Help Print this page 

Document 32017D1845

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1845 af 11. oktober 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2017) 6910) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/6910
  • In force
OJ L 262, 12.10.2017, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 262/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/1845

af 11. oktober 2017

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2017) 6910)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 (3) blev vedtaget efter udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5 i en række medlemsstater (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«), og efter at de berørte medlemsstaters kompetente myndighed havde oprettet beskyttelses- og overvågningszoner i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 2005/94/EF (4).

(2)

I henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 skal de beskyttelses- og overvågningszoner, der oprettes af de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder i henhold til direktiv 2005/94/EF, som minimum omfatte de områder, der er angivet som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 foreskriver desuden, at de foranstaltninger, der skal anvendes i beskyttelses- og overvågningszoner, jf. artikel 29, stk. 1, og artikel 31 i direktiv 2005/94/EF, som minimum opretholdes indtil de datoer, der er angivet for de pågældende zoner i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse.

(3)

Siden datoen for dens vedtagelse er gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blevet ændret flere gange for at tage hensyn til udviklingen i den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til aviær influenza. Desuden blev gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/696 (5) for at fastsætte regler om afsendelse af sendinger af daggamle kyllinger fra de områder, der er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247. Denne ændring tog hensyn til, at daggamle kyllinger udgør en meget lav risiko for spredning af højpatogen aviær influenza sammenlignet med andre fjerkræprodukter.

(4)

Der blev ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1841 (6) fastlagt bestemmelser for oprettelse af supplerende spærrezoner i berørte medlemsstater med henblik på at styrke sygdomsbekæmpelsen, hvis der er en øget risiko for virusspredning, samt for afsendelse af daggamle kyllinger og rugeæg fra de pågældende zoner til andre medlemsstater på visse sikkerhedsbetingelser. Bilaget blev ændret med henblik på at medtage de supplerende spærrezoner.

(5)

Desuden er bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 blevet ændret adskillige gange for at tage hensyn til ændringer af grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som de berørte medlemsstater har oprettet i overensstemmelse med direktiv 2005/94/EF. Bilaget blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1593 (7), efter at Italien havde anmeldt udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 på fjerkræbedrifter i regionerne Lombardiet og Veneto, og efter at den pågældende medlemsstat havde oprettet beskyttelses- og overvågningszoner omkring de inficerede fjerkræbedrifter i overensstemmelse med direktiv 2005/94/EF.

(6)

Siden ændringen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1593 har Italien konstateret og anmeldt nye udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 på fjerkræbesætninger, der igen er beliggende i regionerne Lombardiet og Veneto i den pågældende medlemsstat, til Kommissionen. Italien har også meddelt Kommissionen, at det har gennemført de nødvendige foranstaltninger i henhold til direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner omkring de inficerede fjerkræbedrifter.

(7)

Kommissionen har gennemgået de foranstaltninger, som Italien har gennemført i henhold til direktiv 2005/94/EF som følge af de seneste udbrud af aviær influenza af subtype H5N8 i den pågældende medlemsstat, og fundet det godtgjort, at grænserne for de beskyttelses- og overvågningszoner, som den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat har oprettet, ligger tilstrækkelig langt fra enhver bedrift, hvor der er bekræftet et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8.

(8)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det som følge af de nylige udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i Italien nødvendigt, i samarbejde med Italien, hurtigt på EU-plan at identificere de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i Italien i henhold til direktiv 2005/94/EF. Derfor bør oplysningerne om Italien i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ajourføres for at tage højde for den opdaterede epidemiologiske situation i den pågældende medlemsstat for så vidt angår den pågældende sygdom. Der bør navnlig tilføjes nye oplysninger for visse områder i regionerne Lombardiet og Veneto for at tackle den nye situation.

