Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών (2004)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών (2004)

Η σύσταση καθορίζει τις προτεραιότητες για την υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης από τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους. Τους καλεί να βελτιώσουν κυρίως την ικανότητα προσαρμογής των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, να προσελκύσουν περισσότερα άτομα στην αγορά εργασίας, να αναδείξουν την εργασία σε μια πραγματική επιλογή για όλους, να επενδύσουν περισσότερο και πιο αποτελεσματικά στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στη διά βίου μάθηση και να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων μέσω της καλύτερης διακυβέρνησης. Για πρώτη φορά, οι συστάσεις του Συμβουλίου απευθύνονται και στα δέκα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΑΞΗ

Σύσταση (ΕΚ) αριθ. 741/2004 του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με την υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών [Επίσημη εφημερίδα L 326 της 29.10.2004]

ΣΥΝΟΨΗ

Οι συστάσεις του 2004 απορρέουν από την εξέταση των εθνικών σχεδίων δράσης (DE) (EN) (FR), την ανάλυση των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση που καταρτίστηκαν για την περίοδο 2003-2005 και τα συμπεράσματα της ευρωπαϊκής ειδικής ομάδας για την απασχόληση (es de en fr) που περιέχονται στην κοινή έκθεση 2003-2004. Οι πολιτικές απασχόλησης διεξάγονται σε συμφωνία με τις συστάσεις για τους γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής (ΓΠΟΠ).

Η παρούσα έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ανταπόκριση των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων στις συστάσεις του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 ήταν περιορισμένη. Οι κοινές προτεραιότητες των συστάσεων του 2004 είναι οι ακόλουθες:

 • βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής των εργαζομένων και των επιχειρήσεων μέσω της προώθησης της ασφάλειας και της ευελιξίας στην αγορά της εργασίας, της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερης ποιότητας θέσεων εργασίας και της βελτίωσης της παραγωγικότητας·
 • μεγαλύτερη προσέλκυση ατόμων στην αγορά εργασίας και παραμονή τους σε αυτήν και ανάδειξη της εργασίας σε πραγματική επιλογή για όλους μέσω του καθορισμού σφαιρικών στρατηγικών παράτασης του επαγγελματικού βίου (καταπολέμηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, πιο ευέλικτη οργάνωση της εργασίας, αξιοποίηση των δεξιοτήτων, προσφορά κύκλων κατάρτισης), της διασφάλισης της παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών για όλους όσοι αναζητούν απασχόληση και της βελτίωσης των οικονομικών πλεονεκτημάτων της εργασίας·
 • περισσότερες και πιο αποτελεσματικές επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση μέσω της καλύτερης κατανομής των δαπανών μεταξύ δημόσιων αρχών, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, της ανάπτυξης της προσφοράς κατάρτισης κυρίως για τους εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση ή τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, μέσω της μείωσης της πρόωρης αποχώρησης από το σχολικό σύστημα και της καλύτερης αντιστοιχίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας·
 • διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων μέσω της καλύτερης διακυβέρνησης, της δημιουργίας όσο το δυνατόν ευρύτερων συμπράξεων στις οποίες επιπλέον των κοινωνικών εταίρων θα συμμετέχουν η κοινωνία των πολιτών και οι δημόσιες αρχές ή, κατά περίπτωση, μέσω του καθορισμού ποσοτικών στόχων που θα αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες που καθορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της αποτελεσματικής χρήσης των δημόσιων κονδυλίων μέσω της προώθησης του ρόλου και της προβολής των εθνικών σχεδίων δράσης και των συστάσεων που απευθύνονται σε κάθε χώρα για την ενθάρρυνση της αμοιβαίας μάθησης.

Τα νέα κράτη μέλη πρέπει, συγκεκριμένα, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξεύρεση μιας νέας ισορροπίας μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας και να βελτιώσουν την υγεία των εργαζομένων. Η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και των διοικητικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για την πλήρη και αποτελεσματική αξιοποίηση της στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Τα ειδικά ανά χώρα μηνύματα που περιέχονται στην έκθεση της ευρωπαϊκής ειδικής ομάδας για την απασχόληση μπορούν να προσφέρουν καθοδήγηση για την υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση στα νέα κράτη μέλη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

Βέλγιο | Δανία | Γερμανία | Ελλάδα | Ισπανία | Γαλλία | Ιρλανδία | Ιταλία | Λουξεμβούργο | Κάτω Χώρες | Αυστρία | Πορτογαλία | Φινλανδία | Σουηδία | Ηνωμένο Βασίλειο | Κύπρος | Τσεχική Δημοκρατία | Εσθονία | Ουγγαρία | Λιθουανία | Λεττονία | Μάλτα | Πολωνία | Σλοβενία | Σλοβακία

Βέλγιο

Το ποσοστό απασχόλησης στο Βέλγιο εξακολουθεί να απέχει κατά πολύ από τους στόχους της Λισσαβόνας. Το ποσοστό των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25 και το ποσοστό απασχόλησης των μη υπηκόων είναι εξαιρετικά χαμηλό. Το Βέλγιο θα πρέπει στο εξής και κατά προτεραιότητα:

 • να προβλέπει καλύτερα τις αναδιαρθρώσεις των επιχειρήσεων, κυρίως σε περιπτώσεις συλλογικών απολύσεων·
 • να μειώσει το μη μισθολογικό κόστος εργασίας, ιδίως όσον αφορά τους χαμηλούς μισθούς, ενώ θα πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών του·
 • να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών υπηρεσιών της απασχόλησης προκειμένου να υποστηριχθεί η περιφερειακή κινητικότητα·
 • να εξαλείψει τις παγίδες ανεργίας μέσω της μεταρρύθμισης του συστήματος παροχών·
 • να συμπεριλάβει τους ενήλικους ανέργους, τους νέους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και τους μετανάστες στα μέτρα παρακολούθησης των υπηρεσιών απασχόλησης·
 • να διασφαλίσει την παρακολούθηση των διεπαγγελματικών συμφωνιών προκειμένου να αυξήσει την πρόσβαση στην κατάρτιση, ιδίως στις περιπτώσεις ατόμων με χαμηλή ειδίκευση.

