Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ουγγαρία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ουγγαρία

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Επιτροπής COM(1997) 2001 τελικό [δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής COM(1998) 700 τελικό [δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής COM(1999) 505 τελικό [δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής COM(2000) 705 τελικό [δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής COM(2001)700 τελικό - SEC (2001) 1748 [δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής COM(2002) 700 τελικό -SEC (2002) 1404 [δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής COM(2003) 675 τελικό -SEC (2003) 1205 [δεν δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα].Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Στη γνώμη της του Ιουλίου 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι η μεταφορά του κοινοτικού κεκτημένου όσον αφορά την άμεση φορολογία στο εθνικό δίκαιο δεν επρόκειτο να δημιουργήσει προβλήματα στην Ουγγαρία. Όσον αφορά την έμμεση φορολογία, η Επιτροπή θεώρησε επίσης ότι η Ουγγαρία έπρεπε να είναι σε θέση να τηρήσει το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, με την προϋπόθεση ότι θα συνέχιζε τις προσπάθειές της στον τομέα αυτό.

Η έκθεση του Νοεμβρίου του 1998 επιβεβαίωνε αυτή την πρώτη εκτίμηση. Διαπίστωνε την πρόοδο που σημειώθηκε στον τομέα αυτόν, υπογραμμίζοντας συγχρόνως την ανάγκη πρόσθετων προσπαθειών, ιδίως στον τομέα του ΦΠΑ. Επίσης χρειάζονταν και άλλες προσπάθειες όσον αφορά τις διοικητικές ικανότητες και τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τη διοικητική συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή.

Η έκθεση του Οκτωβρίου 1999 διαπίστωνε ότι η Ουγγαρία είχε σημειώσει πρόοδο σε ό,τι αφορά την μεταφορά του κοινοτικού κεκτημένου. Η έγκριση προγράμματος ευθυγράμμισης του ουγγρικού συστήματος ΦΠΑ με το κεκτημένο θεωρήθηκε σημαντικό βήμα.

Η έκθεση του Νοεμβρίου 2000 σημείωνε ότι η Ουγγαρία συνέχιζε, κατά γενικό τρόπο, την ευθυγράμμιση με το κοινοτικό κεκτημένο. Σε ότι αφορά την έμμεση φορολογία, η πρόοδος ήταν περιορισμένη αλλά πραγματική (τα οργανωμένα ταξίδια υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς και έχει καθιερωθεί ένα σύστημα κατάταξης των υπηρεσιών).Εξ άλλου, έχουν καταργηθεί οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά δεν έχουν ακόμη καταργηθεί για άλλα (καύσιμα θέρμανσης, αστική θέρμανση, ανακαίνιση, μεταφορά και αποθήκευση αγαθών), τα οποία εξακολουθούν να επωφελούνται μειωμένου συντελεστή 12%. Στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, παρατηρείται κάποια πρόοδος, δεδομένου ότι ο οίνος υπόκειται πλέον σε ειδικό φόρο κατανάλωσης καθώς και τα ενδιάμεσα αφρώδη οινοπνευματώδη, τα τσιγάρα και ο καπνός για στρίψιμο. Αντίθετα, η Ουγγαρία εξακολουθεί να εφαρμόζει διαφορετικούς συντελεστές στα αποστάγματα φρούτων και στα άλλα αλκοολούχα ποτά. Έχει βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης, με τη θέσπιση νέων μέτρων ελέγχου. Παράλληλα, έχουν απλουστευθεί οι κανόνες για τους φορολογουμένους. Ενισχύθηκε το προσωπικό της διοίκησης και δημιουργήθηκε μια διεύθυνση για την καταστολή της απάτης. Επίσης, τον Μάιο 2000, εγκαινιάσθηκε ένα νέο κέντρο κατάρτισης. Χάρη στην πληροφορική, εκσυγχρονίστηκε το μητρώο τρεχόντων λογαριασμών. Αυξήθηκε ο αριθμός των επιθεωρήσεων καθώς και των ελέγχων. Το ίδιο ισχύει και για τον αριθμό των ερευνών στις οποίες προβαίνει η διεύθυνση για την καταστολή της απάτης.

