Help Print this page 

Document 32017R1153

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 af 2. juni 2017 om fastsættelse af en metode til bestemmelse af de nødvendige korrelationsparametre til afspejling af ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure og om ændring af forordning (EU) nr. 1014/2010 (EØS-relevant tekst)
  • In force
OJ L 175, 7.7.2017, p. 679–707 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1153/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

7.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/679


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1153

af 2. juni 2017

om fastsættelse af en metode til bestemmelse af de nødvendige korrelationsparametre til afspejling af ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure og om ændring af forordning (EU) nr. 1014/2010

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 8, stk. 9, første afsnit, og artikel 13, stk. 7, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En ny lovpligtig prøvningsprocedure til måling af CO2-emissioner og brændstofforbrug for lette erhvervskøretøjer, World Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP), der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 (2), afløser fra den 1. september 2017 den nuværende procedure, New European Test Cycle (NEDC), som anvendes i medfør af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (3). WLTP forventes at give værdier for CO2-emissioner og brændstofforbrug, som er mere repræsentative for de faktiske kørselsforhold.

(2)

For at tage højde for niveauforskellen mellem de CO2-emissioner, der måles i henhold til den bestående NEDC-procedure og den nye WLTP-procedure, bør der fastsættes en metode til korrelation af værdierne, så det bliver muligt at fastslå, hvorvidt fabrikanterne overholder deres specifikke CO2-emissionsmål i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009.

(3)

WLTP indfases med nye køretøjstyper først fra den 1. september 2017 og derefter alle køretøjer fra den 1. september 2018. Fra den 1. september 2019, når også restkøretøjer er udfaset, vil alle nye køretøjer, der markedsføres i Unionen, blive prøvet i henhold til WLTP. Det er hensigtsmæssigt at fortsætte med at kontrollere overholdelsen af de specifikke emissionsmål ved hjælp af de NEDC-baserede CO2-emissionsværdier i denne periode.

(4)

Det er dog ønskeligt at begrænse prøvningsbyrden for både fabrikanterne og typegodkendelsesmyndighederne, og derfor bør der gives mulighed for at bestemme NEDC-baserede CO2-referenceemissionsværdier ved hjælp af simulationer. Der er udviklet et specifikt køretøjssimulationsværktøj (korrelationsværktøjet) til dette formål. Inputdataene til korrelationsværktøjet burde ikke kræve yderligere prøvninger, men afledes fra WLTP-typegodkendelsesprøvningerne.

(5)

Efter overgangen til WLTP skal stringensen af CO2-reduktionskravene i overensstemmelse med artikel 13, stk. 7, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 443/2009 for køretøjer af forskellig nytte fortsat være sammenlignelig med den, der er fastsat i forordning (EF) nr. 443/2009 med henvisning til de CO2-emissionsniveauer, der er bestemt i overensstemmelse med NEDC-proceduren. Korrelationsproceduren bør derfor tage hensyn til de NEDC-prøvningsforhold, som udtrykkeligt kræves for at tildele en typegodkendelse.

(6)

Der kan være avancerede køretøjsteknologier eller specifikke teknologikonfigurationer, hvor korrelationsværktøjet ikke kan levere tilstrækkeligt nøjagtige NEDC-CO2-værdier. I disse tilfælde bør fabrikanten have mulighed for at udføre en fysisk prøvning af køretøjet i stedet. For at sikre lige vilkår for alle bør de samme NEDC-prøvningsbetingelser, der er fastsat for korrelationsværktøjet, anvendes ved disse prøvninger.

(7)

Forordning (EF) nr. 443/2009 fastsætter en række fremgangsmåder, som kan anvendes til at gøre det lettere at nå de specifikke emissionsmål. For at sikre en tilsvarende stringens er det nødvendigt at foretage visse tilpasninger af beregningen af superkreditter, der er fastsat i artikel 5a i forordning (EF) nr. 443/2009, og de besparelser for miljøinnovationer, der er omhandlet i samme forordnings artikel 12. Rammebetingelserne for disse fremgangsmåder anses dog for ikke at være direkte afhængige af den gældende prøvningsprocedure og bør som følge heraf bibeholdes uden tilpasninger, herunder de fastsatte øvre grænser for både superkreditter og besparelser fra miljøinnovationer.