Δανία

Το ποσοστό απασχόλησης στη Δανία υπερβαίνει αισθητά τους στόχους της Λισσαβόνας, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Η Δανία θα πρέπει ωστόσο να μεριμνήσει ώστε να διασφαλίσει την προσφορά επαρκούς εργατικού δυναμικού σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Η χώρα θα πρέπει στο εξής και κατά προτεραιότητα:

 • να μειώσει το συνολικό φορολογικό βάρος της εργασίας και παράλληλα να εξακολουθήσει να καταβάλλει προσπάθειες για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών·
 • να εξαλείψει την παροχή κινήτρων για πρόωρη συνταξιοδότηση ή, κατά περίπτωση, τους οριακούς συντελεστές φορολόγησης προκειμένου να παρέχει κίνητρα σε κατηγορίες ατόμων με χαμηλό εισόδημα να εντάσσονται στην αγορά εργασίας·
 • να συμβάλει στην ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας κυρίως μέσω της προσφοράς κύκλων κατάρτισης για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων·
 • να παρακολουθεί τις τάσεις της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης παρά τις πρόσφατες αυξήσεις των δαπανών κατάρτισης.

Γερμανία

Το ποσοστό απασχόλησης της χώρας είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αλλά απέχει από τους στόχους της Λισσαβόνας. Το ποσοστό των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο ενώ το ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης, παρόλο που βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο, παραμένει στάσιμο. Από το 2000 άρχισε να παρατηρείται υποχώρηση της απασχόλησης και αύξηση της ανεργίας. Η μακροχρόνια ανεργία και οι περιφερειακές αποκλίσεις μεταξύ του ανατολικού και του δυτικού τμήματος της χώρας εξακολουθούν να υφίστανται. Η Γερμανία θα πρέπει στο εξής και κατά προτεραιότητα:

 • να επανεξετάσει τους τρόπους χρηματοδότησης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας προκειμένου να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας·
 • να ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να αναλάβουν τις ευθύνες τους όσον αφορά τον καθορισμό των μισθών και την πραγματοποίηση περαιτέρω προόδου στον τομέα της ευελιξίας του χρόνου εργασίας·
 • να προωθήσει την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω της καλύτερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση καθώς και του επιχειρηματικού πνεύματος κυρίως στις ανατολικές περιφέρειες·
 • να προωθήσει τη μεταρρύθμιση των φορολογικών συστημάτων καθώς και εκείνη των υπηρεσιών απασχόλησης (μεταρρυθμίσεις Hartz)·
 • να μειώσει τις αποκλίσεις σε επίπεδο αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών και να εξετάσει τα ενδεχόμενα φορολογικά εμπόδια στην απασχόληση των γυναικών· να ενισχύσει τις υπηρεσίες φύλαξης τέκνων, κυρίως στα ομόσπονδα κράτη (περιφέρειες) του δυτικού τμήματος και να βελτιώσει την αντιστοιχία μεταξύ σχολικού ωραρίου και ωραρίου εργασίας·
 • να ενισχύσει τις προσπάθειες ενσωμάτωσης των μεταναστών·
 • να βελτιώσει την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού και κυρίως των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση και του προσωπικού των ΜΜΕ·
 • να ενθαρρύνει το σύστημα διπλής κατάρτισης στο πλαίσιο του σχολείου και της επιχείρησης.

Ελλάδα

Στην Ελλάδα καταγράφεται πάντα ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην ΕΕ, κυρίως όσον αφορά τις γυναίκες, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα σημειώθηκε αύξηση των θέσεων απασχόλησης. Η αδήλωτη εργασία παραμένει σημαντική· η παραγωγικότητα εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα· η συμμετοχή των ενηλίκων σε κύκλους κατάρτισης εξακολουθεί να είναι χαμηλή, κυρίως αν ληφθεί υπόψη το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού σε ενεργό ηλικία. Η μετανάστευση τροφοδότησε τα τελευταία χρόνια την προσφορά εργατικού δυναμικού. Η Ελλάδα θα πρέπει στο εξής και κατά προτεραιότητα:

 • να προσφέρει περισσότερα κίνητρα για τη μερική απασχόληση και να αναπτύξει τα γραφεία προσωρινής εργασίας ώστε να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ποικιλία στους τρόπους εργασίας·
 • να μειώσει το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας ενώ παράλληλα να καταβάλει προσπάθειες για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών· να μετατρέψει την αδήλωτη εργασία σε κανονική εργασία καθιστώντας ελκυστικότερες τις κλασικές και άτυπες συμβάσεις εργασίας για τους εργοδότες και τους μισθωτούς και μεριμνώντας για την εφαρμογή του νόμου·
 • να προωθήσει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που θα ευνοεί τη δημιουργία απασχόλησης·
 • να αυξήσει το επίπεδο και την αποτελεσματικότητα των ενεργητικών πολιτικών της αγοράς εργασίας και να επιταχύνει την ανάπτυξη, σε όλη χώρα, αποτελεσματικών υπηρεσιών απασχόλησης που θα προσφέρουν προληπτικά και εξατομικευμένα μέτρα· να βελτιώσει το σύστημα στατιστικής παρακολούθησης·
 • να ενθαρρύνει την επαγγελματική δραστηριότητα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της μερικής απασχόλησης· να βελτιώσει την προσφορά υπηρεσιών φύλαξης τέκνων και φροντίδας άλλων συντηρούμενων ατόμων και να τις καταστήσει πιο προσιτές·
 • να επανεξετάσει τα κίνητρα που προορίζονται για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης καθώς και την αύξηση της συμμετοχής στις δράσεις κατάρτισης, ιδίως των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση και των μεταναστών.

Ισπανία

Παρά τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στο διάστημα 1997-2002, η ανεργία στην Ισπανία εξακολουθεί να υπερβαίνει αισθητά τον κοινοτικό μέσο όρο και το ποσοστό της απασχόλησης εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο. Η καταπολέμηση των περιφερειακών αποκλίσεων εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας των γυναικών και το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά χαμηλά. Επιπλέον, περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των εργαζομένων απασχολείται σε μόνιμη βάση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού παραμένει χαμηλή. Τα συνολικά επίπεδα εκπαίδευσης και συμμετοχής των ενηλίκων σε δράσεις κατάρτισης είναι εξαιρετικά χαμηλά. Τα τελευταία χρόνια, η έντονη μετανάστευση τροφοδότησε την προσφορά εργατικού δυναμικού. Η Ισπανία θα πρέπει στο εξής και κατά προτεραιότητα:

 • να καταστήσει ελκυστικότερες τις συμβάσεις αορίστου χρόνου για τους εργοδότες και να αποθαρρύνει τη χρήση συμβάσεων ορισμένου χρόνου προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας· να προωθήσει τα γραφεία προσωρινής εργασίας ώστε να προσελκύουν περισσότερο το ενδιαφέρον των εργαζομένων· να καταργήσει τα εμπόδια στη μερική απασχόληση·
 • να αξιοποιήσει τις δυνατότητες διαφοροποίησης των μισθών σε συνάρτηση με τα κέρδη παραγωγικότητας σε τοπικό, περιφερειακό και τομεακό επίπεδο·
 • να ενισχύσει τα μέτρα για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω της μείωσης του κόστους των υπηρεσιών φύλαξης τέκνων και φροντίδας άλλων συντηρούμενων ατόμων·
 • να βελτιώσει τα ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας για τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και κυρίως τους νέους, τα άτομα με αναπηρία, τους μετανάστες και τους μακροχρόνια άνεργους· να ολοκληρώσει τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης· να ενισχύσει το συντονισμό μεταξύ των περιφερειακών υπηρεσιών απασχόλησης και να καταργήσει τα εναπομείναντα εμπόδια στη γεωγραφική κινητικότητα.