(9)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 bør derfor ændres med henblik på at ajourføre regionaliseringen på EU-plan ved at indsætte de beskyttelses- og overvågningszoner, som Italien, jf. direktiv 2005/94/EF, har oprettet efter de nye udbrud af højpatogen aviær influenza i regionerne Lombardiet og Veneto, samt varigheden af de restriktioner, der gælder heri.

(10)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 af 9. februar 2017 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 36 af 11.2.2017, s. 62).

(4)  Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/696 af 11. april 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 101 af 13.4.2017, s. 80).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1841 af 10. oktober 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 261 af 11.10.2017, s. 26).

(7)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1593 af 20. september 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EUT L 243 af 21.9.2017, s. 14).


BILAG

I bilag til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 foretages følgende ændringer:

1)

I del A affattes oplysningerne vedrørende Italien således:

»Medlemsstat: Italien

Område

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 29, stk. 1, i direktiv 2005/94/EF)

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0037) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.137063 and E11.664795

5.10.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0038) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,347216 and E11,557848

21.10.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0040) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,310657 E11,518548

20.10.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0039) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,433670 E11,080676

19.10.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0041) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,308910 E9,870331

20.10.2017«

2)

I del B affattes oplysningerne vedrørende Italien således:

»Medlemsstat: Italien

Område

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 31 i direktiv 2005/94/EF)

The area of the parts of Lombardy and Emilia Romagna Regions (ADNS 17/0036) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.046214 and E10.186550

1.10.2017-9.10.2017

The area of the parts of Lombardy and Emilia Romagna Regions (ADNS 17/0036) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.046214 and E10.186550

9.10.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0037) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.137063 and E11.664795

6.10.2017-14.10.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0037) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.137063 and E11.664795

14.10.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0038) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,347216 and E11,557848

22.10.2017-30.10.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0040) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,310657 and E11,518548

21.10.2017-29.10.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0039) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,433670 and E11,080676

20.10.2017-28.10.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0041) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.308910 and E9.870331

21.10.2017-29.10.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0038) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,347216 and E11,557848

30.10.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0040) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,310657 and E11,518548

29.10.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0039) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,433670 and E11,080676

28.10.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0041) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.308910 and E9.870331

29.10.2017«

3)

I del C indsættes oplysninger vedrørende Italien:

»Medlemsstat: Italien

Område

Dato, indtil hvilken foranstaltningerne skal anvendes, jf. artikel 3b:

Municipality of ACQUAFREDDA (BS)

Municipality of CALCINATO (BS): South of A4 highway

Municipality of CALVISANO (BS)

Municipality of CARPENEDOLO (BS)

Municipality of DESENZANO DEL GARDA (BS): South of A4 highway

Municipality of ISORELLA (BS)

Municipality of LONATO DEL GARDA (BS): South of A4 highway

Municipality of MONTICHIARI (BS)

Municipality of POZZOLENGO (BS): South of A4 highway

Municipality of REMEDELLO (BS)

Municipality of VISANO (BS)

Municipality of ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)

Municipality of ASOLA (MN)

Municipality of BAGNOLO SAN VITO (MN)

Municipality of BIGARELLO (MN)

Municipality of BORGO VIRGILIO (MN)

Municipality of BORGOFRANCO SUL PO (MN)

Municipality of BOZZOLO (MN)

Municipality of CANNETO SULL'OGLIO (MN)

Municipality of CARBONARA DI PO (MN)

Municipality of CASALMORO (MN)

Municipality of CASALOLDO (MN)

Municipality of CASALROMANO (MN)

Municipality of CASTEL D'ARIO (MN)

Municipality of CASTEL GOFFREDO (MN)

Municipality of CASTELBELFORTE (MN)

Municipality of CASTELLUCCHIO (MN)

Municipality of CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Municipality of CAVRIANA (MN)

Municipality of CERESARA (MN)

Municipality of COMMESSAGGIO (MN)

Municipality of CURTATONE (MN)

Municipality of DOSOLO (MN)

Municipality of GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)

Municipality of GAZZUOLO (MN)

