Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την κοινωνική ανάπτυξη

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την κοινωνική ανάπτυξη

Με την ευκαιρία της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής για την κοινωνική ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει την ανάγκη συμβολής σε μια ισόρροπη και βιώσιμη οικονομική και κοινωνική πρόοδο σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 1994 στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την κοινωνική ανάπτυξη (Κοπεγχάγη, Μάρτιος 1995) [COM(1994) 669 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η κοινωνική ανάπτυξη είναι στενά συνδεδεμένη με τη δημοκρατία· ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου προϋποθέτει τη συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών, ιδίως με το διάλογο μεταξύ εταίρων.

Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν στο πλαίσιο των οικονομικών πολιτικών, διαρθρωτικές ενέργειες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ανάπτυξης και να αποτραπεί η εμφάνιση πολύ μεγάλων ανισοτήτων.

Η Ένωση επιδιώκει ιδίως του εξής στόχους:

 • όλες οι χώρες να καθορίσουν συγκεκριμένους στόχους κοινωνικής ανάπτυξης που θα τοποθετούνται χρονικά σε κλίμακα ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξής τους·
 • να προωθήσει τα κοινωνικά δικαιώματα παρακινώντας τα κράτη μέλη να ακυρώσουν τις συμβάσεις της ΔΟΕ και εξασφαλίζοντας την τήρηση της εφαρμογής τους στην πράξη·
 • η μείωση των τεράστιων ανισοτήτων να αποτελέσει ειδικό στόχο των πολιτικών κοινωνικής ανάπτυξης·
 • οι πολιτικές συνεργασίας και παροχής βοήθειας να συντονιστούν καλύτερα
 • οι πολιτικές που συστήνονται από διεθνή όργανα, κυρίως από το ΔΝΤ και τη Διεθνή Τράπεζα, να ενσωματώσουν σαφώς την κοινωνική ανάπτυξη·
 • η διεθνής ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη.

Στο διμερές πλαίσιο, η ΕΕ θα πρέπει να δεσμευτεί για:

 • την παροχή προτεραιότητας στα προγράμματα συνεργασίας για την ανάπτυξη που συμφωνήθηκαν μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην καταπολέμηση της φτώχιας·
 • την παροχή προτεραιότητας στη χορήγηση βοήθειας και εμπορικών προτιμήσεων σε χώρες που δεσμεύονται πραγματικά με συγκεκριμένες και αποτελεσματικές στρατηγικές κοινωνικής ανάπτυξης.

Η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας και οι όροι επιλογής της δημόσιας βοήθειας στην ανάπτυξη (ΔΒΑ) πρέπει να βελτιωθούν.

Το πρόβλημα των πόρων για την ανάπτυξη θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολύ ευρύτερη προοπτική σύμφωνα με τους εξής άξονες:

 • εφαρμογή εσωτερικών πολιτικών που να προσανατολίζονται στην αποτελεσματικότητα και στην ισότητα (εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης στους παραγωγικούς πόρους και στις αγορές, επαναπροσανατολισμός των δημόσιων δαπανών σε συγκεκριμένους στόχους κοινωνικής ανάπτυξης, κλπ)·
 • υποστήριξη των ροών των κεφαλαίων, μεταφοράς της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και σε εκείνες που διέρχονται μεταβατική περίοδο.

Η ΕΕ θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την εξάλειψη της φτώχειας και την ενσωμάτωση όλων των στοιχείων των κοινωνιών της (δημιουργία μαζικών θέσεων απασχόλησης, πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού, ανανέωση των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας).

Η ΕΕ, πρώτος χορηγός βοήθειας για την ανάπτυξη, είναι αποφασισμένη να εξακολουθήσει να παρέχει σημαντική συμβολή στις διεθνείς ενέργειες.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Σύσταση 2000/581/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2000, περί επικύρωσης της σύμβασης αριθ. 182 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) της 17ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τις απαγορεύσεις και τις άμεσες ενέργειες για την κατάργηση των χείριστων μορφών παιδικής εργασίας [Επίσημη Εφημερίδα L 243, 28.09.2000]

Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία, 1998

Η διακήρυξη υπενθυμίζει τους βασικούς κανόνες εργασίας που προσδιορίστηκαν κατά τη διάσκεψη κορυφής της Κοπεγχάγης και προβλέπει την παγκόσμια εφαρμογή τους. Με άλλα λόγια, όλα τα μέλη της ΔΟΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν επικυρώσει τις βασικές συμβάσεις, υποχρεούνται, υπό την ιδιότητά τους ως μελών της ΔΟΕ, να προωθούν και να εφαρμόζουν τις αρχές σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα που ορίζουν οι εν λόγω συμβάσεις.

Προκειμένου να προωθηθεί η παγκόσμια εφαρμογή των βασικών κανόνων εργασίας, προβλέπονται ένας εποπτικός μηχανισμός, ένα σύστημα παρακολούθησης και η παροχή τεχνικής βοήθειας.

