Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Εισαγωγή

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Δικαιώματα του ανθρώπου και θεμελιώδεις ελευθερίες

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Τελικές διατάξεις

Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Στενότερη συνεργασία

Διάκριση λόγω ιθαγένειας

Διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

Εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς

Ιθαγένεια της Ένωσης

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

Γεωργία

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

Δικαίωμα εγκατάστασης

Υπηρεσίες.

Κεφάλαια και πληρωμές

Θεωρήσεις, άσυλο, μετανάστευση και άλλες πολιτικές σχετικές με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

Μεταφορές

Κανόνες ανταγωνισμού

Φορολογικές διατάξεις

Προσέγγιση των νομοθεσιών

Οικονομική πολιτική

Νομισματική πολιτική

Θεσμικές διατάξεις στο πλαίσιο της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής

Μεταβατικές διατάξεις στο πλαίσιο της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής

Απασχόληση

Κοινή εμπορική πολιτική

Τελωνειακή συνεργασία

Κοινωνικές διατάξεις

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και νεολαία

Πολιτισμός

Δημόσια υγεία

Προστασία των καταναλωτών

Διευρωπαϊκά δίκτυα

Βιομηχανία

Οικονομική και κοινωνική συνοχή

Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

Περιβάλλον

Συνεργασία για την ανάπτυξη

Σύνδεση υπερποντίων χωρών και εδαφών

Διατάξεις περί των οργάνων (μη εξαντλητικός κατάλογος)

Δημοσιονομικές διατάξεις (μη εξαντλητικός κατάλογος)

Γενικές και τελικές διατάξεις (μη εξαντλητικός κατάλογος)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται πολλές διαφορετικές διαδικασίες. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ο ρόλος των θεσμικών φορέων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον εκάστοτε τομέα. Σε γενικές γραμμές, η λήψη αποφάσεων εναπόκειται κυρίως στο θεσμικό τρίγωνο που αποτελείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, αλλά τα άλλα θεσμικά όργανα όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών παρεμβαίνουν επίσης σε ορισμένους συγκεκριμένους τομείς. Οι φορείς ενεργούν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί από τις συνθήκες.

Η περιγραφή που ακολουθεί καλύπτει τις διατάξεις της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η ταξινόμηση είναι θεματική και αντιστοιχεί στους διάφορους τίτλους και τα κεφάλαια των εν λόγω συνθηκών. Οι πλάγιοι έντονοι χαρακτήρες υποδεικνύουν τις αλλαγές που επέφερε η συνθήκη του Άμστερνταμ (νέα διάταξη ή μεταβολή μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων).

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Δικαιώματα του ανθρώπου και θεμελιώδεις ελευθερίες

Διαπίστωση της ύπαρξης σοβαρής και διαρκούς παραβίασης των αρχών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ( άρθρο 7, σημείο 1) ):

 • πρόταση του ενός τρίτου των κρατών μελών ή της Επιτροπής - σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των μελών του και την πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψηφισάντων - το Συμβούλιο, συνερχόμενο υπό τη σύνθεση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, αποφασίζει ομόφωνα (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος).

Απόφαση αναστολής ορισμένων δικαιωμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή της συνθήκης ως προς το εν λόγω κράτος μέλος ( άρθρο 7, σημείο 2 ):

 • Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος).

Ανάκληση των μέτρων ή μεταβολή της κατάστασης, που οδήγησαν στην αναστολή των δικαιωμάτων ενός κράτους μέλους ( άρθρο 7, σημείο 3) ):

 • Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος).

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

Θέσπιση κοινών στρατηγικών που καθορίζουν τους στόχους τους, τη διάρκειά τους και τα μέσα που πρέπει να παρέχονται από την Ένωση και τα κράτη μέλη για την εφαρμογή τους ( άρθρο 13) :

 • απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αποφάσεις στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας ( άρθρο 23, σημείο 1 ):

 • Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα (η αποχή ενός κράτους μέλους δεν εμποδίζει την ύπαρξη ομοφωνίας).

Υιοθέτηση, βάσει κοινής στρατηγικής, κοινών δράσεων και κοινών θέσεων ( άρθρο 23, σημείο 2, πρώτη παράγραφος, πρώτη παύλα ):

 • Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία (που περιλαμβάνει τις ψήφους υπέρ τουλάχιστον δέκα μελών).

Υιοθέτηση κάθε απόφασης που προβλέπει την εφαρμογή κοινής δράσης ή κοινής θέσης ( άρθρο 23, σημείο 2, πρώτη παράγραφος, δεύτερη παύλα ):

 • Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία (που περιλαμβάνει τις ψήφους υπέρ τουλάχιστον δέκα μελών).

Παραπομπή απόφασης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν ένα μέλος του Συμβουλίου δηλώσει ότι, για σημαντικούς λόγους εθνικής πολιτικής, αντιτίθεται στη θέσπιση της απόφασης που πρόκειται να ληφθεί με ειδική πλειοψηφία ( άρθρο 23, σημείο 2, δεύτερη παράγραφος ):

 • Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία (που περιλαμβάνει τις ψήφους υπέρ τουλάχιστον δέκα μελών).

Διαδικασία σύναψης συμφωνίας με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή διεθνείς οργανισμούς ( άρθρο 24 ):

 • Το Συμβούλιο, ομόφωνα, εξουσιοδοτεί την προεδρία, επικουρούμενη από την Επιτροπή, να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις- σύσταση της προεδρίας- οριστική απόφαση από το Συμβούλιο με ομοφωνία.