Η έκθεση του Νοεμβρίου 2001, διαπίστωνε ότι η Ουγγαρία εξακολουθούσε να προοδεύει στον τομέα της φορολογικής πολιτικής. Σε ότι αφορά την έμμεση φορολογία, προβλέπεται η προοδευτική ευθυγράμμιση του καταλόγου των προϊόντων που επωφελούνται μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ. Συνεχίστηκε επίσης η προοδευτική εναρμόνιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης (προσέγγιση του ελάχιστου συντελεστή για τα αλκοολούχα προϊόντα και τον καπνό, αύξηση των ειδικών φόρων στα αποστάγματα οπωρών και στα τσιγάρα). Σε ότι αφορά την άμεση φορολογία, η Ουγγαρία ευθυγράμμισε πλήρως το φορολογικό της καθεστώς με αυτό που εφαρμόζεται στις συγκεντρώσεις, στις διασπάσεις, στη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και στις ανταλλαγές μετοχών εταιριών των διαφόρων κρατών μελών. Συνεστήθη, στα πλαίσια της φορολογικής διοίκησης, ειδική μονάδα για την καταπολέμηση των καταχρηστικών πρακτικών και της απάτης σε ότι αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και αυξήθηκαν σημαντικά τα έσοδα τα προερχόμενα από τους ελέγχους. Βελτιώθηκε η είσπραξη και εκσυγχρονίστηκε το μητρώο των τρεχόντων λογαριασμών. Από τον Ιανουάριο 2001, είναι επίσης διαθέσιμα με ηλεκτρονική μορφή, τα έντυπα φορολογικής δήλωσης.

Η έκθεση του Οκτωβρίου 2002 παρατηρεί ότι η Ουγγαρία πραγματοποίησε περιορισμένη πρόοδο σε ό,τι αφορά την ευθυγράμμιση της φορολογικής της νομοθεσίας με το κεκτημένο. Συνεχίστηκε η διαδικασία εκσυγχρονισμού της ουγγρικής φορολογικής διοίκησης, ωστόσο δεν επισημαίνεται καμία σημαντική εξέλιξη στην άμεση και έμμεση φορολογία.

Η έκθεση του 2003 παρατηρεί ότι η Ουγγαρία τηρεί τις ουσιαστικότερες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και τις απαιτήσεις τις απορρέουσες από τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Επομένως, θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσει το κεκτημένο στο χώρο της φορολογίας, μέχρι την ένταξή της. Αντίθετα, η Ουγγαρία οφείλει ακόμη να θεσπίσει ορισμένες διατάξεις προκειμένου να ολοκληρώσει την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της σε όλους αυτούς τους τομείς. Πρέπει επίσης να συνεχίσει τις προσπάθειές της προκειμένου να δημιουργήσει τα συστήματα πληροφορικής που χρειάζονται για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής. Η Ουγγαρία απολαμβάνει μεταβατικών περιόδων, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στον άνθρακα, τις πλίνθους από άνθρακα, τον οπτάνθρακα, την ξυλεία θέρμανσης και την καύσιμη ξυλεία, την τηλεθέρμανση (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007), τις υπηρεσίες εστίασης και τα είδη διατροφής τα πωλούμενα σε συγγενή καταστήματα (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007) καθώς και το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό (επί ένα έτος από την ημερομηνία ένταξης). Της παραχωρήθηκαν επίσης εξαιρέσεις προκειμένου να απαλλαγεί του ΦΠΑ η διεθνής μεταφορά ταξιδιωτών, επίσης δε προκειμένου να εφαρμόσει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, απαλλαγή από τον ΦΠΑ και ένα κατώτατο όριο 35000 ευρώ για καταχώρηση αριθμού ΦΠΑ. Η χώρα επωφελείται επίσης παρέκκλισης βάσει της οποίας δύναται να εξακολουθήσει να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αποστάγματα φρούτων των οποίων την απόσταξη πραγματοποιούν μικροί οπωροπαραγωγοί, υπό τον όρο ότι η ποσότητα δεν υπερβαίνει τα 50 λίτρα κατ' έτος και για κάθε νοικοκυριό και ότι ο εν λόγω συντελεστής δεν είναι μικρότερος από το ήμισυ του κανονικού συντελεστή που εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο στα αλκοολούχα ποτά.