Γαλλία

Στη Γαλλία, το συνολικό ποσοστό απασχόλησης είναι κατώτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ενώ ο μέσος όρος των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών) συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕE). Το ποσοστό ανεργίας είναι από τα υψηλότερα και εξακολουθεί να πλήττει κυρίως τους νέους (15-24 ετών). Το ποσοστό απασχόλησης των μη υπηκόων είναι εξαιρετικά χαμηλό, κυρίως όσον αφορά τις γυναίκες. Το μερίδιο των συμβάσεων ορισμένου χρόνου εξακολουθεί να υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ των 15, ενώ η συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση εξακολουθεί να βρίσκεται λίγο πιο κάτω από τον μέσο όρο. Η Γαλλία θα πρέπει στο εξής και κατά προτεραιότητα:

 • να διευκολύνει τη μετάβαση στη μόνιμη απασχόληση των ατόμων που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου·
 • να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικότερο σύστημα πρόληψης και διαχείρισης των αναδιαρθρώσεων·
 • να διαμορφώσει ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τη δημιουργία ΜΜΕ και να αξιολογήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων·
 • να παρακολουθήσει τον αντίκτυπο της μεταρρύθμισης των συντάξεων στην ηλικία συνταξιοδότησης·
 • να ενοποιήσει την προσφορά εξατομικευμένων υπηρεσιών μέσω του καλύτερου συντονισμού των υπηρεσιών απασχόλησης· να προσφέρει δυνατότητες κατάρτισης και εργασίας για τους νέους ανέργους και τους μετανάστες και κυρίως για τις γυναίκες·
 • να διασφαλίσει την κατάλληλη αξιολόγηση της πρόσφατης μεταρρύθμισης του συστήματος ασφάλισης ανεργίας και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την πλαισίωσή της από κατάλληλες απαιτήσεις και αποτελεσματική διαδικασία αναζήτησης εργασίας·
 • να μεριμνήσει ώστε η συλλογική σύμβαση για την επαγγελματική κατάρτιση που έχει υπογραφεί μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και ο νόμος για τη διά βίου μάθηση να μεταφραστούν σε αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που συμμετέχει σε δράσεις κατάρτισης με ιδιαίτερη έμφαση στους εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση και στο προσωπικό των ΜΜΕ.

Ιρλανδία

Από το 1997, το συνολικό ποσοστό απασχόλησης στην Ιρλανδία αυξήθηκε από 56,1% σε 65,3 %, η ανεργία μειώθηκε κατά δύο τρίτα περίπου και η μακρόχρονη ανεργία μειώθηκε από 5,6% σε 1,3 %. Ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των ποσοστών απασχόλησης των γυναικών και των επιπέδων των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα, παρόλο που αμβλύνθηκε σχετικά χάρη στην έντονη μετανάστευση. Ένας σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στην επιτυχία της Ιρλανδίας είναι η ικανότητά της να προσελκύει ξένες άμεσες επενδύσεις. Το κοινωνικό κλίμα, το φορολογικό σύστημα, το ευνοϊκό κανονιστικό πλαίσιο και οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελούν επίσης σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας. Η Ιρλανδία θα πρέπει στο εξής και κατά προτεραιότητα:

 • να βελτιώσει την πρόσβαση μιας μεγαλύτερης μερίδας ανέργων και ανενεργών ατόμων στα ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας και να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητά τους·
 • να βελτιώσει την προσφορά και τον προσιτό χαρακτήρα των υπηρεσιών φύλαξης τέκνων και να λάβει δραστικά μέτρα για να εξομαλύνει τους λόγους που προκαλούν τις διαφορές στις αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Ιταλία

Παρά την κακή οικονομική κατάσταση, η αύξηση της απασχόλησης εξακολουθεί να είναι θετική επιβεβαιώνοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 1997. Ωστόσο, το ποσοστό απασχόλησης συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το ποσοστό δραστηριότητας των γυναικών και το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας εξακολουθούν να περιλαμβάνονται μεταξύ των χαμηλότερων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών η ανεργία μειώθηκε, αλλά εξακολουθεί να υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Με ποσοστό ανεργίας 5% περίπου στην κεντρική και στη βόρεια Ιταλία έναντι 18% στη νότια Ιταλία, η καταπολέμηση των περιφερειακών αποκλίσεων εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Η αδήλωτη εργασία εξακολουθεί να είναι πολύ διαδεδομένη παρά την πρόσφατη ρύθμιση της επαγγελματικής κατάστασης 700.000 μεταναστών. Τα συνολικά επίπεδα εκπαίδευσης και συμμετοχής σε δράσεις κατάρτισης παραμένουν πολύ χαμηλά. Η Ιταλία θα πρέπει στο εξής και κατά προτεραιότητα:

 • να μειώσει την ανισορροπία μεταξύ μόνιμων και προσωρινών συμβάσεων εργασίας και τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας και να βελτιώσει το επίπεδο, την κάλυψη και την αποτελεσματικότητα της ασφάλισης ανεργίας·
 • να μειώσει περαιτέρω το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας, ιδιαίτερα στους χαμηλούς μισθούς, ενώ παράλληλα να εξακολουθήσει να καταβάλλει προσπάθειες για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών·
 • να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για τη μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονική εργασία καταργώντας τα φορολογικά εμπόδια και βελτιώνοντας τα μέσα για την εφαρμογή του νόμου·
 • να ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να επανεξετάσουν τα συστήματα των μισθολογικών διαπραγματεύσεων ώστε να συνεκτιμώνται οι διαφορές μεταξύ των περιφερειακών αγορών εργασίας·
 • να διασφαλίσει την εφαρμογή αποτελεσματικών υπηρεσιών απασχόλησης σε ολόκληρη την επικράτεια, και πιο συγκεκριμένα στο νότιο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής αποτελεσματικών εξατομικευμένων υπηρεσιών και της συμμετοχής σε ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας κυρίως για τους νέους, τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και τα άτομα με χαμηλή ειδίκευση·
 • να βελτιώσει την προσφορά των υπηρεσιών φύλαξης τέκνων, κυρίως για τα τέκνα ηλικίας κάτω των τριών ετών, καθώς και των υπηρεσιών φροντίδας άλλων συντηρούμενων ατόμων και να τις καταστήσει πιο προσιτές από οικονομική άποψη·
 • να αυξήσει τη συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης, ιδίως των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση, κυρίως μέσω της αποτελεσματικής ανάπτυξης διεπαγγελματικών πηγών χρηματοδότησης.