Απόφαση να μην καταλογίζονται ορισμένες δαπάνες στον κοινοτικό προϋπολογισμό ( άρθρο 28 ):

 • Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Υιοθέτηση κοινών θέσεων, αποφάσεων-πλαίσιο και αποφάσεων ( άρθρο 34, σημείο 2, στοιχεία α), β) και γ) ):

 • πρωτοβουλία της Επιτροπής ή ενός κράτους μέλους - Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Λήψη των μέτρων που είναι αναγκαία για την εφαρμογή μιας απόφασης ( άρθρο 34, σημείο 2, στοιχείο γ) ):

 • Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία (που περιλαμβάνει τις ψήφους υπέρ τουλάχιστον δέκα μελών).

Κατάρτιση συμβάσεων (άρθρο 34, σημείο 2, στοιχείο δ), δεύτερη παράγραφος, πρώην K.3):

 • πρωτοβουλία της Επιτροπής ή ενός κράτους μέλους - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα - επικύρωση από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες- θέση σε ισχύ στα κράτη μέλη που προέβησαν στην επικύρωση όταν τουλάχιστον τα μισά κράτη μέλη έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία αυτή.

Θέσπιση των μέτρων εφαρμογής της σύμβασης (άρθρο 34, σημείο 2, στοιχείο δ), δεύτερη παράγραφος, πρώην K.3):

 • από το Συμβούλιο με πλειοψηφία δύο τρίτων των συμβαλλόμενων μερών.

Καθιέρωση στενότερης συνεργασίας στο πλαίσιο του τίτλου VI ( άρθρο 40, σημείο 2, πρώτη παράγραφος ):

 • αίτημα των ενδιαφερομένων κρατών μελών - διαβούλευση με την Επιτροπή - απόφαση του Συμβουλίου με ειδική πλειοψηφία (που περιλαμβάνει τις ψήφους υπέρ τουλάχιστον δέκα μελών).

Παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν ένα κράτος μέλος επικαλείται σημαντικούς λόγους εθνικής πολιτικής για να αντιταχθεί στην καθιέρωση στενότερης συνεργασίας ( άρθρο 40, σημείο 2, δεύτερη παράγραφος ):

 • Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία (που περιλαμβάνει τις ψήφους υπέρ τουλάχιστον δέκα μελών).

Απόφαση να μην καταλογίζονται ορισμένες δαπάνες στον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( άρθρο 41 ):

 • Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Υπαγωγή στην κοινοτική αρμοδιότητα ορισμένων τομέων του τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (μεταφορά στον τίτλο IV της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) (άρθρο 42, πρώην K.9):

 • πρωτοβουλία της Επιτροπής ή κράτους μέλους - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου - αποδοχή από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχούς συνταγματικούς κανόνες τους.

Τελικές διατάξεις

Αναθεώρηση των συνθηκών οι οποίες θεμελιώνουν την Ένωση (άρθρο 48, πρώην Ν):

 • σχέδιο ενός κράτους μέλους ή της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, ενδεχομένως, με την Επιτροπή (ζητείται επίσης η γνώμη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε περίπτωση θεσμικών μεταβολών στον νομισματικό τομέα)- ευνοϊκή γνώμη του Συμβουλίου- σύγκληση, εκ μέρους της προεδρίας του Συμβουλίου, διάσκεψης των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών για να καθορισθούν, με κοινή συμφωνία, οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στις συνθήκες- επικύρωση από τα κράτη μέλη κατά τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες.

Προσχώρηση ευρωπαϊκού κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 49, πρώην O):

 • αίτηση του υποψηφίου κράτους - διαβούλευση με την Επιτροπή - σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου - επικύρωση εκ μέρους όλων των συμβαλλόμενων κρατών κατά τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες.

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Στενότερη συνεργασία

Εξουσιοδότηση καθιέρωσης ( άρθρο 11, σημείο 2), πρώτο εδάφιο ):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - απόφαση του Συμβουλίου με ειδική πλειοψηφία.

Παραπομπή στο Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει με τη σύνθεση αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, όταν ένα κράτος μέλος επικαλείται σημαντικούς λόγους εθνικής πολιτικής για να αντιταχθεί στην καθιέρωση στενότερης συνεργασίας ( άρθρο 11, σημείο 2), δεύτερο εδάφιο ):

 • Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία (που περιλαμβάνει τις ψήφους υπέρ τουλάχιστον δέκα μελών).

Εξουσιοδότηση καθιέρωσης από το Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει με τη σύνθεση αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων ( άρθρο 11, σημείο 2), δεύτερο εδάφιο ):

 • Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Διάκριση λόγω ιθαγένειας

Κανονιστικές διατάξεις ενόψει της απαγόρευσης των διακρίσεων αυτών (άρθρο 12, πρώην 6):

 • διαδικασία συναπόφασης.

Διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

Αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση κάθε είδους διάκρισης ( άρθρο 13 ):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου.

Εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς (βλέπε επίσης σημεία 6, 8, 9, 10, 11 και 16)

Προσδιορισμός των προσανατολισμών και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για να εξασφαλισθεί ισόρροπη πρόοδος σε όλους τους τομείς που αφορούν οι τέσσερις ελευθερίες (άρθρο 14, σημείο 3 , πρώην 7 A):

 • πρόταση της Επιτροπής - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Ιθαγένεια της Ένωσης

Διατάξεις που αποσκοπούν να διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων που συνδέονται με την ιθαγένεια (άρθρο 18, πρώην 8 A):

 • διαδικασία συναπόφασης με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου.

Λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές (άρθρο 19, σημείο 1), πρώην 8 B):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου.

Λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 19, σημείο 2), πρώην 8 B):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου.

Διατάξεις για τη συμπλήρωση των δικαιωμάτων που συνδέονται με την ιθαγένεια της Ένωσης (άρθρο 22, πρώην 8 E):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου.

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

Καθορισμός των δασμών του κοινού δασμολογίου (άρθρο 26, πρώην 28):

 • πρόταση της Επιτροπής - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Γεωργία

Θέσπιση κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων και κοινές οργανώσεις αγοράς (άρθρο 37, σημεία 2) και 3), πρώην 43):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

Θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για να πραγματοποιηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (άρθρο 40, πρώην 49):

 • διαδικασία συναπόφασης με διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Θέσπιση, στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, των αναγκαίων μέτρων για την εγκαθίδρυση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων (άρθρο 42, πρώην 51):

 • διαδικασία συναπόφασης με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου.

Δικαίωμα εγκατάστασης

Υλοποίηση της ελευθερίας εγκατάστασης μέσω οδηγιών (άρθρο 44, πρώην 54):

 • διαδικασία συναπόφασης με διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Εξαίρεση ορισμένων δραστηριοτήτων από την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου "δικαίωμα εγκατάστασης" (άρθρο 45, πρώην 55):

 • πρόταση της Επιτροπής -το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Οδηγίες για το συντονισμό των διατάξεων που προβλέπουν ειδικό καθεστώς για τους αλλοδαπούς υπηκόους και δικαιολογούνται από λόγους δημοσίας τάξεως, δημοσίας ασφαλείας και δημοσίας υγείας (άρθρο 46, πρώην 56):

 • διαδικασία συναπόφασης.

Οδηγίες για την αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων (άρθρο 47, σημείο 1), πρώην 57):

 • διαδικασία συναπόφασης.

Οδηγίες για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών δραστηριοτήτων (άρθρο 47, σημείο 2), πρώην 57):

 • διαδικασία συναπόφασης (με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου αν η εκτέλεση των οδηγιών σε ένα κράτος μέλος συνεπάγεται τροποποίηση των σημερινών νομοθετικών αρχών του επαγγελματικού καθεστώτος όσον αφορά την κατάρτιση και τους όρους πρόσβασης των φυσικών προσώπων).

Υπηρεσίες

Επέκταση του ευεργετήματος των διατάξεων του κεφαλαίου "υπηρεσίες" σε υπηκόους τρίτου κράτους που παρέχουν υπηρεσίες και είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της Κοινότητας (άρθρο 49, πρώην 59):

 • πρόταση της Επιτροπής - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Οδηγίες για την ελευθέρωση συγκεκριμένης υπηρεσίας (άρθρο 52, πρώην 63):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την οικονομική και κοινωνική επιτροπή - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Κεφάλαια και πληρωμές

Μέτρα σχετικά με τις κινήσεις κεφαλαίων από ή προς τρίτες χώρες που αφορούν άμεσες επενδύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε ακίνητα, εγκατάσταση, παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή εισδοχή τίτλων σε κεφαλαιαγορές (άρθρο 57, πρώην 73 Γ):

 • πρόταση της Επιτροπής -το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία (ομόφωνα αν το σχετικό μέτρο συνιστά οπισθοδρόμηση όσον αφορά την ελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων).

Μέτρα διασφαλίσεως όταν, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, οι κινήσεις κεφαλαίων προς ή από τρίτες χώρες απειλούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες στη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (άρθρο 59, πρώην 73 ΣΤ):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Επείγοντα μέτρα έναντι τρίτης χώρας σχετικά με την αναστολή ή τη μείωση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εν λόγω χώρας (άρθρο 60, σημείο 1), πρώην 73 Ζ):

 • πρόταση της Επιτροπής -το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Τροποποίηση ή κατάργηση των μέτρων που ελήφθησαν μονομερώς έναντι τρίτης χώρας (άρθρο 60, σημείο 2), πρώην 73 Ζ):

 • πρόταση της Επιτροπής -το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Θεωρήσεις, άσυλο, μετανάστευση και άλλες πολιτικές σχετικές με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

Μέτρα για να εξασφαλισθεί η απουσία κάθε ελέγχου προσώπων όταν διέρχονται τα εσωτερικά σύνορα ( άρθρο 62, σημείο 1) ):

πρόταση της Επιτροπής ή πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου (κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ) / πρόταση της Επιτροπής - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου (μετά την μεταβατική περίοδο).

Μέτρα σχετικά με τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων που καθορίζουν τις προδιαγραφές και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη μέλη κατά τη διενέργεια ελέγχων προσώπων ( άρθρο 62, σημείο 2, υπό α) ):

 • πρόταση της Επιτροπής ή πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου (κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ) / πρόταση της Επιτροπής - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου (μετά την μεταβατική περίοδο).

Θέσπιση θεώρησης ενιαίου τύπου και κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών των οποίων οι υπήκοοι υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση ( άρθρο 62, σημείο 2, υπό β), στοιχεία i) και iii) ):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Καθορισμός των διαδικασιών και των όρων για τη χορήγηση θεωρήσεων από τα κράτη μέλη και των κανόνων για την ενιαία θεώρηση ( άρθρο 62, σημείο 2), υπό β), στοιχεία ii) και iv) ):

πρόταση της Επιτροπής ή πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου (κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ) / πρόταση της Επιτροπής - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου (μετά την μεταβατική περίοδο).

