Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Σλοβενία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Σλοβενία

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Επιτροπής COM(97)2010 τελικό [Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής COM(98)709 τελικό [Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής COM(99) 512 τελικό [Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής COM(2000) 712 τελικό [Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής COM(2001) 700 τελικό - SEC(2001) 1755 [Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής COM(2002) 700 τελικό - SEC(2002) 1411 [Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής COM(2003) 675 τελικό - SEC(2003) 1208 [Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Στη γνώμη της του Ιουλίου 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η μεταφορά του κοινοτικού κεκτημένου όσον αφορά την άμεση φορολογία δεν θα δημιουργoύσε σημαντικά προβλήματα στη Σλοβενία. Αντίθετα, στον τομέα της έμμεσης φορολογίας η Επιτροπή διατηρούσε επιφυλάξεις - λόγω της απουσίας καθεστώτος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ή ειδικών φόρων κατανάλωσης - ως προς το κατά πόσον η Σλοβενία θα μπορούσε να τηρήσει μεσοπρόθεσμα το κεκτημένο. Έκρινε επίσης ότι η χώρα θα μπορούσε να συμμετάσχει στην αμοιβαία συνδρομή, υπό την προϋπόθεση ότι η φορολογική της διοίκηση θα βελτίωνε την τεχνογνωσία της στον τομέα αυτόν.

Στην έκθεση του Νοεμβρίου 1998 διαπιστώνεται σημαντική επιβράδυνση της νομοθετικής δραστηριότητας στον τομέα αυτόν, δεδομένου ότι δεν είχε σημειωθεί καμία ουσιαστική πρόοδος. Η εισαγωγή του ΦΠΑ και ενός καθεστώτος ειδικών φόρων κατανάλωσης για μια ακόμη φορά είχε αναβληθεί.

Τον Οκτώβριο του 1999, η Επιτροπή έκρινε ότι τελικά επετεύχθη σημαντική πρόοδος, κυρίως χάρη στην ψήφιση του νόμου για τον ΦΠΑ και την αναδιάρθρωση της φορολογικής διοίκησης.

Τον Οκτώβριο του 2000 η Επιτροπή έκρινε ότι η Σλοβενία είχε σημειώσει πραγματική πρόοδο και ότι μόνο ορισμένες δευτερεύουσες τροποποιήσεις ήταν αναγκαίες. Εκδόθηκαν κανονισμοί σχετικά με την εφαρμογή των νόμων για το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, καθώς και διάταγμα σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα τσιγάρα και στα οινοπνευματώδη που παράγονται από μικρές βιομηχανίες απόσταξης. Η Σλοβενία ενίσχυσε τη διοικητική της ικανότητα προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή τη νέα νομοθεσία καθώς και τη διοικητική συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή. Πράγματι, οι φορολογικές της υπηρεσίες έχουν αναδιοργανωθεί (ΦΠΑ). Η τελωνειακή διοίκηση δημιούργησε ένα τμήμα ειδικών φόρων κατανάλωσης και, τον Ιανουάριο του 2000, εισήγαγε ένα νέο σύστημα συγκέντρωσης δεδομένων για τους φορολογούμενους. Κανένα καινούργιο στοιχείο δεν διαπιστώθηκε στον τομέα της άμεσης φορολογίας.

Τον Οκτώβριο του 2001 η Σλοβενία σημείωσε εκ νέου κάποια πρόοδο, κυρίως στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης (έγκριση μηδενικών δασμών για τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση, με στόχο την εναρμόνιση του συγκεκριμένου συντελεστή με τον συντελεστή για το κρασί, ευθυγράμμιση του επιπέδου δασμών για το μεθάνιο με το αντίστοιχο επίπεδο για το υγραέριο, δηλαδή πάνω από τον ελάχιστο συντελεστή ΕΚ, αύξηση του δασμού για την αιθυλική αλκοόλη). Αντίθετα, καμία εξέλιξη δεν σημειώθηκε στους τομείς του ΦΠΑ, της άμεσης φορολογίας, της διοικητικής συνεργασίας και της αμοιβαίας συνδρομής. Τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών, που βρίσκονται σε μεθοριακούς σταθμούς, μετατράπηκαν σε κανονικά καταστήματα. Όσον αφορά τη διοικητική ικανότητα, άρχισε να εφαρμόζεται ο κώδικας δεοντολογίας της φορολογικής διοίκησης, ο οποίος καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορολογουμένων.

Στην έκθεση του Οκτωβρίου του 2002 υπογραμμίζεται ότι η Σλοβενία συνέχισε να σημειώνει πρόοδο όσον αφορά την εναρμόνιση της φορολογικής της νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Επίσης, συνεχίστηκε η αναμόρφωση της σλοβένικης φορολογικής διοίκησης.

