Help Print this page 

Document 52009DC0331

Title and reference
Έκθεση της Επιτροπης σχετικά με την εφαρμογή κατά το έτος 2008 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

/* COM/2009/0331 τελικό */
  • In force
Multilingual display
Text

52009DC0331
[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 2.7.2009

COM(2009) 331 τελικό

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

σχετικά με την εφαρμογή κατά το έτος 2008 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

σχετικά με την εφαρμογή κατά το έτος 2008 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Προλογοσ

Η παρούσα έκθεση, που καλύπτει το έτος 2008 υποβάλλεται κατ’εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής [1].

Το παράρτημα στην παρούσα έκθεση περιέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον χειρισμό των αιτήσεων πρόσβασης. Ως προς αυτό, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα στατιστικά στοιχεία αναφέρονται αποκλειστικά στις αιτήσεις πρόσβασης σε μη δημοσιευμένα έγγραφα και δεν περιλαμβάνουν ούτε τις παραγγελίες ήδη δημοσιευμένων εγγράφων ούτε τις αιτήσεις πληροφοριών.

1. Πολιτικη διαφανειασ [2]

Στις 30 Απριλίου 2008, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Η ενέργεια αυτή αποτελεί συνέχεια στη δημόσια διαβούλευση που οργανώθηκε το 2007 βάσει πράσινης βίβλου[3], και ανταποκρίνεται σε κατ΄επανάληψη επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα δύο σκέλη της νομοθετικής αρχής άρχισαν τη σχετική εξέταση κατά το δεύτερο εξάμηνο.

2. Μητρωα και ιστοτοποι στο διαδικτυο

2.1. Κατά τα τέλη του 2008, το μητρώο εγγράφων της Επιτροπής περιελάμβανε 102.582 έγγραφα (βλ. συνημμένο πίνακα).

2.2. Ο κανονισμός προβλέπει στο άρθρο 9 παράγραφος 3 ότι τα λεγόμενα «ευαίσθητα» έγγραφα[4] καταχωρίζονται στο μητρώο μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη του συντάκτη τους. Το 2008, κανένα ευαίσθητο έγγραφο βάσει της διάταξης αυτής δεν καλυπτόταν από το μητρώο.

2.3. Τα δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου «Διαφάνεια και πρόσβαση στα έγγραφα», που βρίσκεται στον εξυπηρετητή EUROPA παρουσιάζονται ως εξής:

Αριθμός επισκεπτών | Αριθμός επισκέψεων | Αριθμός σελίδων |

Σύνολο | 40.845 | 57.419 | 72.410 |

Μηνιαίος μέσος όρος | 3.404 | 4.785 | 6.034 |

3. Συνεργασια με τα λοιπα θεσμικα οργανα και τα κρατη μελη

Οι υπηρεσίες των τριών οργάνων που έχουν επιφορτιστεί με την εφαρμογή του κανονισμού συνέχισαν τις επαφές τους κατά τη διάρκεια του 2008 στο πλαίσιο ενός φόρουμ ανταλλαγής απόψεων σχετικά με νομικά θέματα που αφορούν την εφαρμογή του κανονισμού.

4. Αναλυση των αιτησεων προσβασησ

4.1. Η συνεχής αύξηση του αριθμού των αρχικών αιτήσεων που παρατηρήθηκε από την έκδοση του κανονισμού, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 2008. Για εφέτος, καταχωρήθηκαν από τις υπηρεσίες 1001 αιτήσεις περισσότερες από το 2007, δηλ. σημειώθηκε αύξηση περίπου 25%.

4.2. Ο αριθμός των επιβεβαιωτικών αιτήσεων μειώθηκε αισθητά: από τις υπηρεσίες καταχωρήθηκαν 156 αιτήσεις κατά το 2008 έναντι 273 το 2007.

4.3. Όσον αφορά την κατανομή των αιτήσεων ανά τομείς συμφερόντων, οι τομείς μεταφορών και ενέργειας, εσωτερικής αγοράς, ανταγωνισμού, της συνεργασίας σε θέματα δικαιοσύνης, περιβάλλοντος και πολιτικής των επιχειρήσεων συγκεντρώνουν συνολικά πάνω από το 40% των αιτήσεων.

4.4. Η κατανομή των αιτήσεων ανά κοινωνικο-επαγγελματικές κατηγορίες επιβεβαίωσε τη σημασία που έχει ο αριθμός αιτήσεων που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο: παραμένουν στην κορυφή των αιτήσεων συγκεντρώνοντας περίπου το 30% αυτών.