Μέτρα που καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες υπήκοοι τρίτων χωρών δύνανται να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός του εδάφους των κρατών μελών, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ( άρθρο 62, σημείο 3) ):

 • πρόταση της Επιτροπής ή πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου (κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ) / πρόταση της Επιτροπής - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου (μετά την μεταβατική περίοδο).

Μέτρα σχετικά με το άσυλο (κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου, ελάχιστες προδιαγραφές για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο, προδιαγραφές για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα, διαδικασίες χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος αυτού) ( άρθρο 63, σημείο 1) ):

 • πρόταση της Επιτροπής ή πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου (κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ) / πρόταση της Επιτροπής - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου (μετά την μεταβατική περίοδο).

Μέτρα σχετικά με τους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες (παροχή προσωρινής προστασίας) ( άρθρο 63, σημείο 2), υπό α) ):

 • πρόταση της Επιτροπής ή πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου (κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ) / πρόταση της Επιτροπής - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου (μετά την μεταβατική περίοδο).

Μέτρα σχετικά με τους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες (δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών μελών) ( άρθρο 63, σημείο 2), υπό β) ):

 • πρόταση της Επιτροπής ή πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου.

Μέτρα σχετικά με την μεταναστευτική πολιτική (προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής και διαδικασίες χορήγησης θεωρήσεων και αδειών διαμονής μακράς διαρκείας) ( άρθρο 63, σημείο 3, υπό α) ):

 • πρόταση της Επιτροπής ή πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου.

Μέτρα σχετικά με την μεταναστευτική πολιτική (παράνομη μετανάστευση και παράνομη διαμονή) ( άρθρο 63, σημείο 3, υπό β) ):

 • πρόταση της Επιτροπής ή πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου (κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ) / πρόταση της Επιτροπής - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου (μετά την μεταβατική περίοδο).

Μέτρα που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος, δύνανται να διαμένουν σε άλλα κράτη μέλη ( άρθρο 63, σημείο 4) ):

 • πρόταση της Επιτροπής ή πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου.

Προσωρινά μέτρα για έκτακτες καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από αιφνίδια εισροή υπηκόων τρίτων χωρών ( άρθρο 64 ):

 • πρόταση της Επιτροπής - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Μέτρα σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις με διασυνοριακές επιπτώσεις ( άρθρο 65 ):

 • πρόταση της Επιτροπής ή πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου (κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ) / πρόταση της Επιτροπής - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου (μετά την μεταβατική περίοδο).

Μέτρα για να εξασφαλιστεί η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των διοικήσεων των κρατών μελών καθώς και μεταξύ των υπηρεσιών αυτών και της Επιτροπής ( άρθρο 66 ):

 • πρόταση της Επιτροπής ή πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου (κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ) / πρόταση της Επιτροπής - ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου (μετά την μεταβατική περίοδο).

Απόφαση να εφαρμοσθεί η διαδικασία συναπόφασης, μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, στο σύνολο ή μέρος των τομέων του τίτλου IV και να προσαρμοστούν οι διατάξεις που αφορούν την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου ( άρθρο 67, σημείο 2, δεύτερη παύλα ):

 • διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Μεταφορές

Κοινοί κανόνες, όροι αποδοχής μεταφορέων μη εγκατεστημένων σε κράτος μέλος, ασφάλεια και άλλες χρήσιμες διατάξεις (άρθρο 71, σημείο 1), πρώην 75):

 • διαδικασία συναπόφασης με διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και με την Επιτροπή των Περιφερειών .

Διατάξεις που αφορούν τις αρχές του καθεστώτος των μεταφορών, των οποίων η εφαρμογή θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει σοβαρά το βιοτικό επίπεδο και την απασχόληση σε ορισμένες περιοχές, καθώς και την εκμετάλλευση του εξοπλισμού των μεταφορών (άρθρο 71, σημείο 2), πρώην 75):

 • πρόταση της Επιτροπής- διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Κανόνες για την κατάργηση των διακρίσεων όσον αφορά τα κόμιστρα και τους όρους μεταφοράς (άρθρο 75, πρώην 79):

 • πρόταση της Επιτροπής- διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Προσπάθεια να εξακριβωθεί κατά ποιο μέτρο και κατά ποια διαδικασία είναι δυνατόν να θεσπιστούν διατάξεις για τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές (άρθρο 80, πρώην 84):

 • το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Κανόνες ανταγωνισμού

Θέσπιση των αναγκαίων κανονισμών ή οδηγιών για την εφαρμογή των αρχών που αναφέρονται στα άρθρα 81 και 82 (άρθρο 83, πρώην 87):

 • πρόταση της Επιτροπής- διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Παρέκκλιση που προβλέπει ότι, σε εξαιρετικές περιστάσεις, μια κρατική ενίσχυση η οποία είναι κατ' αρχήν αντίθετη προς το κοινοτικό δίκαιο πρέπει να θεωρηθεί συμβατή με την κοινή αγορά:

 • αίτηση του κράτους μέλους - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Θέσπιση όλων των αναγκαίων κανονισμών για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 σχετικά με τις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη (άρθρο 89, πρώην 94):

 • πρόταση της Επιτροπής- διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Φορολογικές διατάξεις

Απαλλαγή και επιστροφή, για περιορισμένη περίοδο, κατά την εξαγωγή προς τα άλλα κράτη μέλη (άρθρο 92, πρώην 98):

