Help Print this page 

Document 52005DC0535

Title and reference
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική επιτροπή και την επιτροπή των Περιφερειών - Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισσαβώνας - Στρατηγική για την απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος

/* COM/2005/0535 τελικό */
  • In force
Multilingual display
Text

52005DC0535
[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 25.10.2005

COM(2005) 535 τελικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισσαβώνας:Στρατηγική για την απλούστευσητου ρυθμιστικού περιβάλλοντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισσαβώνας:Στρατηγική για την απλούστευσητου ρυθμιστικού περιβάλλοντος (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1. Εισαγωγή

Στην ανακοίνωση του Μαρτίου 2005 με τον τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση»[1] αναγνωρίστηκε ότι η απλούστευση αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ. Η παρούσα ενέργεια αποτελεί την ανταπόκριση στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ και βελτίωση της ποιότητάς της. Είναι πλήρως ενσωματωμένη στην αναθεωρημένη στρατηγική της Λισσαβώνας για την επίτευξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη και κατά συνέπεια επικεντρώνεται σε εκείνα τα στοιχεία του κοινοτικού κεκτημένου που αφορούν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Ο γενικός της στόχος είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο να πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές της νομοθετικής διαδικασίας σεβόμενο παράλληλα τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Ακολουθώντας τις αρχές αυτές, η ΕΕ πρέπει να καταρτίζει κανονιστικές ρυθμίσεις μόνο εάν ο στόχος της προτεινόμενης ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους ενέργεια δεν πρέπει να ξεπερνά ό,τι είναι απαραίτητο για να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι πολιτικής. Πρέπει να είναι αποτελεσματική από πλευράς κόστους και να έχει την απλούστερη μορφή κανονιστικής ρύθμισης που απαιτείται. Από την άποψη αυτή σκοπός της απλούστευσης είναι να μειώσει το νομοθετικό φόρτο, να διευκολύνει την εφαρμογή της νομοθεσίας και να την καταστήσει αποτελεσματικότερη όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της.

Η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την τελευταία πεντηκονταετία παρήγαγε μεγάλο όγκο κοινοτικής νομοθεσίας, το λεγόμενο κοινοτικό κεκτημένο, η οποία σε πολλές περιπτώσεις έχει αντικαταστήσει 25 ομάδες κανόνων με μία και έχει προσφέρει με τον τρόπο αυτό στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και ένα ισότιμο πεδίο δράσης. Αυτό το απόθεμα νομοθεσίας ήταν καθοριστικό π.χ. για τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς, για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ και για τον καθορισμό επιπέδων προστασίας από την ΕΕ για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, οποιαδήποτε νομοθετική ενέργεια μπορεί επίσης να συνεπάγεται έξοδα, παρεμπόδιση των επιχειρήσεων, απομάκρυνση πόρων από αποτελεσματικότερες χρήσεις και σε κάποιες περιπτώσεις να δρα περιοριστικά για την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη. Η πρόκληση είναι να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία ώστε να εξασφαλίζεται ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον είναι αναγκαίο, απλό και αποτελεσματικό.

Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, το Μάρτιο του 2005, διατυπώνει μια αναθεωρημένη προσέγγιση για την περαιτέρω προώθηση της βελτίωσης της νομοθεσίας με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Επίκεντρό της είναι:

(1) η βελτίωση και επέκταση της χρήσης της αξιολόγησης του αντικτύπου για τις νέες προτάσεις – συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας για τη μέτρηση του διοικητικού κόστους[2]. Η Επιτροπή ενέκρινε τον Ιούνιο του 2005 νέες λεπτομερέστερες κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση του αντικτύπου. Η αξιολόγηση του αντικτύπου βασίζεται στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και σκοπός της είναι οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής να μπορούν να αποφασίζουν κατόπιν προσεκτικής ανάλυσης του δυνητικού οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου των νέων νομοθετικών πράξεων.

(2) Η αναλυτική εξέταση των εκκρεμουσών νομοθετικών προτάσεων. Το Σεπτέμβριο του 2005, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποσύρει, ύστερα από αναλυτικότερη εξέταση, 68 προτάσεις που εκκρεμούσαν[3].

(3) Η εισαγωγή μιας νέας μεθόδου για την απλούστευση της ισχύουσας νομοθεσίας. Η παρούσα ανακοίνωση διατυπώνει την αναθεωρημένη προσέγγιση της Επιτροπής για το μελλοντικό έργο απλούστευσης.

Η απλούστευση δεν είναι καινούριο θέμα[4]. Ωστόσο, είναι καιρός να ενταθούν οι προσπάθειές μας. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε παλαιότερο έργο των θεσμικών οργάνων για την απλούστευση των κοινοτικών κανόνων και για τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Έμφαση δίδεται κυρίως στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ρυθμιστικού συστήματος το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ατζέντας της Λισσαβώνας.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης (ΜΜΕ) οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και τα δύο τρίτα της απασχόλησης. Λόγω του μικρού τους μεγέθους, οι ΜΜΕ υφίστανται δυσανάλογη νομοθετική και διοικητική επιβάρυνση, καθώς διαθέτουν πιο περιορισμένους πόρους και εμπειρογνωμοσύνη για την αντιμετώπιση των συχνά πολύπλοκων κανόνων και ρυθμίσεων. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες τους στο πλαίσιο της απλούστευσης. Από την πλευρά αυτή πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον περιορισμό του φόρτου των ΜΜΕ από τη συγκέντρωση στατιστικών και δεδομένων.

Ωστόσο, καλύτερη ρύθμιση δεν σημαίνει κατάργηση των νομοθετικών ρυθμίσεων. Απλούστευση σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο σημαίνει να γίνουν τα πράγματα ευκολότερα για τους πολίτες και για τους φορείς. Γεγονός που στη συνέχεια θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερο και καταλληλότερο νομοθετικό πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της Κοινότητας.

2. Μια νεα στρατηγικη για την απλουστευση σε επιπεδο ΕΕ

Η αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτημένου πρέπει να γίνει μια συνεχής και συστηματική διαδικασία η οποία θα προσφέρει στο νομοθέτη τη δυνατότητα να αναθεωρεί τη νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη όλα τα εύλογα συμφέροντα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία προσδιορίστηκε, βάσει ευρείας διαβούλευσης, μια αρχική ομάδα νομοθετικών κειμένων που πρέπει να απλουστευθούν. Αυτή η διαδικασία θα τροφοδοτηθεί στη συνέχεια με νέες, συστηματικότερες διαδικασίες εξέτασης για τον εντοπισμό των μελλοντικών προτεραιοτήτων απλούστευσης με βάση μια ευρεία ανάλυση του αντικτύπου της νομοθεσίας. Στη διαδικασία αυτή, η οποία περιλαμβάνει και λεπτομερή οικονομική ανάλυση, θα ληφθούν πλήρως υπόψη οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές φιλοδοξίες της ΕΕ ως ουσιαστικής σημασίας στοιχεία του γενικότερου στόχου για βιώσιμη ανάπτυξη όπως καθορίζεται στη Συνθήκη.

α. Ένα κυλιόμενο πρόγραμμα που στηρίζεται στην πρακτική εμπειρία των ενδιαφερομένων μερών

Στο παράρτημα 2 της παρούσας ανακοίνωσης καθορίζεται ένα κυλιόμενο πρόγραμμα το οποίο αποτελεί μέρος της νέας στρατηγικής για την απλούστευση. Στο πρόγραμμα αυτό προσδιορίζονται εκείνα τα τμήματα της νομοθεσίας τα οποία σκοπεύει να αναθεωρήσει και να αξιολογήσει η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της επόμενης τριετίας, με σκοπό την απλούστευσή τους.

Στις αρχές του τρέχοντος έτους η Επιτροπή ξεκίνησε εκτεταμένη διαβούλευση με τα κράτη μέλη και την επιχειρηματική κοινότητα, η οποία συμπληρώθηκε από δημόσια διαβούλευση μέσω του διαδικτύου[5]. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, που συνοψίζονται στο παράρτημα 1 της παρούσας ανακοίνωσης, εξετάζονται σε σύγκριση με την εμπειρία της ίδιας της Επιτροπής ώστε να σταθμιστεί η αξία κάθε πρότασης για την απλούστευση. Οι κανόνες που είναι πιθανόν να παρακωλύουν την ανταγωνιστικότητα (συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών απαιτήσεων) θα εξεταστούν από την Επιτροπή ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι απαραίτητοι και ανάλογοι προς άλλα επιδιωκόμενα δημόσια συμφέροντα. Από την πλευρά αυτή, τα αποτελέσματα που συγκεντρώνονται από υπηρεσίες υποστήριξης όπως είναι η SOLVIT[6] θα ληφθούν υπόψη, μαζί με τα αποτελέσματα των δημόσιων διαβουλεύσεων, για να προσδιοριστεί η φύση του προβλήματος και οι πιθανές του λύσεις.

Το κυλιόμενο πρόγραμμα καλύπτει πολλές από τις συγκεκριμένες ανησυχίες που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ευρείας διαβούλευσης σε τομείς-κλειδιά για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όπως είναι το εταιρικό δίκαιο και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι μεταφορές, η προστασία των καταναλωτών και τα απόβλητα. Περιλαμβάνει επίσης τις προτεραιότητες που έχουν ήδη καθοριστεί από το Συμβούλιο[7]. Το πρόγραμμα θα αναθεωρείται και θα επικαιροποιείται συστηματικά.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα συμπεριλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για τη νομοθετική απλούστευση στα ετήσια προγράμματά της νομοθετικού έργου και σκοπεύει να εκδώσει σειρά συμπληρωματικών ανακοινώσεων στις οποίες θα περιγράφεται αναλυτικότερα ο τρόπος με τον οποίο θα προωθηθεί ή θα ενσωματωθεί η απλούστευση στους τομείς της γεωργίας[8], του περιβάλλοντος[9], της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας[10], της αλιείας[11], της φορολογίας, των τελωνείων, της στατιστικής[12] και του εργατικού δικαίου[13]. Οι ανακοινώσεις αυτές θα συμβάλουν στη διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το κυλιόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικές πρωτοβουλίες για την απλούστευση σε τομείς κλειδιά για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όπως είναι η νομοθεσία για τα απόβλητα και την επισήμανση. Περιλαμβάνει επίσης ειδικούς για κάθε κλάδο κανόνες σε τομείς όπως τα αυτοκίνητα ή τα προϊόντα κατασκευών, καθώς και οριζόντιους κανόνες με αντίκτυπο σε πολλούς κλάδους σε τομείς όπως οι δημόσιες συμβάσεις ή η φορολογία. |

β. Μια προσέγγιση με βάση τη συνεχή και διεξοδική τομεακή αξιολόγηση

Η Επιτροπή, για να συνεχίσει την αξιολόγηση του κεκτημένου, πέρα από το παρόν πρόγραμμα απλούστευσης θα εξετάσει την ανάγκη απλούστευσης από την τομεακή προοπτική. Αυτού του είδους η προσέγγιση θα κάνει δυνατή την αξιολόγηση της γενικής αποτελεσματικότητας του νομοθετικού πλαισίου για κάθε συγκεκριμένο τομέα και του περιθωρίου που υπάρχει για περαιτέρω απλούστευση. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε τομέα, θα εξεταστεί ο αντίκτυπος τόσο της γενικής νομοθεσίας όσο και εκείνης που αφορά ειδικά το συγκεκριμένο τομέα. Θα συμπεριληφθεί ανάλυση των οφελών και των δαπανών, διοικητικών και άλλων, της εν λόγω νομοθεσίας.

Η προσοχή θα επικεντρωθεί αρχικά σε τρεις τομείς: αυτοκίνητα, κατασκευές και απόβλητα. Ο αντίκτυπος του τρέχοντος ρυθμιστικού περιβάλλοντος μετράται, σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, για να σχεδιαστεί η βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των κλάδων της βιομηχανίας και να καθοριστεί η καλύτερη δυνατή προσέγγιση του ρυθμιστικού πλαισίου. Για παράδειγμα, η πρωτοβουλία CARS 21[14] στον τομέα των αυτοκινήτων αναμένεται να συστήσει σημαντική μείωση του όγκου της κοινοτικής νομοθεσίας παραπέμποντας απευθείας σε διεθνή μέτρα και αναπτύσσοντας ευελιξία όσον αφορά την εκτίμηση της συμμόρφωσης και των διαδικασιών δοκιμών για τα οχήματα.