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Στον τομέα της άμεσης φορολογίας, το κοινοτικό κεκτημένο αφορά κατά κύριο λόγο ορισμένα θέματα για τη φορολογία εταιριών και των κεφαλαίων. Οι τέσσερις ελευθερίες που προβλέπονται στη Συνθήκη έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στα εθνικά φορολογικά συστήματα.

Όσον αφορά την έμμεση φορολογία, το κεκτημένο περιλαμβάνει, κυρίως, την εναρμόνιση της νομοθεσίας στους τομείς του φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Η εναρμόνιση αυτή συνεπάγεται την εφαρμογή ενός γενικού μη σωρευτικού φόρου στην κατανάλωση, που επιβάλλεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της διανομής αγαθών και υπηρεσιών και προϋποθέτει ίση φορολογική μεταχείριση όλων των εσωτερικών συναλλαγών και των εισαγωγών.

Στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, το κεκτημένο περιλαμβάνει εναρμονισμένες φορολογικές διαρθρώσεις και κατώτατους συντελεστές, καθώς και κοινούς κανόνες που αφορούν την κατοχή και την κυκλοφορία των αγαθών (ιδιαίτερα τη χρησιμοποίηση φορολογικών αποθηκών).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Το ισχύον στην Ουγγαρία καθεστώς ΦΠΑ βασίζεται στις κύριες αρχές της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.

Η Ουγγαρία σημείωσε πρόοδο στην εναρμόνιση της νομοθεσίας της με την έκτη οδηγία ΦΠΑ. Το 1999, θέσπισε τελωνειακή ονοματολογία που προσεγγίζει τη συνδυασμένη ονοματολογία και ενίσχυσε το μηχανισμό "reverse change" για ορισμένες υπηρεσίες. Στο εξής, όλες οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες είναι απαλλαγμένες από το ΦΠΑ, εκτός αν αυτές είναι εμπορικού χαρακτήρα. Η διοικητική επιβάρυνση των ΜΜΕ ελαφρύνθηκε χάρη στην καθιέρωση των ετήσιων δηλώσεων ΦΠΑ.

Ωστόσο, παραμένουν διαφορές ανάμεσα στην ουγγρική και στην κοινοτική νομοθεσία, ιδίως στο επίπεδο των συντελεστών. Η Ουγγαρία θα πρέπει ακόμη να προβεί σε προσαρμογές όσον αφορά τους υπόχρεους, τις φορολογητέες πράξεις, τα ειδικά καθεστώτα επιστροφής του ΦΠΑ, τις φορολογικές απαλλαγές και τις διαδικασίες απλούστευσης, προκειμένου η ουγγρική νομοθεσία να ευθυγραμμισθεί πλήρως με το κεκτημένο.

Το 2000, θα πρέπει να περιορισθεί ο κατάλογος των προϊόντων και υπηρεσιών που επωφελούνται μειωμένων συντελεστών και να καταργηθεί το σύστημα του μηδενικού συντελεστή.

Το 2001, η Ουγγαρία ενέτεινε την προσπάθειά της για την εναρμόνιση και την εφαρμογή του κεκτημένου σχετικά με τον ΦΠΑ. Ωστόσο, πρέπει να ενισχύσει τις μεταρρυθμίσεις της σε ότι αφορά το πεδίο εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, την κατάργηση των μηδενικών συντελεστών καθώς και τις επιστροφές στους αλλοδαπούς υπόχρεους και τα ειδικά καθεστώτα. Η έκθεση 2002 της Επιτροπής δεν επισημαίνει καμία εξέλιξη της ουγγρικής νομοθεσίας στον χώρο αυτό.