 • πρόταση της Επιτροπής - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Εναρμόνιση των νομοθεσιών σχετικά με τους φόρους κύκλου εργασιών, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τους λοιπούς έμμεσους φόρους (άρθρο 93, πρώην 99):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή- το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Προσέγγιση των νομοθεσιών

Οδηγίες για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που έχουν άμεση επίπτωση στην κοινή αγορά (άρθρο 94, πρώην 100):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή- το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Εγκαθίδρυση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (άρθρο 95, πρώην 100A):

 • διαδικασία συναπόφασης και διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Ειδική περίπτωση που καθιστά αναγκαία την εξάλειψη στρέβλωσης του ανταγωνισμού (άρθρο 96, πρώην 101):

 • πρόταση της Επιτροπής - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Οικονομική πολιτική

Υιοθέτηση σύστασης που καθορίζει τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών (άρθρο 99, σημείο 2), πρώην 103):

 • σύσταση της Επιτροπής - το σχέδιο συντάσσεται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία - έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου- με βάση τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Συμβούλιο υιοθετεί τη σύσταση με ειδική πλειοψηφία.

Σύσταση σε κράτος μέλος που δεν συμμορφώνεται προς τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών (άρθρο 99, σημείο 4), πρώην 103):

 • σύσταση της Επιτροπής - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Απόφαση να ανακοινωθούν δημόσια οι συστάσεις του Συμβουλίου (άρθρο 99, σημείο 4), πρώην 103):

 • πρόταση της Επιτροπής - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Δυνατότητα θέσπισης των λεπτομερειών της διαδικασίας πολυμερούς εποπτείας των οικονομικών πολιτικών (άρθρο 99, σημείο 5), πρώην 103):

 • διαδικασία συνεργασίας.

Λήψη κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση σοβαρών δυσκολιών στον εφοδιασμό με ορισμένα προϊόντα (άρθρο 100, σημείο 1), πρώην 103 A):

 • πρόταση της Επιτροπής - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση σε κράτος μέλος που αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες λόγω γεγονότων που εκφεύγουν από τον έλεγχό του (άρθρο 100, σημείο 2), πρώην 103 A):

 • πρόταση της Επιτροπής - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα (με ειδική πλειοψηφία όταν οι σοβαρές δυσκολίες οφείλονται σε φυσικές καταστροφές).

Εφαρμογή της απαγόρευσης ανάληψης των υποχρεώσεων και των υπεραναλήψεων (άρθρο 103, πρώην 104 B):

 • διαδικασία συνεργασίας.

Διαπίστωση υπερβολικού ελλείμματος (άρθρο 104, σημείο 6), πρώην 104 Γ):

 • σύσταση της Επιτροπής - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (άρθρο 104, σημεία 7 ως 9, 11 και 12, πρώην 104 Γ):

 • σύσταση της Επιτροπής - το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων των σταθμισμένων ψήφων των μελών του, εξαιρουμένων των ψήφων του αντιπροσώπου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Τροποποίηση του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία που εφαρμόζεται σε περίπτωση υπερβολικού ελλείμματος (άρθρο 104, σημείο 14, πρώην 104 Γ):

 • σύσταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Νομισματική πολιτική

Απόφαση με στόχο να ανατεθούν στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (εξαιρουμένων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων) (άρθρο 105):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Μέτρα για την εναρμόνιση της ονομαστικής αξίας και των τεχνικών προδιαγραφών όλων των κερμάτων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην Κοινότητα (άρθρο 106, πρώην 105 A):

 • διαδικασία συνεργασίας με διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τροποποίηση του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) (άρθρο 107, σημείο 5), πρώην 106):

 • πρώτη δυνατότητα: σύσταση της ΕΚΤ - διαβούλευση με την Επιτροπή - σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία
 • δεύτερη δυνατότητα: πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με την ΕΚΤ - σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Θέσπιση ορισμένων διατάξεων που προβλέπονται από το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) (άρθρο 107, σημείο 6), πρώην 107):

 • πρώτη δυνατότητα: πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΕΚΤ - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία
 • δεύτερη δυνατότητα: σύσταση της ΕΚΤ - διαβούλευση με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία

Σύναψη τυπικών συμφωνιών σχετικά με σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών για το ευρώ, έναντι των μη κοινοτικών νομισμάτων (άρθρο 111, σημείο 1), πρώην 109):

 • σύσταση της Επιτροπής ή της ΕΚΤ - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα

Έγκριση, προσαρμογή ή εγκατάλειψη των κεντρικών ισοτιμιών του ευρώ (άρθρο 111, σημείο 1), πρώην 109):

 • πρώτη δυνατότητα: σύσταση της ΕΚΤ -το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία,
 • δεύτερη δυνατότητα: σύσταση της Επιτροπής - διαβούλευση με την ΕΚΤ - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Διατύπωση των γενικών προσανατολισμών ελλείψει συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι των μη κοινοτικών νομισμάτων (άρθρο 111, σημείο 2), πρώην 109):

 • πρώτη δυνατότητα: σύσταση της ΕΚΤ -το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία,
 • δεύτερη δυνατότητα: σύσταση της Επιτροπής - διαβούλευση με την ΕΚΤ - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Μεθόδευση των διαπραγματεύσεων και της σύναψης συμφωνιών για νομισματικά ή συναλλαγματικά θέματα (άρθρο 111, σημείο 3), πρώην 109):