Συμβαδίζοντας με τους προσανατολισμούς της ανακοίνωσης σχετικά με την «Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισσαβώνας: Πλαίσιο πολιτικής για την ενίσχυση του μεταποιητικού τομέα της ΕΕ – προς μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της βιομηχανικής πολιτικής»[15], η Επιτροπή θα εφαρμόσει σταδιακά την προσέγγιση αυτή και σε άλλους τομείς της βιομηχανίας, όπως τα φάρμακα, η μηχανολογία, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και οι τομείς έντασης ενέργειας. Η απλούστευση θα εξετάσει επίσης τομείς νομοθεσίας που έχουν αντίκτυπο σε πολλούς τομείς. Τα αποτελέσματα αυτών των ασκήσεων εξέτασης θα ενσωματωθούν στο κυλιόμενο πρόγραμμα.

Η προσέγγιση θα επεκταθεί στις υπηρεσίες, οι οποίες αποτελούν πάνω από το 70% του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Οι υπηρεσίες τροφοδοτούν την υπόλοιπη οικονομία και δημιουργούν σημαντικές αγορές για τα βιομηχανοποιημένα προϊόντα, όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι σιδηρόδρομοι, η αεροδιαστημική και ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας. Καθώς όλο και περισσότερες υπηρεσίες παρέχονται σε διασυνοριακή βάση στην εσωτερική αγορά, είναι σημαντικό το ρυθμιστικό περιβάλλον της ΕΕ να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά τους, η οποία με τη σειρά της θα προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ολόκληρη την οικονομία της ΕΕ.

Η απλούστευση θα βασιστεί σε διεξοδική ανάλυση του αντικτύπου για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που επιδιώκει η νομοθεσία. Οι τομείς προτεραιότητας για τη μεταποιητική βιομηχανία προσδιορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση. |

3. Η προσεγγιση της Επιτροπής για την απλουστευση

Η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες μεθόδους για την απλούστευση.

α. Κατάργηση

Πολλές από τις νομοθετικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από το 1957 κι έπειτα είναι πλέον ακατάλληλες ή παρωχημένες λόγω της τεχνικής ή της τεχνολογικής προόδου, των εξελίξεων στις πολιτικές που ακολουθεί η Ένωση, των αλλαγών στον τρόπο που εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες της Συνθήκης ή της ανάπτυξης των διεθνών κανόνων ή προτύπων. Σε πολλές περιπτώσεις οι παρωχημένες αυτές πράξεις έχουν ήδη επίσημα καταργηθεί. Ωστόσο, υπάρχουν πράξεις που ισχύουν οι οποίες δεν έχουν κανένα αντίκτυπο ή έχουν μικρό αντίκτυπο στην πράξη. Ορισμένες από τις διατάξεις των πράξεων αυτών εξακολουθούν να δημιουργούν υποχρεώσεις, ιδίως διοικητικής φύσης, τόσο για τις διοικητικές αρχές όσο και για τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει την κατάργηση των νομοθετικών εκείνων πράξεων που είναι ακατάλληλες ή παρωχημένες[16].

Ωστόσο, είναι σημαντικό την κατάργηση των κοινοτικών μέσων να ακολουθήσει η κατάργηση των αντίστοιχων εθνικών μέτρων εφαρμογής ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό πρακτικό αποτέλεσμα. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα πλεονεκτήματα ενός απλούστερου ρυθμιστικού περιβάλλοντος από την πλευρά της Κοινότητας δεν ακυρώνονται από νέους εθνικούς κανόνες και νέα τεχνικά εμπόδια. Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρότασή της για την κατάργηση της οδηγίας σχετικά με τα προσυσκευασμένα προϊόντα[17] αποτελεί μια δοκιμή όσον αφορά την πολιτική βούληση του συννομοθέτη να αντιμετωπίσει την πρόκληση της απλούστευσης.

Έχει εξεταστεί η πιθανότητα εισαγωγής « ρητρών λήξης ισχύος » στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής ώστε να μην γίνονται παρωχημένες και γενικότερα να υποχρεώνεται ο νομοθέτης να ελέγχει τακτικά την καταλληλότητα, την αποτελεσματικότητα και την αναλογικότητα των ρυθμίσεων που βρίσκονται σε ισχύ. Αν και δεν αποκλείεται η επιλογή αυτή, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ρήτρες επανεξέτασης εξυπηρετούν παρόμοιο σκοπό ενώ παράλληλα παρουσιάζουν χαμηλότερο κίνδυνο δημιουργίας νομικών κενών.

Για να συμβάλει στην αποτροπή δημιουργίας παρωχημένων ρυθμίσεων, η Επιτροπή σκοπεύει στο μέλλον να εισαγάγει στις νομοθετικές της προτάσεις είτε ρήτρα επανεξέτασης είτε, στις περιπτώσει όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί αντίθετο αποτέλεσμα για τη συνέχεια δικαίου, ρήτρα λήξης ισχύος. |

β. Κωδικοποίηση [18]

Η κωδικοποίηση συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στον περιορισμό του όγκου της κοινοτικής νομοθεσίας και, ταυτόχρονα, προσφέρει κείμενα με μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα και ασφάλεια δικαίου, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη διαφάνεια και την εφαρμογή. Η Επιτροπή θα συνεχίσει το πρόγραμμά της για την κωδικοποίηση[19] με στόχο την ολοκλήρωση της κωδικοποίησης του κεκτημένου έως το 2007. Οι μεταφράσεις και στη συνέχεια η ενοποίηση[20] των πράξεων και στις 20 επίσημες γλώσσες σημαίνει σημαντική αύξηση του αριθμού των κωδικοποιημένων κειμένων που θα εγκριθούν από το τέλος του 2005.

γ. Αναδιατύπωση[21]

Η αναδιατύπωση είναι μια δυναμική μέθοδος απλούστευσης, επειδή την ίδια στιγμή τροποποιεί και κωδικοποιεί τις εν λόγω νομοθετικές πράξεις.

Ύστερα από τη διοργανική συμφωνία[22], η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την τεχνική αυτή κατάλληλα κατά την υποβολή προτάσεων τροποποίησης πράξεων που ήδη υπάρχουν. Προτεραιότητα θα δοθεί στη συγχώνευση των νομικών πράξεων για τη μεγιστοποίηση των συνεργιών, την ελαχιστοποίηση των επικαλύψεων και πλεονασμών και για την αύξηση της διαφάνειας και της συνέπειας των κοινοτικών κανόνων. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του δυναμικού αλλά πολύπλοκου αυτού μέσου, η μέθοδος αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί ιδίως σε περιπτώσεις ουσιαστικών τροποποιήσεων στις οποίες είναι σαφές ότι συμβάλλει στη σαφήνεια, στην αποδοτικότητα και στην απλούστευση του κοινοτικού δικαίου.

Ο τομέας των αποβλήτων διέπεται από 18 οδηγίες και 6 κανονισμούς, ενώ 22 κοινοτικές πράξεις ρυθμίζουν την επισήμανση των τροφίμων. Η αναδιατύπωση των κειμένων αυτών θα προσφέρει στους οικονομικούς φορείς ένα σαφέστερο και πιο εύχρηστο ρυθμιστικό πλαίσιο. |

δ. Τροποποίηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος

Η εξέταση της προσέγγισης των διατάξεων που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες απαιτείται και για τη βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Η πολιτική συναίνεση είναι απαραίτητο να συνοδεύει και να υποστηρίζει την αλλαγή σε οποιοδήποτε τομέα πολιτικής.

Από κοινού ρύθμιση και βασικές προϋποθέσεις

Η από κοινού ρύθμιση μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να είναι αποδοτικότερη από άποψη κόστους και πιο πρόσφορη μέθοδος για την επίτευξη ορισμένων στόχων πολιτικής σε σύγκριση με τα κλασικά νομοθετικά εργαλεία. Η τυποποίηση από ανεξάρτητους οργανισμούς είναι ένα παράδειγμα ευρέως αναγνωρισμένου μέσου «από κοινού ρύθμισης». Υποστηρίζεται ενεργά από την Επιτροπή ως εναλλακτική ή συμπληρωματική λύση στη νομοθεσία[23].

Ενώ κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει ανάμεικτα αποτελέσματα, σήμερα η Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο για εναλλακτικές μεθόδους ρύθμισης το οποίο θα ενισχύσει την αξιοπιστία τους και τελικά θα διευκολύνει τη χρήση τους.

Για πολλά βιομηχανικά και καταναλωτικά προϊόντα, η σήμανση CE μαρτυρεί ότι ένα προϊόν έχει πιστοποιηθεί και μπορεί να διατεθεί στην αγορά της Κοινότητας. Η αντίστοιχη κοινοτική προσέγγιση για την τεχνική εναρμόνιση περιορίζει το περιεχόμενο της κοινοτικής νομοθεσίας στις απαραίτητες προϋποθέσεις, παραπέμποντας στα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα για όλες τις λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές και προβλέποντας απλές διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης. Κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, η πολιτική αυτή έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της παρέμβασης των δημόσιων αρχών (εθνικών και ευρωπαϊκών) πριν από τη διάθεση προϊόντων στην αγορά· παρέχεται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της αγοράς για να εξασφαλίζουν ότι μόνο ασφαλή προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά.

Αυτή η ρυθμιστική προσέγγιση επανεξετάζεται αυτή τη στιγμή από την Επιτροπή. Εάν ενισχυθεί το αποτέλεσμα θα είναι να εφαρμοστεί η προσέγγιση αυτή σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς και ακόμη και πέρα από την τεχνική εναρμόνιση των βιομηχανικών προϊόντων, π.χ. στον τομέα των υπηρεσιών. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ό,τι έχει επιτευχθεί σε τομείς ευαίσθητους ως προς την ασφάλεια, όπως είναι τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή μηχανήματα μπορεί να εφαρμοστεί - ή να αναπτυχθεί περισσότερο - σε άλλους τομείς όπως είναι τα καλλυντικά, οι εκπομπές θορύβου από μηχανήματα ή η υγεία και η ασφάλεια κατά την εργασία.

Σε άλλους τομείς, η νομοθεσία της ΕΕ μπορεί να περιέχει λιγότερο λεπτομερείς διατάξεις που βρίσκονται σε βασικά κείμενα και επομένως να είναι περισσότερο ευέλικτη εάν, βάσει του νομοθετικού πλαισίου, αναγνωριστεί η αρμοδιότητα της Επιτροπής να θεσπίζει μέτρα εφαρμογής με ταχύτερες διαδικασίες. Το Απρίλιο του 2004, η Επιτροπή τροποποίησε μια πρόταση για τροποποίηση των κανόνων που αφορούν τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής[24].

Η Επιτροπή θα προωθήσει μια απλούστερη νομοθετική μέθοδο και θα αυξήσει την υποστήριξή της στην τυποποίηση, η οποία έχει αποδείξει την αξία της μέσα στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων για τις τεχνικές προδιαγραφές του ξύλου θα επιτρέψει την κατάργηση της υπάρχουσας οδηγίας. Ένα ακόμη παράδειγμα είναι τα πρότυπα για την ορθή εργαστηριακή πρακτική, χάρη στα οποία εφαρμόστηκαν οι απαιτήσεις των οδηγιών για τα καλλυντικά χωρίς περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Από τις οδηγίες στους κανονισμούς

Όπως έκανε σαφές η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της «Βελτίωση της νομοθεσίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση», η επιλογή της κατάλληλης νομοθετικής προσέγγισης πρέπει να βασίζεται σε προσεκτική ανάλυση. Η αντικατάσταση οδηγιών με κανονισμούς μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να συμβάλει στην απλούστευση, αφού οι κανονισμοί απαιτούν άμεση εφαρμογή, εγγυώνται ότι όλοι οι παράγοντες υπόκεινται στους ίδιους κανόνες την ίδια στιγμή και επικεντρώνουν την προσοχή στη συγκεκριμένη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ. Αυτή η συμβολή στην απλούστευση αναγνωρίστηκε ευρέως στις διαβουλεύσεις, όπου υπογραμμίστηκε η άποψη ότι θα αποτρέψει τις διαφοροποιήσεις της εφαρμογής σε κάθε κράτος μέλος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης και λαμβάνοντας υπόψη το Πρωτόκολλο της Συνθήκης για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα, η Επιτροπή σκοπεύει να διερευνήσει ακόμη περισσότερο, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα της απλούστευσης μέσω της αντικατάστασης των οδηγιών από κανονισμούς. |

ε. Ενίσχυση της χρήσης της τεχνολογίας των πληροφοριών

Οι μεγάλες δυνατότητες της τεχνολογίας των πληροφοριών μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα. Η ασφαλής ολοκληρωμένη ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να συμβάλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου επιταχύνοντας τις διαδικασίες, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία με μεγαλύτερη ομοιομορφία και μειώνοντας τον κίνδυνο του λάθους.