4.5. Τέλος, η γεωγραφική κατανομή των αιτήσεων παρέμεινε σταθερή. Σχεδόν το 20% των αιτήσεων προέρχεται από άτομα ή οργανισμούς εγκατεστημένους στο Βέλγιο, λόγω του αριθμού των επιχειρήσεων, των δικηγορικών γραφείων και των ενώσεων ή των ΜΚΟ που ασκούν δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου, το μεγαλύτερο τμήμα των αιτήσεων προέρχεται από τα πιο πυκνοκατοικημένα κράτη μέλη: Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, και Κάτω Χώρες, που συνολικά συγκεντρώνουν περίπου πάνω από τις μισές αιτήσεις (49,86 %). Το ποσοστό των νέων κρατών μελών παραμένει χαμηλό.

5. Εφαρμογη των εξαιρεσεων από το δικαιωμα προσβασησ

5.1. Το ποσοστό των θετικών απαντήσεων στην αρχική φάση των αιτήσεων αυξήθηκε σημαντικά (αύξηση κατά 10% περίπου) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σε 82,68 % των περιπτώσεων (έναντι μόλις 72,71 % το 2007) τα έγγραφα δημοσιοποιήθηκαν πλήρως, και σε 3,33 % των περιπτώσεων (έναντι 3,88 % το 2007), χορηγήθηκε μερική πρόσβαση στα ζητούμενα έγγραφα.

5.2. Το ποσοστό των αποφάσεων που επιβεβαιώνουν την αρχική θέση σημείωσε πολύ σημαντική μείωση (της τάξης περίπου του 20%, περνώντας από το 66,30 % των περιπτώσεων το 2007 στις 48,08 % το 2008).

Το ποσοστό των πλήρως θετικών απαντήσεων μετά από αρχική άρνηση αυξήθηκε ελαφρά (18,59 % έναντι 15,38 % το 2007). Αντίθετα, το ποσοστό των αποφάσεων που χορηγούν μερική πρόσβαση μετά από αρχική άρνηση σχεδόν διπλασιάστηκε (33,33 % έναντι 18,32 % το 2007).

5.3. Στο αρχικό στάδιο, οι δύο βασικότεροι λόγοι άρνησης εξακολουθούν να είναι:

- η προστασία του σκοπού επιθεώρησης, έρευνας και οικονομικού ελέγχου (άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση), με ελαφρά αύξηση σε σχέση με το 2007 (26,63 % αρνήσεων έναντι 23,48 % το 2007) ;

- η προστασία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Επιτροπής (άρθρο 4 παράγραφος 3), με ποσοστό 15,22 % για περιπτώσεις που αφορούν γνώμες για εσωτερική χρήση, και 13,5 % για περιπτώσεις για τις οποίες δεν έχει ακόμα ληφθεί απόφαση, ήτοι συνολικά 28,72 % αρνήσεων (έναντι συνολικά 31,31 % το 2007).

Η αναλογία αρνητικών απαντήσεων με επίκληση της προστασίας των εμπορικών συμφερόντων καθώς και επίκληση της προστασίας των διεθνών σχέσεων παραμένει σημαντική, με αντίστοιχα 14,4 % (έναντι 10,79 % το 2007), και 10,24 % (έναντι 10,98 % το 2007) των περιπτώσεων άρνησης.

5.4. Οι βασικοί λόγοι που αιτιολογούν την επιβεβαίωση μιας άρνησης πρόσβασης είναι:

- η προστασία του σκοπού των ενεργειών έρευνας (27,85 %, έναντι 24,75 % το 2007);

- η προστασία εμπορικών συμφερόντων (24,89 %, έναντι 25,25% το 2007)·

- η προστασία της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων της Επιτροπής, σε ποσοστό 17,3 % για τις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα ληφθεί η απόφαση και 12,24 % για εκείνες που αφορούν απόψεις για εσωτερική χρήση, ήτοι συνολικά 29,54 % αρνήσεων (έναντι συνόλου 17,4 % το 2007).

6. Καταγγελιεσ υποβληθεισεσ στον ευρωπαιο διαμεσολαβητη

6.1. Κατά τη διάρκεια του έτους 2008, ο διαμεσολαβητής περάτωσε 16 φακέλους καταγγελιών κατά της Επιτροπής σχετικά με αρνήσεις γνωστοποίησης εγγράφων [5]:

4 περιπτώσεις περατώθηκαν χωρίς να διαπιστωθεί κακή διοίκηση |

3006/2004/BB | 3114/2004/IP | 576/2005/GG | 1129/2007/MF |

5 περιπτώσεις περατώθηκαν με επικριτικό σχόλιο ή/και άλλο σχόλιο |

3303/2005/GG | 1881/2006/JF | 3208/2006/GG | 255/2007/PB | 2681/2007/PB |

7 περιπτώσεις περατώθηκαν χωρίς να δοθεί συνέχεια στην έρευνα |

101/2004/GG | 2465/2004/TN | 3090/2005/GK | 3492/2006/WP |

3824/2006/GG | 1452/2007/PB | 2420/2007/BEH |

6.2. Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 ο διαμεσολαβητής χειρίστηκε 14 καταγγελίες σχετικά με αρνήσεις γνωστοποίησης εγγράφων.