 • σύσταση της Επιτροπής - διαβούλευση με την ΕΚΤ - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Θεσμικές διατάξεις στο πλαίσιο της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής

Θέσπιση των λεπτομερειών σχετικά με τη σύσταση της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (άρθρο 114, πρώην 109 Γ):

 • σύσταση της Επιτροπής - διαβούλευση με την ΕΚΤ και την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Μεταβατικές διατάξεις στο πλαίσιο της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής

Κατάργηση των παρεκκλίσεων για τα κράτη μέλη που δεν ήταν σε θέση να υιοθετήσουν το ενιαίο νόμισμα (Ελλάδα και Σουηδία) από την αρχή της τρίτης φάσης (άρθρο 122, πρώην 109 K):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - το Συμβούλιο, που συνέρχεται σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Θέσπιση, την 1η Ιανουαρίου 1999, των συναλλαγματικών ισοτιμιών που καθορίζονται αμετάκλητα για τα εθνικά νομίσματα καθώς και της αμετάκλητης ισοτιμίας με την οποία το ευρώ θα αντικαταστήσει τα εν λόγω νομίσματα (άρθρο 123, πρώην 109 Λ):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με την ΕΚΤ - το Συμβούλιο αποφασίζει με ομοφωνία των κρατών μελών χωρίς παρέκκλιση.

Απασχόληση

Χάραξη των ετήσιων κατευθυντηρίων γραμμών τις οποίες τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη στις πολιτικές τους για την απασχόληση ( άρθρο 128, σημείο 2) :

 • συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την επιτροπή απασχόλησης - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Σύσταση στα κράτη μέλη όσον αφορά την πολιτική απασχόλησης ( άρθρο 128, σημείο 4) ):

 • σύσταση της Επιτροπής - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Θέσπιση μέτρων ενθάρρυνσης για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και την υποστήριξη της δράσης τους στον τομέα της απασχόλησης ( άρθρο 129 ):

 • διαδικασία συναπόφασης με διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Κοινή εμπορική πολιτική

Θέσπιση των οδηγιών για την εναρμόνιση των συστημάτων ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη για τις εξαγωγές από τρίτες χώρες (άρθρο 132, πρώην 112):

 • πρόταση της Επιτροπής - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στο Συμβούλιο από το άρθρο 133 (άρθρο 133, πρώην 113):

 • ειδική πλειοψηφία.

Επέκταση της εφαρμογής του άρθρου 133 στις διαπραγματεύσεις και συμφωνίες σχετικά με τις υπηρεσίες και την πνευματική ιδιοκτησία (άρθρο 133, σημείο 5) , πρώην 113):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Τελωνειακή συνεργασία

Μέτρα με σκοπό την ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των τελευταίων και της Επιτροπής ( άρθρο 135 ):

 • διαδικασία συναπόφασης

Κοινωνικές διατάξεις

Θέσπιση οδηγιών που καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές στον κοινωνικό τομέα και μέτρων με στόχο την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών (άρθρο 137, σημείο 2) , πρώην 118):

 • διαδικασία συναπόφασης με διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Θέσπιση μέτρων σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική προστασία των εργαζομένων, την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης εργασίας, την εκπροσώπηση και συλλογική προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων και των εργοδοτών, τους όρους εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών , τις χρηματοδοτικές συνεισφορές για την προώθηση της απασχόλησης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας (με την επιφύλαξη του Κοινωνικού Ταμείου)(άρθρο 137, σημείο 3) , πρώην 118):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Απόφαση να τεθούν σε εφαρμογή ορισμένες συμφωνίες που συνήφθησαν μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (άρθρο 139, σημείο 2) , πρώην 118 B):

 • πρόταση της Επιτροπής - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.(ομοφωνία, αν η συμφωνία αφορά τους τομείς που αναφέρονται στο σημείο 3) του άρθρου 137).

Θέσπιση μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της αρχής της ισότητας των ευκαιριών και των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την απασχόληση και την εργασία (άρθρο 141, σημείο 3) , πρώην 119):

 • διαδικασία συναπόφασης με διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Ανάθεση στην Επιτροπή καθηκόντων σχετικά με την εκτέλεση κοινών μέτρων, ιδίως σε ό,τι αφορά την κοινωνική ασφάλιση των διακινούμενων εργαζομένων (άρθρο 144, πρώην 121):

 • Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Θέσπιση των αποφάσεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (άρθρο 148, πρώην 125):

 • διαδικασία συναπόφασης μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και με την Επιτροπή των Περιφερειών .

Παιδεία, επαγγελματική κατάρτιση και νεολαία

Θέσπιση δράσεων ενθάρρυνσης που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της Κοινότητας στον τομέα της εκπαίδευσης (άρθρο 149, σημείο 4), πρώτη παύλα, πρώην 126):

 • διαδικασία συναπόφασης μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και με την Επιτροπή των Περιφερειών .

Διατύπωση σύστασης που συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της Κοινότητας στον τομέα της εκπαίδευσης (άρθρο 149, σημείο 4), δεύτερη παύλα, πρώην 126):

 • πρόταση της Επιτροπής - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Θέσπιση μέτρων που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της Κοινότητας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης (άρθρο 150, πρώην 127):

 • διαδικασία συναπόφασης με διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και με την Επιτροπή των Περιφερειών .

Πολιτισμός

Θέσπιση δράσεων ενθάρρυνσης που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της Κοινότητας στον τομέα του πολιτισμού (άρθρο 151, σημείο 5), πρώτη παύλα, πρώην 128):

 • διαδικασία συναπόφασης με διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών (το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας).

