Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κοινοτικό πρόγραμμα δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Κοινοτικό πρόγραμμα δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008)

Το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008) εκπονήθηκε για να συμβάλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, προσανατολίζει τη δράση στον τομέα της πληροφόρησης σχετικά με την υγεία, στην ικανότητα αντίδρασης της Κοινότητας στις απειλές για την υγεία, καθώς και στην πρόληψη των νόσων και μολύνσεων.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008).

Τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 1350/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 που αφορά τη θέσπιση δεύτερου προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο (2008-2013) [Επίσημη Εφημερίδα L 301 της 20.11.2007].

ΣΥΝΟΨΗ

Το παρόν πρόγραμμα δράσης είναι ένα συνολικό πρόγραμμα που αντικαθιστά οκτώ προϋπάρχοντα προγράμματα δράσης στον τομέα της υγείας. Τα προγράμματα αυτά αφορούσαν την προαγωγή της υγείας, τον καρκίνο, το AIDS και ορισμένες μεταδοτικές ασθένειες, την τοξικομανία, την επιτήρηση της υγείας και τις ασθένειες που οφείλονται στη ρύπανση του περιβάλλοντος, την πρόληψη των τραυματισμών και τις σπάνιες ασθένειες.

Το πρόγραμμα αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τομέα της υγείας και επικεντρώνεται στους ακόλουθους στόχους και ενέργειες:

  • βελτίωση της πληροφόρησης και της γνώσης για την ανάπτυξη της δημόσιας υγείας και των συστημάτων υγείας. Ενέργειες: δημιουργία ενός συνεκτικού συστήματος συλλογής, ανάλυσης και αξιολόγησης πληροφοριών και γνώσεων με σκοπό την ενημέρωση, την παροχή συμβουλών και τη διάδοση πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων του κοινού, των αρμόδιων αρχών και των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας·
  • ενίσχυση της ικανότητας ταχείας αντίδρασης και κατά συντονισμένο τρόπο στις απειλές για την υγεία που συνιστούν οι διασυνοριακές απειλές, όπως π.χ. ο HIV, η νέα παραλλαγή της νόσου των Creutzfeldt-Jakob και οι ασθένειες που οφείλονται στη ρύπανση.Ενέργειες: ανάπτυξη και παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης στην ικανότητα, τη λειτουργία και τη διασύνδεση των μηχανισμών παρακολούθησης, έγκαιρης προειδοποίησης και ταχείας αντίδρασης.
  • αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων της υγείας. Ενέργειες: δραστηριότητες για την προαγωγή της υγείας που συνοδεύονται από ενέργειες και ειδικά μέσα μείωσης και εξάλειψης των κινδύνων.κύριες προτεραιότητες: μείωση του υψηλού αριθμού των πρόωρων θανάτων και βλαβών της υγείας που οφείλονται σε βαριές νόσους, όπως ο καρκίνος, και αντιμετώπιση των διανοητικών νόσων. Κατά συνέπεια, έμφαση θα δοθεί σε βασικούς παράγοντες που συνδέονται με τον τρόπο ζωής, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και το περιβάλλον, όπως π.χ. το κάπνισμα, η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, η τοξικομανία, η διατροφή και το στρες.

Επιπλέον των μέτρων που αναφέρονται παραπάνω, στα πλαίσια του προγράμματος περιλαμβάνεται η εκπόνηση ενός ετήσιου προγράμματος εργασίας που αποτελείται από συγκεκριμένους στόχους και ενέργειες και η εκπόνηση δεικτών υγείας. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης τη σύνδεση με άλλα κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Έχοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και τους περιορισμούς που τίθενται στην Κοινότητα στον τομέα της υγείας, η ενεργός συνεργασία και η πλήρης δέσμευση όλων των κρατών μελών θα είναι σημαντικές για την καλή λειτουργία του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του.

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα διαθέτει προϋπολογισμό 312 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2003-2008.

Χώρες που μπορούν να λάβουν μέρος

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στη συμμετοχή:

  • των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στη συνθήκη ΕΟΧ·
  • των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα πρωτόκολλά τους και στις αποφάσεις των αντίστοιχων συμβουλίων σύνδεσης·
  • της Κύπρου με χρηματοδότηση από συμπληρωματικές πιστώσεις σύμφωνα με διαδικασίες που πρόκειται να συμφωνηθούν με τη χώρα αυτή·
  • της Μάλτας και της Τουρκίας με χρηματοδότηση από συμπληρωματικές πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης.

Διεθνής συνεργασία

Θα ενθαρρυνθεί επίσης η συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της υγείας, όπως π.χ. η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ).