Η απλούστευση θα εξεταστεί ειδικότερα στο επικείμενο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που θα ξεκινήσει το 2006 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010[25], το οποίο θα επικεντρωθεί στην αξιοποίηση των άμεσων εμπειριών και ορθών πρακτικών που παρουσιάζουν απτά οφέλη όσον αφορά την αποδοτικότητα και την ικανοποίηση του χρήστη.

Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι το νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο της ΕΕ μπορεί να υποστηρίξει τις απλουστευμένες και χωρίς χρήση χαρτιού.

Όπου κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή θα προτείνει τροποποιήσεις της νομοθεσίας με σκοπό την αλλαγή των διαδικασιών ώστε να αξιοποιηθούν τα σύγχρονα εργαλεία και η σύγχρονη τεχνολογία. Το προπαρασκευαστικό έργο έχει προχωρήσει αρκετά όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό του τελωνειακού κώδικα και υπάρχουν ήδη προτάσεις που εκκρεμούν στον τομέα της φορολογίας. Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία μπορούν επίσης να απλουστευθούν εάν αξιοποιηθούν περισσότερο τα εργαλεία της τεχνολογίας των πληροφοριών.

Η Επιτροπή θα ενισχύσει τις πρωτοβουλίες της στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με ένα σχέδιο δράσης για το θέμα αυτό το 2006. Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι κώδικες της Κοινότητας θα προσαρμοστούν ώστε να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών των πληροφοριών. |

4. υποστηριξη από τα θεσμικα οργανα και από τα κρατη μελη

Η Επιτροπή θα μπορέσει να υλοποιήσει τον κοινό στόχο – την προώθηση ενός καλύτερου ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες μας ώστε να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα – μόνο εάν όλα τα θεσμικά όργανα υποστηρίξουν απόλυτα τη στρατηγική και αναλάβουν πλήρως το μερίδιο των ευθυνών τους στην προσπάθεια αυτή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί όχι μόνο μια κοινή μέθοδος αλλά και μια κοινή νοοτροπία:

- Η Επιτροπή θα ασκήσει το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας της καταρτίζοντας προτάσεις για την απλούστευση. Σύμφωνα με τις πρακτικές για την καλύτερη νομοθεσία, αυτό θα επιφέρει λεπτομερείς εκ των υστέρων αξιολογήσεις και ενδελεχείς διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και προσεκτικές εκτιμήσεις διαφόρων επιλογών για να αποδειχτεί η προστιθέμενη αξία των προτεινόμενων μέτρων σε σχέση με την ανάπτυξη και την απασχόληση. Για να εξασφαλιστεί ότι οι προτεραιότητές της για την απλούστευση εφαρμόζονται έγκαιρα σε όλους τους τομείς, θα θεσπίσει τα κατάλληλα εσωτερικά μέτρα για την παρακολούθηση της προόδου και την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Σώμα των Επιτρόπων.

- Δεδομένου ότι είναι αρμοδιότητα του συννομοθέτη να εγκρίνει τις προτάσεις απλούστευσης που υποβάλλονται από την Επιτροπή, είναι σημαντικό η Διοργανική Συμφωνία του 2003 για τη βελτίωση της νομοθεσίας να εφαρμοστεί πλήρως και να αξιοποιηθούν όλα τα μέσα για την προώθηση της απλούστευσης της νομοθεσίας της ΕΕ μέσα στο πλαίσιο αυτό. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή υπενθυμίζει τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας για την απλούστευση[26]. Έχει αναγνωριστεί επίσης η ανάγκη να θεσπιστεί μια κοινή προσέγγιση για την αξιολόγηση του αντικτύπου από τα τρία θεσμικά όργανα και η Επιτροπή ευελπιστεί ότι θα επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος του έτους.

- Επιπλέον, το ρυθμιστικό περιβάλλον για τις εταιρείες της ΕΕ μπορεί να βελτιωθεί μόνο εάν οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ συνοδεύονται από εξίσου φιλόδοξα προγράμματα στα κράτη μέλη. Αντίθετα από την άποψη που επικρατεί, το ρυθμιστικό περιβάλλον για τις εταιρείες αποτελείται κυρίως από εθνικούς κανόνες. Πέρα από την κοινοτική νομοθεσία επιβάλλονται από τους εθνικούς νομοθέτες πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις, υποχρεώσεις επισήμανσης, διαδικασίες αδειοδότησης και άλλες υποχρεώσεις διοικητικής μορφής. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εξετάζει το θέμα της βελτίωσης της νομοθεσίας σύμφωνα με την ανοικτή μέθοδο συντονισμού που δημιουργήθηκε για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας. Η Επιτροπή θα προωθήσει επίσης την απλούστευση μέσα στο πλαίσιο του ελέγχου της στα εθνικά μέτρα για τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ξεκινώντας από ένα πρόγραμμα εργασίας με βάση τα στοιχεία που δίνουν τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή θα αναπτύξει τις προτεραιότητές της για την απλούστευση ακολουθώντας:

- μια συνολική ανάλυση επιλεγμένων τομέων όσον αφορά τον αντίκτυπο της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών,

- μια μέθοδο απλούστευσης που θα βασίζεται σε τεχνικές όπως η κατάργηση, η κωδικοποίηση, η αναδιατύπωση και η αλλαγή των μεθόδων εφαρμογής,

- μια νομοθετική μέθοδο η οποία θα επιδεικνύει σαφή προτίμηση στις ουσιαστικές απαιτήσεις και όχι στις τεχνικές προδιαγραφές, στην αυξημένη χρήση της από κοινού ρύθμισης, στην προώθηση και μεγαλύτερη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών,

- την αυξημένη χρήση, εφόσον κρίνεται κατάλληλο και κατά περίπτωση, των κανονισμών αντί των οδηγιών, καθώς και των ρητρών επανεξέτασης.

Με σκοπό να εξασφαλιστεί η έγκαιρη εφαρμογή των προτεραιοτήτων της απλούστευσης, η Επιτροπή θα απλοποιήσει τις εσωτερικές μεθόδους εργασίας της για να εξασφαλίσει τη συνολική παρακολούθηση της διαδικασίας απλούστευσης, τόσο σε διοικητικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις τακτικές διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τον τρόπο περαιτέρω ανάπτυξης του προγράμματος της απλούστευσης κατά τα επόμενα χρόνια.

Έχοντας κατά νου την ανάγκη να υπάρξει κοινή δέσμευση εκ μέρους των θεσμικών οργάνων όσον αφορά την απλούστευση, η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης

Τα κράτη μέλη και οι κύριες ενώσεις των επιχειρήσεων απέστειλαν λεπτομερείς εκθέσεις, στις οποίες συνήθως περιγράφονταν οι δυσκολίες που συναντούν και περιλαμβάνοντας προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Ο τομέας πολιτικής με τις συχνότερες αναφορές ήταν η περιβαλλοντική προστασία, ακολουθούμενος από τη γεωργία και την ασφάλεια των τροφίμων, το εταιρικό δίκαιο, τις μεταφορές και την πολιτική για τους καταναλωτές.

Η προκαταρκτική ανάλυση της συνεχιζόμενης διαβούλευσης στο Διαδίκτυο δείχνει ότι η αντίδραση του κοινού συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη γραφειοκρατία όσον αφορά τους εθνικούς ή τοπικούς κανόνες, και όχι με τη νομοθεσία της ΕΕ. Τα προβλήματα που τίθενται συχνότερα αφορούν τους κανόνες που συνδέονται με τη φορολογία και με θέματα απασχόλησης, όπου η εθνική νομοθεσία έχει κυρίαρχο ρόλο.

Οι ανάγκες απλούστευσης που προκύπτουν από τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη εμπίπτουν σε πέντε μεγάλες κατηγορίες:

- αποσαφήνιση και βελτίωση της αναγνωσιμότητας της νομοθεσίας: πολλοί προβληματισμοί συνδέονται με ασαφείς ή ατελείς έννοιες, ορισμούς ή διατάξεις. Οι ασάφειες δημιουργούν ανασφάλεια δικαίου και ανακολουθίες όταν οι οδηγίες της ΕΕ μεταφέρονται στην εθνική νομοθεσία, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και κερματισμό της εσωτερικής αγοράς. Από την πλευρά αυτή, σε ορισμένες περιπτώσεις τονίστηκε ότι η μεγαλύτερη χρήση κανονισμών, αντί των οδηγιών, θα περιόριζε την εσφαλμένη ή αποκλίνουσα μεταφορά σε εθνικό επίπεδο. Σε πολλές επίσης περιπτώσεις τονίστηκε ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί η ενοποίηση και η κωδικοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η αναγνωσιμότητά της·

- επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου: τα ενδιαφερόμενα μέρη επεσήμαναν έναν αριθμό νομικών κειμένων τα οποία περιέχουν ορισμούς ή διαδικασίες που δεν συμβαδίζουν πλέον με την τεχνική, οικονομική ή τομεακή πραγματικότητα, καθώς και διαδικασίες οι οποίες είναι αδικαιολόγητα επαχθείς ή αργές. Τα ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν επίσης παραδείγματα νομικών πράξεων οι οποίες σε μεγάλο βαθμό έχουν αποστερηθεί της ουσίας τους λόγω της εξέλιξης άλλων τμημάτων του κεκτημένου, αλλαγών στη Συνθήκη ή ανάπτυξης των διεθνών των κανόνων. Τέλος, ένα μέρος της νομοθεσίας πιστεύεται ότι δεν έχει κατορθώσει να επιτύχει τους στόχους του και, συνεπώς, έγιναν προτάσεις για να αλλάξει η προσέγγιση·

- μείωση διοικητικών δαπανών[27]: σε πολλές περιπτώσεις τα ενδιαφερόμενα μέρη έθεσαν το θέμα των αυστηρών, αδικαιολόγητα περίπλοκων και υπερβολικών γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι οποίες δημιουργούν κωλύματα ιδιαίτερα στις ΜΜΕ λόγω του ότι δεν διαθέτουν ανθρώπινους πόρους. Για παράδειγμα, καταγράφηκαν πολλά σχόλια τόσο από επιχειρήσεις όσο και από δημόσιες διοικήσεις σχετικά με τη συχνότητα και τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και στατιστικών στοιχείων, καθώς και με το βαθμό λεπτομέρειας που απαιτείται για να ανταποκριθούν σε αυτές·

- ενίσχυση της συνέπειας του κεκτημένου: αρκετά σχόλια αφορούσαν τις αλληλεπικαλύψεις, τον ανεπαρκή συντονισμό ή τις προβαλλόμενες ασυνέπειες μεταξύ τμημάτων της νομοθεσίας της ΕΕ. Από την άποψη αυτή, ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη έδωσαν συγκεκριμένα παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες, κατά την άποψή τους, δεν εξασφαλίζεται η συνοχή των μέσων για τον ίδιο τομέα πολιτικής ή μεταξύ πολλών τομέων·

- βελτίωση της αναλογικότητας του κεκτημένου: πολλοί από εκείνους που συμμετείχαν στη διαβούλευση θεωρούν ότι ορισμένες διατάξεις είναι υπερβολικά ρυθμιστικές, δυσανάλογες και πολύ δαπανηρές σε σχέση με τους στόχους οι οποίοι επιδιώκονται. Αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη ανησυχία και ταυτόχρονα η δυσκολότερη στην αντιμετώπισή της καθώς αφορά την ουσία των νομικών πράξεων, οι οποίες είναι το αποτέλεσμα μιας νομοθετικής διαδικασίας κατά την οποία οι διάφορες πτυχές έχουν εξεταστεί από το νομοθέτη. Αυτό το είδος της αξιολόγησης μπορεί να γίνει μόνο κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα έννομα συμφέροντα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Κυλιόμενο πρόγραμμα απλούστευσης

Το παρόν κυλιόμενο πρόγραμμα εξετάζει την τομεακή και οριζόντια νομοθεσία που παρουσιάζει δυνατότητες απλούστευσης με στόχο τη βελτίωση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας. Καταρτίστηκε ύστερα από διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο παρών κατάλογος περιλαμβάνει τις τομεακές προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν από την Επιτροπή (απόβλητα, αυτοκίνητα και κατασκευές) στην ανακοίνωσή της για τη βελτίωση της νομοθεσίας, αλλά και τα αποτελέσματα της ευρείας διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στους τομείς που καλύπτονται περιλαμβάνονται οι τομείς της γεωργίας και των τροφίμων, της μεταποιητικής βιομηχανίας όπως είναι τα καλλυντικά, τα φάρμακα ή ο εξοπλισμός υπό πίεση και οι υπηρεσίες. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πεδία ρύθμισης με αντίκτυπο σε πολλούς τομείς, όπως είναι το εταιρικό δίκαιο, η διανοητική ιδιοκτησία, η φορολογία, τα τελωνεία και οι στατιστικές.

