Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εσθονία - Ενίσχυση των διοργανικών και διοικητικών ικανοτήτων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Εσθονία - Ενίσχυση των διοργανικών και διοικητικών ικανοτήτων

Βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες:

 • ενίσχυση των οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με τη θέσπιση του κανονιστικού πλαισίου και με τον έλεγχο·
 • εκπόνηση συνολικής εθνικής στρατηγικής για την επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων·
 • εκπόνηση στρατηγικής και κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για την εδραίωση των διαφόρων φορέων εποπτείας που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα·
 • ενίσχυση των αρμόδιων διοικήσεων του φυτοϋγειονομικού και του κτηνιατρικού τομέα, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές των εξωτερικών συνόρων·
 • θεσμική ενίσχυση στον τομέα του περιβάλλοντος·
 • έναρξη της εγκαθίδρυσης των απαραίτητων διαρθρώσεων διαρθρωτικής και περιφερειακής πολιτικής.

Αξιολόγηση (Οκτώβριος 1999)

Οι ανωτέρω προτεραιότητες τηρήθηκαν εν μέρει.

Η Εσθονία οφείλει να συνεχίσει τις προσπάθειές της προκειμένου να αυξήσει τις δυνατότητές της στον θεσμικό και τον διοικητικό τομέα. Δεν έχει ακόμη θεσπιστεί στρατηγική για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την εγκαθίδρυση και την ενίσχυση των οργάνων εποπτείας και εκτέλεσης χρειάζεται να συνεχιστούν (ιδίως στους τομείς της προστασίας των καταναλωτών, της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, της φορολογίας, των τελωνείων, των κινητών αξιών, του ανταγωνισμού, του περιβάλλοντος και στον φυτοϋγειονομικό τομέα). Έχει ήδη εγκριθεί πρόγραμμα με στόχο την εδραίωση των φορέων εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά δεν έχει ακόμη εκδοθεί επίσημη απόφαση που να θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του.

Αξιολόγηση (Νοέμβριος 2000)

Συνεχίστηκε η επεξεργασία των σχεδίων αγροτικής και εθνικής ανάπτυξης. Σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο του εσωτερικού και εξωτερικού δημοσιονομικού ελέγχου. Δεν έχουν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή οι δομές καταπολέμησης της απάτης και οι μονάδες λογιστικού ελέγχου στους κόλπους των οργανισμών χρηματοδότησης. Η ανεξαρτησία των εθνικών εσωτερικών ελεγκτών πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω. Η επιμόρφωση των δικαστών βελτιώθηκε.

Αξιολόγηση (Νοέμβριος 2001)

Διαπιστεύθηκε ο οργανισμός πληρωμής για το SAPARD. Πραγματοποιήθηκαν πρόοδοι στον προγραμματισμό και τη διαχείριση του ISPA. Θεσπίστηκαν μονάδες λογιστικού και εσωτερικού ελέγχου. Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή οι δομές καταπολέμησης της απάτης και η ανεξαρτησία των εσωτερικών ελέγχων. Στην επιμόρφωση των δικαστών σημειώθηκε σημαντική πρόοδος.

Αξιολόγηση (Οκτώβριος 2002)

Η αξιολόγηση αυτών των προτεραιοτήτων δεν πραγματοποιήθηκε. Το μέρος της έκθεσης του 2002 που αφορά την εταιρική σχέση για την προσχώρηση επικεντρώνεται στα θέματα που απαιτούν περισσότερη εργασία για την προετοιμασία της Εσθονίας για την προσχώρηση.

Αξιολόγηση (Νοέμβριος 2003)

Συμβουλευθείτε τα θεματικά δελτία σχετικά με την ανάληψη του κοινοτικού κεκτημένου.

Μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες:

 • να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του δημόσιου τομέα σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο·
 • να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία του προϋπολογισμού, στον εσωτερικό δημοσιονομικό έλεγχο, στη στατιστική, στα τελωνεία, στο περιβάλλον και στη γεωργία·
 • να βελτιωθεί η λειτουργία του δικαστικού συστήματος·
 • να ενισχυθούν οι αρμόδιες αρχές στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (προσωπικό σε επαρκή αριθμό και με κατάλληλη κατάρτιση)·
 • να συσταθούν οι αρμόδιες διοικήσεις στον τομέα του ελέγχου των ειδών διατροφής.

Αξιολόγηση (Οκτώβριος 1999)

Ουδεμία πρόοδος έχει συντελεστεί σε αυτούς τους τομείς.

Αξιολόγηση (Νοέμβριος 2000)

Δεν σημειώθηκε πρόοδος σ' αυτή την προτεραιότητα.

Αξιολόγηση (Νοέμβριος 2001)

Το δικαστικό σύστημα εξακολουθεί να βελτιώνεται. Τα συστήματα δημοσιονομικού ελέγχου και οι ικανότητες όσον αφορά τη στατιστική ενισχύθηκαν. Πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των υπουργείων.

Αξιολόγηση (Οκτώβριος 2002)

Η αξιολόγηση αυτών των προτεραιοτήτων δεν πραγματοποιήθηκε

Αξιολόγηση (Νοέμβριος 2003)

Συμβουλευθείτε τα θεματικά δελτία σχετικά με την ανάληψη του κοινοτικού κεκτημένου.

Κατόπιν της υπογραφής της συνθήκης προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Τσεχική Δημοκρατία προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Μαΐου 2004.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Απόφαση 98/264/ΕΚ της 30.03.1998Επίσημη Εφημερίδα L 121 της 23.04.1998

Απόφαση 1999/855/ΕΚ της 6.12.1999Επίσημη Εφημερίδα L 335 της 28.12.1999

Γνώμη της Επιτροπής COM(97) 2006 τελικόΔεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(98) 705 τελικόΔεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(1999) 504 τελικόΔεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(2000) 704 τελικόΔεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM (2001) 700 τελικό - SEC(2001) 1747Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(2002) 700 τελικό - SEC(2002) 1403Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(2003) 675 τελικό - SEC(2003) 1201Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19.11.2004

Top