(8)

Det er vigtigt at sikre, at proceduretolerancer og resultater fra korrelationsværktøjet anvendes som tilsigtet og ikke som et middel til at nedbringe CO2-emissionsværdierne, der anvendes til kontrol af overholdelsen af målene. Der bør derfor udføres et begrænset antal vilkårlige fysiske prøvninger med sigte på at verificere, at inputdataene og NEDC-referenceværdierne baseret på korrelationsværktøjet er bestemt korrekt. Hvis det på grundlag af en vilkårlig test viser sig, at en fabrikant har oplyst en NEDC-CO2-værdi til typegodkendelsesformål, som er lavere end den tolerance, der er tilladt i måleresultatet, eller hvis der er anvendt fejlagtige inputdata, bør det være muligt for Kommissionen at bestemme og anvende en korrektionsfaktor, som øger fabrikantens gennemsnitlige specifikke emissioner. Det bør også have afskrækkende virkning for eventuelt misbrug eller overudnyttelse af måletolerancer.

(9)

Overvågningen af CO2-emissionsværdier er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010 (4), og det er også nødvendigt at tilpasse disse bestemmelser til den nye prøvningsprocedure. Med WLTP beregnes en specifik CO2-emissionsværdi, som registreres i hvert individuelt køretøjs typeattest. Af hensyn til en effektiv overvågning og verifikation af disse værdier er det nødvendigt at anvende køretøjsidentifikationsnumre som overvågningsgrundlag.

(10)

På baggrund af de påkrævede omfattende tilpasninger af systemerne til køretøjsregistrering og CO2-overvågning er det hensigtsmæssigt at give medlemsstaterne mulighed for en gradvis indførelse af de nye overvågningsparametre i 2017 og først kræve et fuldstændigt nyt datasæt fra 2018. Data for 2017, som skal indberettes, bør mindst omfatte data, der kræves af hensyn til kontrol af overholdelsen af målet og til at undgå misbrug af korrelationsproceduren.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter bestemmelser om:

a)

en metode til korrelation af CO2-emissionerne målt i henhold til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151 med emissionerne bestemt i henhold til bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008

b)

en procedure for anvendelsen af metoden omhandlet i litra a) til at bestemme hver fabrikants gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner

c)

de påkrævede ændringer af forordning (EU) nr. 1014/2010 for at tilpasse overvågningen af CO2-emissionsdata, så den afspejler ændringen i emissionsværdier.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »NEDC-CO2-værdier«: de CO2-emissioner, der er bestemt i overensstemmelse med bilag I, og som registreres i typeattesten

2)   »målte NEDC-CO2-værdier«: de CO2-emissioner (faser og kombineret), der er bestemt i overensstemmelse med bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008 ved hjælp af fysiske prøvninger

3)   »WLTP-CO2-værdier«: de CO2-emissioner (kombineret), der er bestemt i overensstemmelse med prøvningsproceduren i bilag XXI til forordning (EU) 2017/

4)   »WLTP-interpolationsfamilie«: den interpolationsfamilie, der er bestemt i overensstemmelse med punkt 5.6 i bilag XXI til forordning (EU) 2017/

5)   »korrelationsværktøj«: den simulationsmodel, der er omhandlet i bilag I, punkt 2.

Artikel 3

Bestemmelse af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i forbindelse med kontrol af overholdelsen af mål i perioden 2017 til 2020

1.   For kalenderårene 2017 til og med 2020 bestemmes fabrikantens gennemsnitlige specifikke emissioner under anvendelse af følgende værdier for CO2-masseemissioner (kombineret):

a)

for så vidt angår personbiler i klasse M1, der er typegodkendt i overensstemmelse med bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, NEDC-CO2-værdierne

b)

for så vidt angår bestående typer af personbiler i klasse M1, der er typegodkendt i overensstemmelse med bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008, de målte NEDC-CO2-værdier for kalenderåret 2017 frem til den 31. august 2018, og NEDC-CO2-værdierne fra den 1. september 2018 til den 31. december 2020

c)

for så vidt angår restkøretøjer omhandlet i artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (5) de målte NEDC-CO2-værdier.