Μέχρι το τέλος του 2003, πρέπει ακόμη να ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και των απαλλαγών, με εξαίρεση τους τομείς στους οποίους η Ουγγαρία απολαμβάνει μεταβατικού καθεστώτος, και τον ορισμό της ιδιότητας του υποκείμενου στο φόρο. Η Ουγγαρία οφείλει ακόμη να θεσπίσει το ενδοκοινοτικό καθεστώς καθώς και τις συγκεκριμένες διατάξεις που εφαρμόζονται στο επενδυτικό χρυσό και να ευθυγραμμισθεί με το ειδικό καθεστώς που εφαρμόζεται στα μεταχειρισμένα αγαθά. Εξ άλλου, πρέπει να καταστήσει συμβατά με το κεκτημένο τα ειδικά καθεστώτα που παραχωρούνται στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις καθώς και το κατ' αποκοπή καθεστώς που εφαρμόζεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η Ουγγαρία πρέπει επίσης να εξαλείψει τις διαφορές που υφίστανται σε σχέση με το κεκτημένο σε ό,τι αφορά τον τόπο φορολόγησης ορισμένων παραδόσεων, τις επιστροφές ΦΠΑ και το δικαίωμα πίστωσης φόρων για εμπορεύματα με προορισμό φορολογητέο ή μη.

Διοικητική συνεργασία

Η διοικητική συνεργασία στον φορολογικό τομέα μεταξύ της Ουγγαρίας και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται σε διμερείς συμφωνίες, οι οποίες περιορίζονται συχνά στην αποφυγή της διπλής φορολογίας. Η Ουγγαρία πρέπει να τροποποιήσει τη νομοθεσία της τη σχετική με την προστασία των δεδομένων ώστε, κατά τη στιγμή της προσχώρησης, να είναι σύμφωνη με το κεκτημένο στον τομέα της διοικητικής συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής. Το Νοέμβριο 2000, η Ουγγαρία οφείλει ακόμη να βελτιώσει τη συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή με τις φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών. Τον Νοέμβριο 2001, η Ουγγαρία οφείλει να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με τις υπηρεσίες της Επιτροπής και τα κράτη μέλη.

Τον Νοέμβριο 2001, σημειώθηκε πρόοδος στον τομέα αυτό, με την τροποποίηση των διατάξεων περί φορολογίας και αμοιβαίας συνδρομής, προς είσπραξη των απαιτήσεων. Η εν λόγω τροποποίηση θα παράγει αποτελέσματα μόνο κατά την ένταξη της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η οποία, κατά πάσα πιθανότητα, θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο 2004.

Στη λήξη του 2003, έχουν εγκαθιδρυθεί όλες οι φορολογικές διοικητικές δομές. Τέθηκε σε λειτουργία το κεντρικό γραφείο επαφών, αντίθετα όμως εναπομένει η δημιουργία του κεντρικού γραφείου ειδικών φόρων κατανάλωσης. Έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται κατά τα προβλεπόμενα, οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη δημιουργία των βάσεων δεδομένων που είναι απαραίτητες για το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με τον ΦΠΑ και για το σύστημα ανταλλαγής δεδομένων σχετικών με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Στην Ουγγαρία, τα βασικά στοιχεία που αφορούν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται. Η νέα ρύθμιση που άρχισε να ισχύει τον Ιανουάριο του 1999 επιτρέπει τη δημιουργία φορολογικών αποθηκών στην Ουγγαρία για εμπορικούς σκοπούς. Διευκρινίσθηκε επίσης το καθεστώς αναστολής των φόρων. Ωστόσο, η Ουγγαρία συνεχίζει να εφαρμόζει διαφορετικούς συντελεστές στα αποστάγματα φρούτων και τα λοιπά οινοπνευματώδη ποτά, πράγμα που είναι αντίθετο με τους κοινοτικούς κανόνες, οι οποίοι προβλέπουν ένα μόνο φόρο ειδικής κατανάλωσης για τα ανταλλάξιμα προϊόντα. Απομένει ακόμη να ρυθμισθούν τα ζητήματα που αφορούν τον ελάχιστο συντελεστή των ειδικών φόρων για τα τσιγάρα, τις απαλλαγές των ορυκτελαίων από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης καθώς και την κατοχή και κυκλοφορία προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Το Νοέμβριο του 2000, δεν έχουν ακόμη προσαρμοσθεί οι ειδικοί φόροι για τα ορυκτέλαια, τα τσιγάρα, τα ενδιάμεσα οινοπνευματώδη προϊόντα και τον καπνό για στρίψιμο. Πρέπει επίσης να ευθυγραμμισθούν με το κεκτημένο οι κανόνες που αφορούν τις υποχρεωτικές φορολογικές ατέλειες. Το Νοέμβριο του 2001, η Ουγγαρία, παρόλη την πρόοδο που επιτέλεσε, πρέπει να καταβάλει επί πλέον προσπάθειες σε ό,τι αφορά το καθεστώς αναστολής των ειδικών φόρων και τους συντελεστές για τα τσιγάρα, τα λοιπά προϊόντα του καπνού και τα οινοπνευματώδη.