Αξιολόγηση

Προβλέπεται ότι το πρόγραμμα θα υποβληθεί σε διπλή αξιολόγηση: αξιολόγηση με βάση τους δείκτες και τα αποτελέσματα που περιέχονται στα ετήσια προγράμματα εργασίας και αξιολόγηση που πραγματοποιείται από εξωτερικούς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες στα μέσα του προγράμματος, δηλαδή στο τρίτο έτος, και στο τελευταίο έτος του προγράμματος, μετά την ολοκλήρωσή του. Τα αποτελέσματα θα καταστούν διαθέσιμα στο κοινό. Προβλέπεται επίσης ότι η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών στα μέσα του προγράμματος, δηλαδή στο τρίτο έτος, και μία τελική έκθεση.

Παράταση προηγούμενων προγραμμάτων

Προβλέπεται η περιορισμένη παράταση, με βάση μια πρόταση της Επιτροπής [COM(2000) 448 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα], των υφιστάμενων προγραμμάτων που πρόκειται να λήξουν πριν από την έναρξη του νέου προγράμματος, έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν διακοπή σε βασικούς τομείς.

Εκτελεστικός οργανισμός

Από τις 20 Ιουνίου 2008, ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία μετατράπηκε σε Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές. Συνδράμει την Επιτροπή στην εκτέλεση του δεύτερου προγράμματος δημόσιας υγείας 2008-2013, του προγράμματος υπέρ των καταναλωτών για το 2007-2013 και στην εκτέλεση μέτρων κατάρτισης στην ασφάλεια των τροφίμων. Η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στο Λουξεμβούργο.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση αριθ. 1786/2002/ΕΚ

9.10.2002

-

ΕΕ L 271 της 9.10.2002

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2008-2013

Απόφαση αριθ. 1350/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 που αφορά τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2008-2013 [Επίσημη Εφημερίδα L 301 της 20.11.2007].

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2008: Εφαρμογή του προγράμματος για τη δημόσια υγεία το 2007 [COM(2008)482 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Έκθεση της Επιτροπής της 17ης Απριλίου 2008: Εφαρμογή του προγράμματος για τη δημόσια υγεία το 2006 [COM(2008)198 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Έκθεση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2006: Εφαρμογή του προγράμματος για τη δημόσια υγεία το 2005 [COM(2006) 711 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Το 2005, επελέγησαν 50 έργα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δημόσιας υγείας. Όσον αφορά τις κύριες δραστηριότητες για τη δημόσια υγεία που πραγματοποιήθηκαν το 2005, η έκθεση επικεντρώνεται ιδίως στα εξής:

Έκθεση της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τα σχέδια του προγράμματος για τη δημόσια υγεία που χρηματοδοτήθηκαν την περίοδο 2003-2004 [COM(2005) 511 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι ελήφθησαν σημαντικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών εφαρμογής του προγράμματος. Ειδικότερα, το πρόγραμμα προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον των παραγόντων του τομέα της υγείας στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο του προγράμματος υποβλήθηκαν πολλές προτάσεις σχεδίων. Συνολικά, περίπου 150 σχέδια χρηματοδοτήθηκαν από τους προϋπολογισμούς των ετών 2003 και 2004.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Απόφαση αριθ. 544/2008/ΕΚ της Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2008 για την τροποποίηση της απόφασης 858/2004/ΕΚ με σκοπό τη μετατροπή του «Εκτελεστικού Οργανισμού για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας» σε «Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές» [Επίσημη Εφημερίδα L 173, 3.07.2008].

Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνολική διαχείριση των εγκεκριμένων προγραμμάτων και μέτρων. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός αναλαμβάνει την εφαρμογή τους και συλλέγει τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγησή τους.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Λευκή Βίβλος της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 2007 με τίτλο «Μαζί για την υγεία: Στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο 2008-2013» [COM(2007) 630 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2000 προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε θέματα υγείας [COM(2000) 285 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Η παρούσα ανακοίνωση εκθέτει τη γενική στρατηγική της Κοινότητας στον τομέα της υγείας, ήτοι τον τρόπο με τον οποίο αυτή σκοπεύει να καταλήξει σε μια συνεπή και αποτελεσματική προσέγγιση των ζητημάτων υγείας στο σύνολο των τομέων που καλύπτονται από τις πολιτικές αυτές. Το πρόγραμμα δράσης 2003-2008 αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής.

See also

Συμπληρωματικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα Δημόσια Υγεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05.08.2008

Top