Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κοινοτικό πρόγραμμα για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού (2002-2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Κοινοτικό πρόγραμμα για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού (2002-2006)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να δώσει μια αποφασιστική ώθηση στον αγώνα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Μέχρι το 2010, η Ένωση δεσμεύτηκε να μειώσει κατά τρόπο σημαντικό τον αριθμό των ατόμων που είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο φτώχειας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας, το Μάρτιο του 2000, ενέκρινε μια ανοικτή μέθοδο συντονισμού, η οποία ορίζει τους κατάλληλους στόχους σε κοινοτικό επίπεδο θεσπίζοντας συγχρόνως σχέδια δράσης προσαρμοσμένα στις εθνικές καταστάσεις. Στο πλαίσιο της μεθόδου αυτής, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την περίοδο 2002-2006 που επιτρέπει στην Ένωση και στα κράτη μέλη την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών τους στον τομέα αυτό. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται στις χώρες της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ (ευρωπαϊκή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών/ευρωπαϊκός οικονομικός χώρος), στις συνδεδεμένες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση αριθ. 50/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού (2002-2006) [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την περίοδο 2002-2006 που ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα του αγώνα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στόχοι και μέσα

Στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει τις προσπάθειες συνεργασίας, που επιτρέπουν στην Ένωση και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των πολιτικών καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η συνεργασία αυτή έχει ως στόχους την καλύτερη κατανόηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, την οργάνωση ανταλλαγών σχετικά με τις πολιτικές που εφαρμόζονται καθώς και την αύξηση της ικανότητας των παραγόντων να αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά κατά τρόπο αποτελεσματικό και καινοτόμο.

Κοινοτικές ενέργειες

Ενόψει της επίτευξης των στόχων αυτών, ορισμένες κοινοτικές δράσεις δύνανται να εφαρμοστούν σε διεθνικό επίπεδο. Η ανάλυση και η ανταλλαγή δεικτών σχετικών με τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια ή ακόμη η προαγωγή διαλόγου μεταξύ διαφόρων παραγόντων αποτελούν παραδείγματα ενεργειών που εντάσσονται στο πλαίσιο αυτό.

Η εφαρμογή των κοινοτικών ενεργειών που αποτελούν το αντικείμενο του προγράμματος εξασφαλίζεται από την Επιτροπή, η οποία διατηρεί τακτική ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους κοινωνικούς εταίρους και διευκολύνει έναν ενεργό διάλογο μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή είναι επίσης εκείνη, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, που λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία και η συνέχεια των κοινοτικών ενεργειών.

Το πρόγραμμα διαθέτει προϋπολογισμό 85,04 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και διοικητικών δαπανών.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή αρμόδια για τα μέτρα εφαρμογής της παρούσας απόφασης. Η εν λόγω επιτροπή συνεργάζεται, όταν χρειάζεται, με άλλες επιτροπές που ασχολούνται, όπως και αυτή, με την κοινωνική προστασία.

Συνοχή και συμπληρωματικότητα

Η Επιτροπή εξασφαλίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα του παρόντος προγράμματος με άλλες κοινοτικές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές. Οι ενέργειες που εφαρμόζονται για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει να παραμένουν συμπληρωματικές εκείνων που εφαρμόζονται στον τομέα της απασχόλησης καθώς και των ενεργειών της Ένωσης βάσει των διαρθρωτικών ταμείων, ιδίως της πρωτοβουλίας EQUAL.

Κατόπιν της διεύρυνσης, στο πρόγραμμα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού μπορούν να συμμετάσχουν τα 25 κράτη μέλη της Ένωσης, οι χώρες της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ (ευρωπαϊκή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών/ευρωπαϊκός οικονομικός χώρος), οι συνδεδεμένες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία και Ρουμανία) καθώς και η Τουρκία.

Στην ετήσια ανακεφαλαιωτική της έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό της συνολικής συνέπειας των πολιτικών σε σχέση με την κοινωνική συνοχή. Το πρόγραμμα αξιολογείται από την Επιτροπή πριν από το τέλος του τρίτου έτους και στο τέλος του με τη συνδρομή ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων. Τέλος, η Επιτροπή υποβάλλει στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, μια τελική έκθεση για την εφαρμογή του προγράμματος.

Πλαίσιο

Στις συστάσεις του 92/441/ΕΟΚ και 92/442/ΕΟΚ, το Συμβούλιο πρότεινε ήδη στα κράτη μέλη την αναγνώριση και την εγγύηση του θεμελιώδους δικαιώματος του ανθρώπου σε επαρκείς πόρους και υπηρεσίες (es de en fr) ώστε να ζει σύμφωνα με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Την 1η Μαρτίου 2000, η Επιτροπή πρότεινε στην ανακοίνωσή της «Να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς (es de en fr)», να δοθεί μια νέα ώθηση στη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της καταπολέμησης κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας, στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, ενσωμάτωσε την κοινωνική πρόοδο στην συνολική στρατηγική της Ένωσης για την προσεχή δεκαετία και συμφώνησε ότι οι πολιτικές στον τομέα αυτό θα στηρίζονται σε μια ανοικτή μέθοδο συντονισμού.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Απόφαση 50/2002/ΕΚ [έγκριση: συναπόφαση COD/2000/0157]

15.01.2002

-

Επίσημη Εφημερίδα L 10, 12.01.2002

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Απόφαση 786/2004/ΕΚ [έγκριση: συναπόφαση COD/2003/0304]

30.04.2004

-

Επίσημη Εφημερίδα L 138, 30.04.2004

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός 2003/1177/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) [Επίσημη Εφημερίδα L 165, 03.07.2003].

Ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί στη θέσπιση κοινού πλαισίου για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης, ώστε να διατίθενται ακριβή και συγκρίσιμα στοιχεία για όλα τα κράτη μέλη. Έτσι, ένας από τους θεμελιώδεις στόχους του κανονισμού αυτού είναι η διάθεση των απαιτούμενων στοιχείων για το εισόδημα, τον αριθμό των φτωχών και αποκλεισμένων και τη σύνθεση της εν λόγω κοινωνικής ομάδας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν, συγκεκριμένα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας.

See also

Για πρόσθετες πληροφορίες, βλ. την ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (DE) (EN) (FR).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21.11.2004

Top