Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Λεττονία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Λεττονία

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Επιτροπής [COM(97) 2005 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(98) 704 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(99) 506 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2000) 706 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2001)700 τελικό-SEC (2001)1749 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM(2000)700 τελικό-SEC(2002) 1045]Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Στη γνωμοδότηση της του Ιουλίου 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούσε ότι, στον τομέα της γεωργικής πολιτικής, η Λεττονία έπρεπε να καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες για να εξασφαλίσει την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της με το κοινοτικό κεκτημένο, παρά την πρόοδο που είχε επιτευχθεί σχετικά με την έγκριση των μέτρων που προβλέπονται στο Λευκό Βιβλίο για τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και την εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή ζητούσε, ιδίως, να καταβληθούν προσπάθειες στους ακόλουθους τομείς:

  • εφαρμογή και έλεγχος της τήρησης των κτηνιατρικών και φυτοϋγειονομικών κανόνων, βελτίωση των εγκαταστάσεων έτσι ώστε να συμφωνούν προς τα κοινοτικά πρότυπα. Η πτυχή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα μέτρα που αφορούν την επιθεώρηση και τον έλεγχο που απαιτούνται για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
  • ενίσχυση των διοικητικών δομών για την εφαρμογή και τον έλεγχο των μέσων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)
  • περαιτέρω ουσιαστική αναδιάρθρωση του γεωργοεπισιτιστικού τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του.

Η Επιτροπή διαπίστωνε, εξάλλου, ότι η Λεττονία εφάρμοζε μόνον ένα περιορισμένο αριθμό μηχανισμών της κοινής γεωργικής πολιτικής και ότι απαιτείτο ριζική μεταρρύθμιση στον τομέα αυτό καθώς και να καταβληθούν ουσιαστικές προσπάθειες για τη μεσοπρόθεσμη ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στον τομέα της αλιείας, η Επιτροπή διαβεβαίωνε ότι η διαδικασία εκσυγχρονισμού και εφαρμογής του κεκτημένου απαιτούσαν σημαντικές προσπάθειες, αλλά ότι ο τομέας αυτός δεν θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα μεσοπρόθεσμα.

Η έκθεση του Νοεμβρίου του 1998 διαπίστωνε ότι στον τομέα της γεωργικής πολιτικής επετεύχθη πρόοδος σε όλους τους τομείς που αναφέρονται στη γνωμοδότηση (και αναφέρονται ανωτέρω) καθώς και στην προσέγγιση των νομοθεσιών, όπως προβλέπεται από την εταιρική σχέση για την ένταξη. Όσον αφορά την αλιευτική πολιτική, η Λεττονία συνέχισε τις προσπάθειες της σ΄ αυτόν τον τομέα κυρίως με την έγκριση ειδικών προγραμμάτων.

Η έκθεση του Οκτωβρίου του 1999 υπογράμμιζε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση των γεωργικών εκτάσεων. Στους λοιπούς τομείς (προσέγγιση νομοθεσιών, εφαρμογή κτηνιατρικών και φυτοϋγειονομικών κανόνων, ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και αναδιάρθρωση του γεωργοεπισιτιστικού τομέα) εναπομένει ακόμα να επιτελεστεί σημαντική πρόοδος. Όσον αφορά την αλιεία, η Λιθουανία οφείλει να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες ούτως ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του αλιευτικού της στόλου και να τηρήσει τους μηχανισμούς της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Η έκθεση του Νοεμβρίου του 2000 ανέφερε ότι η Λεττονία είχε σημειώσει πρόοδο στην εναρμόνιση της γεωργικής της πολιτικής με το κοινοτικό κεκτημένο. Στον τομέα της αλιείας η Λεττονία, παρόλο που προέβη σε κάποιες ενέργειες θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της.

Η έκθεση του Νοεμβρίου του 2001 διαπίστωνε ότι δεν είχε μεσολαβήσει καμία σημαντική αλλαγή στον τομέα της γεωργικής πολιτικής. Πάντως έχουν καταβληθεί ορισμένες προσπάθειες στο φυτοϋγειονομικό και τον κτηνιατρικό τομέα.

Όσον αφορά την αλιεία, οι εργασίες νομοθετικής εναρμόνισης σημείωσαν πρόοδο. Έτσι το 2001 εκδόθηκε ένας κανονισμός σχετικά με τον έλεγχο της εκφόρτωσης και της πώλησης ψαριών, της μεταφοράς των προϊόντων της αλιείας, των αποθηκών και των εγκαταστάσεων παραγωγής. Όσον αφορά το διοικητικό δυναμικό, διαπιστώθηκαν πρόοδοι, όπως παραδείγματος χάρη η ενίσχυση του συμβουλίου θαλασσίου περιβάλλοντος και η εντατικοποίηση των ελέγχων. Από την άλλη πλευρά, επισημάνθηκε επίσης η θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με το εκτόπισμα των αλιευτικών σκαφών και η δημιουργία ενός μητρώου του αλιευτικού στόλου στο εθνικό συμβούλιο αλιείας. Τέλος, δεν σημειώθηκε καμία αλλαγή στην πολιτική χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στον αλιευτικό τομέα της Λεττονίας.

Η έκθεση του Οκτωβρίου του 2002 υπογραμμίζει τη συνέχιση και την υλοποίηση προσπαθειών εκ μέρους της Λεττονίας στο γεωργικό τομέα. Όσον αφορά την αλιεία, οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν αφορούν κυρίως τη διαχείριση πόρων, την επιθεώρηση και τον έλεγχο.