7. Δικαστικεσ προσφυγεσ

7.1. Το Πρωτοδικείο εξέδωσε πέντε αποφάσεις σε υποθέσεις που αφορούσαν αποφάσεις της Επιτροπής που αρνείτο πλήρως ή μερικώς την πρόσβαση σε έγγραφα βάσει του κανονισμού 1049/2001.

7.1.1. Απόφαση του Πρωτοδικείου της 30ής Ιανουαρίου 2008, υπόθεση T-380/04, Ιωάννης Τερεζάκης κατά Επιτροπής:

Το Πρωτοδικείο ακύρωσε μερικώς την απόφαση της Επιτροπής με την οποία αυτή αρνείτο την πρόσβαση σε δύο έγγραφα: μια έκθεση οικονομικού ελέγχου και μια σύμβαση που είχε υπογραφεί μεταξύ του αεροδρομίου των Αθηνών και μιας κοινοπραξίας.

Το Πρωτοδικείο κρίνει ότι η άρνηση δημοσιοποίησης της έκθεσης ελέγχου είναι νόμιμη, δεδομένου ότι η έκθεση ελέγχου είναι απόρρητη καθ’όλη τη διάρκεια της έρευνας/του ελέγχου.

Όσον αφορά τη σύμβαση, κατά το μέτρο που ορισμένες πληροφορίες που περιλαμβάνονταν σε αυτήν είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί από την Επιτροπή, το Πρωτοδικείο κρίνει ότι τουλάχιστον αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να δοθούν στον αιτούντα. Το Πρωτοδικείο ακύρωσε συνεπώς μέρος της απόφασης της Επιτροπής ως προς την άρνησή της να δώσει μερική πρόσβαση στη σύμβαση.

7.1.2. Απόφαση του Πρωτοδικείου της 5ης Ιουνίου 2008, υπόθεση T-141/05, Internationaler Hilfsfonds eV κατά Επιτροπής:

Το Πρωτοδικείο δέχτηκε τα επιχειρήματα της Επιτροπής και απέρριψε την προσφυγή ακύρωσης ως απαράδεκτη επιβεβαιώνοντας ότι η προσβληθείσα πράξη αποτελούσε αμιγώς επιβεβαιωτική απόφαση προηγούμενης απόφασης που δεν προσβλήθηκε εμπρόθεσμα.

Το Πρωτοδικείο έκανε σαφή διάκριση μεταξύ της προσφυγής ενώπιον του διαμεσολαβητή και εκείνης ενώπιον του Δικαστηρίου, και επιβεβαίωσε τον εναλλακτικό χαρακτήρα των δύο δυνατοτήτων. Δήλωσε επίσης ότι μια απόφαση του διαμεσολαβητή, ακόμα και αν διαπιστώνει κακή διαχείριση, δεν μπορεί να αποτελεί νέο στοιχείο που να επιτρέπει στον αιτούντα να καταθέσει προσφυγή ακύρωσης κατά προηγούμενης απόφασης που έχει καταστεί οριστική, επειδή δεν προσβλήθηκε εμπρόθεσμα.

Ο προσφεύγων άσκησε έφεση στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της εν λόγω απόφασης.

7.1.3. Απόφαση του Πρωτοδικείου της 9ης Σεπτεμβρίου 2008, υπόθεση T-403/05, MyTravel Group plc κατά Επιτροπής:

Το Πρωτοδικείο επιβεβαίωσε δύο αποφάσεις (πλην ενός εγγράφου) της Επιτροπής με τις οποίες αυτή αρνείτο την πρόσβαση σε έγγραφα του τομέα του ανταγωνισμού, επικαλούμενη διάφορες παρεκκλίσεις ("δικαστική διαδικασία ", "παροχή νομικών συμβουλών" και "έρευνα"). Αντίθετα, ακύρωσε το μέρος της απόφασης σχετικά με ένα έγγραφο στο οποίο αρνήθηκε την πρόσβαση επικαλούμενη "έρευνα", κρίνοντας ότι η αιτιολόγηση της άρνησης πρόσβασης σε αυτό το έγγραφο ήταν πολύ ασαφής.

Το Πρωτοδικείο ειδικότερα υπενθύμισε ότι:

- Επειδή πρόκειται για δικαστική διαδικασία, τα θεσμικά όργανα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προστατεύουν τις εσωτερικές γνωμοδοτήσεις και διαβουλεύσεις τους, όταν κρίνεται απαραίτητο, προς το δημόσιο συμφέρον, να προστατευθεί η δυνατότητα να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους, ιδίως στο πλαίσιο της άσκησης των διοικητικών τους καθηκόντων, που αφορούν τη λήψη αποφάσεων,

- Δεδομένου ότι ο κανονισμός αποσκοπεί στην πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, ένα ατομικό ή ιδιωτικό συμφέρον τέτοιου είδους δεν αποτελεί συμφέρον που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της σταθμίσεως των συμφερόντων που προβλέπεται από τον κανονισμό.

