Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Πολωνία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Πολωνία

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Επιτροπής [COM(97) 2002 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(98) 701 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(99) 509 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2000) 709 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2001) 700 τελικό - SEC(2001) 1752 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2002) 700 τελικό - SEC(2002) 1408 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2003) 675 τελικό - SEC(2003) 1207 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη ΕφημερίδαΣυνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Στη γνώμη της του Ιουλίου 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνιζε ότι η πολωνική βιομηχανία χαρακτηριζόταν από την συνύπαρξη ενός νέου ιδιωτικού τομέα που αναπτύσσεται συνεχώς, είναι δυναμικός και κατά πάσα πιθανότητα ικανός να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό στο πλαίσιο της κοινής αγοράς με άλλους μεγάλους βιομηχανικούς κλάδους που συγκροτούνται ως επί το πλείστον από κρατικές επιχειρήσεις που χρειάζονται επειγόντως αναδιάρθρωση για να καταστούν ανταγωνιστικές.

Στην έκθεση του Νοεμβρίου 1998 παρατηρείται ότι η Πολωνία έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την τήρηση των βραχυπρόθεσμων προτεραιοτήτων στη συνεργασία προσχώρησης ιδίως στον τομέα της βιομηχανικής αναδιάρθρωσης, τονίζεται όμως επίσης η ανάγκη να συνεχισθούν οι προσπάθειες για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος αναδιάρθρωσης της χαλυβουργίας.

Η έκθεση Οκτωβρίου 1999 ανέφερε ότι μια βιομηχανική πολιτική είχε θεσπιστεί για την περίοδο 1999-2002, βασισμένη στις ίδιες αρχές με εκείνες της κοινοτικής πολιτικής. Πάντως, υπήρξαν αποκλίσεις μεταξύ της πολιτικής για τις πραγματική υλοποίησής της. Καθυστερήσεις υπήρχαν ακόμη στην ενσωμάτωση νομοθεσίας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, την ασφάλεια των προϊόντων και τους κανόνες του ανταγωνισμού. Αν και η Πολωνία ακολουθεί τη διαδικασία της κωδικοποίησης στη βιομηχανία, ορισμένοι τομείς, κυρίως της βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα, θα συνεχίσει αναμφισβήτητα να αντιμετωπίζει πολυάριθμες δυσκολίες. Στο πλαίσιο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αντίθετα, τα αποτελέσματα ήταν γενικά ικανοποιητικά, πάντως η Πολωνία πέτυχε ένα καλό επίπεδο συμμόρφωσης της νομοθεσίας της προς το κοινοτικό κεκτημένο.

Η έκθεση του Νοεμβρίου 2000 ανέφερε ότι η Πολωνία είχε προοδεύσει πολύ στην εφαρμογή ενός νομικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις. Αυτό αποδείχθηκε με τη ροή άμεσων εξωτερικών επενδύσεων και από το ρυθμό ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα. Οι πολιτικές ήταν γενικά καλά προσδιορισμένες, αλλά η εφαρμογή τους παρέμενε ενίοτε περιορισμένη. Η ανταγωνιστικότητα της πολωνικής βιομηχανίας ήταν ακόμη αδύναμη. Χρειαζόταν ακόμη να καταβληθούν προσπάθειες ως προς την καινοτομία και την ιδιωτικοποίηση, καθώς και στην προσέγγιση της πολωνικής κανονιστικής βάσης προς εκείνη της Κοινότητας. Η ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων είχε διαδραματίσει πολύ μεγάλο ρόλο στην πολωνική οικονομία, επιταχύνοντας τη διαδικασία αναδιάρθρωσης.

Η έκθεση του Νοεμβρίου 2001 υπογράμμισε την μικρή πρόοδο που πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία στα θέματα της βιομηχανικής πολιτικής. Μια μεγαλύτερη σημασία δόθηκε στην προώθηση των επενδύσεων. Οι ιδιωτικοποιήσεις και αναδιαρθρώσεις συνεχίστηκαν. Αντίθετα, σημαντικές προσπάθειες καταβλήθηκαν για την εφαρμογή μιας συνολικής πολιτικής υπέρ των ΜΜΕ. Έτσι, πέραν της αύξησης της δημοσιονομικής κάλυψης, σημειώθηκε πρόοδος στον τομέα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και της βελτίωσης του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων.

Η έκθεση του Οκτωβρίου 2002 αναφέρει ότι η Πολωνία συνέχισε να προοδεύει στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτικής υπέρ των ΜΜΕ.

H έκθεση του Νοεμβρίου 2003 εκτιμά ότι η Πολωνία είναι σε θέση να εφαρμόσει το κεκτημένο στα θέματα της βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτικής υπέρ των ΜΜΕ. Μένουν ακόμη να ολοκληρωθούν προσπάθειες στον τομέα της αναδιάρθρωσης και των ιδιωτικοποιήσεων.

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Η κοινοτική πολιτική για τη βιομηχανία έχει ως στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού προκειμένου να επιτευχθεί άνοδος του βιοτικού επιπέδου και βελτίωση της απασχόλησης. Αποσκοπεί στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τη βιομηχανική συνεργασία και τη βελτίωση της εκμετάλλευσης του βιομηχανικού δυναμικού των πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Η βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συνδυάζει πολλές επιμέρους κοινοτικές πολιτικές, των οποίων ορισμένες αφορούν τη λειτουργία της αγοράς (προδιαγραφές προϊόντων και πρόσβαση στην αγορά, εμπορική πολιτική, κρατικές ενισχύσεις και πολιτική ανταγωνισμού) ενώ άλλες σχετίζονται με την ικανότητα των εταιριών να προσαρμόζονται στις μεταβολές (μακροοικονομικό περιβάλλον, τεχνολογία, επιμόρφωση).