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) αποσκοπεί στη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός σύγχρονου γεωργικού συστήματος που θα εξασφαλίζει ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στο γεωργικό πληθυσμό και τον εφοδιασμό σε τρόφιμα σε λογικές τιμές για τους καταναλωτές, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η ευρωπαϊκή συμφωνία, η οποία αποτελεί το νομικό πλαίσιο των συναλλαγών γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Λεττονίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έχει ως στόχο την προώθηση της συνεργασίας στους τομείς του εκσυγχρονισμού, της αναδιάρθρωσης και της ιδιωτικοποίησης του γεωργικού τομέα της Λεττονίας καθώς και της γεωργοεπισιτιστικής βιομηχανίας και των φυτοϋγειονομικών προτύπων. Το Λευκό Βιβλίο για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την εσωτερική αγορά (1995) καλύπτει τη νομοθεσία στον τομέα των κτηνιατρικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων και αφορά τη διατροφή των ζώων καθώς και τους όρους εμπορίας των προϊόντων. Ο στόχος της εν λόγω νομοθεσίας είναι η προστασία των καταναλωτών, της δημόσιας υγείας καθώς και της υγείας των ζώων και των φυτών.

Η κοινή αλιευτική πολιτική περιλαμβάνει τις κοινές οργανώσεις αγοράς, τη διαρθρωτική πολιτική, τις συμφωνίες που συνήφθησαν με τις τρίτες χώρες, τη διαχείριση και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και την επιστημονική έρευνα που αφορά αυτές τις δραστηριότητες.

Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία περιλαμβάνει τις διατάξεις σχετικά με το εμπόριο των αλιευτικών προϊόντων με την Κοινότητα. Το Λευκό Βιβλίο δεν προβλέπει μέτρα σ΄ αυτόν τον τομέα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γεωργία

Το έτος 2001 η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της γεωργίας έφτασε το 4,7% ενώ η απασχόληση στη γεωργία αντιπροσωπεύει το 15,1% της συνολικής απασχόλησης. Το εμπορικό πλεόνασμα υπέρ της Κοινότητας σημείωσε αύξηση από 151,6 εκατ. ευρώ το 1999 σε 193,2 εκατ. ευρώ το 2000. Ο προϋπολογισμός της διοίκησης για τη γεωργία ανέρχεται σε 40,07 εκατ. ευρώ.

  • Οριζόντια θέματαΟ οργανισμός πληρωμών αναμένεται ότι θα συγκροτηθεί ταχέως. Απομένει να καταβληθούν προσπάθειες στους τομείς του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης, της βιολογικής γεωργίας και της πολιτικής για την ποιότητα.
  • Κοινές οργανώσεις αγοράςΗ Λεττονία πρέπει να συνεχίσει την επεξεργασία νομοθεσίας ή, σε ορισμένους τομείς, να προχωρήσει στην προσαρμογή της. Η υπηρεσία αγροτικών ενισχύσεων δεν λειτουργεί ακόμα πλήρως.
  • Αγροτική ανάπτυξη και δασοκομίαΠρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες για τη θέση σε εφαρμογή του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.Στον τομέα της γεωργικής μεταρρύθμισης οι πρόοδοι είναι εξαιρετικά βραδείες.
  • Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα και ασφάλεια τροφίμωνΠρέπει να επιταχυνθεί η μεταφορά και η θέση σε εφαρμογή του κεκτημένου στο νομοθετικό επίπεδο.Για την καλή διαβίωση των ζώων, η ευθυγράμμιση είναι πρακτικώς πλήρης. Προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν ακόμη στον τομέα της υγείας των ζώων, της επιθεώρησης στα σύνορα και ιδίως της συμμετοχής στο πρόγραμμα ANIMO για την προστασία της δημόσιας υγείας και την επεξεργασία των ζωικών απορριμμάτων. Η Λεττονία πρέπει επίσης να μεταφέρει το νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της διατροφής ζώων.Στο φυτοϋγειονομικό επίπεδο η μεταφορά και η εφαρμογή έχουν προχωρήσει καλώς, αν και πρέπει να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες για τους σπόρους προς σπορά και την καταχώρηση εισαγωγέων και παραγωγών σε μητρώα. Επίσης πρέπει να ολοκληρωθούν οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις και να εφαρμοστούν οι διαδικασίες ελέγχου στα σύνορα.Για την ασφάλεια τροφίμων πραγματοποιήθηκαν σημαντικές πρόοδοι. Η αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών παραμένει αναγκαία.

Από τη γνώμη του 1997 και μετά η Λεττονία έχει σημειώσει προόδους. Οι διαπραγματεύσεις εξακολουθούν. Βασικά πρέπει να ευθυγραμμιστεί οριστικά στο κεκτημένο και να ενισχύσει τις διοικητικές της ικανότητες.

Αλιεία

Η Λεττονία πρέπει να ολοκληρώσει την ευθυγράμμιση για τις διαρθρωτικές ενέργειες και την πολιτική στον τομέα της αγοράς. Επίσης πρέπει να ενισχύσει τις διοικητικές της ικανότητες.

Από το γνώμη του έτους 1997 και μετά έχουν επέλθει πρόοδοι και η Λεττονία έχει εν μέρει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε. Η παπαλίνα εντάχθηκε στο πλαίσιο των ειδών που εμπίπτουν στη διαχείριση της κοινής πολιτικής της αλιείας και για τον Κόλπο της Ρίγας συμφωνήθηκε ειδικό καθεστώς διαχείρισης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14.01.2003

Top