Έκτοτε, οι συντελεστές εξακολούθησαν να αυξάνουν προοδευτικά. Κυρίως ήταν υψηλός, ο ειδικός φόρος που εφαρμόζεται στα αποστάγματα φρούτων και οίνου, που υπόκεινται σε χαμηλότερη φορολογία. Εξ άλλου, τον Ιανουάριο 2002, αυξήθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα τσιγάρα που υπάγονται στην κατηγορία με την μεγαλύτερη ζήτηση, καθώς και ο ειδικός φόρος κατ' αξία στον ψιλοκομμένο καπνό.

Στο τέλος του 2003, η Ουγγαρία πρέπει να συνεχίσει να ευθυγραμμίζει τη νομοθεσία της με το κεκτημένο σε ό,τι αφορά στους ειδικούς φόρους που εφαρμόζονται σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων και τις παραχωρήσεις απαλλαγών. Πρέπει επίσης να επεκτείνει το εθνικό της σύστημα αναστολής των ειδικών φόρων στις ενδοκοινοτικές κινήσεις και να καταργήσει τις διαφορές που υφίστανται ως προς το κεκτημένο σε ότι αφορά στον ορισμό της μπύρας, στην απαλλαγή που παραχωρείται στον παραγόμενο από τις φορολογικές αποθήκες οίνο για τους σκοπούς ιδίας κατανάλωσης και στην αλκοόλη που υπεισέρχεται σε διατροφικά παρασκευάσματα. Πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα η προοδευτική αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα τσιγάρα· ο ελάχιστος συντελεστής θα πρέπει να έχει επιτευχθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2008, σύμφωνα με το μεταβατικό καθεστώς που παραχωρήθηκε στην Ουγγαρία κατά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Άμεση φορολογία

Στον τομέα της άμεσης φορολογίας, και ιδίως και της φορολογίας των επιχειρήσεων, είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η ευθυγράμμιση του φορολογικού καθεστώτος που εφαρμόζεται στους ομίλους εταιρειών, καθώς και στις μητρικές και στις θυγατρικές εταιρείες των κρατών μελών. Ο φόρος επί του εισφερόμενου κεφαλαίου πρέπει να προσαρμοσθεί στους κοινοτικούς κανόνες. Το Νοέμβριο 2000, η Ουγγαρία έπρεπε να ολοκληρώσει την αναθεώρηση της νομοθεσίας της σύμφωνα με τον κώδικα συμπεριφοράς για την φορολογία των επιχειρήσεων.

Το Νοέμβριο 2001, η Ουγγαρία δεν είχε ακόμη επανεξετάσει τη νομοθεσία της για να την συμβιβάσει με τον κώδικα συμπεριφοράς για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Όφειλε επίσης να επανεξετάσει τις ρυθμίσεις που αφορούν τη φορολόγηση των μερισμάτων και ορισμένων εσόδων που κτώνται από μη κατοίκους.

Η έκθεση 2002 της Επιτροπής σημειώνει ότι η Ουγγαρία πρέπει να συνεχίσει την ευθυγράμμιση, ιδίως σε ότι αφορά την κατάργηση την παρακράτηση στην πηγή για τα μερίσματα που διανέμουν οι ουγγρικές θυγατρικές στην μητρική εταιρία, η οποία είναι εγκατεστημένη στην ΕΕ.

Στο τέλος του 2003, η Ουγγαρία πρέπει να έχει ολοκληρώσει την μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό της δίκαιο σε ότι αφορά στη φορολογία την εφαρμοζόμενη στη κινητοποίηση κεφαλαίων, στα επιτόκια και τα δικαιώματα καθώς και στα έσοδα από την αποταμίευση. Έχουν δημιουργηθεί στο χώρο αυτό οι αναγκαίες διοικητικές δομές.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13.01.2004

Top