Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Σλοβακία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Σλοβακία

1)ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Επιτροπής [COM(97)2004 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(98)703 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής COM (1999)511 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής COM (2000)711 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2001) 700 τελικό-SEC(2001) 1753 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2002) 700 τελικό-SEC(2002) 1410 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Στη γνώμη της του Ιουλίου 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η ευθυγράμμιση της νομοθεσίας στον τομέα της γεωργίας με το κοινοτικό κεκτημένο εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για τη Σλοβακία, παρά το γεγονός ότι είχε επιτευχθεί σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτή, με την έγκριση των μέτρων που αναφέρονται στο Λευκό Βιβλίο για τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και την εσωτερική αγορά (1995).

Ζητήθηκε να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες ιδίως όσον αφορά :

  • τη θέσπιση και την εφαρμογή διατάξεων στον κτηνιατρικό και το φυτοϋγειονομικό τομέα, καθώς και την προσαρμογή των εγκαταστάσεων στα κοινοτικά πρότυπα, ιδίως σχετικά με τις συμφωνίες επιθεώρησης και ελέγχου με σκοπό την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • την ενίσχυση των διοικητικών δομών με σκοπό τη διασφάλιση του απαραίτητου δυναμικού για τη δημιουργία και την εφαρμογή των μέσων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)
  • την περαιτέρω ουσιαστική αναδιάρθρωση του τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, εφόσον επιτευχθεί η εν λόγω πρόοδος, δεν αναμένεται να ανακύψουν σημαντικά προβλήματα, ως προς την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής, για τη μεσοπρόθεσμη προσχώρηση της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίωσε επίσης ότι ο τομέας της αλιείας, δεδομένου ότι δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Σλοβακίας δεν δημιουργεί προβλήματα για την ένταξη.

Η έκθεση Νοεμβρίου έτους 1998 διαπίστωνε την επίτευξη κάποιας προόδου στον τομέα της γεωργίας, ιδίως όσον αφορά την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας στον κτηνιατρικό και στο φυτοϋγειονομικό τομέα. Η διαδικασία διαρθρωτικής αλλαγής συνεχίστηκε αλλά με βραδύ ρυθμό. Έπρεπε να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα για τη δημιουργία της διοικητικής δομής που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του μελλοντικού προενταξιακού γεωργικού μέσου και την πραγματική εφαρμογή της ΚΓΠ.

Αντίθετα, όσον αφορά τον τομέα της αλιείας, δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία αξιοσημείωτη μεταβολή.

Η έκθεση του Οκτωβρίου 1999 διαπιστώνει πρόοδο στην αγροτική πολιτική αλλά επιδεικνύει ότι οι θεσμικές και διοικητικές ικανότητες δεν έχουν επαρκώς ενδυναμωθεί. Στον τομέα της αλιείας κρίνεται απαραίτητη μία ενδυνάμωση των θεσμών.

Η έκθεση Οκτωβρίου έτους 1999 αναφερόταν στη σημειωθείσα πρόοδο σε θέματα γεωργικής πολιτικής, επισήμαινε όμως ότι δεν είχαν επαρκώς ενισχυθεί οι θεσμικές και διοικητικές ικανότητες της χώρας.

Σε θέματα αλιείας, η προσαρμογή του τομέα επιβάλλει ενίσχυση των θεσμικών δομών.

Σύμφωνα με την έκθεση Νοεμβρίου έτους 2000 η Σλοβακία δεν πραγματοποίησε παρά ελάχιστη πρόοδο στο γεωργικό τομέα για την ευθυγράμμισή της με το κοινοτικό κεκτημένο.

Στον τομέα της αλιείας δεν διαπιστωνόταν καμιά πρόοδος.

Στην έκθεση Νοεμβρίου έτους 2001 τονιζόταν το γεγονός ότι είχαν πραγματοποιηθεί μικρές μόνον πρόοδοι στον γεωργικό τομέα εκτός από τα θέματα κτηνιατρικής.

Εντούτοις, είχε διαπιστωθεί κάποια νομοθετική πρόοδος στον τομέα της αλιείας. Έτσι η Σλοβακία έχει εκδώσει ένα νόμο σχετικά με τα ψάρια και τα προϊόντα αλιείας. Επιπλέον, τροποποίησε το νόμο της για τη γεωργία, κατά τρόπο που να καλύπτονται οι διαρθρωτικές δράσεις στο επίπεδο της αλιείας.

Η έκθεση Οκτωβρίου έτους 2002 καθιστά γνωστό το πλήθος επιτευγμάτων εκ μέρους της Σλοβακίας σε γεωργικά θέματα όσον αφορά ορισμένους τομείς όπως ο κτηνιατρικός και ο φυτοϋγειονομικός. Για την αλιεία αναφέρονται προσπάθειες νομοθετικές και θεσμικές.

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) αποσκοπεί στη διατήρηση και στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου γεωργικού συστήματος που θα εξασφαλίζει ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στο γεωργικό πληθυσμό και τον εφοδιασμό σε τρόφιμα σε λογικές τιμές για τους καταναλωτές, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η ευρωπαϊκή συμφωνία, η οποία αποτελεί το νομικό πλαίσιο των συναλλαγών γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Σλοβακίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έχει ως στόχο την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα του εκσυγχρονισμού, της αναδιάρθρωσης και της ιδιωτικοποίησης του σλοβακικού γεωργικού τομέα και της βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων διατροφής, καθώς και στον τομέα των φυτοϋγειονομικών προτύπων. Το Λευκό Βιβλίο για τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και την εσωτερική αγορά, καλύπτει τη νομοθεσία στον τομέα των κτηνιατρικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων και αφορά τη διατροφή των ζώων καθώς και τους όρους εμπορίας των προϊόντων. Ο στόχος της εν λόγω νομοθεσίας είναι η προστασία των καταναλωτών, η δημόσια υγεία καθώς και η υγεία των ζώων και των φυτών.