(*) = ενέργεια που έχει περιληφθεί από το Συμβούλιο στον κατάλογο προτεραιοτήτων του, ο οποίος εκδόθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2004

Επιχειρηματικός τομέας | Τομέας πολιτικής | Μέσο | Ενέργεια |

2005 |

Όλοι οι τομείς | Στατιστικά επιχειρήσεων | Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 58/97 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1996 για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων | * | Αναδιατύπωση |

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων | Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 1972 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 «περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας» | Αναθεώρηση: ένας νέος κανονισμός εφαρμογής για την αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 θα διευκολύνει τις διαδικασίες για τους πολίτες της ΕΕ καθώς και για τις αρχές των κρατών μελών |

Υγεία και ασφάλεια | Η οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία, και 19 ακόμη οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια σε σχέση με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στα κράτη μέλη. | Αναθεώρηση της ρυθμιστικής προσέγγισης με εναρμόνιση της περιοδικότητας υποβολής εκθέσεων και πιθανόν την αντικατάσταση των διαφόρων εκθέσεων από μία μόνο η οποία να καλύπτει όλες τις πτυχές (συνεχιζόμενη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους) |

Γεωργική βιομηχανία και βιομηχανία τροφίμων | Βιολογική καλλιέργεια | Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής | Αναδιατύπωση με σκοπό να οριστούν οι βασικές αρχές των βιολογικών καλλιεργειών, να ελαχιστοποιηθεί ο όγκος των στοιχείων που απαιτούνται σε επίπεδο ΕΕ, να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της αγοράς και να θεσπιστεί ένα μόνιμο σύστημα εισαγωγών |

Υγεία των φυτών | Οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών Οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά Οδηγία 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά Οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών Οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών | Αναδιατύπωση με σκοπό να απλοποιηθούν οι κανόνες για τη χορήγηση προσωρινών αδειών κυκλοφορίας για σπόρους οι οποίοι δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις όσον αφορά την ελάχιστη βλαστική ικανότητα. Ταχύτερη αντίδραση στις προσωρινές ελλείψεις στην προσφορά σπόρων: Σαφείς κανόνες τους οποίους θα πρέπει να ακολουθούν τα κράτη μέλη σε αντικατάσταση των ad-hoc παρεκκλίσεων που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπολογίας. |

Πολιτική ποιότητας | Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων | Αναθεώρηση για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας καταχώρισης με απλούστευση των διαδικασιών, βελτίωση της συνέπειας και αποσαφήνιση του ρόλου κάθε παράγοντα |

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92 του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων | Αναδιατύπωση – για να απλουστευθούν οι διαδικασίες και να βελτιωθεί η διαδικασία καταχώρισης |

Ακτινοπροστασία | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1661/1999 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 737/90 του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους εισαγωγής γεωργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ | Αναδιατύπωση, κυρίως για να αφαιρεθεί το παράρτημα 3 του κανονισμού αυτού (κατάλογος των τελωνείων στα οποία δηλώνονται για ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I) |

Ζάχαρη | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2001 για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης | Αναθεώρηση της κοινής οργάνωσης της αγοράς της ζάχαρης, ώστε να τηρούνται οι διεθνείς υποχρεώσεις και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, να εισαχθεί ένα προσωρινό ταμείο για την αναδιάρθρωση του τομέα, και να ενσωματωθούν οι ενισχύσεις προς τους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων στο ενιαίο σύστημα ενισχύσεων |

Μεταποιητικός τομέας | Φαρμακοβιομηχανία | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726 /2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων | Νέος κανονισμός για την υποστήριξη των ΜΜΕ στην κεντρική διαδικασία με την παροχή μίας ενιαίας θυρίδας εξυπηρέτησης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων για τις ΜΜΕ και τον καθορισμό των προϋποθέσεων για τη μείωση και την αναβολή των πληρωμών για τις ΜΜΕ. |

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες | Διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων | Οδηγία 97/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1997 για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων | Αναδιατύπωση (μια νέα πρόταση οδηγίας θα καταργήσει την τρέχουσα οδηγία, καθώς και τρεις συστάσεις) |

Υπηρεσίες μεταφορών | Αεροπορικές μεταφορές | Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1989 για τη θέσπιση κώδικα συμπεριφοράς για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3089/93 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 για τη θέσπιση κώδικα συμπεριφοράς για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 323/1999 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1999 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 για τη θέσπιση κώδικα συμπεριφοράς για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων (ΗΣΚ) | Κατάργηση των 3 κανονισμών καθώς ο κίνδυνος καταχρηστικής δεσπόζουσας θέσης, για τον οποίο είχαν δημιουργηθεί, δεν υφίσταται πλέον. Η κατάργηση της νομοθεσίας αυτής στις τρέχουσες συνθήκες μεγαλύτερου ανταγωνισμού θα βοηθήσει την αγορά να γίνει αποτελεσματικότερη. |

Θαλάσσιες μεταφορές | Οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995 για την επιβολή, σχετικά με τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα) | Αναδιατύπωση της βασικής οδηγίας και πέντε τροποποιητικών οδηγιών με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου συστήματος ΤΠ και ανάλογη τροποποίηση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων |

Οδηγία 94/57/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (κράτος σημαίας/νηογνώμονες) | Αναδιατύπωση της βασικής οδηγίας και 3 τροποποιητικών οδηγιών με σκοπό τη μεγαλύτερη σαφήνεια και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή |

2006 |

Όλοι οι τομείς | Εταιρικό δίκαιο | Πρώτη οδηγία 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968 περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της Συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες. Τρίτη οδηγία 78/855/EOK του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1978 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης, περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιρειών. Έκτη οδηγία 82/891/EOK του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1982 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τη διάσπαση των ανωνύμων εταιρειών. Οδηγία 2005/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις ανωνύμων εταιρειών [Δέκατη οδηγία στον τομέα των εταιρειών – αναμένεται η επίσημη έκδοση] Ενδέκατη οδηγία 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τη δημοσιότητα των υποκαταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα κράτος μέλος από ορισμένες μορφές εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους Δωδέκατη οδηγία 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 στον τομέα των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο Οδηγία 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, για τροποποίηση της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιότητας για ορισμένες μορφές εταιρειών | Κωδικοποίηση ή αναδιατύπωση (ανάλογα με το αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αναθεώρησης κατά την οποία πραγματοποιείται και διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη) |

Πνευματικά δικαιώματα | Οδηγία 91/250/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1991 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών Οδηγία 92/100/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1992 σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την διανοητική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας Οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1993 περί συντονισμού ορισμένων κανόνων όσον αφορά το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση Οδηγία 93/98/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 για την εναρμόνιση της διάρκειας προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενών δικαιωμάτων Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας | Αναδιατύπωση με σκοπό τη βελτίωση της συνοχής και της λειτουργίας του νομικού πλαισίου και την προσαρμογή του στις νέες ψηφιακές προκλήσεις. |

Τελωνειακός κώδικας | Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 82/2001 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2000, για τον ορισμό της έννοιας "καταγόμενα προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας κατά τις συναλλαγές μεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και της Θέουτας και Μελίλιας Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για την κατάργηση των ελέγχων και διατυπώσεων που εφαρμόζονται στις χειραποσκευές και τις παραδιδόμενες αποσκευές προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές πτήσεις καθώς και στις αποσκευές των προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικό θαλάσσιο ταξίδι Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τις διαδικασίες διευκόλυνσης της έκδοσης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1, της σύνταξης των δηλώσεων τιμολογίου και των εντύπων EUR.2 και της έκδοσης ορισμένων αδειών εγκεκριμένου εξαγωγέα, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένων χωρών και σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3351/83 | Αναδιατύπωση και εκσυγχρονισμός του τελωνειακού κώδικα μέσω ενός νέου κανονισμού. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τα ηλεκτρονικά τελωνεία, ο εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας θα δημιουργήσει τη νομική βάση για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών που εμπλέκονται σε τελωνειακές διαδικασίες (έμποροι, τελωνειακές διοικήσεις κρατών μελών, συνοριακοί οργανισμοί όπως αστυνομία ή κτηνιατρικές αρχές) Το διεθνές εμπόριο θα διευκολυνθεί από την απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών και της τελωνειακής νομοθεσίας, την αυτοματοποίηση και τη διασύνδεση των τελωνειακών συστημάτων και τη στενή συνεργασία όλων των αρχών και των υπηρεσιών που μετέχουν στη μεταφορά των αγαθών μέσω των κοινοτικών συνόρων. |

Τελωνειακή νομοθεσία | Κανόνες καταγωγής (βάσει του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα) | Αναδιατύπωση για την απλούστευση του συστήματος των κανόνων καταγωγής |

Περιβάλλον (απόβλητα) | Οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975 περί των στερεών αποβλήτων Οδηγία 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων Οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα απόβλητα | * | Αναθεώρηση στο πλαίσιο της θεματικής στρατηγικής για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων |

Οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1975 περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων | * | Κατάργηση στο πλαίσιο της θεματικής στρατηγικής για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων |

Υγεία και ασφάλεια | Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1989 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (Δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) Οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 1995, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) Οδηγία 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) | Κωδικοποίηση |

Οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 1983 για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ) Οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ) Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 1998 για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες Οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας | Κωδικοποίηση |

Βιομηχανική ιδιοκτησία | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα, και επόμενες τροποποιήσεις Κανονισμός 3288/94, κανονισμός 1653/2003, κανονισμός 807/2003, κανονισμός 1992/2003 και κανονισμός 422/2004 | Κωδικοποίηση |

Αφερεγγυότητα | Οδηγία 80/987/EOK του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 1980 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητος του εργοδότη Οδηγία 2002/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη | Κωδικοποίηση |

Δημόσιες συμβάσεις | Οδηγία 71/304/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1971 περί καταργήσεως των περιορισμών στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των συμβάσεων δημοσίων έργων και στην ανάθεση συμβάσεων δημοσίων έργων μέσω πρακτορείων ή υποκαταστημάτων | Κατάργηση (εκκρεμεί το αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αναθεώρησης) |

Οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του παραρτήματος IV της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων IV, V και VI της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων III και IV της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 97/52/ΕΚ, καθώς και των παραρτημάτων XII έως XV, XVII και XVIII της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/4/ΕΚ (οδηγία για την χρήση τυποποιημένων εντύπων στη δημοσίευση των προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων) | Αναδιατύπωση και αντικατάσταση από κανονισμό |

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV). | Επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός του CPV ώστε να μετατραπεί σε εργαλείο για εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων |

Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών | Συνεχιζόμενη αναθεώρηση με κάποιες πτυχές απλούστευσης |

Νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα | Οδηγία 74/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1974 περί των λεπτομερειών εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των δραστηριοτήτων, που υπάγονται στο εμπόριο και τη διανομή τοξικών προϊόντων, και των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την επαγγελματική χρησιμοποίηση των προϊόντων αυτών συμπεριλαμβανομένων και των διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων Οδηγία 74/557/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1974 περί πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες και τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες σχετικά με το εμπόριο και τη διανομή τοξικών προϊόντων | Κατάργηση (εκκρεμεί το αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αναθεώρησης) |

