Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020

Η μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) θα πρέπει να εστιάσει στη στήριξη μιας αποδοτικής γεωργίας τόσο από οικονομικής όσο και οικολογικής άποψης, καθώς επίσης και στη διαφύλαξη ενός ισχυρού αγροτικού τομέα σε όλες τις περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πρέπει να βασιστεί σε μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική για να αναπτύξει το δυναμικό της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος [COM(2010) 672 – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η ανακοίνωση προσδιορίζει τις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η γεωργία και η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) στα επόμενα χρόνια. Οι προκλήσεις αυτές προσδιορίστηκαν με βάση την ανάλυση των εμπειριών του παρελθόντος, την τρέχουσα κατάσταση και έναν εκτεταμένο δημόσιο διάλογο που διεξήχθη κατά τη διάρκεια του 2010.

Μέσω της ανακοίνωσης αυτής η Επιτροπή παρέχει ενδείξεις προβληματισμού για το μέλλον της ΚΓΠ. Προτείνει, λοιπόν, την προσαρμογή των στόχων στους οποίους βασίζεται η ΚΓΠ υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε μια ισχυρή και ποιοτική αγροτική παραγωγή, στην προστασία των φυσικών πόρων και τη διατήρηση του αγροτικού τομέα σε όλες τις περιοχές.

Τέλος, η Επιτροπή εξηγεί ποια μέσα θα συμβάλουν στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Τα μέσα αυτά θα καταστήσουν την ΚΓΠ πιο οικολογική, πιο δίκαιη, πιο αποτελεσματική και πιο αποδοτική.

ΣΤΟΧΟΙ

Επισιτιστική ασφάλεια

Η παγκόσμια ζήτηση θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά τις επόμενες δεκαετίες. Η ΕΕ οφείλει να είναι σε θέση να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτής της αύξησης. Είναι αναγκαίο η ΕΕ να διατηρήσει και να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα.

Οι Ευρωπαίοι επιθυμούν υψηλή ποιότητα και ευρύ φάσμα επιλογής τροφίμων, τα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται σε υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας, ποιότητας και καλής μεταχείρισης των ζώων. Ένας ισχυρός γεωργικός τομέας είναι ζωτικής σημασίας για τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο των τροφίμων, ώστε αυτός να διατηρήσει τη σημαντική του θέση στην οικονομία και στο εμπόριο της ΕΕ, δεδομένου ότι η ΕΕ αποτελεί τον πρώτο εξαγωγέα, σε παγκόσμιο επίπεδο, γεωργικών προϊόντων τα οποία, ως επί το πλείστον, έχουν υποστεί μεταποίηση και είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Φυσικοί πόροι

Η γεωργία μπορεί να ασκήσει πίεση στο περιβάλλον (ρύπανση των υδάτων, υποβάθμιση των εδαφών, έλλειψη νερού, απώλεια οικοτόπων)· θα μπορούσε, όμως, να έχει και θετικές συνέπειες (κλιματική σταθερότητα, βιοποικιλότητα, τοπία της υπαίθρου, ανθεκτικότητα στις πλημμύρες).

Η ΕΕ πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να μειώσει τις αρνητικές συνέπειες και να ενθαρρύνει τη θετική συμβολή της γεωργίας. Η μελλοντική ΚΓΠ θα πρέπει να προάγει την ενεργειακή απόδοση, τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα, την παραγωγή βιομάζας και ανανεώσιμης ενέργειας και γενικότερα την καινοτομία.

Ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη

Η γεωργία παραμένει σημαντικός παράγοντας επηρεασμού της αγροτικής οικονομίας στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Ο γεωργικός τομέας πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστικός, δυναμικός και ελκυστικός για τους νέους γεωργούς με στόχο τη διαφύλαξη της ζωτικότητας και του δυναμικού πολλών ευρωπαϊκών περιοχών της υπαίθρου.

ΜΕΣΑ

Άμεσες ενισχύσεις

Για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων η Επιτροπή προτίθεται να προσαρμόσει το σύστημα των άμεσων ενισχύσεων, ώστε να βελτιωθεί η κατανομή και η στοχοθέτησή τους.

Προτείνεται οι μελλοντικές άμεσες ενισχύσεις να παρέχουν στήριξη στο βασικό εισόδημα των αγροτών μέσω χορήγησης βασικής αποσυνδεδεμένης άμεσης ενίσχυσης, με ανώτατο όριο, στοχοθέτησης των «ενεργών αγροτών», απλής στήριξης για τις μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και καλύτερη εστίαση στις ζώνες που υφίστανται συγκεκριμένους φυσικούς περιορισμούς.

Η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση των κριτηρίων κατανομής που σχετίζονται με το περιβάλλον μέσω ενός υποχρεωτικού οικολογικού συντελεστή στις άμεσες ενισχύσεις, ο οποίος θα εστιάζει στις γεωργικές πρακτικές που ευνοούν την επίτευξη των στόχων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον (μόνιμοι βοσκότοποι, φυτική κάλυψη, εναλλαγή καλλιεργειών, οικολογική παύση καλλιέργειας κ.λπ.).

Μέτρα αγοράς

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η ΚΓΠ πρέπει να διαφυλάξει τον προσανατολισμό της γεωργίας προς τις γεωργικές αγορές, διατηρώντας ταυτόχρονα τα εργαλεία διαχείρισης που έχουν αποδείξει τοv σημαντικό ρόλο τους σε περιόδους κρίσης ή διαταραχών. Στα επόμενα χρόνια, θα σημειωθούν εξελίξεις σε ορισμένες γεωργικές αγορές, ιδίως στο ισχύον καθεστώς στον τομέα της ζάχαρης που προβλέπεται να λήξει το 2014/15.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι θα πρέπει να ληφθούν γενικότερα μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, η οποία θα έπρεπε να καταστεί πιο διαφανής και στα πλαίσια της οποίας η διαπραγματευτική ισχύ θα έπρεπε να αποκτήσει μεγαλύτερη ισορροπία.

Πολιτική αγροτικής ανάπτυξης

Η Επιτροπή τονίζει, τέλος, τη σπουδαιότητα της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης που εφαρμόζει η ΕΕ μέσω της ΚΓΠ. Προτείνει, λοιπόν, την ενίσχυση του περιβαλλοντικού σκέλους και τη βελτίωση του συντονισμού της εν λόγω πολιτικής με τις άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές.

Η Επιτροπή προτείνει να δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας προάγοντας την καινοτομία, να ευνοηθεί η χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων και να στηριχθεί η ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη μέσω της προαγωγής των τοπικών πρωτοβουλιών.

Πέρα από την ενίσχυση των εργαλείων προώθησης και αξιοποίησης της ποιότητας, η Επιτροπή εκτιμά ότι πρέπει να συμπεριληφθεί μια «εργαλειοθήκη» διαχείρισης κινδύνων για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των αβεβαιοτήτων όσον αφορά το εισόδημα και τη διακύμανση των αγορών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 01.03.2011

Top