακά προγράμματα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στα Διαρθρωτικά Ταμεία μετά την ένταξη και για την εφαρμογή των προενταξιακών μέσων ISPA και SAPARD πριν από την προσχώρηση. Το 2002 η εταιρική σχέση για την προσχώρηση χρησίμευσε ως βάση για την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης με σκοπό την ενίσχυση των διοικητικών και δικαστικών ικανοτήτων της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Αν και τα μέσα αυτά δεν θα αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εταιρικής σχέσης , οι προτεραιότητές τους θα είναι σύμφωνες με αυτή.

2) ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι προτεραιότητες έχουν χωριστεί σε δύο κατηγορίες: τις βραχυπρόθεσμες και τις μεσοπρόθεσμες. Τα θέματα προτεραιότητας της πρώτης κατηγορίας είναι αυτά που η Τσεχική Δημοκρατία επρόκειτο να ρυθμίσει ή να προωθήσει κατά τη διάρκεια του έτους 2000. Η διευθέτηση των θεμάτων προτεραιότητας της δεύτερης κατηγορίας αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2003.

Η Τσεχική Δημοκρατία έχει επιτύχει εν μέρει τις προτεραιότητες όσον αφορά τα οικονομικά και πολιτικά κριτήρια. Έχει επιτύχει πλήρως ή σε μεγάλο βαθμό τις προτεραιότητες που συνδέονται με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, την οικονομική και νομισματική ένωση, τις στατιστικές, τις κοινωνικές υποθέσεις και την απασχόληση, την ενέργεια, τον πολιτισμό και την πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα, το περιβάλλον, την προστασία των καταναλωτών και την υγεία, τη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων καθώς και τον δημοσιονομικό έλεγχο. Οι περισσότερες από τις άλλες προτεραιότητες έχουν επιτευχθεί εν μέρει.

Τον Δεκέμβριο του 1999, οι προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση αποτέλεσαν αντικείμενο αναθεώρησης (βλέπε σελ. 3 του παραρτήματος της απόφασης 1999/858/ΕΚ). Τον Νοέμβριο του 2000 οι προτεραιότητες αυτές αναθεωρήθηκαν για δεύτερη φορά. Μια τελευταία αναθεώρηση δημοσιεύτηκε το 2002 (απόφαση 2002/85/ΕΚ). Η αναθεώρηση αυτή αποτέλεσε τη βάση για την αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Επιτροπή στο πλαίσιο της έκθεσης του 2002.

Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής:

(Για να έχετε πρόσβαση σε πιο πρόσφατη ενημέρωση μπορείτε να ανατρέξετε στην ανάλυση της ανάκτησης του ευρωπαϊκού κεκτημένου)

3) ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Phare

Το πρόγραμμα PHARE 2000 για την Τσεχική Δημοκρατία προέβλεπε εθνική χρηματοδότηση ύψους 59 εκατ. ευρώ. Συμπληρωματικό ποσό ύψους 10 εκατ. ευρώ είχε διατεθεί σε ένα πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας με τη Γερμανία. Επίσης, είχαν διατεθεί 5 εκατ. ευρώ στη συνεργασία με την Αυστρία και 5 εκατ. ευρώ στη συνεργασία με την Πολωνία. Κατά την περίοδο 1999-2000 το πρόγραμμα PHARE χορήγησε στην Τσεχική Δημοκρατία 722,5 εκατ. ευρώ. Το Phare 2001 της διέθεσε 65,4 εκατ. ευρώ. Ένα επιπλέον ποσό ύψους 19 εκατ. προοριζόταν για τη διασυνοριακή συνεργασία με τη Γερμανία (10 εκατ.), την Πολωνία (5 εκατ.) και την Αυστρία (4 εκατ.). Το Phare 2002 προέβλεπε 60 εκατ. ευρώ καθώς και μια συνολική χρηματοδότηση 24,8 εκατ. στο πλαίσιο της επιπλέον διευκόλυνσης για την ενίσχυση των θεσμών της χώρας. Μια άλλη επιπλέον βοήθεια είχε χορηγηθεί υπέρ της διασυνοριακής συνεργασίας με τη Γερμανία (10 εκατ.), την Αυστρία (4 εκατ.) και την Πολωνία (5 εκατ.).

Οι αρχές της χώρας εταίρου αναλαμβάνουν την αρμοδιότητα των συμβάσεων και των πληρωμών που σχετίζονται με τη βοήθεια. Ωστόσο, ο δημοσιονομικός κανονισμός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποχρεώνει την Επιτροπή να επιτηρεί τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων και να εγκρίνει κάθε σύμβαση που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα PHARE και υπογράφεται από τη χώρα εταίρο πριν από την έναρξη ισχύος της .

Προενταξιακή βοήθεια

Από το έτος 2000, η χρηματοδοτική βοήθεια θα περιλαμβάνει βοήθεια στη γεωργία και στην ανάπτυξη της υπαίθρου (SAPARD) και ένα διαρθρωτικό μέσο (ISPA) που δίνει προτεραιότητα σε μέτρα που λαμβάνονται στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Ο κανονισμός που συντονίζει τη βοήθεια PHARE, SAPARD και ISPA, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 1999, επιτρέπει στην Επιτροπή να ασκεί εκ των υστέρων έλεγχο των συμβάσεων όταν κρίνει ανεπαρκή το δημοσιονομικό έλεγχο που διενεργεί η χώρα εταίρος.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2002, το σύνολο της διαθέσιμης ετήσιας χρηματοδοτικής βοήθειας ήταν 79 εκατ. ευρώ για το PHARE, 22 εκατ. ευρώ για το SAPARD και μεταξύ 55 και 80 εκατ. για το ISPA. Το SAPARD-2002 χορήγησε στην Τσεχική Δημοκρατία 23,1 εκατ. ευρώ. Η συνολική χρηματοδότηση του ISPA για το 2002 ήταν μεταξύ 59,9 και 87,1 εκατ.

4) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Απόφαση 98/267/ΕΚ, 30.03.1988Επίσημη Εφημερίδα L 121 της 23.4.1998

Απόφαση 1999/858/ΕΚ, 6.12.1999Επίσημη Εφημερίδα L 335 της 28.12.1999

Γνώμη της Επιτροπής COM(97) 2009 τελικόΔεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(98) 708 τελικόΔεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(1999) 503 τελικόΔεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(2001) 700 τελικό - SEC(2001) 1746Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2002/85/ΕΚ, 28.01.2002Επίσημη Εφημερίδα L 44 της 14.2.2002

Έκθεση της Επιτροπής COM(2002) 700 τελικό - SEC(2002) 1402Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.9.2003]

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19.11.2004

Top