Municipality of GOITO (MN)

Municipality of GONZAGA (MN)

Municipality of GUIDIZZOLO (MN)

Municipality of MAGNACAVALLO (MN)

Municipality of MANTOVA (MN)

Municipality of MARCARIA (MN)

Municipality of MARIANA MANTOVANA (MN)

Municipality of MARMIROLO (MN)

Municipality of MEDOLE (MN)

Municipality of MOGLIA (MN)

Municipality of MONZAMBANO (MN)

Municipality of MOTTEGGIANA (MN)

Municipality of OSTIGLIA (MN)

Municipality of PEGOGNAGA (MN)

Municipality of PIEVE DI CORIANO (MN)

Municipality of PIUBEGA (MN)

Municipality of POGGIO RUSCO (MN)

Municipality of POMPONESCO (MN)

Municipality of PONTI SUL MINCIO (MN)

Municipality of PORTO MANTOVANO (MN)

Municipality of QUINGENTOLE (MN)

Municipality of QUISTELLO (MN)

Municipality of REDONDESCO (MN)

Municipality of REVERE (MN)

Municipality of RIVAROLO MANTOVANO (MN)

Municipality of RODIGO (MN)

Municipality of RONCOFERRARO (MN)

Municipality of ROVERBELLA (MN)

Municipality of SABBIONETA (MN)

Municipality of SAN BENEDETTO PO (MN)

Municipality of SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN)

Municipality of SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)

Municipality of SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN)

Municipality of SAN MARTINO DALL'ARGINE (MN)

Municipality of SCHIVENOGLIA (MN)

Municipality of SERMIDE E FELONICA (MN)

Municipality of SERRAVALLE A PO (MN)

Municipality of SOLFERINO (MN)

Municipality of SUSTINENTE (MN)

Municipality of SUZZARA (MN)

Municipality of VIADANA (MN)

Municipality of VILLA POMA (MN)

Municipality of VILLIMPENTA (MN)

Municipality of VOLTA MANTOVANA (MN)

Municipality of BAONE (PD)

Municipality of BARBONA (PD)

Municipality of CARCERI (PD)

Municipality of CASALE DI SCODOSIA (PD)

Municipality of CASTELBALDO (PD)

Municipality of CERVARESE SANTA CROCE (PD)

Municipality of CINTO EUGANEO (PD)

Municipality of ESTE (PD)

Municipality of GRANZE (PD)

Municipality of LOZZO ATESTINO (PD)

Municipality of MASI (PD)

Municipality of MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PD)

Municipality of MEGLIADINO SAN VITALE (PD)

Municipality of MERLARA (PD)

Municipality of MONTAGNANA (PD)

Municipality of OSPEDALETTO EUGANEO (PD)

Municipality of PIACENZA D'ADIGE (PD)

Municipality of PONSO (PD)

Municipality of ROVOLON (PD)

Municipality of SALETTO (PD)

Municipality of SANTA MARGHERITA D'ADIGE (PD)

Municipality of SANT'ELENA (PD)

Municipality of SANT'URBANO (PD)

Municipality of TEOLO (PD)

Municipality of URBANA (PD)

Municipality of VESCOVANA (PD)

Municipality of VIGHIZZOLO D'ESTE (PD)

Municipality of VILLA ESTENSE (PD)

Municipality of VO' (PD)

Municipality of BERGANTINO (RO)

Municipality of CASTELNOVO BARIANO (RO)

Municipality of MELARA (RO)

Municipality of ALBAREDO D'ADIGE (VR)

Municipality of ANGIARI (VR)

Municipality of ARCOLE (VR)

Municipality of BELFIORE (VR)

Municipality of BEVILACQUA (VR)

Municipality of BONAVIGO (VR)

Municipality of BOSCHI SANT'ANNA (VR)

Municipality of BOVOLONE (VR)

Municipality of BUTTAPIETRA (VR)