Κρατικές ενισχύσεις | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 363/2004 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2004, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 68/2001σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 364/2004 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ώστε να συμπεριλάβει τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση (ΕΕ L 337 της 13.12.2002) | Κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης για τις περιφερειακές ενισχύσεις, τις ΜΜΕ, την Ε&Α, τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις, την απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση. Αναδιατύπωση και ενοποίηση των τεσσάρων μέσων που ήδη υπάρχουν (όπως τροποποιήθηκαν) σε ένα γενικό μέσο απαλλαγής κατά κατηγορίες και ενσωμάτωση δύο νέων πτυχών (περιφερειακές ενισχύσεις και περιβαλλοντικές ενισχύσεις) ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη έκδοσης δύο ακόμη νέων μέσων. Η απαλλαγή κατά κατηγορίες παίρνει τη μορφή κανονισμού της Επιτροπής και αποτελεί διαδικαστικό μέτρο για την απαλλαγή από προηγούμενη κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 1 ορισμένων τύπων ενισχύσεων που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 87 παράγραφος 3. |

Φορολογία | Οδηγία 69/335/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 1969 περί των εμμέσων φόρων των επιβαλλομένων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων | Αναδιατύπωση για να απλουστευθεί και να εκσυγχρονιστεί το ισχύον κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα των έμμεσων φόρων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων και για να προβλεφθεί η σταδιακή κατάργηση του φόρου εισφοράς. |

Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση | Αναθεώρηση: 1) όσον αφορά τις διατάξεις για το ΦΠΑ που συνδέονται με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων: εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων παρωχημένων κανόνων που παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ (τράπεζες, χρηματοπιστωτικοί όμιλοι). 2) όσον αφορά την αντιμετώπιση του ΦΠΑ από τις δημόσιες αρχές και τις απαλλαγές για ορισμένες δραστηριότητες δημοσίου συμφέροντος: αναθεώρηση με σκοπό την εξασφάλιση ενός περισσότερο εναρμονισμένου και ουδέτερου συστήματος ΦΠΑ και τη δημιουργία ενός ισότιμου πεδίου δράσης για τους δημόσιους και του ιδιωτικούς οργανισμούς στο εσωτερικό της ΕΕ. |

Οδηγία 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης | Αναδιατύπωση με σκοπό την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των απαιτήσεων και τη μηχανοργάνωση των διαδικασιών |

Στατιστικές εμπορίου | Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο («συνδυασμένη ονοματολογία») | Απλούστευση για τον περιορισμό του αριθμού των υποδιαιρέσεων με επαναξιολόγηση των αναγκών για λεπτομερείς στατιστικές πληροφορίες με σκοπό την ελάφρυνση της υποχρέωσης υποβολής στατιστικών εκθέσεων από τους οικονομικούς παράγοντες |

Γεωργική βιομηχανία και βιομηχανία τροφίμων | Κοινές οργανώσεις αγοράς | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του ρυζιού Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2001, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2001 για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2000, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1993 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα της μπανάνας Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 για την κοινή οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου καπνού Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των αυγών Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 1971 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71 του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1971 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του λυκίσκου Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 827/68 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς για ορισμένα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης (“κανονισμός Solde”) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 234/68 του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 1968 περί ιδρύσεως κοινής αγοράς στον τομέα των ζώντων φυτών και των προϊόντων της ανθοκομίας Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 865/2004 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 827/68 | Ξεκίνημα μιας σταδιακής διαδικασίας αναδιατύπωσης των 21 τομεακών κοινών οργανώσεων αγοράς που υπάρχουν, και κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο οριζόντιο μέσο οργάνωσης κοινής αγοράς. |

Προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά | Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά | Αναδιατύπωση με στόχο τη διευκόλυνση της εφαρμογής των προδιαγραφών εμπορίας για τα αυγά προς όφελος των καταναλωτών, των παραγωγών, των εμπόρων και των δημοσίων διοικήσεων |

Ενεργειακές καλλιέργειες | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 | Αναθεώρηση των διατάξεων του καθεστώτος ενισχύσεων (άρθρο 90) |

Τρόφιμα | Οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή, οδηγία 94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα, οδηγία 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1994 για τις χρωστικές που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα, οδηγία 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 1995 για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών | Αναδιατύπωση σε μία ενιαία πράξη των νομοθετικών πράξεων που ήδη υπάρχουν για τα πρόσθετα στα τρόφιμα και επικαιροποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης και αδειοδότησης (ΕΑΑΤ, επιτροπολογία) Αντικατάσταση της οδηγίας από έναν ενιαίο κανονισμό: Οι αποτελεσματικότερες διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης θα επιταχύνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα επιτρέψουν στους παρασκευαστές και στους καταναλωτές να επωφεληθούν από νέα πρόσθετα σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Οι εγκρίσεις για τα πρόσθετα στα τρόφιμα σήμερα διέπονται από 3 ξεχωριστές οδηγίες (χρωστικές, γλυκαντικά και άλλα πρόσθετα) ορισμένες από τις οποίες έχουν τροποποιηθεί αρκετές φορές. Συνδυάζοντας τις εγκρίσεις αυτές και τις διατάξεις της τρέχουσας οδηγίας-πλαισίου σε έναν κανονισμό, η νομοθεσία για τα πρόσθετα θα παραμείνει συνεκτική και θα είναι ευκολότερο για τα ενδιαφερόμενα μέρη να ανατρέχουν σ’ αυτήν. Η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης έχει αναπτυχθεί από κοινού με εκείνη των αρωματικών υλών για τα τρόφιμα. |

Οδηγία 88/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα των αρτυμάτων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα και των βασικών υλικών από τα οποία παρασκευάζονται Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωματικές ύλες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν εντός ή επί των τροφίμων | Αναδιατύπωση με σκοπό να εκσυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί η υπάρχουσα νομοθεσία για τις αρωματικές ύλες στις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις και για θεσπιστούν σαφείς διαδικασίες αξιολόγησης και αδειοδότησης (ΕΑΑΤ, επιτροπολογία) Ένα νέο πλαίσιο θα δώσει τη δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία να αναπτύξει αποτελεσματικότερα νέες αρωματικές ύλες και νέες εφαρμογές. Θα αποσαφηνίσει πότε πρέπει και πότε δεν πρέπει να αξιολογούνται οι αρωματικές ύλες και σε ποιες περιπτώσεις οι αρωματικές ύλες μπορούν να αποκαλούνται φυσικές. Διευκρίνιση της διαδικασίας αδειοδότησης. Αντικατάσταση από κανονισμό |

Οπωροκηπευτικά (νωπά και μεταποιημένα) | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2202/96 του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 περί καθεστώτος ενίσχυσης των παραγωγών ορισμένων εσπεριδοειδών | Αναθεώρηση με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, βελτίωση των μέσων διαχείρισης της αγοράς, περιορισμός των στρεβλώσεων του εμπορίου, κατάργηση παρωχημένων νομοθετικών πράξεων |

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα | Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων | * | Αναδιατύπωση και αντικατάσταση της οδηγίας από κανονισμό. Στόχος της αναθεώρησης είναι να εναρμονίσει περαιτέρω τη διαδικασία έγκρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, να ορίσει τις αποστολές της ΕΑΑΤ για την αξιολόγηση των δραστικών ουσιών και να επανεξετάσει τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων ώστε να υπάρχει δίκαιη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των επιχειρήσεων που κάνουν έρευνα και των επιχειρήσεων που παράγουν γενόσημα φάρμακα. Εάν οι διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης γίνουν αποτελεσματικότερες θα αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη εργασιών, θα επιταχυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα εξασφαλιστεί περισσότερο εναρμονισμένη διαθεσιμότητα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε όλη την Κοινότητα. Ο νέος κανονισμός θα προβλέπει επίσης ότι η απόσυρση των αδειών και η λήξη των περιόδων χάριτος δεν θα παρεμβαίνουν στην κανονική περίοδο χρήσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Μέχρι σήμερα η οδηγία έχει τροποποιηθεί περισσότερες από 50 φορές. Πρόθεση είναι να συγκεντρωθούν όλες οι τροποποιήσεις σ’ έναν περιορισμένο αριθμό κανονισμών εφαρμογής ή παραρτημάτων. |

Άμυλο πατάτας | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1868/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1994 για την καθιέρωση καθεστώτος ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων | Νέος κανονισμός για την αντικατάσταση του υπάρχοντος καθεστώτος για το άμυλο της πατάτας· θα ισχύσει από την περίοδο εμπορίας 2007-8. |

Κανόνες κρατικών ενισχύσεων | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2004 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας (EE C 28 της 1.2.2000) Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων που αφορούν στην διαφήμιση προϊόντων που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της συνθήκης ΕΚ και ορισμένων προϊόντων εκτός παραρτήματος Ι (ΕΕ C 252 της 12.9.2001) Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για εξετάσεις MΕΒ, νεκρά ζώα στην εκμετάλλευση και σφαγειοαπορρίμματα (ΕΕ C 324 της 24.12.2002). Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις: βραχυπρόθεσμα δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο στη γεωργία (πιστώσεις διαχειρίσεως) (ΕΕ C 44 της 16.2.1996) Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κοινοτικού πλαισίου όσον αφορά την κρατική ενίσχυση για την έρευνα και ανάπτυξη (μόνο το τμήμα για τη γεωργία) (ΕΕ C 48 της 13.2.1998) | Αναδιατύπωση – τα επτά κείμενα που ισχύουν σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις θα μειωθούν σε τρία: τον κανονισμό για τις απαλλαγές, ένα σύνολο κατευθυντηρίων γραμμών και τον κανονισμό για τις ήσσονος σημασίας ενισχύσεις |

Κρασί | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς | Αναδιατύπωση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του τομέα, την καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση της αγοράς του κρασιού και τη βελτίωση της ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης όσον αφορά την ποιότητα αλλά και την ποσότητα. |

Άκτινοπροστασία | Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1987 για τον καθορισμό των μεγίστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες, που τροποποιήθηκε από - τον κανονισμό αριθ. 2218/89 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1989 για την τροποποίηση του κανονισμού 3954/87/Ευρατόμ - τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 770/90 της Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 1990 περί του καθορισμού των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες - τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 944/89 της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 1989 για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενεργού μόλυνσης στα τρόφιμα ήσσονος σημασίας ύστερα από πυρηνικό ατύχημα ή σε κάθε άλλη περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες | Κωδικοποίηση |

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 737/90 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1990 σχετικά με τους όρους εισαγωγής γεωργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 616/2000 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 737/90 σχετικά με τους όρους εισαγωγής γεωργικών προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ | Κωδικοποίηση |

Μεταποιητικός τομέας | Φαρμακοβιομηχανία | Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης | Αναδιατύπωση με σκοπό να: - περιοριστεί ο αριθμός των καταλόγων ουσιών, – να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης – να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα διεθνή εμπορικά πρότυπα Θα προσφέρει κίνητρα για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα κτηνιατρικών φαρμάκων για τα ζώα που εκτρέφονται με σκοπό την παραγωγή τροφίμων, και θα εξασφαλίσει τη συνέπεια με παράλληλη αναθεώρηση της νομοθεσίας για τον έλεγχο των καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. |

Ξύλο | Οδηγία 68/89/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιανουαρίου 1968 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ταξινόμηση της ακατεργάστου ξυλείας | Κατάργηση |

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες | Ασφαλίσεις | Οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφάλιση ζωής Οδηγία 98/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός ασφαλιστικού ομίλου Πρώτη οδηγία 73/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί συντονισμού των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητος πρωτασφαλίσεως, εκτός της ασφαλίσεως ζωής, και την άσκηση αυτής Οδηγία 76/580/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1976 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ «περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν των ανάληψη δραστηριότητας πρωτασφαλίσεως, εκτός της ασφαλίσεως ζωής, και την άσκηση αυτής Οδηγία 84/641/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1984 για την τροποποίηση, όσον αφορά ιδίως την τουριστική βοήθεια, της πρώτης οδηγίας (73/239/ΕΟΚ) περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητας πρωτοασφάλισης, εκτός της ασφάλισης ζωής, και την άσκηση αυτής Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πρωτασφάλισης εκτός της ασφάλισης ζωής Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας Δεύτερη οδηγία 88/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1988 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής, και τη θέσπιση των διατάξεων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ Οδηγία 90/618/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 για την τροποποίηση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλιση της ευθύνης από αυτοκίνητα, των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ που αφορούν το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής Οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής). Οδηγία 2002/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις περιθωρίου φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής Οδηγία 73/240/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί καταργήσεως των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως στον τομέα της πρωτασφαλίσεως εκτός από την ασφάλιση ζωής Οδηγία 78/473/EOK του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1978 περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων στον τομέα της κοινοτικής συνασφαλίσεως | Στο πλαίσιο του σχεδίου Solvency II, αναδιατύπωση σε ένα ενιαίο μέσο των οδηγιών που αφορούν την ασφάλιση. |