Λουξεμβούργο

Στο Λουξεμβούργο, το ποσοστό απασχόλησης προσεγγίζει τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά εξακολουθεί να απέχει από τον κοινοτικό στόχο. Η ανεργία εξακολουθεί να είναι χαμηλή και το ποσοστό ανεργίας μεγάλης διάρκειας είναι ένα από τα χαμηλότερα της Ένωσης. Ωστόσο, οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν χάρη στην οικονομική άνθηση της δεκαετίας του 1990 καλύφθηκαν σε μεγάλο βαθμό από παραμεθόριους εργαζόμενους και γυναίκες, ενώ η απασχόληση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η συμμετοχή στις δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης εξακολουθεί να είναι μικρότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Το Λουξεμβούργο θα πρέπει στο εξής και κατά προτεραιότητα:

 • να υποστηρίξει τη φάση εκκίνησης νέων επιχειρήσεων και να προωθήσει την κατάρτιση στον εμπορικό τομέα·
 • να επιτύχει την παραμονή των εργαζομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην αγορά εργασίας ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, περιορίζοντας τη χρήση των συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης·
 • να προωθήσει λύσεις υπέρ της απασχόλησης των ατόμων που καλύπτονται από καθεστώς αναπηρίας και τα οποία είναι σε θέση να εργαστούν·
 • να ενθαρρύνει την επαγγελματική επανένταξη των γυναικών ύστερα από μακρόχρονη απουσία από την αγορά εργασίας· να εγκρίνει μέτρα για την εξάλειψη των λόγων που δημιουργούν τις αποκλίσεις στις αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών·
 • να διασφαλίσει την πραγματική εφαρμογή της νομοθεσίας-πλαισίου για τη συνεχή κατάρτιση και να αυξήσει τη συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης, ιδίως των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση·
 • να επανεξετάσει το συνολικό σύστημα της διά βίου μάθησης προκειμένου να επιτύχει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και των συστημάτων κατάρτισης.

Κάτω Χώρες

Ενώ τα ποσοστά της απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών υπερβαίνουν αισθητά τους στόχους της Λισσαβόνας, εκείνο των μεταναστών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό εργαζομένων με μερική απασχόληση (περίπου το 44% του εργατικού δυναμικού) και μεγάλο αριθμό δικαιούχων παροχών αναπηρίας. Το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας είναι ανώτερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά απέχει κατά πολύ από τον κοινοτικό στόχο. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε αισθητά από το 2001 και ύστερα, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα από τα χαμηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Κάτω Χώρες θα πρέπει στο εξής και κατά προτεραιότητα:

 • να εφαρμόσουν και να παρακολουθήσουν από κοντά την εξέλιξη των μισθών με βάση τη «φθινοπωρινή συμφωνία» που συνάφθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων και η οποία προβλέπει κυρίως πάγωμα των μισθών για τα έτη 2004 και 2005·
 • να επισημάνουν μεταξύ των δικαιούχων συντάξεων αναπηρίας τα άτομα που είναι σε θέση να εργαστούν και να τα βοηθήσουν να βρουν κατάλληλη απασχόληση δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες κάτω των 40 ετών·
 • να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και προσπελασιμότητα των ενεργητικών μέτρων όσον αφορά τους δικαιούχους κοινωνικών παροχών και τα άτομα που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας και να διευκολύνουν την ένταξη των μεταναστών·
 • να διευκολύνουν τη μετάβαση από τη μερική απασχόληση σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης·
 • να λάβουν άμεσα μέτρα για την καταπολέμηση των λόγων που ευθύνονται για τις αποκλίσεις στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών και να καταστήσουν πιο προσιτές από οικονομική άποψη τις υπηρεσίες φύλαξης τέκνων.

Αυστρία

Η Αυστρία έχει επιτύχει υψηλό συνολικό ποσοστό απασχόλησης και σχετικά υψηλό ποσοστό γυναικείας απασχόλησης, σύμφωνα με τους στόχους της Λισσαβόνας. Το ποσοστό ανεργίας συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και στη βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας διασφαλίζοντας παράλληλα την ικανοποιητική εξέλιξη των μισθών. Το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας παραμένει ωστόσο σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η αύξηση της απασχόλησης παρουσίασε επιβράδυνση και η ανεργία έχει αρχίσει να αυξάνεται. Η συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση υπολείπεται του κοινοτικού μέσου όρου. Η απόκλιση στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αυστρία θα πρέπει στο εξής και κατά προτεραιότητα:

 • να παρακολουθήσει και, κατά περίπτωση, να συμπληρώσει τις μεταρρυθμίσεις για τις αποζημιώσεις αποχώρησης και την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την προβλεπόμενη εφαρμογή του δικαιώματος σε παροχές ανεργίας για τους μη μισθωτούς εργαζόμενους, με σκοπό την αύξηση της επαγγελματικής κινητικότητας·
 • να παρατηρήσει τις επιπτώσεις της τροποποίησης του συνταξιοδοτικού συστήματος στην πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην υλοποίηση των εθνικών στόχων·
 • να υιοθετήσει μέτρα για την εξάλειψη των λόγων που προκαλούν τις διαφορές στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών· να βελτιώσει την προσφορά των υπηρεσιών φύλαξης τέκνων και να τις καταστήσει πιο προσιτές από οικονομική άποψη και να αξιολογήσει τον αντίκτυπο του ισχύοντος καθεστώτος επιδομάτων φύλαξης τέκνων στο επίπεδο και στην ποιότητα της γυναικείας απασχόλησης·
 • να επανεξετάσει τα κίνητρα που αποβλέπουν στην ενίσχυση της συμμετοχής στις δράσεις κατάρτισης, ιδίως των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση και των μεταναστών.