Η Σουηδία άσκησε έφεση στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της εν λόγω απόφασης.

7.1.4. Απόφαση του Πρωτοδικείου της 10ης Σεπτεμβρίου 2008, υπόθεση T-42/05, Rhiannon Williams κατά της Επιτροπής:

Στην εν λόγω υπόθεση, ο προσφεύγων προβάλλει δύο κυρίως λόγους: αφενός τη ρητή άρνηση να δοθεί πρόσβαση σε έγγραφα που "θα έπρεπε να υπάρχουν", και αφετέρου εσφαλμένη ερμηνεία και λανθασμένη επίκληση εξαίρεσης για την άρνηση πρόσβασης στα συγκεκριμένα έγγραφα της προσβαλλόμενης απόφασης.

Ως προς τον πρώτο λόγο, το Πρωτοδικείο ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής υπενθυμίζοντας ότι τα όργανα έχουν την υποχρέωση να παρέχουν βοήθεια στον αιτούντα και αν, παρά τη βοήθεια, η αίτηση παραμένει ασαφής, το όργανο πρέπει να είναι ακριβές, ειδάλλως η ανακρίβεια μπορεί να συνιστά σιωπηρή άρνηση μη κατονομαζομένων εγγράφων. Η σιωπηρή άρνηση είναι πάντοτε μη αιτιολογημένη άρνηση και κατά συνέπεια ακυρωτέα για αυτόν και μόνο τον λόγο.

Όσον αφορά τα έγγραφα για τα οποία υπήρξε ρητή άρνηση, το Πρωτοδικείο επιβεβαίωσε πλήρως την απόφαση της Επιτροπής.

7.1.5. Απόφαση του Πρωτοδικείου της 18ης Δεκεμβρίου 2008, υπόθεση T-144/05, Pablo Muñiz κατά της Επιτροπής:

Το Πρωτοδικείο ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής με την οποία αυτή αρνείτο την πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με μια διαδικασία επιτροπολογίας, στον τομέα της δασμολογικής κατάταξης, επικαλούμενη την εξαίρεση "δικαστικής διαδικασίας".

Το Πρωτοδικείο δέχτηκε ότι η προστασία της διαδικασίας λήψης απόφασης από συγκεκριμένη εξωτερική πίεση μπορεί να συνιστά εύλογη αιτία περιορισμού της πρόσβασης. Εντούτοις, έκρινε ότι η πραγματικότητα μιας τέτοια πίεσης πρέπει να είναι δεδομένη και να αποδεικνύεται ότι ο κίνδυνος να επηρεαστεί ουσιαστικά η προς λήψη απόφαση πρέπει να είναι ευλόγως προβλέψιμος, λόγω της αναφερόμενης εξωτερικής πίεσης.

7.2. Διατυπώθηκαν 23 νέες προσφυγές το 2008, εκ των οποίων 4 αναιρέσεις, κατά αποφάσεων της Επιτροπής κατ’εφαρμογή του κανονισμού 1049/2001[6]:

Υπόθεση C-506/08P, Suède κατά του MyTravel Group plc και της Επιτροπής | Υπόθεση C-362/08P, Internationaler Hilfsfonds eV κατά Επιτροπής | Υπόθεση C-281/08P, Landtag Schleswig-Holstein κατά Επιτροπής |

Υπόθεση C-28/08P, Επιτροπή κατά The Bavarian Lager Co. Ltd | Υπόθεση T-509/08, Ryanair Ltd κατά Επιτροπής | Υπόθεση T-500/08, Ryanair Ltd κατά Επιτροπής |

Υπόθεση T-499/08, Ryanair Ltd κατά Επιτροπής | Υπόθεση T-498/08, Ryanair Ltd κατά Επιτροπής | Υπόθεση T-497/08, Ryanair Ltd κατά Επιτροπής |

Υπόθεση T-496/08, Ryanair Ltd κατά Επιτροπής | Υπόθεση T-495/08, Ryanair Ltd κατά Επιτροπής | Υπόθεση T-494/08, Ryanair Ltd κατά Επιτροπής |

Υπόθεση T-474/08, Dieter C. Umbach κατά Επιτροπής | Υπόθεση T-437/08, CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide) κατά Επιτροπής | Υπόθεση T-383/08, New Europe κατά Επιτροπής |

Υπόθεση T-380/08, Pays-Bas κατά Επιτροπής | Υπόθεση T-362/08, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH κατά Επιτροπής | Υπόθεση T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG κατά Επιτροπής |