2.   Fabrikanter, der er ansvarlige for flere end 1 000 men færre end 10 000 nye personbiler, der registreres i Unionen i hvert af kalenderårene 2017 til og med 2020, kan anvende enten NEDC-CO2-værdierne eller de målte NEDC-CO2-værdier.

Artikel 4

Bestemmelse af de gennemsnitlige specifikke emissioner på grundlag af WLTP-CO2-værdier

1.   WLTP-CO2-emissioner (kombineret) eller, hvis det er relevant (vægtet kombineret), der er anført i typeattestens punkt 49.4, overvåges for alle nye registrerede køretøjer fra den 1. januar 2018.

2.   For hver fabrikant bestemmes de gennemsnitlige specifikke emissioner baseret på WLTP-CO2-værdier fra den 1. januar 2018.

Med virkning fra den 1. januar 2021 anvendes disse gennemsnitlige specifikke emissioner til at fastslå, om fabrikanten overholder sit specifikke emissionsmål.

Artikel 5

Anvendelse af artikel 5a i forordning (EF) nr. 443/2009 — superkreditter

Hvis den målte NEDC-CO2-værdi for en ny personbil er mindre end 50 g CO2/km, skal fabrikanten i forbindelse med anvendelsen af artikel 5a i forordning (EF) nr. 443/2009 angive denne værdi i typeattesten for de pågældende køretøjer frem til 31. december 2022.

Med virkning fra den 1. januar 2021

a)

beregnes de specifikke emissioner for de pågældende køretøjer i overensstemmelse med artikel 5a i samme forordning under anvendelse af de pågældende køretøjers WLTP-CO2-værdier

b)

der tages hensyn til den øvre grænse på 7,5 g CO2/km, der er fastsat i artikel 5a i samme forordning, på følgende måde:

Formula Formula

hvor:

Capn,r

er andelen af den tilbageværende øvre grænse for NEDC i 2020

SCn2020

er superkreditbesparelsen efter NEDC i 2020

SCw2020

er superkreditbesparelsen efter WLTP i 2020

Capw

er den tilbageværende øvre grænse for superkreditbesparelser, der skal tages hensyn til ved beregningen af de gennemsnitlige specifikke emissioner i 2021 og 2022.

Artikel 6

Anvendelse af artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 — miljøinnovationer

1.   Med virkning fra den 1. januar 2021 tages der ved beregningen af en fabrikants gennemsnitlige specifikke emissioner kun hensyn til de CO2-besparelser som følge af miljøinnovationer i betydningen i artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, som ikke er omfattet af prøvningsproceduren i bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151.

2.   En fabrikants samlede CO2-besparelser som følge af miljøinnovation i de følgende kalenderår justeres således:

a)   i 2021:

Formula

b)   i 2022:

Formula

c)   i 2023:

Formula

hvor

Formula

er besparelserne som følge af miljøinnovation i det relevante år, som der skal tages hensyn til ved beregningen af de gennemsnitlige specifikke emissioner

Formula

er besparelserne som følge af miljøinnovation i det relevante år bestemt i relation til WLTP og registreret i typeattesten.

Fra kalenderåret 2024 indgår besparelser som følge af miljøinnovation i beregningen af de specifikke gennemsnitlige emissioner uden justering.

Artikel 7

Bestemmelse og korrektion af NEDC-CO2-værdier til brug ved beregning af de gennemsnitlige specifikke emissioner

1.   Fra kalenderår 2017 til og med 2020 beregnes en fabrikants gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner ved at anvende NEDC-CO2-værdierne bestemt i overensstemmelse med proceduren i bilag I, afsnit 4, medmindre artikel 3, stk. 1, litra b) eller c), eller artikel 3, stk. 2, finder anvendelse.