Η κοινή αλιευτική πολιτική καλύπτει τις κοινές οργανώσεις αγοράς, τη διαρθρωτική πολιτική, τις συμφωνίες που συνήφθησαν με τις τρίτες χώρες, τη διαχείριση και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και την επιστημονική έρευνα που προορίζεται γι΄ αυτές τις δραστηριότητες.

Η ευρωπαϊκή συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με το εμπόριο των αλιευτικών προϊόντων με την Κοινότητα. Το Λευκό Βιβλίο δεν προβλέπει τη λήψη μέτρων σ΄ αυτόν τον τομέα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γεωργία

Το 2001 η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της σλοβακικής γεωργίας ανήλθε σε ποσοστό 4,6 έναντι 4,5% το 1999 ενώ το μερίδιο της γεωργίας στην απασχόληση μειώθηκε και έφθασε το 6,3%. Το 2001 το γεωργικό εμπορικό πλεόνασμα υπέρ της Κοινότητας έφθασε τα 205 εκατ. ευρώ έναντι 225 εκατ. ευρώ το 2000.

  • Οριζόντια θέματαΟι προσπάθειες που αφορούν τη συγκρότηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου πρέπει να εξακολουθήσουν. Η διαχείριση των μηχανικών ανταλλαγών πραγματοποιείται από διάφορα υπουργεία και οργανισμούς. Για την πολιτική στον τομέα της ποιότητας η θέση σε εφαρμογή ορισμένων μερών του κεκτημένου όσον αφορά τις ελεγχόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τις ελεγχόμενες ονομασίες καταγωγής είναι αναγκαία.
  • Κοινές οργανώσεις αγορώνΠρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ευθυγράμμιση των εθνικών διατάξεων όσον αφορά το κεκτημένο. Επίσης πρέπει να υιοθετηθεί σύστημα πληροφόρησης σχετικά με τις αγορές, να συμπληρωθεί το οινολογικό κτηματολόγιο και να ευθυγραμμιστεί ο μηχανισμός σχετικά με τις γαλακτοκομικές ποσοστώσεις.
  • Αγροτική ανάπτυξη και δασοκομίαΗ Σλοβακία πρέπει να προετοιμαστεί για την περίοδο μετά την προσχώρηση και να θέσει σε εφαρμογή πολιτική γεωργικής ανάπτυξης.
  • Κτηνιατρικά, φυτοϋγειονομικά και θέματα ασφάλειας των τροφίμωνΗ Σλοβακία έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες στον τομέα αυτό εκδίδοντας νόμο πλαίσιο για το κτηνιατρικό τομέα. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να εξακολουθήσουν. Πρέπει να παρατηρηθεί ότι, όσον αφορά την ταυτοποίηση, την καταχώρηση και την καλή διαβίωση των ζώων επιτεύχθηκε υψηλό επίπεδο ευθυγράμμισης. Πάντως η Σλοβακία πρέπει να προχωρήσει ακόμη στον τομέα του ελέγχου στα σύνορα.Στο φυτοϋγειονομικό τομέα παραμένει προς ολοκλήρωση η μεταφορά και η θέση σε εφαρμογή του κεκτημένου ιδίως όσον αφορά τους σπόρους προς σπορά και το πολλαπλασιαστικό υλικό. Η Σλοβακία πρέπει επίσης να θέσει σε εφαρμογή τους ελέγχους στα σύνορα και να ενισχύσει την κατάρτιση του προσωπικού και τον υγειονομικό έλεγχο.Η Σλοβακία εξακολουθεί τις προόδους της στον τομέα της συγκρότησης αρχών αρμόδιων για την ασφάλεια των τροφίμων και καταπολέμησης της ΣΕΒ. Επίσης πρέπει να θέσει σε εφαρμογή τα σχέδια εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων μεταποίησης.Για την ασφάλεια των τροφίμων υιοθετήθηκε στρατηγική με βάση την οποία οι εγκαταστάσεις μεταποίησης πρέπει να εκσυγχρονιστούν προκειμένου να πληρούν τα κοινοτικά πρότυπα.Από τη γνώμη του 1997 και μετά έχουν επέλθει πρόοδοι. Οι διαπραγματεύσεις εξακολουθούν. Πρέπει να ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση και η ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων.

Αλιεία

Έχουν σημειωθεί πρόοδοι κυρίως στον τομέα της διαχείρισης των πόρων και στην εισαγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθώς και στο πλαίσιο πολιτικής για την αγορά. Η Σλοβακία πρέπει να ενισχύσει τις διοικητικές της ικανότητες και να συγκροτήσει οργανισμό πληρωμών προκειμένου να ευοδωθούν οι διαρθρωτικές ενέργειες.

Από τη γνώμη του 1997 και μετά η Σλοβακία σημείωσε προόδους, δεν ζητήθηκε καμία παρέκκλιση και οι διαπραγματεύσεις έχουν προσωρινά διακοπεί. Πρέπει να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση αλιευτικής πολιτικής.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14.03.2003

Top