Πορτογαλία

Η Πορτογαλία έχει σχεδόν προσεγγίσει το στόχο της Λισσαβόνας για τη συνολική απασχόληση και έχει κατά τι υπερβεί τους στόχους που έχουν καθοριστεί για τις γυναίκες και τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Η πρόσφατη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας προκάλεσε αύξηση της ανεργίας, η οποία ωστόσο παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα έναντι του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επίπεδα παραγωγικότητας καθώς και τα συνολικά επίπεδα εκπαίδευσης και πρόσβασης στην κατάρτιση παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά. Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού (πάνω από 20%) απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Τα τελευταία έτη, η αύξηση της μετανάστευσης τροφοδότησε την προσφορά εργατικού δυναμικού. Η Πορτογαλία θα πρέπει στο εξής και κατά προτεραιότητα:

 • να προωθήσει τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης της εργασίας και να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την ποιότητα της εργασίας·
 • να καταπολεμήσει τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας βασιζόμενη στον νέο κώδικα εργασίας και καθιστώντας τις συμβάσεις αορίστου χρόνου ελκυστικότερες για τους εργοδότες καθώς και για τους εργαζόμενους·
 • να εκπονήσει ένα αποτελεσματικότερο σύστημα για την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων·
 • να ενισχύσει τα ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας για τους ανέργους και τους αέργους και να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητά τους· να εντείνει τις προσπάθειες ένταξης των μεταναστών·
 • να λάβει μέτρα για την καταπολέμηση των λόγων που προκαλούν τις διαφορές στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών στον ιδιωτικό τομέα και να βελτιώσει την προσφορά υπηρεσιών φύλαξης τέκνων και φροντίδας άλλων συντηρούμενων ατόμων και να τις καταστήσει πιο προσιτές από οικονομική άποψη·
 • να αυξήσει το επίπεδο εκπαίδευσης του συνόλου του εργατικού δυναμικού, να ενισχύσει τα κίνητρα υπέρ της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης και να αυξήσει τη συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης, ιδίως των εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση.

Φινλανδία

Η Φινλανδία έχει σχεδόν προσεγγίσει τον συνολικό στόχο του ποσοστού απασχόλησης και έχει υπερβεί εκείνον που έχει καθοριστεί για το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών. Την τελευταία δεκαετία αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό δραστηριότητας των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και όσον αφορά την εν λόγω ηλικιακή ομάδα ο κοινοτικός στόχος έχει σχεδόν επιτευχθεί. Το ποσοστό ανεργίας υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ιδιαίτερα υψηλό στους νέους. Η Φινλανδία θα πρέπει στο εξής και κατά προτεραιότητα:

 • να μειώσει το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας για τους χαμηλούς μισθούς, διατηρώντας παράλληλα υγιή δημόσια οικονομικά·
 • να διασφαλίσει την παρακολούθηση των επιπτώσεων που έχουν στη διαρθρωτική ανεργία και στις περιφερειακές αποκλίσεις οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που αφορούν τις ενεργητικές πολιτικές της αγοράς της εργασίας· να λάβει ειδικά μέτρα για την ένταξη των νέων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, των ατόμων με αναπηρία και των μεταναστών και για τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους σε ενεργητικά μέτρα·
 • να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση των φορολογικών συστημάτων και των συστημάτων παροχών προκειμένου να εξαλειφθούν οι παγίδες ανεργίας.

Σουηδία

Η Σουηδία έχει υπερβεί όλους τους κοινοτικούς στόχους σε θέματα απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών που αφορούν τις γυναίκες και τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Το συνολικό ποσοστό ανεργίας ανέρχεται σε 5% περίπου. Πρέπει να συνεχισθούν οι προσπάθειες που έχουν σκοπό να αποτρέψουν τη μείωση της προσφοράς εργατικού δυναμικού. Δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού, θα πρέπει να υποστηριχθεί η προσφορά εργατικού δυναμικού μέσω της αξιοποίησης των δυνητικών πόρων που αντιπροσωπεύουν οι μετανάστες, οι νέοι και τα άτομα με μακρόχρονη άδεια ασθένειας και μέσω της βελτίωσης των κινήτρων για την απασχόληση. Η Σουηδία θα πρέπει στο εξής και κατά προτεραιότητα:

 • να διευκολύνει την ανάπτυξη ΜΜΕ, κυρίως μέσω της μείωσης των διοικητικών δαπανών·
 • να καταπολεμήσει τον αυξανόμενο αριθμό ατόμων που βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια ασθένειας προωθώντας λύσεις που προσανατολίζονται προς την επαγγελματική ένταξη και βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας·
 • να εξαλείψει τις εναπομένουσες παγίδες ανεργίας και μη δραστηριότητας·
 • να παρακολουθήσει από κοντά τα αποτελέσματα των δράσεων που επικεντρώνονται στην επαγγελματική ένταξη των μεταναστών·
 • να καταπολεμήσει τη δημιουργία στενώσεων στην αγορά εργασίας και την ανεπάρκεια δεξιοτήτων σε τομείς με χαμηλή ή μέση ειδίκευση.

Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υπερβεί όλους τους κοινοτικούς στόχους σε θέματα απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών που αφορούν τις γυναίκες και τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Ωστόσο, η μη δραστηριότητα και σε μικρότερο βαθμό η ανεργία επικεντρώνονται πάντα σε συγκεκριμένες κοινότητες και σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού. Τα επίπεδα παραγωγικότητας, κυρίως εκείνα που εκφράζονται σε εργασθείσες ώρες, παραμένουν σχετικά χαμηλά. Η κατάσταση αυτή εξηγείται εν μέρει από το σχετικά μεγάλο ποσοστό εργαζομένων στο πλαίσιο του εργατικού δυναμικού που έχουν χαμηλή ειδίκευση. Οι διαφορές στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένουν από τις υψηλότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει στο εξής και κατά προτεραιότητα:

 • να καταβάλει προσπάθειες ώστε η εξέλιξη των μισθών να μην υπερβαίνει τα κέρδη στον τομέα της παραγωγικότητας·
 • να μεριμνήσει ώστε οι ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας και τα συστήματα παροχών να εμποδίζουν τη μείωση των δεξιοτήτων και να ενισχύουν την ποιότητα της απασχόλησης μέσω της βελτίωσης της παροχής κινήτρων για την απασχόληση και της υποστήριξης μιας βιώσιμης ένταξης και εξέλιξης των αέργων και των ανέργων στην αγορά εργασίας· να καταπολεμήσει την αύξηση του αριθμού των ατόμων που ζητούν παροχές ασθένειας ή αναπηρίας και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε μονογονεϊκές οικογένειες και στους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση·
 • να βελτιώσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες φύλαξης τέκνων και φροντίδας άλλων συντηρούμενων ατόμων, να διευρύνει την πρόσβαση στην κατάρτιση για τις γυναίκες που κατέχουν θέση εργασίας με μερική απασχόληση έναντι χαμηλής αμοιβής και να καταπολεμήσει άμεσα τις αιτίες που προκαλούν τις διαφορές στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών·
 • να εφαρμόσει εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές σε θέματα επαγγελματικών προσόντων και συγκεκριμένα τις ικανότητες γραφής και ανάγνωσης και τις αριθμητικές γνώσεις στο πλαίσιο του ενεργού πληθυσμού και τη συμμετοχή στην κατάρτιση και τα αποτελέσματα νέων 16-19 ετών και εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας με χαμηλές αποδοχές.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Κύπρος