2.   Hvis afvigelsesfaktoren De for en WLTP-interpolationsfamilie, som er bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2.8. i bilag I, overstiger værdien 0,04, eller hvis der bestemt efter samme punkt er en verifikationsfaktor på »1«, multipliceres de gennemsnitlige specifikke NEDC-CO2-emissioner for den fabrikant, der er ansvarlig for den pågældende interpolationsfamilie, med følgende korrektionsfaktor:

Formula

hvor

Dei

er værdien bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2.8 i bilag I

ri

er antallet af årlige registreringer af køretøjer, som henhører under den pågældende WLTP-interpolationsfamilie i

δз,i

er lig med 0, hvis Dei mangler, og ellers lig med 1

N

er antallet af WLTP-interpolationsfamilier, som en fabrikant er ansvarlig for.

Artikel 8

Ændring af forordning (EF) nr. 1014/2010

I forordning (EU) nr. 1014/2010 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

litra b) affattes således:

»b)

for hvert køretøj, afvigelsesfaktoren (De) og verifikationsfaktoren bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2.8 i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 (*1)

(*1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 af 2. juni 2017 om fastsættelse af en metode til at bestemme de nødvendige korrelationsparametre til at afspejle ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure og om ændring af forordning (EU) nr. 1014/2010 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 679).«"

b)

som stk. 3 indsættes:

»Uanset de detaljerede dataparametre, der er omhandlet i bilag II til forordning (EF) nr. 443/2009, skal en medlemsstat, for så vidt angår data overvåget frem til den 31. december 2017, ud over de allerede krævede parametre kun indberette afvigelsesfaktoren »De« og verifikationsfaktoren. Fra den 1. januar 2018 overvåges og indberettes alle detaljerede overvågningsdata, der er anført i bilag II.«

2)

Artikel 6 udgår.

3)

Som artikel 9a indsættes:

»Artikel 9a

Udarbejdelse af det foreløbige datasæt

1.   Det foreløbige datasæt, som underrettes til en fabrikant i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 443/2009, skal omfatte de registreringer, som på grundlag af fabrikantens navn og, fra den 1. januar 2018, køretøjsidentifikationsnummeret kan henføres til fabrikanten.

Det centrale register omhandlet i artikel 8, stk. 4, første afsnit, i forordning (EF) nr. 4443/2009 må ikke indeholde data om køretøjsidentifikationsnumre.

2.   Behandlingen af køretøjsidentifikationsnumrene må ikke omfatte behandling af andre personlige data, der kan kædes sammen med numrene eller andre data, der kan gøre det muligt at kæde køretøjsidentifikationsnumrene sammen med personlige data.«

4)

Bilag I erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 692/2008 (se side 1 i denne EUT).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010 af 10. november 2010 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 293 af 11.11.2010, s. 15).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).


BILAG I

1.   INDLEDNING

I dette bilag beskrives metoden til bestemmelse af NEDC-CO2-værdien for individuelle køretøjer i klasse M1.

2.   BESTEMMELSE AF NEDC-CO2-VÆRDIEN FOR WLTP-INTERPOLATIONSFAMILIEN

2.1.   Korrelationsværktøj

Typegodkendelsesmyndigheden sikrer, at NEDC-CO2-værdierne, der skal anvendes som reference i forbindelse med afsnit 3, bestemmes ved hjælp af simulationer i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag.

Kommissionen stiller et simulationsværktøj til rådighed til dette formål (i det følgende benævnt »korrelationsværktøjet«) i form af software, som kan downloades og eksekveres. Kommissionen skal også vejlede om korrelationsværktøjets evne til at simulere køretøjer med avanceret teknologi og, hvis nødvendigt, anbefale brugen af fysiske målinger i stedet for simulationer.

2.1.1.   Adgang til korrelationsværktøjet

Korrelationsværktøjet skal installeres på en computer hos typegodkendelsesmyndigheden eller, hvis det er relevant, den tekniske tjeneste i henhold til instrukserne på følgende websted:

(http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/documentation_en.htm)

Typegodkendelsesmyndigheden skal sikre, at korrelationsværktøjet bruges i overensstemmelse med kravene i denne forordning og instrukserne i brugervejledningen (1).

