Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ανθρωπιστική επισιτιστική βοήθεια

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ανθρωπιστική επισιτιστική βοήθεια

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM(2010) 126 τελικό] — Ανθρωπιστική επισιτιστική βοήθεια

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ;

Η παρούσα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζει το στρατηγικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η ΕΕ παρέχει επισιτιστική βοήθεια σε περίπτωση ανθρωπιστικής κρίσης*.

Παρουσιάζεται μαζί με μιαν άλλη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια και την ανάπτυξη.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ανθρωπιστική επισιτιστική βοήθεια* της ΕΕ έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι επαρκής, ασφαλής και θρεπτική διατροφή καταναλώνεται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια ανθρωπιστική κρίση ώστε να προλαμβάνεται η θνησιμότητα ή οι επιζήμιοι μηχανισμοί αντιμετώπισης (π.χ. όταν οι πληγέντες ξεπουλάνε την περιουσία τους ή χρεώνονται).

Οι ειδικοί στόχοι είναι:

 • 1.

  να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα, η πρόσβαση και η κατανάλωση επαρκών, ασφαλών και θρεπτικών ειδών διατροφής για τους πληθυσμούς που πλήττονται από ανθρωπιστικές κρίσεις·

 • 2.

  να προστατεύονται τα μέσα διαβίωσης και να αυξάνεται η ανθεκτικότητα των ευάλωτων ομάδων σε μελλοντικές κρίσεις· και

 • 3.

  να ενισχύεται η ικανότητα του διεθνούς συστήματος ανθρωπιστικής βοήθειας ως προς τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας.

Οι εν λόγω στόχοι περιλαμβάνουν:

 • την παροχή επισιτιστικής βοήθειας με τη μορφή μετρητών χρημάτων ή δελτίων διανομής, τροφίμων και άλλων πρώτων υλών, δεξιοτήτων ή γνώσεων·
 • συμπληρωματικές παρεμβάσεις, όπως πρόσβαση σε καύσιμα, νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής·
 • την αποκατάσταση των βασικών μέσων διαβίωσης, όπως την παροχή στους αγρότες της δυνατότητας να έχουν πρόσβαση σε σπόρους·
 • την παροχή βοήθειας για την πρόληψη και θεραπεία του υποσιτισμού· και
 • την ενίσχυση της ικανότητας με ενισχυμένες και καινοτόμες προσεγγίσεις, εργαλεία και κατάρτιση.

Η επιλογή της καταλληλότερης απόκρισης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς μέσων (π.χ. σε χρήματα ή σε είδος), βασίζεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο και αναθεωρείται τακτικά.

ΑΡΧΕΣ

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια, οι παρεμβάσεις όσον αφορά τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής επισιτιστικής βοήθειας:

 • πρέπει να τηρούν τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές
  • του ανθρωπισμού,
  • της ουδετερότητας,
  • της αμεροληψίας, και
  • της ανεξαρτησίας·
 • πρέπει να στηρίζονται στις ανάγκες και στα αποτελέσματα, να είναι ευέλικτες, αποτελεσματικές και αβλαβείς·
 • πρέπει να συντονίζονται με άλλους δωρητές και παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της επισιτιστικής ασφάλειας ώστε:
  • να εγγυώνται μια βέλτιστη κάλυψη των έκτακτων και αναπτυξιακών αναγκών, και
  • να μεγιστοποιούνται οι ευκαιρίες βιώσιμου αντίκτυπου καθώς και η ανθεκτικότητα των θυμάτων επισιτιστικών κρίσεων.

Επιχειρήσεις βοήθειας

Η ανθρωπιστική επισιτιστική βοήθεια της ΕΕ χορηγείται συνήθως όταν:

 • υψηλότατοι δείκτες θνησιμότητας ή οξέος υποσιτισμού έχουν παρατηρηθεί ή θα παρατηρηθούν λόγω έλλειψης τροφίμων, σύμφωνα με προβλέψεις·
 • υπάρχουν σοβαρές απειλές για τον πληθυσμό ή κίνδυνοι εξαιρετικής δυστυχίας λόγω έλλειψης μέσων διαβίωσης ή κακών στρατηγικών για την αντιμετώπιση της κρίσης (π.χ. πώληση παραγωγικής περιουσίας, μετανάστευση ή καταφυγή σε ανασφαλείς πρακτικές επιβίωσης).

Εντούτοις, η επισιτιστική βοήθεια μπορεί να παρέχεται μόλις ξεκινάει μια κρίση και όχι μόνο όταν προκύπτουν ακραίοι κίνδυνοι.

Κανονικά, η ανθρωπιστική επισιτιστική βοήθεια δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της χρόνιας επισιτιστικής ανασφάλειας*, εκτός εάν:

 • η κατάσταση εγκυμονεί επικείμενο και πολύ σοβαρό ανθρωπιστικό κίνδυνο·
 • άλλοι φορείς δεν μπορούν να δράσουν·
 • η δράση μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ασφαλή, επαρκή και τοπικά τρόφιμα

Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και καλά ισορροπημένη διατροφή επαρκούς ποσότητας και ποιότητας. Το είδος των προτεινόμενων τροφίμων πρέπει, εφόσον είναι εφικτό, να συμφωνεί προς τις τοπικές διαιτητικές προτιμήσεις.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Περίπου 795 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως —ή σχεδόν ένας στους εννέα— πεινάνε, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για την πείνα (Η κατάσταση της επισιτιστικής ανασφάλειας στον κόσμο 2015). Ο αριθμός των αφρικανικών χωρών που αντιμετωπίζουν επισιτιστικές κρίσεις διπλασιάστηκε από 12 το1990 σε 24 το 2015. Το 2014 η Επιτροπή και μόνο χορήγησε 349 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική χρηματοδότηση για επισιτιστική βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ανθρωπιστική κρίση: γεγονός που αποτελεί σημαντική απειλή για την υγεία, την ασφάλεια ή την ευημερία των ανθρώπων. Μια ανθρωπιστική κρίση μπορεί να προκύψει από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, μπορεί να έχει ταχεία ή αργή εμφάνιση και μπορεί να έχει μικρή ή παρατεταμένη διάρκεια

Ανθρωπιστική επισιτιστική βοήθεια: επισιτιστική βοήθεια που παρέχεται σε θύματα ανθρωπιστικών κρίσεων.

Χρόνια επισιτιστική ανασφάλεια: εμμένουσα αδυναμία πρόσβασης σε επαρκή διατροφή είτε σε μόνιμη είτε σε περιοδική, εποχιακή βάση

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Ανθρωπιστική επισιτιστική βοήθεια [COM(2010) 126 τελικό της 31.3.2010]

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής — Συνοδευτικό έγγραφο της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Ανθρωπιστική επισιτιστική βοήθεια [SEC(2010) 374 τελικό της 31.3.2010]

τελευταία ενημέρωση 18.07.2016

Top