Υπόθεση T-342/08, Edward William Batchelor κατά Επιτροπής | Υπόθεση T-250/08, Edward William Batchelor κατά Επιτροπής | Υπόθεση T-221/08, Guido Strack κατά Επιτροπής |

Υπόθεση T-186/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN) κατά Επιτροπής | Υπόθεση T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN) κατά Επιτροπής |

8. Συμπερασματα

8.1. Φύση των αιτήσεων και λόγος άρνησης:

Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, η γενική εικόνα που απορρέει από την ανάλυση των αιτήσεων πρόσβασης είναι ότι σημαντικό ποσοστό τους αφορά τις δραστηριότητες της Επιτροπής στον τομέα του ελέγχου και της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αυτές οι αιτήσεις πρόσβασης γίνονται με στόχο την απόκτηση εγγράφων που μπορούν να υποστηρίξουν τη θέση του αιτούντος στο πλαίσιο μιας καταγγελίας, για παράδειγμα σχετικά με εικαζόμενη παράβαση του κοινοτικού δικαίου, ή μιας διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής, για παράδειγμα σχετικά με απόφαση της Επιτροπής στο πλαίσιο της πολιτικής του ανταγωνισμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις αυτές αφορούν κατά κανόνα σημαντικό όγκο εγγράφων, η ανάλυση των οποίων προϋποθέτει σημαντική διοικητική εργασία.

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι γίνεται επίκληση της εξαίρεσης σχετικά με την προστασία της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων της Επιτροπής κυρίως για να προστατευτεί η λήψη αποφάσεων που αφορούν άτομα. Στον νομοθετικό τομέα, για όλο και περισσότερα έγγραφα χορηγείται άμεση πρόσβαση στο κοινό, χωρίς να χρειαστεί να υποβληθεί πρώτα αίτηση πρόσβασης στην Επιτροπή. Οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής έχουν αναπτύξει τον ιστότοπό τους στο Διαδίκτυο που αφορά ειδικές πολιτικές και κατά τον τρόπο αυτό έχουν θέσει στη διάθεση του κοινού σημαντικό αριθμό δημοσίων εγγράφων.

Επίκληση της εξαίρεσης σχετικά με την προστασία των εμπορικών συμφερόντων γίνεται κυρίως στο πλαίσιο των αιτήσεων πρόσβασης που αφορούν υποθέσεις σχετικές με την πολιτική του ανταγωνισμού.

Οι τάσεις αυτές, που επιβεβαιώνονται με τον καιρό, ώθησαν την Επιτροπή να εξετάσει την εκπόνηση πρότασης προς αναδιατύπωση του κανονισμού.

8.2. Εξελίξεις στη νομολογία:

Το Πρωτοδικείο επιβεβαίωσε τη νομολογία του σε διάφορα σημεία:

- Καταρχήν, την απαίτηση μιας συγκεκριμένης και ατομικής εξέτασης των εγγράφων που αποτελούν αντικείμενο μιας αίτησης πρόσβασης,

- το ειδικό συμφέρον που μπορεί να επικαλεστεί ο αιτούμενος την πρόσβαση δεν λαμβάνεται υπόψη για τη δικαιολόγηση αρνητικής απόφασης.

- Η επίκληση της εξαίρεσης "έρευνα/οικονομικός έλεγχος" εφαρμόζεται καθ’όλη τη διάρκεια της έρευνας.

Εξάλλου, το Πρωτοδικείο διευκρίνισε αρκετά σημεία:

- η διαδικασία ενώπιον του διαμεσολαβητή διακρίνεται από την δικαστική διαδικασία, και οι δυο δυνατότητες έχουν εναλλακτικό χαρακτήρα,

- τα θεσμικά όργανα δικαιούνται να προστατεύουν τις εσωτερικές γνωμοδοτήσεις και διαβουλεύσεις τους, μεταξύ άλλων από συγκεκριμένη εξωτερική πίεση, όταν κρίνεται απαραίτητο, προς το δημόσιο συμφέρον, να προστατευθεί η δυνατότητα λειτουργίας τους, ιδίως στο πλαίσιο της ασκήσεως των διοικητικών τους καθηκόντων,

- πρέπει ωστόσο να μπορούν να αποδεικνύουν ότι όντως υπάρχει η εξωτερική πίεση και ότι ο κίνδυνος να επηρεαστεί ουσιαστικά η προς λήψη απόφαση είναι ευλόγως προβλέψιμος, ιδίως στον νομοθετικό τομέα,

- μια έμμεση αρνητική απάντηση συνιστά μη αιτιολογημένη άρνηση και κατά συνέπεια είναι ακυρωτέα για αυτόν και μόνο τον λόγο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 1049/2001

