Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ατζέντα για την κοινωνική πολιτική (2006-2010)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ατζέντα για την κοινωνική πολιτική (2006-2010)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα κοινωνική ατζέντα που θα καλύπτει την περίοδο 2006-2010. Ο κύριος στόχος αυτής της νέας ατζέντας είναι η επίτευξη «μιας κοινωνικής Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία: θέσεις απασχόλησης και νέες ευκαιρίες για όλους».

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής. Ατζέντα για την κοινωνική πολιτική [COM(2005) 33 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα ανακοίνωση ορίζει τις προτεραιότητες που θα πρέπει να προσανατολίζουν τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Αυτή αποβλέπει επίσης στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής ως αναπόσπαστου μέρους της στρατηγικής της Λισσαβόνας και της στρατηγικής υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης (es de en fr). Αυτή η επανεξέταση της κοινωνικής ατζέντας διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο στην προαγωγή της κοινωνικής διάστασης της οικονομικής ανάπτυξης και βελτιώνει την υλοποίηση των ενεργειών που προβλέπονται από την παλαιά κοινωνική ατζέντα (es de en fr) (2000-2005).

Η προστιθέμενη αξία της κοινωνικής ατζέντας είναι αναμφισβήτητη γιατί διευκολύνει τον εκσυγχρονισμό των εθνικών συστημάτων σε ένα πλαίσιο βαθέων οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών και υποστηρίζει την αρμονική λειτουργία της ενιαίας αγοράς εξασφαλίζοντας το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κοινών αξιών.

Η ατζέντα αναπτύσσει μια διπλή στρατηγική: κατά πρώτον προβάλλει το ρόλο της για να αυξήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών· και δεύτερον, παρουσιάζει βασικές ενέργειες γύρω από τους δύο κυριότερους άξονες που είναι η απασχόληση και η ισότητα ευκαιριών καθώς και η κοινωνική ένταξη.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τα μέτρα που θα συνοδεύουν την ατζέντα έχουν ως στόχο να επιτρέψουν στους πολίτες να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους για διαχείριση της διαδικασίας αλλαγής, ήτοι: την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο, την τεχνολογική ανάπτυξη και τη δημογραφική γήρανση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ατζέντα παρουσιάζει πολλές βασικές προϋποθέσεις:

  • μια διαγενεακή προσέγγιση·
  • μια εταιρική σχέση για την αλλαγή·
  • την ενσωμάτωση της εξωτερικής διάστασης.

Μια διαγενεακή προσέγγιση

Οι αλλαγές που προκαλούνται από τη δημογραφική εξέλιξη - συγκεκριμένα τη γήρανση των ευρωπαϊκών πληθυσμών -, η ανάγκη προσαρμογής των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και συντάξεων, η ανάγκη εξασφάλισης μιας καλύτερης ένταξης των νέων και η αντιμετώπιση του προβλήματος των μεταναστεύσεων αντιπροσωπεύουν τα σημαντικότερα διακυβεύματα.

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή μελετά μια ανάλυση των προκλήσεων και προτείνει μια σειρά ενεργειών για ανάλυση των δημογραφικών αλλαγών των πληθυσμών.

Μια εταιρική σχέση για την αλλαγή

Δεδομένου ότι η εταιρική σχέση μεταξύ των δημόσιων αρχών, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών υπήρξε το κλειδί της επιτυχίας των ευρωπαϊκών πολιτικών, η Επιτροπή θα προτείνει τη διοργάνωση μιας ετήσιας συνεδρίασης όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων με τη μορφή ενός φόρουμ. Ο σκοπός αυτής της συνεδρίασης θα είναι η περιοδική αξιολόγηση της εφαρμογής της ατζέντας.

Η ενσωμάτωση της εξωτερικής διάστασης

Η Επιτροπή προβλέπει επίσης την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου στους εξωτερικούς διαλόγους και ενέργειες σε διμερές, περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο.