Ασφάλιση αυτοκινήτων | Οδηγία 72/166/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 1972 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και με τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής όπως τροποποιήθηκε από: την οδηγία 72/430/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1972 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 72/166/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 1972 «περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και με τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής» τη δεύτερη οδηγία 84/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Δεκεμβρίου 1983 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων την τρίτη οδηγία 90/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων την οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Μαΐου 2000, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου (τέταρτη οδηγία ασφάλισης αυτοκινήτων) την οδηγία 2005/14/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τροποποίηση των οδηγιών 72/166/EΟΚ, 84/5/EΟΚ, 88/357/EΟΚ και 90/232/EΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία οχημάτων. | Αναδιατύπωση σε μία ενιαία οδηγία (αντικατάσταση έξι οδηγιών) |

Αξιόγραφα | Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων | Οδηγία που υπόκειται σε εκ των υστέρων αξιολόγηση. Η έκθεση αξιολόγησης θα εγκριθεί από την Επιτροπή στα τέλη του 2005/αρχές του 2006 |

Α. Βασικά στοιχεία της κοινοτικής νομοθεσίας που ασχολούνται ειδικά με τους ΟΣΕΚΑ/ταμεία επενδύσεων και αποτελούν αντικείμενο κωδικοποίησης: Οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) Οδηγία 88/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1988 για την τροποποίηση, όσον αφορά την επενδυτική πολιτική ορισμένων ΟΣΕΚΑ, της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) Οδηγία 2001/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη ρύθμιση των εταιρειών διαχείρισης και τα απλοποιημένα ενημερωτικά δελτία Οδηγία 2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ Β. Αλλαγές που εισάγονται από άλλη νομοθεσία για διάφορα προϊόντα ή διάφορες υπηρεσίες οι οποίες επίσης θα ενσωματωθούν στην κωδικοποιημένη έκδοση. Οδηγία 95/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την τροποποίηση των οδηγιών 77/780/ΕΟΚ και 89/646/ΕΟΚ στον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων, των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 92/49/ΕΟΚ στον τομέα της ασφάλισης ζημιών, των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 92/96/ΕΟΚ στον τομέα της ασφάλισης ζωής, της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ στον τομέα των επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ στον τομέα των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), με σκοπό την ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου Οδηγία 2005/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2005, για τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 85/611/ΕΟΚ, 91/675/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου καθώς επίσης των οδηγιών 94/19/ΕΚ, 98/78/ΕΚ, 2000/12/ΕΚ, 2001/34/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ και 2002/87/ΕΚ με σκοπό τη θέσπιση νέας οργανωτικής διάρθρωσης των αρμόδιων επιτροπών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών | Η κωδικοποίηση σε μία οδηγία του κεκτημένου των ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνει: 4 βασικά μέσα του κοινοτικού δικαίου που ασχολούνται ειδικά με τους ΟΣΕΚΑ/ταμεία επενδύσεων, και 3 άλλες νομοθετικές πράξεις για διάφορα προϊόντα ή διάφορες υπηρεσίες οι οποίες επίσης θα ενσωματωθούν στην κωδικοποιημένη έκδοση. |

Υπηρεσίες μεταφορών | Αεροπορικές μεταφορές | Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 περί της εκδόσεως αδειών των αερομεταφορέων Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2409/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για τους ναύλους και τα κόμιστρα των αεροπορικών γραμμών | Αναδιατύπωση για να βελτιωθεί η αναγνωσιμότητα και να αφαιρεθούν οι ασάφειες και οι παρωχημένες διατάξεις |

Θαλάσσιες μεταφορές | Οδηγία 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών | Κωδικοποίηση |

Σιδηροδρομικές μεταφορές | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (Κανονισμός για τον Οργανισμό) Οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας (Οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων) | Τροποποίηση των νομοθετικών αυτών πράξεων με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας πιστοποίησης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και του σιδηροδρομικού τομέα. Αυτό θα επιτευχθεί με την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ). |

Οδικές μεταφορές | Οδηγία 96/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1996 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους | Κωδικοποίηση της βασικής πράξης και των τεσσάρων οδηγιών της Επιτροπής που την προσαρμόζουν στην τεχνική πρόοδο, και πιθανή απλούστευση (εκκρεμούν τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης μελέτης που θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2006) |

Οδηγία 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών | Αναδιατύπωση κατά την οποία θα γίνει και απλούστευση των διαδικασιών. |

Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2004, για την επιβολή του νόμου στον τομέα της οδικής ασφάλειας (2004/345/ΕΚ) | Απλούστευση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων (μέσο: ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εθνικούς εκπροσώπους)· αποφυγή συμπληρωματικών πράξεων· συνεχιζόμενες εργασίες. |

Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων | Οδηγία 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων Οδηγία 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων | Αναδιατύπωση: νέα οδηγία ή κανονισμός και, ταυτόχρονα, διακοπή της μετάφρασης και της δημοσίευσης των παραρτημάτων σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες (± 900 σελίδες ανά στάδιο). |

Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων | Οδηγία 96/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά με το διορισμό και την επαγγελματική κατάρτιση συμβούλων ασφαλείας για την οδική, σιδηροδρομική και πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων Οδηγία 2000/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2000, για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εξετάσεις των υποψήφιων συμβούλων ασφαλείας για την οδική, τη σιδηροδρομική και την πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων | Κατάργηση: Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες αυτές έχουν ήδη ενσωματωθεί στις υπάρχουσες διεθνείς συμφωνίες |

Ενέργεια | Νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | Οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1992 για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα | Αναδιατύπωση, κυρίως για να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας |

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2422/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, σχετικά με κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης ενεργειακής απόδοσης για γραφειακό εξοπλισμό | Αναδιατύπωση (στο πλαίσιο της ανανέωσης της Διεθνούς Συμφωνίας Energy Star – στην οποία περιλαμβάνεται μία πρόταση για νέα απόφαση του Συμβουλίου) με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών και τον περιορισμό των απαιτήσεων για τα κράτη μέλη |

Πυρηνική ενέργεια | ΕΚΑΕ Συμβούλιο: Καταστατικό του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ (Επίσημη Εφημερίδα 027, 06.12.1958) ΕΚΑΕ Οργανισμός Εφοδιασμού: Κανονισμός του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας περί καθορισμού των διαδικασιών εκτιμήσεως των προσφορών και των ζητήσεων μεταλλευμάτων, αρχικών υλικών και ειδικών σχασίμων υλικών (Επίσημη Εφημερίδα 032, 11.05.1960) | Αναδιατύπωση: Θα απλουστευθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των συμβάσεων εφοδιασμού. |

Αποθέματα πετρελαίου | Οδηγία 68/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1968 περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου και/ή προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη της ΕΟΚ 68/416/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1968 περί συνάψεως και εκτελέσεως των ειδικών συμφωνιών των σχετικών με την υποχρέωση διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου εκ μέρους των κρατών μελών Οδηγία 72/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1972 περί τροποποιήσεως της οδηγίας του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1968 «περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου και/ή προϊόντων πετρελαίου από το κράτη μέλη της ΕΟΚ» Οδηγία 73/238/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί μέτρων προορισμένων να αμβλύνουν τις επιπτώσεις των δυσχερειών εφοδιασμού με πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου 77/706/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 1977 περί καθορισμού κοινοτικού στόχου μειώσεως της καταναλώσεως πρωτογενούς ενεργείας σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού σε αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου 79/639/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 15ης Ιουνίου 1979 περί του τρόπου εφαρμογής της αποφάσεως του Συμβουλίου 77/706/ΕΟΚ Οδηγία 98/93/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1998 για την τροποποίηση της οδηγίας 68/414/ΕΟΚ περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη της ΕΟΚ | Αναδιατύπωση/κατάργηση |

Τομέας αλιείας | Πολιτική διατήρησης | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 1998 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και οι τροποποιήσεις του | Αναδιατύπωση με σκοπό την αποσαφήνιση και τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας των τεχνικών μέτρων, τη μεγαλύτερη συνέπειά τους και τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου |

Επιτήρηση και έλεγχος της αλιείας | Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1993 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής | Αναδιατύπωση σε ένα ενιαίο έγγραφο όλων των πτυχών που συνδέονται με τον έλεγχο και την επιτήρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων (δήλωση αλιευμάτων, όρια ανοχής, δήλωση εκφόρτωσης, μεταφορά, εντοπισμός του στόλου κ.λπ.) και αύξηση της χρήση των εργαλείων ΤΠ με σκοπό τον περιορισμό των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων |

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3317/94 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με τον καθορισμό των γενικών διατάξεων για τις άδειες αλιείας στα ύδατα τρίτης χώρας βάσει αλιευτικής συμφωνίας | Αναδιατύπωση με σκοπό την αποσαφήνιση και τη βελτίωση της διαχείρισης των αδειών αλιείας καθώς και την εισαγωγή εργαλείων ΤΠ («άδειες αλιείας»). |

Χρηματοδοτικό μέσο για την αλιεία | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 366/2001 της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2001, σχετικά με τις λεπτομέρειες εκτέλεσης των ενεργειών που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 του Συμβουλίου Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 908/2000 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2000, σχετικά με τις λεπτομέρειες υπολογισμού των ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη στις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2722/2000 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2000, περί καθορισμού των όρων υπό τους οποίους το χρηματοδοτικό μέσο προσανατολισμού της αλιείας (ΧΜΠΑ) μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη των κινδύνων προσβολής από παθήσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας | Αναδιατύπωση σε ένα ενιαίο έγγραφο |

2007 |

Όλοι οι τομείς | Λογιστική | Τετάρτη οδηγία 78/660/EOK του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών Έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς Όγδοη οδηγία 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τη χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους για τον νόμιμο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων Οδηγία 90/604/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ για τους ετήσιους λογαριασμούς και της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ για τους ενοποιημένους λογαριασμούς όσον αφορά τις εξαιρέσεις υπέρ των μικρών και μεσαίων εταιρειών καθώς και τη δημοσίευση των λογαριασμών σε ECU Οδηγία 90/605/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 για την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ περί των ετησίων και περί των ενοποιημένων λογαριασμών αντιστοίχως Οδηγία 94/8/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ όσον αφορά την αναθεώρηση των ποσών που εκφράζονται σε Ecu Οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ όσον αφορά τους κανόνες αποτίμησης για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών καθώς και τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Οδηγία 2003/38/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών όσον αφορά τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/EΟΚ, 83/349/EΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/EΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) | * | Αναδιατύπωση και κωδικοποίηση του κεκτημένου της λογιστικής ώστε: να αυξηθούν τα ανώτατα όρια για τον ορισμό των ΜΜΕ (απαλλάσσοντας έτσι περισσότερες επιχειρήσεις από τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων) (*) απλούστευση και επικαιροποίηση των κανόνων λογιστικής σύμφωνα με την τέταρτη και την έβδομη οδηγία στον τομέα των εταιρειών για τις ΜΜΕ. ενοποίηση όλων των κανονισμών της Επιτροπής σχετικά με ΔΛΠ/ΔΠΧΠ/ΜΕΔ/ΕΔΔΠΧΠ που ισχύουν στην ΕΕ (θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάργηση έξι κανονισμών) ενσωμάτωση των διεθνών προτύπων ελέγχου (ΔΠΕ) στην αναθεωρημένη όγδοη οδηγία στον τομέα των εταιρειών |