1. Περιεχομενο του μητρωου

2002 | 2.095 | 6.478 | 134 | 116 | 3.066 | 11.889 |

2003 | 2.338 | 6.823 | 135 | 113 | 2.467 | 11.876 |

2004 | 2.327 | 7.484 | 134 | 145 | 2.718 | 12.808 |

2005 | 2.152 | 7.313 | 129 | 126 | 2.674 | 12.394 |

2006 | 2.454 | 6.628 | 129 | 380 | 3.032 | 12.623 |

2007 | 2.431 | 6.647 | 129 | 717 | 3.255 | 13.179 |

2008 | 2.295 | 8.882 | 131 | 747 | 3.640 | 15.695 |

Σύνολο | 15.753 | 46.762 | 790 | 1.597 | 21.985 | 102.582 |

Αρχικεσ αιτησεισ

2. Αριθμοσ αιτησεων

2006 | 2007 | 2008 |

3841 | 4196 | 5197 |

3. Απαντησεισ

2006 | 2007 | 2008 |

Αριθ. | % | Αριθ. | % | Αριθ. | % |

επιβεβαιωτικεσ αιτησεισ

4. Αριθμοσ αιτησεων

2006 | 2007 | 2008 |

140 | 273 | 156 |

5. Απαντησεισ

2006 | 2007 | 2008 |

Αριθ. | % | Αριθ. | % | Αριθ. | % |

Κατανομη των αρνησεων ανα εφαρμοζομενη εξαιρεση (%)

6. Αρχικεσ αιτησεισ

2006 | 2007 | 2008 |

4.1. α προστασία του δημοσίου συμφέροντος - 1η περίπτωση – δημόσια ασφάλεια | 1,53 | 1,19 | 0,18 |

4.1. α. προστασία του δημοσίου συμφέροντος -2η περίπτωση – άμυνα και στρατιωτικές υποθέσεις | 0,60 | 2,23 | 0,82 |

4.1. α. προστασία του δημοσίου συμφέροντος – 3η περίπτωση – διεθνείς σχέσεις | 7,06 | 10,98 | 10,24 |

4.1. α. προστασία του δημοσίου συμφέροντος – 4η περίπτωση – δημοσιονομική, νομισματική και χρηματοοικονομική πολιτική | 1,19 | 1,26 | 2,9 |

4.1. β. Προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου | 4,85 | 5,04 | 5,98 |

4.2. πρώτη περίπτωση Προστασία των εμπορικών συμφερόντων | 8,94 | 10,79 | 14,4 |

4.2. δεύτερη περίπτωση Προστασία των δικαστικών διαδικασιών και της παροχής νομικών συμβουλών | 7,49 | 6,08 | 6,52 |

4.2. τρίτη περίπτωση Προστασία των ενεργειών επιθεωρήσεως, έρευνας και οικονομικού ελέγχου | 30,72 | 23,48 | 26,63 |

4.3. πρώτο εδάφιο Διαδικασία λήψεως αποφάσεων, η απόφαση δεν έχει ακόμα ληφθεί | 14,30 | 12,02 | 13,5 |

4.3. δεύτερο εδάφιο Διαδικασία λήψεως αποφάσεων, η απόφαση έχει ήδη ληφθεί: Απόψεις για εσωτερική χρήση, ως μέρος συζητήσεων και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων | 19,06 | 19,29 | 15,22 |

4.5. Άρνηση του κράτους μέλους | 4,26 | 7,64 | 3,62 |

Σύνολο | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

7. Επιβεβαιωτικεσ αιτησεισ

2006 | 2007 | 2008 |

4.1. α προστασία του δημοσίου συμφέροντος - 1η περίπτωση – δημόσια ασφάλεια | 0,00 | 0,9 | 0,42 |

4.1. α. προστασία του δημοσίου συμφέροντος -2η περίπτωση – άμυνα και στρατιωτικές υποθέσεις | 0,49 | 0,4 | 0,42 |

4.1. α. προστασία του δημοσίου συμφέροντος – 3η περίπτωση – διεθνείς σχέσεις | 3,40 | 2,2 | 5,91 |

4.1. τρίτη περίπτωση - Προστασία των ενεργειών επιθεωρήσεως, έρευνας και οικονομικού ελέγχου | 0,97 | 0,4 | 0,84 |

4.1. β. Προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου | 13,59 | 4,8 | 5,06 |

4.2. πρώτη περίπτωση Προστασία των εμπορικών συμφερόντων | 16,50 | 25,25 | 24,89 |

4.2. δεύτερη περίπτωση - Προστασία των δικαστικών διαδικασιών και της παροχής νομικών συμβουλών | 10,19 | 4,8 | 3,8 |

4.2. τρίτη περίπτωση - Προστασία των ενεργειών επιθεωρήσεως, έρευνας και οικονομικού ελέγχου | 27,18 | 24,75 | 27,85 |