Municipality of CALDIERO (VR): South of A4 highway

Municipality of CASALEONE (VR)

Municipality of CASTAGNARO (VR)

Municipality of CASTEL D'AZZANO (VR)

Municipality of CASTELNUOVO DEL GARDA (VR): South of A4 highway

Municipality of CEREA (VR)

Municipality of COLOGNA VENETA (VR)

Municipality of COLOGNOLA AI COLLI (VR): South of A4 highway

Municipality of CONCAMARISE (VR)

Municipality of ERBÈ (VR)

Municipality of GAZZO VERONESE (VR)

Municipality of ISOLA DELLA SCALA (VR)

Municipality of ISOLA RIZZA (VR)

Municipality of LAVAGNO (VR): South of A4 highway

Municipality of LEGNAGO (VR)

Municipality of MINERBE (VR)

Municipality of MONTEFORTE D'ALPONE (VR): South of A4 highway

Municipality of MOZZECANE (VR)

Municipality of NOGARA (VR)

Municipality of NOGAROLE ROCCA (VR)

Municipality of OPPEANO (VR)

Municipality of PALU' (VR)

Municipality of PESCHIERA DEL GARDA (VR): South of A4 highway

Municipality of POVEGLIANO VERONESE (VR)

Municipality of PRESSANA (VR)

Municipality of RONCO ALL'ADIGE (VR)

Municipality of ROVERCHIARA (VR)

Municipality of ROVEREDO DI GUÀ (VR)

Municipality of SALIZZOLE (VR)

Municipality of SAN BONIFACIO (VR): South of A4 highway

Municipality of SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR): South of A4 highway

Municipality of SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

Municipality of SAN PIETRO DI MORUBIO (VR)

Municipality of SANGUINETTO (VR)

Municipality of SOAVE (VR): South of A4 highway

Municipality of SOMMACAMPAGNA (VR): South of A4 highway

Municipality of SONA (VR): South of A4 highway

Municipality of SORGÀ (VR)

Municipality of TERRAZZO (VR)

Municipality of TREVENZUOLO (VR)

Municipality of VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

Municipality of VERONA (VR): South of A4 highway

Municipality of VERONELLA (VR)

Municipality of VIGASIO (VR)

Municipality of VILLA BARTOLOMEA (VR)

Municipality of VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

Municipality of ZEVIO (VR)

Municipality of ZIMELLA (VR)

Municipality of AGUGLIARO (VI)

Municipality of ALBETTONE (VI)

Municipality of ALONTE (VI)

Municipality of ALTAVILLA VICENTINA (VI): South of A4 highway

Municipality of ARCUGNANO (VI): South of A4 highway

Municipality of ASIGLIANO VENETO (VI)

Municipality of BARBARANO VICENTINO (VI)

Municipality of BRENDOLA (VI): South of A4 highway

Municipality of CAMPIGLIA DEI BERICI (VI)

Municipality of CASTEGNERO (VI)

Municipality of GAMBELLARA (VI): South of A4 highway

Municipality of GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI): South of A4 highway

Municipality of LONGARE (VI)

Municipality of LONIGO (VI)

Municipality of MONTEBELLO VICENTINO (VI): South of A4 highway

Municipality of MONTECCHIO MAGGIORE (VI): South of A4 highway

Municipality of MONTEGALDA (VI)

Municipality of MONTEGALDELLA (VI)

Municipality of MOSSANO (VI)

Municipality of NANTO (VI)

Municipality of NOVENTA VICENTINA (VI)

Municipality of ORGIANO (VI)

Municipality of POJANA MAGGIORE (VI)

Municipality of SAREGO (VI)

Municipality of SOSSANO (VI)

Municipality of TORRI DI QUARTESOLO (VI): South of A4 highway

Municipality of VAL LIONA (VI)

Municipality of VICENZA (VI): South of A4 highway

Municipality of VILLAGA (VI)

Municipality of ZOVENCEDO (VI)

30.11.2017«


Top