Εταιρικό δίκαιο | Πρώτη οδηγία 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968 περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της Συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες. Τρίτη οδηγία 78/855/EOK του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1978 βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης, περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιρειών. Έκτη οδηγία 82/891/EOK του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1982 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τη διάσπαση των ανωνύμων εταιρειών. Οδηγία 2005/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις ανωνύμων εταιρειών [Δέκατη οδηγία στον τομέα των εταιρειών – αναμένεται η επίσημη έκδοση] Ενδέκατη οδηγία 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τη δημοσιότητα των υποκαταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα κράτος μέλος από ορισμένες μορφές εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους Δωδέκατη οδηγία 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 στον τομέα των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο Οδηγία 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, για τροποποίηση της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιότητας για ορισμένες μορφές εταιρειών | Συνολική αναδιατύπωση όλου του κεκτημένου του εταιρικού δικαίου. |

Κεκτημένο για την προστασία των καταναλωτών | Οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 1997 για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις - Δήλωση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το άρθρο 6 παράγραφος 1 - Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση Οδηγία 97/47/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1997 για την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 77/101/ΕΟΚ, 79/373/ΕΟΚ και 91/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές Οδηγία 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών Οδηγία 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών | Εξορθολογισμός και απλούστευση του κεκτημένου ώστε εξαλειφθούν πιθανές ασυνέπειες, αλληλεπικαλύψεις, εμπόδια στην εσωτερική αγορά και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού Εάν, κατά το διερευνητικό στάδιο, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι απαιτείται να γίνει αναθεώρηση ή συμπλήρωση του κεκτημένου, τότε θα επιλέξει μεταξύ των δύο ακόλουθων λύσεων: α) μιας κάθετης προσέγγισης η οποία σημαίνει μεμονωμένη αναθεώρηση των οδηγιών που ήδη υπάρχουν (π.χ. αναθεώρηση της οδηγίας για τη χρονομεριστική μίσθωση) ή ρύθμιση συγκεκριμένων τομέων (π.χ. οδηγία για τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων από τις οδηγίες για τα οργανωμένα ταξίδια και τη χρονομεριστική μίσθωση)· β) μιας οριζόντιας προσέγγισης, με την έγκριση ενός ή περισσότερων μέσων-πλαισίων για τη ρύθμιση κοινών χαρακτηριστικών του κεκτημένου. Αυτά τα πλαισιωτικά μέσα θα προσφέρουν κοινούς ορισμούς και θα ρυθμίσουν τα βασικά συμβατικά δικαιώματα των καταναλωτών και τα μέσα έννομης προστασίας τους. Σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας, το μέσο αυτό θα εξορθολογίσει το ρυθμιστικό πλαίσιο σε σημαντικό βαθμό αφού όλες οι σχετικές διατάξεις των σχετικών οδηγιών που ήδη υπάρχουν θα συστηματοποιηθούν στη νέα οδηγία. Αυτό αφορά 8 οδηγίες και 6 τροποποιητικές οδηγίες. |

Οικολογικός έλεγχος | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) | Αναδιατύπωση/τροποποίηση της προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ |

Περιβάλλον Εκπομπές των βιομηχανικών εγκαταστάσεων | Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης Οδηγία 88/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 1988 για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης Οδηγία 1999/13/ΕΚ του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1999 για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις | Αναθεώρηση της οδηγίας για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και άλλων σχετικών νομοθετικών πράξεων για τις βιομηχανικές εκπομπές με σκοπό την πιθανή αναδιατύπωση για μεγαλύτερη σαφήνεια, συνέπεια και απλούστευση, ιδίως όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων |

Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων | * |

Περιβάλλον Στιβάδα του όζοντος | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος | Αναδιατύπωση με σκοπό τη βελτίωση και την αποσαφήνιση, όπου χρειάζεται, του υπάρχοντος πλαισίου |

Εργατικό δίκαιο | Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 1991 σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα | Κωδικοποίηση σε μία ενιαία οδηγία |

Στατιστικές – Intrastat | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου | * | Απλούστευση με σκοπό την ελάφρυνση της υποχρέωσης υποβολής στατιστικών εκθέσεων των οικονομικών παραγόντων, με πιθανή απαλλαγή των ΜΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα του εν εξελίξει πιλοτικού σχεδίου για τις διοικητικές επιβαρύνσεις και μια μελλοντική μελέτη σκοπιμότητας για την ανάλυση της λειτουργικότητας ενός συστήματος συλλογής δεδομένων για μια ροή μόνο. |

Γεωργική βιομηχανία και βιομηχανία τροφίμων | Πολλαπλή συμμόρφωση | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 | Αναθεώρηση των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης (άρθρο 8) συνοδευόμενη από τις κατάλληλες προτάσεις |

Ζωοτροφές/ Διατροφή των ζώων | Οδηγία 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί εμπορίας των συνθέτων ζωοτροφών Οδηγία 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για την κυκλοφορία των πρώτων υλών ζωοτροφών, για την τροποποίηση των οδηγιών 70/524/ΕΟΚ, 74/63/ΕΟΚ, 82/471/ΕΟΚ και 93/74/ΕΟΚ και για την κατάργηση της οδηγίας 77/101/ΕΟΚ Οδηγία 82/471/EOK του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1982 σχετικά με ορισμένα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων Οδηγία 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993 για τις ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής | Αναδιατύπωση, εκσυγχρονισμός και αντικατάσταση των τεσσάρων οδηγιών από έναν κανονισμό για να τροποποιηθούν οι υπάρχουσες απαιτήσεις για την επισήμανση των ζωοτροφών, να επεκταθεί ο υπάρχων μη εξαντλητικός κατάλογος πρώτων υλών ζωοτροφών και για την ευθυγράμμιση των διαδικασιών έγκρισης με τις αρχές και τις διατάξεις που καθορίζονται στη Γενική Νομοθεσία για τα Τρόφιμα. Κύριοι στόχοι της μελλοντικής πρότασης είναι να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να προστατευτούν τα οικονομικά συμφέροντα των χρηστών ζωοτροφών. Η αναδιατύπωση: θα εξαλείψει τις υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των νόμων, των κανονισμών και των διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· θα προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια και ορθολογισμό: διάφοροι παράγοντες διαμαρτύρονται γιατί οι νομικές απαιτήσεις είναι διασκορπισμένες σε πολλά νομικά μέσα με διαφορετικές απαιτήσεις για όμοια προϊόντα· θα βελτιώσει την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών: εναρμονίζοντας την προσέγγιση για την έγκριση ορισμένων υλικών ζωοτροφών και αναθεωρώντας ορισμένες διατάξεις για την επισήμανση που είναι πιθανό να υπονομεύουν την ασφάλεια των τροφίμων. Εκτός από τις τέσσερις οδηγίες, η ενέργεια αυτή θα αφορά άλλες 30 περίπου τροποποιητικές οδηγίες. |

Τρόφιμα | Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων και 4 σχετικές οδηγίες | * | Ευρεία αναδιατύπωση της νομοθεσίας για την επισήμανση, με σκοπό την επικαιροποίηση, τον εκσυγχρονισμό και τη συγχώνευση των διαφόρων κειμένων σε έναν ενιαίο κανονισμό. Θα απλουστεύσει και θα αποσαφηνίσει τη δομή και το πεδίο της υπάρχουσας νομοθεσίας για την επισήμανση, τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο, και θα ενοποιήσει όλες τις κοινές πτυχές σε ένα ενιαίο μέσο. Θα πρέπει να θεσπίσει καλύτερα τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους θα λειτουργεί η επισήμανση ώστε: να προσφέρεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν συνειδητές, ασφαλείς, υγιεινές και βιώσιμες επιλογές· να συμβάλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος αγοράς υπέρ του ανταγωνισμού, στο οποίο οι διάφοροι παράγοντες θα μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την επισήμανση για να πωλούν τα προϊόντα τους. Η αναθεώρηση μπορεί επίσης να εξετάσει τη συνέπεια με άλλες απαιτήσεις επισήμανσης που συνδέονται με την υγεία (επισήμανση των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων, ετικέτες αλκοολούχων ποτών), δεοντολογία (καλή μεταχείριση των ζώων, «θεμιτό εμπόριο»), επισήμανση καταγωγής κ.λπ. |

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 298/97 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 1997 για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των συμπληρωματικών δασμών κατά την εισαγωγή στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 | Αναδιατύπωση και εκσυγχρονισμός του κανονισμού, εφαρμογή μιας κεντρικής διαδικασίας έγκρισης |

Οπωροκηπευτικά – περιφερειακή εφαρμογή | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 | Αναθεώρηση των διατάξεων του άρθρου 60 συνοδευόμενη από τις κατάλληλες προτάσεις |

Μεταποιητικός τομέας | Κατασκευές | Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών | * | Απλούστευση, αποσαφήνιση και μείωση των διοικητικών δαπανών και φόρτου, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσα από μεγαλύτερη ευελιξία στη διατύπωση και χρήση των τεχνικών προδιαγραφών, απλούστερους κανόνες πιστοποίησης και εξάλειψη των εμποδίων εφαρμογής που έως τώρα παρακώλυαν τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα κατασκευών. |

Καλλυντικά | Οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα Και τα τροποποιητικά κείμενά της (7 τροποποιητικές οδηγίες, 2 οδηγίες για τη μετάθεση της ημερομηνίας ύστερα από την οποία απαγορεύονται οι δοκιμές σε ζώα καθώς και 37 οδηγίες για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο) | Απλούστευση/κωδικοποίηση |

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα | Οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα | Αναδιατύπωση σε κανονισμό. Προσαρμογή των διαδικασιών έγκρισης της αγοράς |

Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων | * |

Οδηγία 2000/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2000, για τροποποίηση της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ιατρικά βοηθήματα που περιλαμβάνουν σταθερά παράγωγα του ανθρώπινου αίματος ή πλάσματος Οδηγία 2001/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2001, για την τροποποίηση της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων | Αναδιατύπωση σε κανονισμό για να βελτιωθεί η συνέπεια και να δοθεί η δυνατότητα χρήσης των ΤΠ για τη μετάδοση πληροφοριών. |

Οχήματα με κινητήρα | 28 περίπου ειδικές οδηγίες για τα οχήματα με κινητήρα που βασίζονται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους | Μόλις εγκριθεί τελικά η αναδιατύπωση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, η Επιτροπή θα μπορέσει να καταργήσει, πιθανόν το 2007, 28 περίπου από τις 56 οδηγίες (κάνοντας τους κανονισμούς UNECE υποχρεωτικούς). Η απλούστευση θα επιτρέψει στη βιομηχανία να προσαρμοστεί ταχύτερα στις τεχνικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. |

Περισσότερες από 10 οδηγίες καθορίζουν γεωμετρικές απαιτήσεις για τα οχήματα με κινητήρα (π.χ. η οδηγία 92/21/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά με τη μάζα και τις διαστάσεις των οχημάτων με κινητήρα της κατηγορίας Μ1) | Εισαγωγή εικονικών δοκιμών / αυτοδοκιμών για να περιοριστούν οι δαπάνες και ο διοικητικός φόρτος των ισχυουσών διαδικασιών. Οι εικονικές δοκιμές και οι αυτοδοκιμές θα επιταχύνουν την ανάπτυξη προϊόντων και θα μειώσουν το κόστος τόσο για τη βιομηχανία όσο και για τους καταναλωτές. |

Τεχνική εναρμόνιση των προϊόντων | 25 οδηγίες ρυθμίζουν τις βασικές απαιτήσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων κατηγοριών προϊόντων στην εσωτερική αγορά (οι επονομαζόμενες οδηγίες «νέας προσέγγισης») | Απλούστευση των κανόνων πιστοποίησης |

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες | Εποπτεία | Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ 93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ | Αναθεώρηση |

Υπηρεσίες μεταφορών | Θαλάσσιες μεταφορές | Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων | Αναδιατύπωση |

2008 |

Όλοι οι τομείς | Φορολογία | Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών, όπως τροποποιήθηκε | Αναδιατύπωση για να απλουστευθεί η υπάρχουσα κοινοτική νομοθεσία με την ενοποίηση του νομικού κειμένου και με την απλούστευση των διαδικασιών που συνδέονται με την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου |

Γεωργική βιομηχανία και βιομηχανία τροφίμων | Γαλακτοκομικός τομέας | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων | Αναθεώρηση των διατάξεων συνοδευόμενη από τις κατάλληλες προτάσεις |

Αποξηραμένες ζωοτροφές | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών | Αναθεώρηση των διατάξεων συνοδευόμενη από τις κατάλληλες προτάσεις |

