Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Προαγωγή της πλήρους συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Προαγωγή της πλήρους συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία

Λαμβάνοντας υπόψη τη γήρανση του πληθυσμού, η εκπαίδευση και η επαγγελματική ένταξη των νέων αποτελούν μείζονες προκλήσεις για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση των νέων απαιτεί σημαντικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την υγεία των νέων, μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στα κοινά και μέτρα για την ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών για την προαγωγή της πλήρους συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία [COM(2007) 498 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο απολογισμός σχετικά με την εξέλιξη των γενικών συνθηκών για τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δείχνει ανάμικτα αποτελέσματα. Η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη για περισσότερες και πιο έγκαιρες επενδύσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η ενσωμάτωση των νέων Ευρωπαίων στην κοινωνία.

Το πολιτικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία (esdeenfr) το 2005 δεν αρκεί για να βοηθήσει τους νέους να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Η παρούσα ανακοίνωση τονίζει τη σημασία που πρέπει να δοθεί στους νέους στο πλαίσιο των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και των πολιτικών που σχετίζονται με την ανανεωμένη στρατηγική της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Η Επιτροπή προτείνει μια εγκάρσια στρατηγική που συνεπάγεται τη συμμετοχή των φορέων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η στρατηγική αυτή αντικατοπτρίζεται σε μια σειρά πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να προωθήσουν την πλήρη συμμετοχή των νέων στην κοινωνία μέσω της δημιουργίας γεφυρών μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας.

Η εκπαίδευση των νέων και η μετάβαση στην αγορά εργασίας

Η μετάβαση των νέων στην αγορά εργασία βασίζεται κυρίως στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ωστόσο, ένας στους έξι νέους εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο στην ΕΕ. Οι ανεπάρκειες των μαθητών στις βασικές δεξιότητες (γραφή, ανάγνωση και αριθμητική) φαίνεται ότι εξακολουθούν να είναι σημαντικές, ενώ οι αναντιστοιχίες μεταξύ των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας καθιστούν επίσης δύσκολη αυτή τη μετάβαση.

Για να μπορέσει το εκπαιδευτικό σύστημα να θεωρηθεί ως μέσο προετοιμασίας της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα τα εφόδια ώστε να μπορούν να μετέχουν στη διά βίου εκπαίδευση, τα κράτη μέλη καλούνται:

 • να καλλιεργήσουν την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων (esdeenfr) από τη νηπιακή ηλικία στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών για τη διά βίου μάθηση·
 • να εκσυγχρονίσουν την ανώτατη εκπαίδευση σε επίπεδο διαχείρισης, χρηματοδότησης και προγραμμάτων σπουδών?
 • να ενισχύσουν τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας εξασφαλίζοντας για παράδειγμα υπηρεσίες προσανατολισμού υψηλής ποιότητας ή προάγοντας τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του κόσμου της εργασίας·
 • να αναπτύξουν ένα κοινοτικό εργαλείο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και των ικανοτήτων των νέων στο πλαίσιο του Europass και να εφαρμόσουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων.

Οι νέοι και η απασχόληση

Στην ΕΕ, ένας στους τρεις νέους (15 έως 24 ετών) παραμένει χωρίς απασχόληση ένα χρόνο μετά την αποχώρηση από το εκπαιδευτικό σύστημα. Το ποσοστό ανεργίας των νέων παραμένει υπερβολικά υψηλό και αποτελεί σημαντική απώλεια πόρων. Η πιθανότητα των νέων να βρεθούν χωρίς απασχόληση είναι υπερδιπλάσια από την πιθανότητα των νέων της κατεξοχήν παραγωγικής ηλικίας (25 έως 29 ετών) να βρεθούν χωρίς δουλειά. Οι νέες γυναίκες καταλαμβάνουν επίσης δυσανάλογα υψηλό ποσοστό στην κατηγορία αυτή.

Για να προωθήσουν την ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη καλούνται:

 • να αξιοποιήσουν την κινητικότητα και τη δυνατότητα των νέων να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό μέσω του εργαλείου EURES και της πρωτοβουλίας «Η πρώτη σας εργασία στο εξωτερικό» ·
 • να θεσπίσουν στρατηγικές ευελιξίας με ασφάλεια επικεντρωμένες ειδικά στην ασφάλεια των επαγγελματικών διαδρομών και τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης των νέων ήδη από τον επόμενο κύκλο της στρατηγικής της Λισσαβόνας το 2008, και με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των νέων στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων (esdeenfr
 • να καθορίσουν κατάλληλα πλαίσια για την πραγματοποίηση περιόδων πρακτικής άσκησης στενά συνδεδεμένων με το πρόγραμμα σπουδών. Εξάλλου, η Επιτροπή θα προτείνει την έκδοση «ευρωπαϊκού χάρτη σχετικά με την ποιότητα των περιόδων πρακτικής άσκησης» το 2008?
 • να προαγάγουν το επιχειρηματικό πνεύμα μεταξύ των νέων (esde enfr) αναπτύσσοντας την εκπαίδευση σχετικά με την επιχειρηματικότητα (esdeenfr
 • να κάνουν χρήση των ταμείων της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κ.λπ.) για να στηρίξουν τη μετάβαση των νέων στην εργασία και να μειώσουν τις περιφερειακές ανισότητες στο επίπεδο αυτό.

Στήριξη της κοινωνικής ένταξης

Η κοινωνική ένταξη των νέων και η επαγγελματική τους ενσωμάτωση αλληλοσυμπληρώνονται. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη καλούνται:

 • να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και να προωθήσουν τις ίσες ευκαιρίες και την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση·
 • να εφαρμόσουν κατάλληλες δράσεις υπέρ της υγείας των νέων σε θέματα όπως το οινόπνευμα, τα ναρκωτικά, το κάπνισμα, η διατροφή, η ψυχική υγεία κ.λπ.

Μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στα κοινά

Η ενεργός συμμετοχή των νέων στην κοινωνία μπορεί να προωθηθεί μέσω:

 • της συμμετοχής των νέων σε έναν μόνιμο διάλογο με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στο πλαίσιο πρωτοβουλιών όπως η ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής των νέων «Η Ευρώπη σας», που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη τον Μάρτιο του 2007, ή και η αξιοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή στα κοινά·
 • της αναγνώρισης εθελοντικών δραστηριοτήτων (esdeenfr) όπως η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία·
 • μιας στενότερης εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρώπης και των νέων μέσω του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας (EN) (FR) και της κατάρτισης έκθεσης της ΕΕ για τους νέους κάθε τρία χρόνια με σκοπό την παρακολούθηση και την καλύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων.

Πλαίσιο

Η παρούσα ανακοίνωση προεκτείνει τα μέτρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία και παραπέμπει στις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης και στους στόχους της Ατζέντας για την κοινωνική πολιτική.

Η Επιτροπή στηρίζεται στο πολιτικό πλαίσιο για τους νέους που θεσπίστηκε στη Λευκή Βίβλο «Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία».

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.11.2007

Top