Το ποσοστό απασχόλησης στην Κύπρο είναι σαφώς υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 και το ποσοστό ανεργίας είναι χαμηλό. Το ποσοστό των αλλοδαπών εργαζομένων, που συνήθως καταλαμβάνουν προσωρινές θέσεις εργασίας, αυξήθηκε αισθητά προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η Κύπρος θα πρέπει:

 • να αυξήσει την ικανότητα καινοτομίας και να διαφοροποιήσει τον τομέα των υπηρεσιών·
 • να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, παρόλο που ήδη υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μέσω της βελτίωσης των υπηρεσιών φύλαξης τέκνων, της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στην κατάρτιση και της παροχής κινήτρων για την προώθηση της μερικής απασχόλησης·
 • να επανεξετάσει τις πολιτικές που συνδέονται με την απασχόληση και τα δικαιώματα των αλλοδαπών εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων εργασίας που τους προσφέρονται·
 • να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες απασχόλησης και να ενισχύσει τα προληπτικά και ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας προκειμένου να καλύπτεται μεγαλύτερος αριθμός ανέργων και ατόμων με αναπηρία, ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που αναζητούν εργασία και γυναικών·
 • να προωθήσει την αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης που έχει ξεκινήσει από το 2000, να βελτιώσει τη σύνδεση μεταξύ αρχικής εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης και να διασφαλίσει την αύξηση της συμμετοχής στην κατάρτιση.

Τσεχική Δημοκρατία

Το ποσοστό απασχόλησης στην Τσεχική Δημοκρατία είναι ελαφρά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Η ανεργία προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έχει αρχίσει να αυξάνεται με αργούς ρυθμούς. Το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας προσεγγίζει τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά είναι χαμηλό κυρίως για τις γυναίκες, λόγω της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης. Οι περιφερειακές ανισότητες είναι σημαντικές. Η χώρα θα πρέπει:

 • να διατηρήσει την εξέλιξη των μισθών εναρμονισμένη με εκείνη της παραγωγικότητας·
 • να αποθαρρύνει την εξάρτηση από την κοινωνική πρόνοια και να καταβάλει προσπάθειες ώστε η κανονική εργασία να παρουσιάζει οικονομικά πλεονεκτήματα έναντι της αδήλωτης εργασίας·
 • να ενισχύσει τα μέτρα παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της μερικής απασχόλησης προκειμένου να ενθαρρυνθεί η απασχόληση των γυναικών και των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας·
 • να εκσυγχρονίσει τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, να ενσωματώσει τις πλέον ευάλωτες ομάδες στην αγορά εργασίας [ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός της Πράγας και όσον αφορά τους αθίγγανους (Ρομ)], να εφαρμόσει προληπτικές και ενεργητικές πολιτικές που θα συνδέονται με μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη στήριξη του επιχειρηματικού πνεύματος και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Εσθονία

Το ποσοστό απασχόλησης στην Εσθονία είναι ελαφρά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε με την πάροδο των ετών, αλλά εξακολουθεί να υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ένωσης. Επίσης, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων παραμένει υψηλό. Η Εσθονία αναμένεται να επηρεαστεί σοβαρά από τη μείωση του πληθυσμού σε ενεργό ηλικία λόγω της δημογραφικής εξέλιξης. Η Εσθονία θα πρέπει:

 • να μειώσει τη φορολόγηση της εργασίας, κυρίως στους χαμηλόμισθους εργαζόμενους, να προωθήσει την ευελιξία όσον αφορά τη μορφή των συμβάσεων και το χρόνο εργασίας, να βελτιώσει τα φορολογικά συστήματα και να μετατρέψει την αδήλωτη εργασία σε κανονική εργασία. Πρέπει επίσης να εναρμονίσει την εξέλιξη των μισθών με εκείνη της παραγωγικότητας·
 • να μειώσει τα επίπεδα μη δραστηριότητας και να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας των γυναικών, των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση·
 • να ενισχύσει τα ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας, να διευρύνει την πρόσβαση στην κατάρτιση για τους ανέργους και να διευκολύνει την ένταξη ιδιαίτερα των ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όπως μακροχρόνια άνεργοι, νέοι, άτομα με αναπηρία, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που αναζητούν εργασία καθώς και άτομα που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες.

Ουγγαρία

Το ποσοστό απασχόλησης στην Ουγγαρία είναι χαμηλό, κυρίως όσον αφορά τα άτομα με χαμηλή ειδίκευση ή τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, τις γυναίκες και τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας είναι αισθητά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Η κατάσταση αυτή εξηγείται από τη μη δραστηριότητα σημαντικού ποσοστού του πληθυσμού σε ενεργό ηλικία. Η καταπολέμηση των περιφερειακών αποκλίσεων εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα (ανάμεσα στο κεντρικό και το δυτικό τμήμα της χώρας αφενός, και την υπόλοιπη χώρα αφετέρου). Η περιφερειακή και τομεακή κινητικότητα είναι χαμηλή· υπάρχει έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η Ουγγαρία θα πρέπει:

 • να μειώσει το φορολογικό βάρος της εργασίας και να διασφαλίσει, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, μια ευνοϊκότερη για την απασχόληση εξέλιξη των μισθών·
 • να βελτιώσει την υγεία των εργαζομένων επιδιώκοντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και ενθαρρύνοντας την πρόληψη και την υγειονομική περίθαλψη, να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις των συστημάτων κοινωνικών παροχών, συμπεριλαμβανομένου του ταμείου ασθενείας, προκειμένου να περιοριστεί η αδήλωτη εργασία·
 • να ενθαρρύνει τη μερική απασχόληση συγκεκριμένα για τις γυναίκες και τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας· να ενισχύσει τη λήψη προληπτικών και ενεργητικών μέτρων για τους ανέργους και τους αέργους, κυρίως στις περιφέρειες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, να εκσυγχρονίσει τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης προκειμένου να διευκολύνεται η επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα και να βελτιώσει τις επαγγελματικές προοπτικές των αθίγγανων (Ρομ)·
 • να ενισχύσει την ισότιμη πρόσβαση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος αυξάνοντας την ευελιξία του προκειμένου να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε θέματα δεξιοτήτων.

