Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κοινοτικό ταμείο καπνού: προγράμματα ενημέρωσης

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Κοινοτικό ταμείο καπνού: προγράμματα ενημέρωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), για να υποστηρίξει την καταπολέμηση του καπνίσματος, χρηματοδοτεί την επιμόρφωση των παραγωγών και την εφαρμογή δράσεων οικονομικής μετατροπής.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2182/2002 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2002, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συμβουλίου όσον αφορά το κοινοτικό ταμείο του καπνού [Βλέπε τροποποιητικές πράξεις].

ΣΥΝΟΨΗ

Το κοινοτικό ταμείο του καπνού συστάθηκε το 1992 με τον κανονισμό για την κοινή οργάνωση της αγοράς του ακατέργαστου καπνού. Χρηματοδοτεί δράσεις που αποσκοπούν:

  • στη βελτίωση της γνώσης για τις βλαβερές συνέπειες από την κατανάλωση καπνού και για τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης·
  • στη μεταστροφή της κοινοτικής παραγωγής προς άλλες καλλιέργειες και οικονομικές δραστηριότητες που δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Προγράμματα ενημέρωσης

Το Ταμείο χρηματοδοτεί προγράμματα ενημέρωσης που έχουν ως στόχο τη βελτίωση των γνώσεων του κοινού για τις βλαβερές συνέπειες της κατανάλωσης καπνού. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν σχέδια για τη συνειδητοποίηση, από το κοινό, των βλαβερών συνεπειών του καπνίσματος, για την πρόληψη και τη διακοπή του καπνίσματος, καθώς και για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από τις δράσεις αυτές. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει τέτοιο σχέδιο αποδέχεται τους όρους που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του σχεδίου με δικά του μέσα καλύπτοντας το 25 % του συνόλου.

Η διαχείριση του ταμείου, όσον αφορά τα προγράμματα ενημέρωσης, εξασφαλίζεται από την Επιτροπή, η οποία επικουρείται από μια τεχνική και επιστημονική επιτροπή.

Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που αξιολογούν τα υποβαλλόμενα σχέδια ελέγχουν κατά πόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων, τα σχέδια πρέπει να προβλέπουν εταιρική σύμπραξη μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων εγκατεστημένων σε διάφορα κράτη μέλη, προσαρμόζοντας ταυτόχρονα τις πολιτισμικές και γλωσσικές μεταβλητές.

Μόλις αποφασιστεί η χρηματοδότηση ενός σχεδίου, συνάπτεται σύμβαση η οποία ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ Επιτροπής και του προσώπου που υπέβαλε το σχέδιο που επιλέχθηκε. Ο παρών κανονισμός παρουσιάζει αναλυτική περιγραφή των στοιχείων που θα περιέχει η εν λόγω σύμβαση.

Δράσεις μετατροπής

Το Ταμείο έχει χρηματοδοτήσει:

  • μεμονωμένες δράσεις για την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στις εκμεταλλεύσεις παραγωγής καπνού, μέσω της επιμόρφωσης των παραγωγών και της δημιουργίας δομών εμπορίας προϊόντων ποιότητας εκτός του καπνού·
  • δράσεις γενικού ενδιαφέροντος, που περιλαμβάνουν μελέτες για τις δυνατότητες οικονομικής μετατροπής σε άλλες καλλιέργειες ή δραστηριότητες, ενέργειες προσανατολισμού για τους παραγωγούς που εγκαταλείπουν την παραγωγή καπνού και καινοτομικά πειράματα με χαρακτήρα επίδειξης.

Οι τελευταίες δράσεις μετατροπής που χρηματοδοτήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο είχαν υποβληθεί το 2006.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2182/2002

10.12.2002

-

ΕΕ L 331 της 7.12.2002

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 480/2004

19.3.2004

-

ΕΕ L 78 της 16.3.2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2005

25.11.2005

-

ΕΕ L 301 της 18.11.2005

Οι μετέπειτα τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού αριθ. 2182/2002 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, περί της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού [Επίσημη Εφημερίδα L 194 της 18.07.2001]. Με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας, η οδηγία αυτή περιέχει τις διατάξεις που σχετίζονται με την περιεκτικότητα των τσιγάρων σε πίσσα, τα προϊόντα καπνού που λαμβάνονται από το στόμα και την επισήμανση των προϊόντων καπνού.

Απόφαση 2003/641/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη χρήση έγχρωμων φωτογραφιών ή άλλων εικονογραφήσεων ως προειδοποιήσεων για την υγεία στις συσκευασίες προϊόντων καπνού [Επίσημη Εφημερίδα L 226 της 10.09.2003]. Η απόφαση αυτή προβλέπει τον καθορισμό κανόνων σχετικών με την αναγραφή στα πακέτα των τσιγάρων έγχρωμων φωτογραφιών ή άλλων εικονογραφήσεων που θα παριστούν τις συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία. Αποτελεί συνέχεια της οδηγίας 2001/37/ΕΚ σχετικά με τα προϊόντα καπνού, η οποία επιβάλλει μεγαλύτερο μέγεθος προειδοποιήσεων σχετικών με την υγεία στις συσκευασίες. Ωστόσο, η χρήση συνταρακτικών εικόνων, σε συνδυασμό με μηνύματα προειδοποίησης, δεν είναι δεσμευτική.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12.10.2007

Top