Αποτέλεσμα της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής της Κοπεγχάγης για την κοινωνική ανάπτυξη, Μάρτιος 1995 (διακήρυξη και πρόγραμμα δράσης)

Η διάσκεψη κορυφής αποτέλεσε ιδίως την ευκαιρία να προσδιοριστούν για πρώτη φορά οι βασικοί κανόνες εργασίας οικουμενικού χαρακτήρα: ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και πραγματική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή επιβεβλημένης εργασίας, πραγματική κατάργηση της παιδικής εργασίας, εξάλειψη των διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση και το επάγγελμα.

Η Επιτροπή Κοινωνικής Ανάπτυξης είναι υπεύθυνη, στο πλαίσιο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών, για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την κοινωνική ανάπτυξη, και ιδίως για την εξέταση της εφαρμογής της διακήρυξης της Κοπεγχάγης και του προγράμματος δράσης της διάσκεψης κορυφής.

Στις 14 Φεβρουαρίου 1997, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την κοινωνική ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση [COM (96) 724 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Καθόσον οι πολιτικές που καθιερώθηκαν στην Ευρώπη ανταποκρίνονται ήδη σε ευρεία κλίμακα στις υποχρεώσεις που αντελήφθησαν στην Κοπεγχάγη, ο στόχος της ανακοίνωσης είναι να μελετηθεί η συγκεκριμένη συνέχεια που πρέπει να δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 5 τομείς που αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή.

Α. Ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης στο διεθνές θεσμικό πλαίσιο: η παγκοσμιοποίηση συνεπάγεται απώλεια αυτονομίας της κάθε πολιτικής η οποία, με τη σειρά της, χρειάζεται αυξημένη διεθνή συνεργασία στο πλαίσιο των μεγάλων fora (ΟΗΕ, ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνής Οργάνωση Εμπορίου, Ομάδα των 7...)

Β. Εισαγωγή του σεβασμού των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων και προώθηση της κοινωνικής και ανθρώπινης ανάπτυξης στις διμερείς συμφωνίες: στις διμερείς σχέσεις της και στην απονομή βοήθειας και εμπορικών προτιμήσεων η Κοινότητα θα πρέπει να δίδει προτεραιότητα στις χώρες που λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για την τήρηση των υποχρεώσεων της Κοπεγχάγης (προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων, εφαρμογή των συμβάσεων της ΔΟΕ ή τήρηση των αρχών τους). Η Επιτροπή προτείνει να χορηγηθεί, με κοινή συμφωνία, τουλάχιστον 20% της δημόσιας κοινοτικής βοήθειας στην ανάπτυξη των κοινωνικών προγραμμάτων βάσης, με 20% τουλάχιστον των δημοσίων δαπανών των αναπτυσσομένων χωρών που έχουν θέσει τους ίδιους στόχους.

Γ. Ένταξη της καταπολέμησης της φτώχειας στις ενέργειες ανάπτυξης και επιδίωξη των πρωτοβουλιών κατά του κοινωνικού αποκλεισμού εντός της Κοινότητας. Στο διάλογο με τις αναπτυσσόμενες χώρες, η Κοινότητα θα μπορούσε να λαμβάνει συστηματικά υπόψη μια ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά τη φτώχεια και μια αξιολόγηση της εθνικής πολιτικής δράσης για την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Εξάλλου, στο πλαίσιο της Ένωσης, πρέπει να επαληθευθεί ότι όλοι επωφελούνται από την οικονομική πρόοδο.

Δ. Διατήρηση της απασχόλησης ως προτεραιότητας της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής: η προτεραιότητα που παρέχεται από την Ένωση στην καταπολέμηση της ανεργίας θα έπρεπε να λάβει νέα ώθηση και να γίνει συγκρίσιμη με άλλες πρωτοβουλίες σε ευρύτερο διεθνές πεδίο (ΔΟΕ, ομάδα των 7..).

Ε. Εξασφάλιση του σεβασμού και της προστασίας των μεταναστών, της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας: η Κοινότητα προτίθεται να λάβει και άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους κατά του Ρατσισμο (1997).

Υπό το πνεύμα της διάσκεψης κορυφής της Κοπεγχάγης, η Επιτροπή διαβουλεύεται, στο πλαίσιο ενός forum που οργανώνεται κάθε 18 μήνες, με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με κάθε σειρά κοινωνικών θεμάτων.

Ένας απολογισμός που θα καλύπτει τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές των πολιτικών της Ένωσης θα εκδοθεί το έτος 2000.

Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα κοινωνικών ενεργειών που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 12 Απριλίου 1995 [COM(95) 134 τελικό] περιλαμβάνει πολλές προτάσεις που ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη διάσκεψη κορυφής της Κοπεγχάγης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 3 Φεβρουαρίου 1995 «ψήφισμα για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την κοινωνική ανάπτυξη (Κοπεγχάγη, Μάρτιος 1995)».

See also

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε τον ιστοχώρο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ES) (EN) (FR) και τον ιστοχώρο των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την κοινωνική ανάπτυξη (FR) και την Επιτροπή Κοινωνικής Ανάπτυξης (EN).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15.03.2004

Top