Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την επισιτιστική ασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την επισιτιστική ασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες

Η Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα στρατηγική για την πλαισίωση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επισιτιστική ασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πράγματι, η στρατηγική αυτή συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού και την προστασία των πλέον ευάλωτων πληθυσμών από την πείνα. Η στρατηγική αυτή παρουσιάζεται δέκα χρόνια μετά τον καθορισμό των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 31ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες προς αντιμετώπιση της πρόκλησης της επισιτιστικής ασφάλειας» [COM(2010) 127 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα κράτη μέλη της δεσμεύθηκαν για την ενίσχυση της δράσης τους για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ), ιδίως για την εκρίζωση της άκρας φτώχειας και της πείνας στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η Επιτροπή παρουσιάζει, λοιπόν, ένα νέο πολιτικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της πείνας και του υποσιτισμού σε όλον τον κόσμο. Πράγματι, οι αναπτυξιακές στρατηγικές πρέπει να λάβουν υπόψη τα νέα εμπόδια και ιδιαίτερα όσα αφορούν την ανάπτυξη του πληθυσμού και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία.

Η ΕΕ οφείλει να δράσει κατά προτεραιότητα για να στηρίξει τις επισφαλείς χώρες, δηλαδή τις χώρες που εμφανίζουν την μεγαλύτερη καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την επίτευξη των ΑΣΧ (ιδιαίτερα στην Αφρική και τη Νότια Ασία).

Πολυτομεακή προσέγγιση

Οι στρατηγικές για την επισιτιστική ασφάλεια βασίζονται στα εξής τέσσερα θεμέλια:

  • διαθεσιμότητα των τροφίμων, που απαιτεί βιώσιμη αγροδιατροφική αλυσίδα, εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής, ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και περιφερειακή ολοκλήρωση. Η στήριξη των μικρών εκμεταλλεύσεων είναι απαραίτητη στο βαθμό που οι αγροτικές περιοχές πλήττονται περισσότερο από τις ελλείψεις (πρόκειται για στήριξη σχετικά με τη διαχείριση των ελλείψεων, της αποθήκευσης, της χρήσης της γης, κ.λπ.)·
  • πρόσβαση στα τρόφιμα μέσω στήριξης της απασχόλησης, της αύξησης των εισοδημάτων και των κοινωνικών μηχανισμών αντιστάθμισης εισοδήματος, μεταξύ άλλων σε περιόδους κρίσης·
  • θρεπτική αξία της διατροφικής πρόσληψης, ιδιαίτερα για τις εγκυμονούσες ή γαλουχούσες γυναίκες και τα παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών. Αυτός ο τομέας δράσης απαιτεί κυρίως δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης, καθώς επίσης και μεγαλύτερη διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής·
  • η πρόληψη και η διαχείριση κρίσεων με τη συμμετοχή διάφορων φορέων ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης κατά την κατάρτιση στρατηγικών που συνδέουν τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης, την αποκατάσταση και την ανάπτυξη (ΕΑΑΑ) με τη μείωση των κινδύνων καταστροφών (ΜΚΚ). Η στρατηγική συμβάλλει, επίσης, στην περιφερειακή ολοκλήρωση και την καταπολέμηση της μεταβλητότητας των τιμών (χάρη στην αύξηση της παραγωγής και τη σταθερότητα των αποθεμάτων τροφίμων).

Αύξηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων

Η Επιτροπή παρουσιάζει τρεις τρόπους βελτίωσης των δράσεων αναπτυξιακής συνεργασίας:

  • στήριξη των εθνικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών των αναπτυσσόμενων χωρών, μεταξύ άλλων σε τομείς που σχετίζονται με τη διατροφή (διαχείριση των γαιών, νερό, βιοκαύσιμα, κ.λπ.). Κατά το σχεδιασμό αυτών των πολιτικών πρέπει να ζητείται η γνώμη των οργανώσεων κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και όλων των ενδιαφερομένων·
  • εναρμόνιση των παρεμβάσεων της ΕΕ και των κρατών μελών μέσω του διορισμού ενός βασικού συντονιστή, της έγκρισης κοινών μηχανισμών και της προσαρμογής των διαφόρων σχετικών πολιτικών (όπως η γεωργία, η αλιεία, το περιβάλλον και η έρευνα). Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη, τη διακήρυξη του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, το σχέδιο δράσης της Άκκρα και τον ευρωπαϊκό κώδικα συμπεριφοράς σχετικά με την κατανομή εργασίας της ΕΕ·
  • βελτίωση της συνοχής του διεθνούς συστήματος διακυβέρνησης, ιδίως μέσω της στήριξης του ρόλου της Επιτροπής για την Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια (CSA) (EN) (ES) (FR) ως παγκόσμιου φορέα συντονισμού, και μέσω της αύξησης της συνεργασίας μεταξύ των φορέων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας – FAO, Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων – PAM και Διεθνές Ταμείο για την Ανάπτυξη της Γεωργίας – FIDA).

Πλαίσιο

Η παρούσα ανακοίνωση συνοδεύεται από τη νέα στρατηγική για την επισιτιστική ανθρωπιστική βοήθεια.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28.05.2010

Top