Efter anmodning yder Kommissionen support til typegodkendelsesmyndigheder og tekniske tjenester, der anvender korrelationsværktøjet i forbindelse med denne forordning. Anmodninger om support sendes til følgende funktionelle postkasse:

co2mpas@jrc.ec.europa.eu (2)

Der er adgang til korrelationsværktøjet for andre brugere, men der ydes kun support til disse brugere i det omfang, der er ressourcer til det.

2.1.2.   Elektronisk underskrift og forsegling af korrelationsværktøjets resultater

En elektronisk signaturnøgle til brug ved elektronisk underskrift og forsegling af den i punkt 3.1 omhandlede originale outputfil fra korrelationsværktøjet stilles til rådighed for typegodkendelsesmyndighederne og, hvis relevant, de tekniske tjenester efter en anmodning til Kommissionen. Anmodningen skal indeholde navn og kontaktoplysninger (postadresse, e-mailadresse og telefonnummer) på den person, der er ansvarlig for produktionen af korrelationsværktøjets output, og sendes til følgende funktionelle postkasse:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

2.1.3.   Årlig ajourføring af korrelationsværktøjet

Korrelationsværktøjets præstationer gennemgås løbende under hensyntagen til de oplysninger, der leveres af navnlig de kontaktpersoner, der er omhandlet i punkt 2.1.2. Kommissionen udarbejder i givet fald en ny version af værktøjet, der frigives hvert år den 1. september. Den nye version berører ikke gyldigheden af resultater udarbejdet med tidligere versioner.

Den nye version kan anvendes i forbindelse med proceduren beskrevet i dette bilags afsnit 3 fra datoen for dens frigivelse. Med typegodkendelsesmyndighedens eller den tekniske tjenestes tilladelse kan den foregående version af korrelationsværktøjet dog fortsat bruges i en periode på højst to måneder efter frigivelsen af den nye version.

Den anvendte version og operativsystemet på den computer, hvor korrelationsværktøjet er anvendt af typegodkendelsesmyndigheden eller den tekniske tjeneste, skal angives i den elektronisk underskrevne outputrapport for korrelationsværktøjet.

Hvis anvendelsen af den nye version kræver tilpasning af bestemmelser i denne forordning, finder frigivelsen af den nye version ikke sted, før forordningen er blevet ændret i overensstemmelse hermed.

2.1.4.   Ad hoc-tilpasninger af korrelationsværktøjet

Uanset punkt 2.1.3 skal der i tilfælde af alvorlige fejl i korrelationsværktøjet i forbindelse med proceduren beskrevet i afsnit 3 udarbejdes og frigives en ny version af værktøjet hurtigst muligt efter opdagelsen af fejlen. Den nye version finder anvendelse fra datoen for dens frigivelse og berører ikke gyldigheden af resultater udarbejdet med tidligere versioner.

Hvis anvendelsen af den nye version kræver tilpasning af bestemmelser i denne forordning, finder frigivelsen af den nye version ikke sted, før forordningen er blevet ændret i overensstemmelse hermed.

2.2.   Identifikation af de WLTP-prøvningsresultater, der skal anvendes med henblik på at definere inputdataene til simulationsmodellen

Inputdataene til korrelationsværktøjets simulationer tages fra de relevante WLTP-prøvningsresultater for køretøj H og, hvis relevant, køretøj L som defineret i overensstemmelse med punkt 4.2.1 i underbilag 4 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151. Hvis der udføres mere end én WLTP-typegodkendelsesprøvning af køretøj H eller L i overensstemmelse med tabel A6/2 i bilag XXI til samme forordning, anvendes følgende prøvningsresultater med henblik på at bestemme inputdataene:

a)

Hvis der udføres to typegodkendelsesprøvninger, anvendes prøvningsresultatet med de højeste CO2-emissioner

b)

Hvis der udføres tre typegodkendelsesprøvninger, anvendes prøvningsresultatet med median-CO2-emissionerne.

2.3.   Fastlæggelse af inputdata og betingelser for brugen af korrelationsværktøjet

Der tages hensyn til prøvningsbetingelserne omhandlet i bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008 i korrelationsværktøjets simulationer, herunder også præciseringerne i nærværende bilags punkt 2.3.1-2.3.7.