Η βιομηχανία των υποψηφίων χωρών θα πρέπει να έχει επιτύχει συγκεκριμένο σταθερό επίπεδο ανταγωνιστικότητας κατά την ένταξη, ούτως ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στην πίεση του ανταγωνισμού και τις δυνάμεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι ασκούν πολιτική με στόχο τη δημιουργία ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 (πρώην άρθρο 130) της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καλή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψηφίων χωρών σε θέματα βιομηχανίας, επενδύσεων, κανονιστικών ρυθμίσεων και αξιολόγησης της συμμόρφωσής προς τους κοινοτικούς κανόνες, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Συμφωνία, συνιστά έναν άλλο, καθοριστικής σημασίας, δείκτη της προόδου των υποψηφίων χωρών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η εκπόνηση της βιομηχανικής πολιτικής επιταχύνθηκε το 2002.

Στον τομέα της βιομηχανικής στρατηγικής, εκπονήθηκε από την κυβέρνηση μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τα έτη 2002 - 2005 . Η κυβέρνηση επιθυμεί επίσης να βελτιώσει το περιβάλλον των επιχειρήσεων και να ευνοήσει τις επενδύσεις. Ένα πρόγραμμα κατά της κρίσης που αποσκοπεί στη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της ανάπτυξης εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2002.

Ως προς τις αναδιαρθρώσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις, πραγματοποιήθηκαν κάποιες εξελίξεις αλλά ο ρυθμός παραμένει αργός. Η Πολωνία οφείλει κυρίως να φροντίζει ώστε η εφαρμογή της πολιτικής της αναδιάρθρωσης να είναι σύμφωνη προς το κεκτημένο σχετικά με τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις. Η Πολωνία καλείται επίσης να δώσει νέα ώθηση στην ιδιωτικοποίηση των τομέων και των επιχειρήσεων που δεν έχουν ακόμα ιδιωτικοποιηθεί. Οι απαιτούμενες διοικητικές δομές στον τομέα αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν.

Από τη γνώμη της Επιτροπής το 1997, η Πολωνία πραγματοποίησε πολλές προόδους και η αναδιάρθρωση συνεχίζεται.

Το κεφάλαιο αυτό έχει προσωρινά κλείσει, κανένα μεταβατικό καθεστώς δεν ζητήθηκε και η Πολωνία σεβάστηκε τις υποχρεώσεις της.(βλέπε έκθεση 2002).

Η Πολωνία θα πρέπει ακόμη να προχωρήσει ώστε να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της προς το κεκτημένο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία αναδιάρθρωσης.

Αναφορικά με τις ΜΜΕ, η Πολωνία υιοθέτησε τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική. Πρόκειται συγκεκριμένα για την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος. Με το πακέτο κατά της κρίσης, η πρόσβαση χρηματοδότησης βελτιώθηκε.

Η Πολωνία ενέκρινε τον ευρωπαϊκό Χάρτη των μικρών επιχειρήσεων τον Απρίλιο του 2002. Προσπάθειες καταβλήθηκαν για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της πολιτικής υπέρ των ΜΜΕ, ιδίως χάρη στην συγχώνευση του πολωνικού οργανισμού για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και του πολωνικού οργανισμού για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τις ΜΜΕ πέρασε από τα 18 εκατ. ευρώ το 2001 στα 14 εκατ. ευρώ το 2002. Με άλλα λόγια, λίγες αξιοσημείωτες εξελίξεις έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της βελτίωσης του περιβάλλοντος των ΜΜΕ. Θα πρέπει να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή των προγραμμάτων που αφορούν τον εν λόγω τομέα. Η εκπροσώπηση των επιχειρήσεων θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί.

Από την εποχή της γνώμης του 1997 η Πολωνία κατέβαλε προσπάθειες για να εφαρμόσει μία πολιτική των ΜΜΕ πρακτικά προσαρμοσμένη στο κεκτημένο. Το κεφάλαιο αυτό έχει προσωρινά κλείσει, κανένα μεταβατικό καθεστώς δεν ζητήθηκε και η Πολωνία τήρησε τις υποχρεώσεις της.(βλέπε Έκθεση 2002)

Θα πρέπει να βελτιωθούν οι διοικητικές δομές και να διατεθούν γι' αυτό επαρκή δημοσιονομικά μέσα.

Η Πολωνία συμμετέχει, από το Δεκέμβριο του 1998, στο τρίτο πολυετές πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των ΜΜΕ (1997-2000) (1)

See also

Απόφαση του Συμβουλίου σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών της, αφενός, και της πολωνικής δημοκρατίας αφετέρου, της 5ης Νοεμβρίου 1998, για τη θέσπιση των όρων και των διατυπώσεων συμμετοχής της Πολωνίας στο κοινοτικό πρόγραμμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Επίσημη Εφημερίδα L 315, 25.11.1998

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04.03.2004

Top