Λιθουανία

Το ποσοστό απασχόλησης στη Λιθουανία παρουσίασε μικρή αύξηση το τελευταίο διάστημα, αλλά εξακολουθεί να είναι αισθητά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σημαντικά, αλλά εξακολουθεί να υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Λιθουανία θα πρέπει:

 • να αυξήσει το ποσοστό απασχόλησης στις υπηρεσίες, να μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση, να προβλέψει και να πλαισιώσει τις αναδιαρθρώσεις με συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων·
 • να ενισχύσει τις ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας για να διευκολύνει την επαγγελματική επανένταξη των ανέργων ή αέργων, να ενθαρρύνει την πρόσβαση στην κατάρτιση, την παροχή βοήθειας για την αναζήτηση απασχόλησης, την επαγγελματική κινητικότητα και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης·
 • να συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στην αγορά εργασίας των γυναικών και των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας μέσω της εξάλειψης των εμποδίων στη μερική απασχόληση· να πραγματοποιήσει περισσότερες και αποτελεσματικότερες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση.

Λεττονία

Η απασχόληση στη Λεττονία σημείωσε σημαντική πρόοδο τα τελευταία δύο χρόνια. Το συνολικό ποσοστό απασχόλησης υπολείπεται, ωστόσο, του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 και παρουσιάζει σημαντικές περιφερειακές διακυμάνσεις. Ταυτόχρονα, στη Ρίγα παρατηρείται έλλειψη εργατικού δυναμικού και επαγγελματικών προσόντων. Η Λεττονία θα πρέπει:

 • να υποστηρίξει την ανάπτυξη των υπηρεσιών, κυρίως στις μειονεκτικές περιφέρειες και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας·
 • να ενθαρρύνει την εργασία στην επίσημη οικονομία και την παραμονή των γυναικών στην αγορά εργασίας·
 • να εκσυγχρονίσει τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και να αναπτύξει ενεργητικές και προληπτικές πολιτικές υπέρ των ανέργων και, συγκεκριμένα, μέτρα που θα ενθαρρύνουν την αναζήτηση απασχόλησης, το επιχειρηματικό πνεύμα, τη γεωγραφική κινητικότητα και τη μεγαλύτερη πρόσβαση στην κατάρτιση· να εγγυηθεί την ένταξη των νέων, των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση και των ατόμων που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες·
 • να καταπολεμήσει την έλλειψη προσόντων και την ανεπάρκεια δεξιοτήτων διευρύνοντας την πρόσβαση στην κατάρτιση.

Μάλτα

Στη Μάλτα, το ποσοστό απασχόλησης, κυρίως των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, είναι ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Το ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης είναι το χαμηλότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25 (απασχολείται μόνο το ένα τρίτο των γυναικών σε ενεργό ηλικία). Η ανεργία αυξήθηκε ελαφρά κατά την τελευταία διετία αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Η Μάλτα θα πρέπει:

 • να εφαρμόσει πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων διασφαλίζοντας την απαραίτητη ανακατανομή των εργαζομένων και μειώνοντας σταδιακά τις διοικητικές και φορολογικές επιβαρύνσεις στην εργασία· να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει η νομοθετική μεταρρύθμιση για την προώθηση των επιχειρήσεων και να εξετάσει τις σχετικές επιπτώσεις·
 • να ενισχύσει την προσφορά εργατικού δυναμικού αυξάνοντας το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην επίσημη οικονομία, κυρίως μέσω της αύξησης των υπηρεσιών φύλαξης τέκνων·
 • να μεταρρυθμίσει τα φορολογικά συστήματα και καθεστώτα παροχών και να αυξήσει την απόκλιση μεταξύ του κατώτατου μισθού και του επιπέδου των παροχών, ούτως ώστε να ενθαρρύνονται τα άτομα να εισέρχονται στην αγορά εργασίας και να μετατρέπουν την αδήλωτη εργασία σε κανονική εργασία·
 • να αυξήσει το γενικό επίπεδο εκπαίδευσης και να διαμορφώσει μια συστηματικότερη προσέγγιση για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους.

Πολωνία

Το ποσοστό απασχόλησης στην Πολωνία συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25. Η κατάσταση στην αγορά εργασίας επιδεινώθηκε την τελευταία τετραετία. Τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών, των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, των νέων και των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση είναι εξαιρετικά χαμηλά. Το ποσοστό ανεργίας που προσεγγίζει το 20% - για πρώτη φορά κυμαίνεται σε τόσο υψηλά επίπεδα από την έναρξη της μεταρρύθμισης της οικονομίας - είναι το υψηλότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25. Η Πολωνία θα πρέπει:

 • να στηρίξει το επιχειρηματικό πνεύμα και ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την απασχόληση, ιδίως στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων·
 • να μειώσει το υψηλό φορολογικό βάρος της εργασίας ιδίως για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους, με βασικό σκοπό τη μείωση της αδήλωτης εργασίας·
 • να διευκολύνει, σε συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους, τη μισθολογική εξέλιξη που ευνοεί τη δημιουργία απασχόλησης, να προωθήσει ενεργά την αλλαγή σε επίπεδο επιχείρησης και να διευκολύνει την επαγγελματική κινητικότητα·
 • να επισπεύσει την ίδρυση νέων δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, που να διαθέτουν επαρκή μέσα όσον αφορά τη χρηματοδότηση, το προσωπικό, την κατάρτιση και τον εξοπλισμό·
 • να προωθήσει τη μεταρρύθμιση των διαφόρων συστημάτων παροχών, συμπεριλαμβανομένων των παροχών αναπηρίας και κοινωνικής πρόνοιας, και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε η μεταρρύθμιση αυτή να αποσκοπεί στην προαγωγή της ενεργού αναζήτησης απασχόλησης και την επανένταξη, ιδίως, των νέων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση· να διευρύνει τις επαγγελματικές ευκαιρίες για τις γυναίκες καθώς και τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας ιδίως μέσω της μερικής απασχόλησης·
 • να μεριμνήσει ώστε το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης να προσφέρει στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας τις δεξιότητες που απαιτούνται σε μια αγορά που βρίσκεται σε πλήρη διαρθρωτική αλλαγή· να διασφαλίσει την ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της παιδείας· να επενδύσει στον τομέα της κατάρτισης και να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτήν καθώς και τη δέσμευση των κοινωνικών εταίρων.