4.3. πρώτο εδάφιο - Διαδικασία λήψεως αποφάσεων, η απόφαση δεν έχει ακόμα ληφθεί | 7,77 | 5,7 | 17,3 |

4.3. δεύτερο εδάφιο - Διαδικασία λήψεως αποφάσεων, η απόφαση έχει ήδη ληφθεί: Απόψεις για εσωτερική χρήση, ως μέρος συζητήσεων και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων | 9,71 | 11,7 | 12,24 |

4.5. Άρνηση του κράτους μέλους | 10,19 | 19,1 | 1,27 |

Σύνολο | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Κατανομη των αιτησεων

8. Ανα κοινωνικο-επαγγελματικη κατηγορια των αιτουντων (%)

2006 | 2007 | 2008 |

Ακαδημαϊκός χώρος | 32,08 | 31,85 | 31,03 |

Κοινωνία των πολιτών (ομάδες συμφερόντων, βιομηχανία, ΜΚΟ κλπ.) | 17,27 | 17,77 | 18,26 |

Μέλη του κοινού των οποίων δεν αναφέρεται το κοινωνικο-επαγγελματικό προφίλ | 16,55 | 15,33 | 16,75 |

Δημόσιες υπηρεσίες (πλην των οργάνων της ΕΕ) | 15,67 | 15,69 | 14,19 |

Δικηγόροι | 10,43 | 9,69 | 11,01 |

Άλλα όργανα της ΕΕ | 6,85 | 6,75 | 6,3 |

Δημοσιογράφοι | 1,14 | 2,90 | 2,46 |

9. Ανα γεωγραφικη προελευση των αιτησεων (%)

2006 | 2007 | 2008 |

Βέλγιο | 20,26 | 19,86 | 18,93 |

Γερμανία | 18,67 | 15,58 | 16,89 |

Ιταλία | 8,41 | 8,18 | 8,54 |

Γαλλία | 9,31 | 9,32 | 8 |

Ηνωμένο Βασίλειο | 5,73 | 5,76 | 6,34 |

Ισπανία | 5,33 | 5,92 | 5,29 |

Κάτω Χώρες | 5,35 | 4,42 | 4,83 |

Άλλες | 0,63 | 1,76 | 2,63 |

Λουξεμβούργο | 2,15 | 2,8 | 2,61 |

Δεν αναφέρονται | 1,64 | 1,16 | 2,61 |

Πολωνία | 2,61 | 2,41 | 2,57 |

Δανία | 1,55 | 1,23 | 2,45 |

Αυστρία | 3,18 | 2,71 | 2,11 |

Ελλάδα | 1,2 | 1,5 | 1,93 |

Πορτογαλία | 1,31 | 1,18 | 1,5 |

Σουηδία | 1,24 | 1,46 | 1,44 |

Ιρλανδία | 1,15 | 0,82 | 1,28 |

Τσεχική Δημοκρατία | 1,08 | 0,89 | 1,26 |

Ελβετία | 0,77 | 0,82 | 1,18 |

Φινλανδία | 0,78 | 1,43 | 1,08 |

Ηνωμένες Πολιτείες | 0,89 | 0,61 | 1,02 |

Ουγγαρία | 0,95 | 0,86 | 0,86 |

Λιθουανία | 1,21 | 0,55 | 0,62 |

Ρουμανία | 0,2 | 0,96 | 0,58 |

Νορβηγία | 0,51 | 0,32 | 0,36 |

Βουλγαρία | 0,25 | 0,94 | 0,36 |

Σλοβενία | 0,31 | 1,8 | 0,32 |

Λετονία | 0,2 | 0,14 | 0,28 |

Λίχτενσταϊν | 0,12 | 0,45 | 0,28 |

Σλοβακία | 0,37 | 0,59 | 0,24 |

Ιαπωνία | 0,18 | 0,2 | 0,24 |

Κύπρος | 0,26 | 0,25 | 0,22 |

Μάλτα | 0,49 | 0,45 | 0,2 |

Κίνα (συμπεριλ. Χόνγκ-Κόνγκ) | 0,08 | 1,01 | 0,14 |

Εσθονία | 0,37 | 0,29 | 0,1 |

Ρωσία | 0,11 | 0,05 | 0,1 |

Μεξικό | 0,02 | 0,05 | 0,1 |

Κροατία | 0,22 | 0,43 | 0,08 |

Ουκρανία | 0,14 | 0,04 | 0,08 |

Νέα Ζηλανδία | 0,08 |

Αυστραλία | 0,15 | 0,07 | 0,06 |

Βραζιλία | 0,05 | 0,04 | 0,06 |

Τουρκία | 0,22 | 0,12 | 0,04 |

Καναδάς | 0,15 | 0,25 | 0,04 |

Ισραήλ | 0,09 | 0,12 | 0,04 |

Νότιος Αφρική | 0,04 |

FYROM | 0,08 | 0,04 | 0,02 |

Αλβανία | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

Ισλανδία | 0,03 | 0,02 | 0 |

FYROM | 0,14 | 0 |

2006 | 2007 | 2008 |

Χώρες ΕΕ | 93,93 | 92,28 | 99,46 |

Υποψήφιες χώρες | 0,22 | 0,12 | 0 |

Άλλες | 3,49 | 4,55 | 0 |

Δεν αναφέρονται | 2,37 | 3,05 | 0,54 |

10. Ανα τομεα συμφεροντων (%)