Στην έκθεση του 2003 αναφέρεται ότι η Σλοβενία είναι συνεπής, ως επί το πλείστον, προς τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις στον τομέα του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων κατανάλωσης καθώς και της διοικητικής συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής. Συνεπώς, αναμένεται ότι θα μπορέσει να εφαρμόσει το κεκτημένο στους τομείς αυτούς μέχρι την προσχώρηση. Στον τομέα της άμεσης φορολογίας, η Σλοβενία τηρεί μόνον εν μέρει τις υποχρεώσεις της και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να επισπεύσει τη διαδικασία μεταφοράς του κεκτημένου, αφού άλλωστε δεν έχει μεταφέρει ακόμα το σύνολο σχεδόν του κεκτημένου στον συγκεκριμένο τομέα.

Στη Σλοβενία παραχωρήθηκαν μεταβατικές περίοδοι όσον αφορά την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή, ανακαίνιση και συντήρηση των κατοικιών που δεν εμπίπτουν στο κεφάλαιο της κοινωνικής πολιτικής (31 Δεκεμβρίου 2007), μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τα έτοιμα γεύματα (31 Δεκεμβρίου 2007), παρεκκλίσεις για απαλλαγή από τον ΦΠΑ και εφαρμογή κατώτατου ορίου εγγραφής 25.000 ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις διεθνείς μεταφορές επιβατών. Επιπλέον, της παραχωρήθηκε μεταβατική περίοδος, η οποία της επιτρέπει να καθυστερήσει την εφαρμογή του ελάχιστου ειδικού φόρου κατανάλωσης, των 64 ευρώ, ανά 1000 τσιγάρα της κατηγορίας με τη μεγαλύτερη ζήτηση (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007).

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Στον τομέα της άμεσης φορολογίας, το κοινοτικό κεκτημένο αφορά κατά κύριο λόγο ορισμένες πλευρές της φορολογίας εταιριών και κεφαλαίων. Οι τέσσερις ελευθερίες που προβλέπονται στη Συνθήκη έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στα εθνικά φορολογικά συστήματα.

Όσον αφορά την έμμεση φορολογία, το κεκτημένο περιλαμβάνει κυρίως την εναρμόνιση της νομοθεσίας στους τομείς του φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Η εναρμόνιση αυτή συνεπάγεται την εφαρμογή ενός γενικού μη σωρευτικού φόρου στην κατανάλωση, που θα επιβάλλεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της διανομής αγαθών και υπηρεσιών και προϋποθέτει ίση φορολογική μεταχείριση όλων των εσωτερικών συναλλαγών και των εισαγωγών.

Στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, το κεκτημένο περιλαμβάνει εναρμονισμένες φορολογικές διαρθρώσεις και κατώτατους συντελεστές, καθώς και κοινούς κανόνες που αφορούν την κατοχή και την κυκλοφορία των αγαθών (ιδιαίτερα τη χρησιμοποίηση φορολογικής αποθήκης).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Σλοβενία πραγματοποίησε σημαντικά βήματα στον τομέα αυτόν και επί του παρόντος βρίσκεται στο στάδιο της εναρμόνισης, με τη θέσπιση σημαντικών νομοθετικών μέτρων (ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης). Ωστόσο, ορισμένες τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας εξακολουθούν να είναι αναγκαίες.

Έμμεση φορολογία

Ο νόμος για τον ΦΠΑ τροποποιήθηκε τον Ιούλιο του 2002. Καθορίζει τις κοινωφελείς δραστηριότητες που τυγχάνουν απαλλαγής από τον ΦΠΑ, τη φορολογία των μεταχειρισμένων εμπορευμάτων, των αρχαίων αντικειμένων, των ειδών συλλεκτικής αξίας και των ταξιδιών. Ο νόμος ορίζει επίσης ότι ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται στο κρασί και στο οπτικοακουστικό υλικό θα έχει εναρμονιστεί με το κεκτημένο πριν από την προσχώρηση. Στον τομέα του ΦΠΑ οι μόνες μεταφορές που πρέπει ακόμα να γίνουν αφορούν τις διατάξεις σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και ορισμένες άλλες αποκλίσεις λιγότερο σημαντικές.

Στο τέλος του 2003 η Σλοβενία δεν είχε ακόμη εξασφαλίσει την πλήρη εναρμόνιση της σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε ορισμένους τομείς, τις απαλλαγές από τον ΦΠΑ για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, την ανάπτυξη νέων μέσων μεταφοράς, καθώς και τις επιστροφές του ΦΠΑ υπέρ αλλοδαπών φορολογουμένων μη εγκατεστημένων στο έδαφος της Κοινότητας. Επιπλέον, δεν είχαν ακόμη εξαλειφθεί ορισμένες λιγότερο σημαντικές αποκλίσεις σχετικά με τον ορισμό των φορολογουμένων, του φορολογητέου ποσού, του τόπου φορολόγησης και των φορολογητέων πράξεων.

Όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, το Νοέμβριο του 2001 ψηφίστηκαν τροπολογίες του νόμου περί ειδικών φόρων κατανάλωσης. Με τις τροπολογίες αυτές οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης για τη μπίρα, τα ποτά τα παρασκευαζόμενα με ζύμωση και τα οινοπνευματώδη ποτά εναρμονίζονται με το ελάχιστο επίπεδο που ισχύει στην ΕΚ. Όσον αφορά τα τσιγάρα, ο νόμος προβλέπει την εναρμόνιση με έναν από τους όρους που ισχύουν στην ΕΚ (ελάχιστος συνολικός ειδικός φόρος κατανάλωσης 57%) μέχρι τον Ιανουάριο του 2004. Η Σλοβενία έχει ήδη συμμορφωθεί με τους ελάχιστους συντελεστές των φόρων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες σχεδόν τις κατηγορίες εναρμονισμένων προϊόντων. Απομένει όμως ακόμα να μεταφερθούν οι ενδοκοινοτικές διατάξεις.

Στο τέλος του 2003 εξακολουθούσαν να υπάρχουν ορισμένες λιγότερο σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τον ορισμό για τα πούρα και τα πουράκια, ενώ δεν είχαν ακόμη θεσπιστεί απαλλαγές υπέρ των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Επιπλέον, η Σλοβενία πρέπει να επεκτείνει το εθνικό καθεστώς αναστολής στην ενδοκοινοτική κυκλοφορία των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Η σταδιακή αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα τσιγάρα γίνεται σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Άμεση φορολογία

Όσον αφορά την άμεση φορολογία, το Νοέμβριο του 2001 ψηφίστηκαν τροπολογίες του νόμου για τις οικονομικές ζώνες. Με τις τροπολογίες αυτές τροποποιούνται οι διαδικασίες χορήγησης φορολογικών πλεονεκτημάτων για δραστηριότητες που αναπτύσσονται στις οικονομικές ζώνες.

Η Σλοβενία δήλωσε ότι προτίθεται να αναγνωρίσει τον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τη φορολογία των επιχειρήσεων.

Στο τέλος του 2003 η Σλοβενία έδειχνε να σημειώνει καθυστέρηση σχετικά με τη διαδικασία νομοθετικής εναρμόνισης στο συγκεκριμένο τομέα. Οφείλει να επισπεύσει τη διαδικασία μεταφοράς των οδηγιών για τις συγχωνεύσεις και τις μητρικές/θυγατρικές εταιρείες, καθώς και των οδηγιών για τη φορολογία των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, τόκους και δικαιώματα.

Διοικητικές ικανότητες

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στον τομέα της διοικητικής ικανότητας. Τόσο η φορολογική όσο και η τελωνειακή διοίκηση η αρμόδια για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης αποτελούν σύγχρονες και αποτελεσματικά λειτουργούσες οντότητες, οι οποίες διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και κατάλληλες διοικητικές δομές. Αμφότερες οι διοικήσεις φαίνεται να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική είσπραξη, εφαρμογή και έλεγχο της φορολογίας. Οι δύο διοικήσεις συνέχισαν τις προετοιμασίες τους προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

Στο τέλος του 2003 οι ικανότητες της φορολογικής διοίκησης ήταν επαρκείς για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του κεκτημένου.

Στον τομέα της διοικητικής ικανότητας και της αμοιβαίας συνδρομής, εξετάζεται αυτή τη στιγμή η δημιουργία ενός γραφείου σύνδεσης για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων. Το 1999 είχε δημιουργηθεί το Κεντρικό Γραφείο Σύνδεσης, αρμόδιο για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τον ΦΠΑ και την άμεση φορολογία. Τον Ιανουάριο του 2002 άρχισε η εφαρμογή ενός σχεδίου για την εγκαθίδρυση του συστήματος VIES (σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τον ΦΠΑ).

Στο τέλος του 2003 είχαν δημιουργηθεί, σε μεγάλο βαθμό, οι κατάλληλες δομές εφαρμογής. Η Υπηρεσία Διεθνούς Ανταλλαγής Πληροφοριών (το μετέπειτα Κεντρικό Γραφείο Σύνδεσης) λειτουργεί από το 1999, ενώ τον Ιούνιο του 2003 ιδρύθηκε στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων το Γραφείο Σύνδεσης για τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης. Επίσης, έχει δημιουργηθεί βάση δεδομένων SEED (σύστημα ανταλλαγής δεδομένων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:15.01.2004

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15.01.2004

Top