ΟΙ ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Οι δύο άξονες προτεραιότητας που αφορούν τους στρατηγικούς πόλους της νέας ατζέντας είναι:

  • η απασχόληση, στο πλαίσιο του στόχου της ευημερίας·
  • η ισότητα ευκαιριών και η ένταξη, στο πλαίσιο του στόχου της αλληλεγγύης.

Επίτευξη της πλήρους απασχόλησης

11.Για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας στα θέματα ανάπτυξης και απασχόλησης, η Επιτροπή προτείνει έναν ανανεωμένο κύκλο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση (ΕΣΑ) στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Αυτός ο νέος κύκλος θα πρέπει να επιτρέψει τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, την καταπολέμηση της ανεργίας και των περιφερειακών ανισοτήτων και την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής.

Για να τεθεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην υπηρεσία της σύγκλισης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, η Επιτροπή προβλέπει πολλά μέτρα, και συγκεκριμένα μια ενέργεια ευαισθητοποίησης των παραγόντων του ΕΚΤ το 2006 και μια επικοινωνιακή εκστρατεία στα κοινοβούλια και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες το 2006-2007.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για καλύτερη πρόβλεψη, παρακίνηση και διαχείριση των οικονομικών μεταβολών. Η στρατηγική αυτή αναπτύσσεται γύρω από τέσσερα στοιχεία:

  • καλύτερη ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών πολιτικών·
  • αυξημένη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων·
  • σημαντικότερη συνέργια μεταξύ των πολιτικών και των δημοσιονομικών μοχλών, ιδίως του ΕΚΤ·
  • έναν ενισχυμένο σύνδεσμο μεταξύ της ΕΣΑ και της εξέλιξης των νομικών πλαισίων και των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Σε αυτή τη νέα ατζέντα, η Επιτροπή εισάγει επίσης μια νέα δυναμική για τις εργασιακές σχέσεις και προβλέπει πολλές πρωτοβουλίες για την εξέλιξη του εργατικού δικαίου, την ασφάλεια και την υγεία στον τόπο εργασίας και την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Ο στόχος αυτός προϋποθέτει, αφενός, την κατάργηση των άμεσων και έμμεσων φραγμών που υφίστανται ακόμη και, αφετέρου, την εκπόνηση πολιτικών που θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες να δύνανται να αποκομίσουν μέγιστο όφελος από τον ευρωπαϊκό χώρο.

Με σκοπό να δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους μια βάση για ανάπτυξη της ικανότητάς τους προς αντίδραση σε διεθνικό επίπεδο, η Επιτροπή προβλέπει την έγκριση μιας πρότασης, στόχος της οποίας θα είναι η διάθεση στους εταίρους ενός προαιρετικού μέσου για την τυποποίηση της διεξαγωγής των αποτελεσμάτων της διεθνικής συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Η ισότητα ευκαιριών και η συμπερίληψη

Η ΕΕ διαδραμάτισε κινητήριο ρόλο στην εφαρμογή της αρχής της ισότητας μεταχείρισης. Δεδομένου ότι η στρατηγική-πλαίσιο 2000-2005 έφθασε στη λήξη της, η Επιτροπή προβλέπει να προτείνει πολλές ενέργειες ώστε να επιλυθούν προβλήματα όπως η διαφορά αμοιβών μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, η πρόσβαση και η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, η ισότητα ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία κ.λπ.

Η Επιτροπή προβλέπει επίσης τη διοργάνωση Ευρωπαϊκού Έτους για την ισότητα ευκαιριών το 2007, με στόχο την προβολή των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και την απεικόνιση των πλεονεκτημάτων της πολυμορφίας για την οικονομία και την ευρωπαϊκή κοινωνία.

Συμπληρωματικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας Ευκαιριών (DE) (EN) (FR).

See also

 Συμπληρωματικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας Ευκαιριών (DE) (EN) (FR).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25.04.2005

Top