Γενική Διεύθυνση/Υπηρεσία | 2007 | 2008 |

SG - Γενική Γραμματεία | 10,19 | 9,38 |

TREN - Ενέργεια και Μεταφορές | 7,54 | 8,18 |

MARKT - Εσωτερική Αγορά | 6,46 | 7,28 |

COMP - Ανταγωνισμός | 7,32 | 7,18 |

JLS - Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια | 8,45 | 6,69 |

ENV - Περιβάλλον | 6,11 | 6,07 |

ENTR - Επιχειρήσεις | 5,48 | 5,91 |

SANCO - Υγεία και Προστασία των Καταναλωτών | 4,27 | 5,74 |

TAXUD - Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση | 4,82 | 5,17 |

ADMIN - Προσωπικό και Διοίκηση | 2,34 | 4,08 |

EMPL - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις | 3,1 | 3,72 |

AGRI - Γεωργία | 4,11 | 3,6 |

REGIO - Περιφερειακή Πολιτική | 3,69 | 3,42 |

TRADE - Εμπόριο | 2,48 | 2,72 |

RELEX - Εξωτερικές σχέσεις | 4,09 | 2,39 |

INFSO - Κοινωνία των Πληροφοριών | 2,21 | 2,3 |

SJ - Νομική υπηρεσία | 1,34 | 1,75 |

DEV - Ανάπτυξη | 2,12 | 1,67 |

AIDCO - Υπηρεσία συνεργασίας - EuropeAid | 1,27 | 1,55 |

ELARG - Διεύρυνση | 3,18 | 1,5 |

EAC - Εκπαίδευση και Πολιτισμός | 1,58 | 1,4 |

RTD - Έρευνα | 1,64 | 1,23 |

ECFIN - Οικονομικά και νομισματικά θέματα | 1,07 | 1,23 |

FISH - Αλιεία | 0,95 | 1,13 |

BUDG - Προϋπολογισμός | 1,31 | 1,07 |

COMM - Υπηρεσία Επικοινωνιών | 0,73 | 0,85 |

OLAF - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης | 0,45 | 0,62 |

CAB - Ιδιαίτερο γραφείο επιτρόπων | 0,16 | 0,43 |

DGT - Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης | 0,4 | 0,32 |

ADMIN (OIB) | 0,22 | 0,28 |

EPSO - Υπηρεσία προσλήψεων | 0,08 | 0,23 |

ESTAT - Eurostat | 0,24 | 0,22 |

PMO - Γραφείο διαχείρισης και εκκαθάρισης των ατομικών δικαιωμάτων | 0,13 | 0,18 |

ECHO - Υπηρεσία ανθρωπιστικής βοήθειας | 0,21 | 0,15 |

JRC - Κοινό Κέντρο Ερευνών | 0,02 | 0,13 |

IAS - Εσωτερικός έλεγχος | 0,1 | 0,07 |

BEPA - Σώμα Συμβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής | 0,06 | 0,07 |

OPOCE - Υπηρεσία επισήμων εκδόσεων | 0,03 | 0,05 |

SCIC - Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων | 0,02 | 0,02 |

DIGIT | 0,03 | 0 |

FC - Δημοσιονομικός έλεγχος | 0,02 | - |

Σύνολο: | 100 | 100 |

[1] ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

[2] Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική διαφάνειας, βλ. Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ακόλουθη διεύθυνση: http://europa.eu/bulletin/fr/200804/p101006.htm#anch0006.

[3] COM (2007) 185 της 18 Απριλίου 2007.

[4] «έγγραφα που προέρχονται από τα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς που ιδρύουν, από τα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τα οποία διαβαθμίζονται ως "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" ή "CONFIDENTIEL" σύμφωνα με τους κανόνες των σχετικών οργάνων οι οποίοι προστατεύουν βασικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της στους τομείς που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), και κυρίως στους τομείς της δημόσιας ασφάλειας, της άμυνας και των στρατιωτικών υποθέσεων» (άρθρο 9 παράγραφος 1).

[5] Για τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υποθέσεις, βλ. http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/en/default.htm

[6] Για τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υποθέσεις, βλ. http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

Top