Σλοβενία

Το ποσοστό απασχόλησης στη Σλοβενία βρίσκεται λίγο πιο κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15, αλλά είναι ιδιαίτερα χαμηλό όσον αφορά τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Το ποσοστό ανεργίας υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σλοβενία θα πρέπει:

 • να αυξήσει την ένταξη στην αγορά εργασίας και να μειώσει την αδήλωτη εργασία βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ κατώτατου μισθού και διαφόρων συνιστωσών της φορολόγησης της εργασίας· να προωθήσει ευέλικτες μορφές εργασίας διατηρώντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας·
 • να αυξήσει το ποσοστό απασχόλησης των άνω των 55 ετών, να μειώσει την προσφυγή σε συστήματα πρόωρης συνταξιοδότησης, να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των μεταρρυθμίσεων των συστημάτων φορολογίας και των συστημάτων παροχών, να προωθήσει την πρόσβαση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στην κατάρτιση, να μελετήσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιδομάτων ανεργίας, των κοινωνικών παροχών και του κατώτατου μισθού για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, να διασφαλίσει την πρόσβαση στην κατάρτιση του προσωπικού των υπηρεσιών απασχόλησης για την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ των ιδιωτικών και των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης·
 • να αυξήσει το ποσοστό του ενεργού πληθυσμού που συμμετέχει σε δράσεις αναπροσανατολισμού και κατάρτισης και να προσφέρει κίνητρα στους εργαζόμενους και στους εργοδότες να πραγματοποιούν επενδύσεις στην κατάρτιση.

Σλοβακία

Το συνολικό ποσοστό απασχόλησης στη Σλοβακία παραμένει χαμηλό σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Η ανεργία, παρά την τάση μείωσης που παρουσιάζει, εξακολουθεί να κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα με υψηλό ποσοστό μακροχρόνια ανέργων. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι χαμηλό και ακόμη χαμηλότερο είναι εκείνο των νέων, των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση και των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας (κυρίως των γυναικών). Οι περιφερειακές ανισορροπίες είναι σημαντικές. Η Σλοβακία θα πρέπει:

 • να μειώσει περισσότερο το φορολογικό βάρος της εργασίας, να προωθήσει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις μορφές των συμβάσεων και το χρόνο εργασίας·
 • να εξαλείψει τις παγίδες ανεργίας και μη δραστηριότητας και να μετατρέψει την αδήλωτη εργασία σε κανονική εργασία με βάση τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται στα φορολογικά συστήματα και στα συστήματα παροχών·
 • να ενισχύσει τα οικονομικά πλεονεκτήματα της εργασίας, να αυξήσει τη συμμετοχή των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και των γυναικών στην απασχόληση, ιδίως μέσω της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και της μεταρρύθμισης των συντάξεων, της εφαρμογής πιο ευέλικτων μορφών εργασίας και της καλύτερης αξιοποίησης της μερικής απασχόλησης·
 • να ενισχύσει την ένταξη των πλέον ευάλωτων ομάδων [για παράδειγμα οι αθίγγανοι (Ρομ), οι μακροχρόνια άνεργοι, οι νέοι, τα άτομα με αναπηρία και οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, τα άτομα που ζουν σε περιφέρειες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση) και να προωθήσει σύγχρονα ενεργητικά μέτρα στην αγορά εργασίας, μεγαλύτερη πρόσβαση στην κατάρτιση για τους ανέργους και τους αέργους· να εκσυγχρονίσει τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης·
 • να συντονίσει τα συστήματα κατάρτισης και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να ενθαρρύνει την επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα καθ' όλη τη διάρκεια του βίου με κύριο σκοπό τη διευκόλυνση της ένταξης των νέων.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Σύσταση (ΕΚ) αριθ. 579/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών των κρατών μελών για την απασχόληση [Επίσημη Εφημερίδα L 197 της 05.08.2003]

Η Επιτροπή παρουσιάζει ένα σχέδιο συστάσεων σε θέματα απασχόλησης ως συμπλήρωμα των νέων κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση. Οι κατευθυντήριες γραμμές του 2003 περιλαμβάνουν, κατά κύριο λόγο, τρεις βασικούς στόχους και 10 προτεραιότητες για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και καλούν τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διακυβέρνηση, τη σύμπραξη μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών καθώς και την εφαρμογή της διαδικασίας. Η Επιτροπή, αξιοποιώντας τις παρατηρήσεις που είχαν διατυπωθεί στην κοινή έκθεση για την απασχόληση του έτους 2002, η οποία αξιολογεί τις δράσεις που είχαν αναληφθεί σε εθνικό επίπεδο, παρέχει στα κράτη μέλη εξειδικευμένες συμβουλές με σκοπό την εφαρμογή των νέων κατευθυντήριων γραμμών και τον προσανατολισμό της πολιτικής δράσης τους με γνώμονα τις βασικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Οι συστάσεις αφορούν, κυρίως, την εκπαίδευση και την κατάρτιση καθ' όλη τη διάρκεια του βίου, την προσφορά εργατικού δυναμικού και την παράταση του επαγγελματικού βίου, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, την ενίσχυση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η εργασία καθώς και την αντιμετώπιση των αλλαγών και την προώθηση της ικανότητας προσαρμογής.

Σύσταση (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών των κρατών μελών για την απασχόληση [Επίσημη Εφημερίδα L 60 της 01.03.2002]

Οι συστάσεις του 2002 παρατείνουν την ισχύ εκείνων που είχαν προταθεί το 2001 από το Συμβούλιο.

Σύσταση (ΕΚ) αριθ. 64/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2001, περί εφαρμογής των πολιτικών των κρατών μελών για την απασχόληση [Επίσημη Εφημερίδα L 22 της 24.01.2001]

Πρόκειται, κυρίως, για ενεργητικές και προληπτικές πολιτικές με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και της μακρόχρονης ανεργίας· την αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης εργατικού δυναμικού, κυρίως, όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της φορολογίας και των αποζημιώσεων· τη σφαιρική στρατηγική εκπαίδευσης και κατάρτισης καθ' όλη τη διάρκεια του βίου· την ισότητα των ευκαιριών· την καταπολέμηση των περιφερειακών ανισοτήτων· τη σύμπραξη μεταξύ κυβερνήσεων και κοινωνικών εταίρων και τέλος τον συνολικό συνδυασμό πολιτικών.

Σύσταση (ΕΚ) αριθ. 164/2000 του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών των κρατών μελών για την απασχόληση [Επίσημη Εφημερίδα L 52 της 25.02.2000]

Στις εν λόγω συστάσεις επισημαίνονται οι κυριότερες προκλήσεις τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη στην οικεία αγορά εργασίας και προτείνουν κατάλληλες γραμμές δράσης. Τα βασικά θέματα της σύστασης αφορούν την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας, τις μεταρρυθμίσεις της φορολογίας και των κοινωνικών παροχών, τα επαγγελματικά προσόντα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση καθ' όλη τη διάρκεια του βίου, τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας και την παράταση του επαγγελματικού βίου, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ισότητα των ευκαιριών, την προώθηση του τομέα των υπηρεσιών, τους κοινωνικούς εταίρους και τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης της εργασίας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21.03.2005

Top