Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Η στήριξη του ΕΚΤ στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Η στήριξη του ΕΚΤ στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση

Με την παρούσα ανακοίνωση εναρμονίζονται οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), που αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο για την προώθηση της περιφερειακής συνοχής, με εκείνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση (ΕΣΑ). Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους το χρηματοδοτικό αυτό μέσο στηρίζει τους τέσσερις βασικούς στόχους για τη βελτίωση της αγοράς εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζονται οι δεσμεύσεις που έλαβαν τα κράτη μέλη στα οικεία εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, της 16ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την υποστήριξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου [COM (2001) 16 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Με τον κανονισμό αριθ.1784/1999 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1999, επανακαθορίστηκαν οι προτεραιότητες του ΕΚΤ που προτάθηκαν στην Ατζέντα 2000 (es de en fr) και οριστικοποιήθηκαν τα προγράμματα του ΕΚΤ για την περίοδο 2000-2006. Στην παρούσα ανακοίνωση επεξηγούνται οι τρόποι με τους οποίους πρέπει να ενσωματωθούν οι εν λόγω προτεραιότητες στους στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση (ΕΣΑ).

Διευρύνεται το πεδίο δράσης του ΕΚΤ, που παύει να αποτελεί πρόγραμμα κατάρτισης και μετατρέπεται σε στρατηγικό μέσο με ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών μέτρων για τους ανθρώπινους πόρους, οι οποίοι αναγνωρίζονται πλέον ως κινητήρια δύναμη της οικονομικής μεγέθυνσης. Το ΕΚΤ επιδιώκει να συντονίσει τις εθνικές πολιτικές για την αγορά εργασίας προκειμένου να τις καταστήσει αποτελεσματικότερες και να δώσει το κύριο βάρος στη δημιουργία απασχόλησης. Τα προγράμματα επικεντρώνονται σε προληπτικές ενέργειες, στην ισότητα των ευκαιριών, στην κοινωνική ένταξη και στην πρόσβαση στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Για την περίοδο 2000-2006 χορηγήθηκαν στο ΕΚΤ 60 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση (ΕΣΑ).

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση δίνει το κύριο βάρος σε τέσσερις σημαντικούς τομείς: στην ικανότητα επαγγελματικής ένταξης, στο επιχειρηματικό πνεύμα, στην ικανότητα προσαρμογής και στην ισότητα των ευκαιριών. Στο πλαίσιο των στόχων 1 και 3, το ΕΚΤ θα στηρίξει τους τομείς αυτούς κατά τον ακόλουθο τρόπο:

  • Ικανότητα επαγγελματικής ένταξης: το 60% περίπου του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (34 δισ. ευρώ) θα διατεθεί για τη βελτίωση της ικανότητας επαγγελματικής ένταξης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ένα τρίτο αυτού του ποσού, δηλαδή σχεδόν 11 δισ. ευρώ, θα διατεθεί αποκλειστικά για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Επιχειρηματικό πνεύμα: 8 δισ. ευρώ θα διατεθούν από το ΕΚΤ για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος τα οποία θα δώσουν την απαραίτητη ώθηση στις νέες επιχειρήσεις και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών.
  • Ικανότητα προσαρμογής: σχεδόν 11 δισ. ευρώ θα επενδυθούν στην προώθηση της ικανότητας προσαρμογής του ευρωπαϊκού ενεργού πληθυσμού, με βασικές προτεραιότητες την ανάπτυξη της συνεχούς κατάρτισης, τη χρήση των ΤΠΕ και τις δραστηριότητες για τις ΜΜΕ.
  • Ισότητα των ευκαιριών: η ενσωμάτωση της ισότητας των ευκαιριών στο σύνολο της ΕΣΑ δεν επιτρέπει τον ακριβή υπολογισμό του ποσού που θα διατεθεί για αυτό τον πυλώνα. Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τις ειδικές ενέργειες ανέρχεται ωστόσο σε 4 δισ. ευρώ περίπου.

Προκειμένου να υπάρξει ευελιξία όσον αφορά τις εθνικές προτεραιότητες, η κατανομή των πιστώσεων μεταξύ των τεσσάρων πυλώνων δεν έχει γίνει ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη αλλά παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις.

Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται, επίσης, ο τρόπος με τον οποίο το ΕΚΤ στηρίζει τα εθνικά σχέδια δράσης (ΕΣΔ) προσπαθώντας να προσφέρει ένα εφαλτήριο για την αγορά εργασίας μάλλον, αντί για μέτρα κοινωνικής προστασίας, και να πλαισιώσει τις εθνικές πολιτικές για την ισότητα των ευκαιριών.

Η συμμετοχή στην ΕΣΑ των υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Θα πρέπει να επισημανθούν οι τομείς προτεραιότητας στους οποίους πρέπει να σημειωθεί πρόοδος και να ανευρεθούν τρόποι χρηματοδοτικής στήριξης από το πρόγραμμα Phare. Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει στήριξη στον τομέα της απασχόλησης και της αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο της κύριας πτυχής του « Ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων » καθώς και της ειδικής δράσης «Οικονομική και κοινωνική συνοχή». Το ειδικό προπαρασκευαστικό πρόγραμμα για τα διαρθρωτικά ταμεία παρέχει τα μέσα στις υποψήφιες χώρες να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα κονδύλια που χορηγούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Η Επιτροπή προβαίνει, επίσης, στη βελτίωση της εφαρμογής κάθε προγράμματος μέσω της κατάλληλης παρακολούθησης και αξιολόγησης καθώς και της καλύτερης συνεκτίμησης της περιφερειακής και τοπικής διάστασης κατά την εκτέλεσή του. Πρέπει επίσης να συντονιστούν ο επενδύσεις του ΕΚΤ και των υπόλοιπων Διαρθρωτικών Ταμείων και να ζητηθεί η γνώμη των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ και των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μερών.

Όσον αφορά το ύψος των παρεμβάσεων του ΕΚΤ κατά την περίοδο 2000-2006 και τα δελτία κάθε χώρας, μπορείτε να ανατρέχετε στα παραρτήματα της παρούσας ανακοίνωσης. Στην ανακοίνωση αναφέρονται, επίσης, οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα 1994-1999 καθώς και οι δεσμεύσεις του ΕΚΤ στο διάστημα 2000-2006.

Η δημοσίευση της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας Ευκαιριών με τίτλο «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε δράση 2000-2006» [ΕΝ, PDF] παρουσιάζει τα επιτυχή σενάρια που υποστήριξε το ΕΚΤ στους τομείς των ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας, της κοινωνικής ένταξης, της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, της ικανότητας προσαρμογής καθώς και της συμμετοχής των γυναικών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03.03.2005

Top