Διατύπωση σύστασης που συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της Κοινότητας στον τομέα του πολιτισμού (άρθρο 151, σημείο 5), δεύτερη παύλα, πρώην 128):

 • πρόταση της Επιτροπής - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Δημόσια υγεία

Θέσπιση μέτρων και δράσεων ενθάρρυνσης που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της Κοινότητας στον τομέα της δημόσιας υγείας (συμπεριλαμβανομένων του κτηνιατρικού και του φυτοϋγειονομικού τομέα) (άρθρο 152, σημείο 4) , πρώην 129):

 • διαδικασία συναπόφασης με διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Διατύπωση συστάσεων που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της Κοινότητας στον τομέα της δημόσιας υγείας(άρθρο 152, πρώην 129):

 • πρόταση της Επιτροπής - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Προστασία των καταναλωτών

Θέσπιση μέτρων που στηρίζουν, συμπληρώνουν και παρακολουθούν την πολιτική των κρατών μελών (άρθρο 153, σημείο 4) , πρώην 129 A):

 • διαδικασία συναπόφασης με διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Διευρωπαϊκά δίκτυα

Θέσπιση των προσανατολισμών και των μέτρων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων της Κοινότητας στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων (άρθρο 156, πρώην 129 Δ):

 • διαδικασία συναπόφασης με διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών (οι προσανατολισμοί και τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν το έδαφος κράτους μέλους απαιτούν την έγκριση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους).

31.Βιομηχανία

Θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων που αποσκοπούν στην υποστήριξη των δράσεων που αναλαμβάνονται στα κράτη μέλη προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Κοινότητας και των κρατών μελών στον τομέα της βιομηχανίας (άρθρο 157, πρώην 130):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή- το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Οικονομική και κοινωνική συνοχή

Ειδικές δράσεις που είναι αναγκαίες πέρα από τα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων (άρθρο 159, πρώην 130 B):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Καθορισμός των καθηκόντων, των πρωταρχικών στόχων και της οργάνωσης των διαρθρωτικών ταμείων, καθώς και των γενικών κανόνων που εφαρμόζονται και των αναγκαίων διατάξεων για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και ο συντονισμός των ταμείων μεταξύ τους και με τα άλλα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα (άρθρο 161, πρώην 130 Δ):

 • πρόταση της Επιτροπής - σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Εκτελεστικές αποφάσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (άρθρο 162, πρώην 130 E):

 • διαδικασία συναπόφασης με διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

Θέσπιση του πολυετούς προγράμματος-πλαισίου (άρθρο 166, σημείο 1), πρώην 130 I):

 • διαδικασία συναπόφασης με διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή( το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ).

Θέσπιση ειδικών προγραμμάτων για την εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος-πλαισίου (άρθρο 166, σημείο 4), πρώην 130 I):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή- το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών, στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς (άρθρο 170, πρώην 130 M):

 • διαδικασία του άρθρου 300 (πρώην 228): συστάσεις της Επιτροπής προς το Συμβούλιο - το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αρχίσει τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις, σε συνεννόηση με τις ειδικές επιτροπές που ορίζονται από το Συμβούλιο και στο πλαίσιο των οδηγιών που καθορίζονται από το Συμβούλιο - σύναψη της συμφωνίας από το Συμβούλιο (με ειδική πλειοψηφία ή ομόφωνα ανάλογα με την απαιτούμενη διαδικασία για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων).

Δημιουργία κοινών επιχειρήσεων ή οποιασδήποτε άλλης αναγκαίας υποδομής για την καλή εκτέλεση των προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (άρθρο 172, πρώτη παράγραφος, πρώην 130 Ν):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή- το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Αποφάσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του πολυετούς προγράμματος-πλαισίου και τους κανόνες που εφαρμόζονται στα συμπληρωματικά προγράμματα (άρθρο 172, δεύτερη παράγραφος, πρώην άρθρο 130 Ξ):

 • διαδικασία συναπόφασης με διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (η θέσπιση συμπληρωματικών προγραμμάτων απαιτεί τη συμφωνία των ενδιαφερόμενων κρατών μελών).

Περιβάλλον

Διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών (άρθρο 174, πρώην 130 Ρ):

 • διαδικασία του άρθρου 300 (πρώην 228): συστάσεις της Επιτροπής προς το Συμβούλιο - το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αρχίσει τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις, σε συνεννόηση με τις ειδικές επιτροπές που ορίζονται από το Συμβούλιο και στο πλαίσιο των οδηγιών που καθορίζονται από το Συμβούλιο - σύναψη της συμφωνίας από το Συμβούλιο (με ειδική πλειοψηφία ή ομόφωνα ανάλογα με την απαιτούμενη διαδικασία για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων).

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος (άρθρο 175, σημείο 1), πρώην 130 Σ):

 • διαδικασία συναπόφασης με διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών .

Θέσπιση, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 175, σημείο 1), διατάξεων φορολογικού χαρακτήρα ή μέτρων που αφορούν τη χωροταξία, τις χρήσεις της γης, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων ή τον ενεργειακό εφοδιασμό (άρθρο 175, σημείο 2), πρώτη παράγραφος, πρώην 130 Σ):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Καθορισμός των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 175 σημείο 2), για τα οποία οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία (άρθρο 175, σημείο 2), δεύτερη παράγραφος, πρώην 130 Σ):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Θέσπιση προγραμμάτων γενικών δράσεων που ορίζουν τους επιδιωκόμενους πρωταρχικούς στόχους (άρθρο 175, σημείο 3), πρώην 130 Σ):

 • διαδικασία συναπόφασης με διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών .

Θέση σε εφαρμογή των προγραμμάτων δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 175, σημείο 3) (άρθρο 175, σημείο 4), πρώην 130 Σ):

 • πρώτη δυνατότητα (ανάλογα με την περίπτωση): διαδικασία συναπόφασης με διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών
 • δεύτερη δυνατότητα (ανάλογα με την περίπτωση): πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Συνεργασία για την ανάπτυξη

Απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη (π.χ. πολυετή προγράμματα) (άρθρο 179, πρώην 130 Χ):

 • διαδικασία συναπόφασης .

Διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών (άρθρο 181, πρώην 130 Ω):

 • διαδικασία του άρθρου 300 (πρώην 228): συστάσεις της Επιτροπής προς το Συμβούλιο - το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αρχίσει τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις, σε συνεννόηση με τις ειδικές επιτροπές που ορίζονται από το Συμβούλιο και στο πλαίσιο των οδηγιών που καθορίζονται από το Συμβούλιο - σύναψη της συμφωνίας από το Συμβούλιο (με ειδική πλειοψηφία ή ομόφωνα ανάλογα με την απαιτούμενη διαδικασία για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων).

Σύνδεση των υπερποντίων χωρών και εδαφών

Θέσπιση των διατάξεων σχετικά με τις λεπτομέρειες και την διαδικασία σύνδεσης μεταξύ των χωρών και εδαφών και της Κοινότητας (άρθρο 187, πρώην 136):

 • το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Διατάξεις περί των οργάνων (μη εξαντλητικός κατάλογος)

Εγκαθίδρυση ενιαίας διαδικασίας για την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία (άρθρο 190, σημείο 4) , πρώην 138):

 • το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα μετά από σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών από τα οποία απαρτίζεται - επικύρωση από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες.

Θέσπιση των αρχών και των κανόνων που διέπουν τις εκτελεστικές αρμοδιότητες τις οποίες αναθέτει το Συμβούλιο(άρθρο 202, πρώην 145):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Καθορισμός της σειράς άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου από τα κράτη μέλη (άρθρο 203, δεύτερη παράγραφος , πρώην 146):

 • το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Δημοσιονομικές διατάξεις (μη εξαντλητικός κατάλογος)

Θέσπιση των διατάξεων σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων της Κοινότητας (άρθρο 269, πρώην 201):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα - επικύρωση από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες.

Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινότητας (άρθρο 272, πρώην 203):

 • το προσχέδιο προϋπολογισμού υποβάλλεται από την Επιτροπή στο Συμβούλιο πριν από την 1η Σεπτεμβρίου - έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία και διαβίβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από την 5η Οκτωβρίου- εντός προθεσμίας 45 ημερών από την διαβίβασή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να τροποποιήσει το σχέδιο ως προς τις μη υποχρεωτικές δαπάνες ή να προτείνει τροπολογίες ως προς τις υποχρεωτικές δαπάνες - το σχέδιο προϋπολογισμού τροποποιείται σύμφωνα με τις τροπολογίες και τροποποιήσεις που γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, και στη συνέχεια διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - εντός προθεσμίας 15 ημερών μετά τη γνωστοποίηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίζοντας με την πλειοψηφία των μελών του και των τριών πέμπτων των ψηφισάντων, μπορεί να τροποποιήσει ή να απορρίψει τις μεταβολές που επέφερε το Συμβούλιο στις τροπολογίες του (μη υποχρεωτικές δαπάνες) και, κατά συνέπεια, να εγκρίνει τον προϋπολογισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί επίσης, αποφασίζοντας με την πλειοψηφία των μελών του και των δύο τρίτων των ψηφισάντων, να απορρίψει το σχέδιο του προϋπολογισμού και να ζητήσει να του υποβληθεί νέο σχέδιο - η οριστική έγκριση του προϋπολογισμού διαπιστώνεται από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θέσπιση των αναγκαίων μέτρων στους τομείς της καταπολέμησης της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας και της καταπολέμησης της εν λόγω απάτης με σκοπό την παροχή αποτελεσματικής και ισοδύναμης προστασίας στα κράτη μέλη (με την επιφύλαξη της εφαρμογής του εθνικού ποινικού δικαίου και της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη) (άρθρο 280, σημείο 4) , πρώην 209 A):

 • διαδικασία συναπόφασης με διαβούλευση με το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Γενικές και τελικές διατάξεις (μη εξαντλητικός κατάλογος)

Θέσπιση του κανονισμού περί της υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (άρθρο 283, πρώην 212):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα όργανα - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Τροποποίηση του καταλόγου των προϊόντων που αφορούν την παραγωγή ή εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού (άρθρο 296, πρώην 223):

 • πρόταση της Επιτροπής - το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων που αποσκοπούν, ιδίως, στον καθορισμό των όρων εφαρμογής της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις απομεμακρυσμένες περιοχές (άρθρο 299, σημείο 2) , πρώην 227):

 • πρόταση της Επιτροπής - διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Θέσπιση των αναγκαίων επειγόντων μέτρων όταν μια κοινή δράση ή μια κοινή θέση που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας προβλέπει τη διακοπή ή μείωση των οικονομικών σχέσεων της Κοινότητας με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες. (άρθρο 301, πρώην 228 A):

 • πρόταση της Επιτροπής - το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.
Top