Μεταποιητικός τομέας | Συσκευές και εξοπλισμοί υπό πίεση | Οδηγία 76/767/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις κοινές διατάξεις περί των συσκευών πιέσεως και των μεθόδων ελέγχου αυτών των συσκευών Οδηγία 87/404/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα απλά δοχεία πίεσης Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση Οδηγία 1999/36/EΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση | * | Αναδιατύπωση σε ένα νομικό μέσο με εφαρμογή της αναθεωρημένης ρυθμιστικής προσέγγισης στην τεχνική εναρμόνιση |

Περιβάλλον Απόβλητα | Οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) | Αναθεώρηση με βάση την εμπειρία της εφαρμογής των οδηγιών και με βάση τις εξελίξεις στην τεχνολογία, την υπάρχουσα εμπειρία, τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η αναθεώρηση θα συνοδευτεί, κατά περίπτωση, από προτάσεις αναθεώρησης των σχετικών διατάξεων των οδηγιών αυτών. |

Υπηρεσίες μεταφορών | Αεροπορικές μεταφορές | Οδηγία 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1991 σχετικά με την αμοιβαία αποδοχή των αδειών άσκησης επαγγέλματος και προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1991 για την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας | Όταν επεκταθούν οι αρμοδιότητες του ευρωπαϊκού οργανισμού ασφάλειας της αεροπορίας, ιδίως όσον αφορά τις εναέριες επιχειρήσεις και τις άδειες των κυβερνητών, οι δύο προαναφερθείσες πράξεις, καθώς και οι πράξεις για την τεχνική προσαρμογή και τροποποίησή τους, θα καταργηθούν. |

Υποδομή | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 1995 περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων | Αναδιατύπωση |

Οδικές μεταφορές | Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών | Αναδιατύπωση |

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 1992 σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών μέσα στην Κοινότητα, οι οποίες έχουν ως σημείο αναχώρησης ή προορισμού το έδαφος κράτους μέλους ή διέρχονται από το έδαφος ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1992 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στις διεθνείς μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία Πρώτη οδηγία του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1962 περί θεσπίσεως ορισμένων κοινών κανόνων για ορισμένες οδικές μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 1993 για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές σ’ένα κράτος μέλος μεταφορείς μη εγκατεστημένοι σ’αυτό Οδηγία 98/12/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 1998 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 71/320/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την πέδηση ορισμένων κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 484/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 1ης Μαρτίου 2002, για την τροποποίηση των κανονισμών (EΟΚ) αριθ. 881/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συμβουλίου με σκοπό την καθιέρωση βεβαίωσης οδηγού | Αναδιατύπωση: ένας ενιαίος κανονισμός θα εξασφαλίσει τη συνέπεια στην αντιμετώπιση των διαφόρων τμημάτων του τομέα και τη συνοχή στη ρυθμιστική προσέγγιση του τομέα |

Θαλάσσιες μεταφορές | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις | Αναδιατύπωση |

Ενέργεια | Ακτινοπροστασία | Οδηγία 89/618/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1989 σχετικά με την ενημέρωση του πληθυσμού για τα εφαρμοστέα μέτρα προστασίας της υγείας και την ακολουθητέα συμπεριφορά σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες Οδηγία 90/641/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 για την προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζομένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόμενη περιοχή Οδηγία 92/3/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ κρατών μελών καθώς και προς και από την Κοινότητα Οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 1996 για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες Οδηγία 97/43/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1997 περί της προστασίας της υγείας από τους κινδύνους κατά την έκθεση στην ιοντίζουσα ακτινοβολία για ιατρικούς λόγους, και κατάργησης της οδηγίας 84/466/Ευρατόμ Οδηγία 2003/122/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τον έλεγχο των κλειστών πηγών ραδιενέργειας και των ένθετων πηγών Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 1493/93 του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 1993 για τις αποστολές ραδιενεργών ουσιών μεταξύ κρατών μελών 93/552/Ευρατόμ: Απόφαση της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 1993 για τη θέσπιση του τυποποιημένου εγγράφου για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων ο οποίος αναφέρεται στην οδηγία 92/3/Ευρατόμ του Συμβουλίου 90/143/Ευρατόμ: Σύσταση της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 1990 για την προστασία του πληθυσμού από την έκθεση στο ραδόνιο μέσα στα κτίρια Σύσταση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, περί της προστασίας του πληθυσμού από την έκθεση σε ραδόνιο στις παροχές πόσιμου νερού [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 4580] | Αναδιατύπωση σε μία ενιαία οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση των βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες |

[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] COM(2005) 97 της 16ης Μαρτίου 2005

[2] Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια κοινή μέθοδο της ΕΕ για την αξιολόγηση της διοικητικής επιβάρυνσης που επιβάλλεται από τη νομοθεσία, COM (2005) 518, της 21ης Οκτωβρίου 2005 και SEC(2005) 1329.

[3] Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αποτέλεσμα της αναλυτικής εξέτασης των νομοθετικών προτάσεων που εκκρεμούν ενώπιον του νομοθετικού οργάνου» COM(2005) 462.

[4] Η πρώτη πρωτοβουλία απλούστευσης της νομοθεσίας της ΕΕ ξεκίνησε το 1997· το δεύτερο συνολικό πρόγραμμα απλούστευσης – COM(2003) 71 – ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2003. Ύστερα από εξέταση 42 τομέων πολιτικής, η Επιτροπή προσδιόρισε 200 νομοθετικές πράξεις με δυνατότητα απλούστευσης και ενέκρινε περισσότερες από 35 πρωτοβουλίες για την προώθηση της απλούστευσης. Έως σήμερα, 15 νομοθετικές προτάσεις απλούστευσης εκκρεμούν ακόμη ενώπιον του νομοθετικού οργάνου. Επιπλέον, αποσκοπώντας στη βελτίωση της προσβασιμότητας, της αναγνωσιμότητας και της συνέπειας του κοινοτικού κεκτημένου έχει συντελεστεί σημαντικό έργο για την παραγωγή ενοποιημένων και κωδικοποιημένων κειμένων. Εξάλλου, πολλές εκατοντάδες καταργήσεις και δηλώσεις αναγνώρισης του παρωχημένου έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην περαιτέρω μείωση του όγκου του κεκτημένου.

[5] Η Επιτροπή εγκαινίασε την 1η Ιουνίου 2005 μια έρευνα για τη «βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος» (http://europa.eu.int/yourvoice/forms/dispatch?userstate=checked&form=418&lang=EL). Η διαβούλευση αυτή συνεχίζεται έως το τέλος του έτους.

[6] http://europa.eu.int/solvit/

[7] Το Νοέμβριο του 2004, το Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα» προσδιόρισε 15 τομείς προτεραιότητας για την απλούστευσης της νομοθεσίας της ΕΕ. Ανταποκρινόμενη η Επιτροπή, με την έγκριση τριών νομοθετικών προτάσεων και την έναρξη επτά μη νομοθετικών πρωτοβουλιών – οι οποίες σε μεταγενέστερο στάδιο μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες, έως το τέλος του έτους θα έχει καλύψει τις 13 από τις 15 προτεραιότητες του Συμβουλίου.

[8] Ανακοίνωση «για την απλούστευση και βελτιωμένη νομοθετική κατάστρωση της κοινής γεωργικής πολιτικής», COM(2005) 509.

[9] Η Επιτροπή ενέκρινε έγγραφο εργασίας με τον τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας και θεματικές στρατηγικές για το περιβάλλον» - COM(2005) 466 τελικό.

[10] Η Επιτροπή θα υποβάλει το 2006 μια νέα στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια για την περίοδο 2007-2012.

[11] Η Επιτροπή ενέκρινε το Δεκέμβριο του 2004 μια ανακοίνωση σχετικά με τις «Προοπτικές απλούστευσης και βελτίωσης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής» (COM(2004) 820) και ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της με τον τίτλο «Ανάλυση των δυνατοτήτων απλούστευσης και βελτίωσης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και εφαρμογή του» (SEC(2004) 1596). Πριν από το τέλος του έτους, η Επιτροπή θα εγκρίνει ένα πολυετές σχέδιο για την απλούστευση της ΚΑΠ ύστερα από διαβουλεύσεις με τις δημόσιες διοικήσεις και τον κλάδο.

[12] Στην αναμενόμενη πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές στατιστικό πρόγραμμα 2008-2012 και, ως δοκιμαστική άσκηση, στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2007 θα περιληφθούν ορισμένες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη μείωση των στατιστικών απαιτήσεων σε τομείς χαμηλής προτεραιότητας.

[13] Η Επιτροπή θα υποβάλει το 2006 Πράσινη Βίβλο για την ανάπτυξη του εργατικού δικαίου.

[14] Η πρωτοβουλία « Competitive Automotive Regulatory System for the 21 st century » (CARS 21) είναι μια ομάδα υψηλού επιπέδου η οποία εξετάζει την ισχύουσα νομοθεσία με σκοπό τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η ομάδα αυτή θα κάνει συστάσεις σχετικά με ένα ρυθμιστικό χάρτη πορείας για τα επόμενα 10 χρόνια. Βλ. επίσης http://europa.eu.int/comm/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm

[15] COM(2005) 474 τελικό

[16] Το Φεβρουάριο του 2004 εκδόθηκαν λεπτομερείς κανόνες προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής για την εφαρμογή αυτής της πτυχής της πολιτικής για την απλούστευση, σχετικά με τις αυτόνομες πράξεις της Επιτροπής, από τη Γενική Γραμματεία και τη Νομική Υπηρεσία.

[17] COM(2004) 708. Η πρόταση περιλαμβάνει ένα μηχανισμό ο οποίος απαγορεύει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν ρυθμιστικές διατάξεις σε εθνικό επίπεδο για ό,τι καταργείται η ρύθμιση σε κοινοτικό επίπεδο.

[18] Κωδικοποίηση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία οι διατάξεις μιας πράξης και όλες οι τροποποιήσεις της συγκεντρώνονται σε μία νέα δεσμευτική από νομικής άποψης πράξη, η οποία καταργεί όλες τις πράξεις που αντικαθιστά, χωρίς να μεταβάλλεται η ουσία των διατάξεων αυτών.

[19] Το Νοέμβριο του 2001 η Επιτροπή ξεκίνησε ένα σημαντικό πρόγραμμα κωδικοποίησης (COM(2001)645) για όλο το κοινοτικό παράγωγο δίκαιο.

[20] Ενοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία οι διατάξεις μιας πράξης και όλες οι τροποποιήσεις της συγκεντρώνονται μηχανικά χωρίς καμία παρέμβαση. Η ενοποίηση ολόκληρου του κεκτημένου της ΕΕ ολοκληρώθηκε, όπως είχε προγραμματιστεί, το καλοκαίρι του 2003 και το αποτέλεσμα διατίθεται δωρεάν στο κοινό μέσω του ιστοτόπου EUR-Lex.

[21] Αναδιατύπωση είναι η διαδικασία κατά την οποία μια νέα δεσμευτική από νομική άποψη πράξη που καταργεί τις πράξεις τις οποίες αντικαθιστά, συνδυάζει τόσο την τροποποίηση της ουσίας της νομοθεσίας όσο και την κωδικοποίηση του υπολοίπου που προβλέπεται να παραμείνει αμετάβλητο.

[22] Διοργανική Συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων (ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ.1)

[23] Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το ρόλο της ευρωπαϊκής τυποποίησης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας (COM(2004) 674 τελικό) και πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης (COM(2005) 377 τελικό).

[24] COM(2004) 324, για την τροποποίηση του COM(2002) 719

[25] i2010 - Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση (COM(2005) 229)

[26] 15 νομοθετικές προτάσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα απλούστευσης του 2003 εκκρεμούν ακόμη ενώπιον του νομοθετικού οργάνου.

[27] Ως διοικητικές δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι επιχειρήσεις, ο τομέας του εθελοντισμού, οι δημόσιες αρχές και οι πολίτες για να ανταποκριθούν στις νομικές υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα ή την παραγωγή τους, είτε προς τις δημόσιες αρχές είτε προς ιδιωτικούς φορείς. Ο όρος πληροφορίες χρησιμοποιείται με ευρεία έννοια, δηλ. περιλαμβάνει δαπάνες επισήμανσης, υποβολής εκθέσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης που απαιτούνται για την παροχή των πληροφοριών και της καταχώρισης.

Top