De fysiske køretøjsmålinger, der er omhandlet i punkt 3, udføres i overensstemmelse med de betingelser, der er omhandlet i samme forordning, med de præciseringer, der gives i nærværende bilag, og hvis relevant, de inputdata, der er defineret i punkt 2.4.

2.3.1.   Bestemmelse af køretøjets inerti efter NEDC

NEDC-referencemassen for køretøjerne H og L beregnes som følger:

Formula

Formula

hvor

MRO er massen i køreklar stand som defineret i artikel 3, litra d), i Kommissionens forordning (EF) nr. 443/2009 for henholdsvis køretøj H og L.

Referencemassen, der skal bruges som input til simulationerne, skal være den inertiværdi, der er fastsat i tabel 3 i bilag 4a til FN/ECE-regulativ nr. 83, som svarer til referencemassen, RM, bestemt i overensstemmelse med dette punkt og benævnt TMn,L og TMn,H.

2.3.2.   Bestemmelse af forkonditioneringens virkning

Ved forberedelsen af chassisdynamometeret til gennemførelse af en typegodkendelsesprøvning forkonditioneres køretøjet for at opnå betingelser, der svarer til betingelserne under friløbsprøvning. Forkonditioneringsproceduren, der anvendes i WLTP-prøvningen er forskellig fra den, der anvendes i NEDC-prøvningen, således at køretøjet ved lige stor køremodstand anses for at være udsat for større kræfter under WLTP-prøvningen. Denne forskel fastsættes til 6 Newton, og denne værdi anvendes til beregningen af NEDC-køremodstanden i overensstemmelse med punkt 2.3.8.

2.3.3.   Omgivende forhold omhandlet i punkt 3.1.1 i FN/ECE-regulativ nr. 83

I forbindelse med korrelationsværktøjet sættes prøverummets temperatur til 25 °C.

Hvis der er tale om en fysisk køretøjsmåling i henhold til punkt 3, sættes prøverummets temperatur også til 25 °C. Efter anmodning fra fabrikanten kan prøverummets temperatur dog sættes til en værdi mellem 20 og 25 °C til den fysiske måling.

2.3.4.   Bestemmelse af den indledende batteriladningstilstand

Den indledende batteriladningstilstand sættes til mindst 99 procent med henblik på prøvningen med korrelationsværktøjet. Det samme gælder i tilfælde af en fysisk køretøjsprøvning.

2.3.5.   Bestemmelse af differencen mellem dæktrykspecifikationer

Ifølge WLTP anvendes det laveste dæktryk for køretøjets prøvemasse, hvorimod det ikke er angivet for NEDC. Med henblik på at bestemme det dæktryk, der skal bruges til beregningen af NEDC-køremodstand i overensstemmelse med punkt 2.3.8, skal dæktrykket — under hensyntagen til de forskellige dæktryk pr. køretøjsaksel — være gennemsnittet for de to akslers beregnede gennemsnit af de tilladte mindste og største dæktryk for de valgte dæk på hver aksel for køretøjets NEDC-referencemasse. Beregningen udføres for både køretøj H og L efter følgende formler:

For køretøj H

:

Formula

For køretøj L

:

Formula

hvor

Pmax,

er gennemsnittet af de højst tilladte dæktryk for de valgte dæk for de to aksler

Pmin,

er gennemsnittet af de mindste tilladte dæktryk for de valgte dæk for de to aksler.

Den tilsvarende modstandsvirkning på køretøjet beregnes ved hjælp af følgende formler for henholdsvis køretøj H og L:

Formula

Formula

2.3.6.   Bestemmelse af dækmønsterdybde

Ifølge punkt 4.2.2.2 i underbilag 4 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151 skal dækmønsterdybden mindst være 80 % ved WLTP-prøvningen, medens der i henhold til punkt 4.2 i tillæg 7 til bilag 4a til FN/ECE-regulativ nr. 83 kræves en mindste dækmønsterdybde til NEDC-prøvningen på 50 % af den nominelle værdi. Det giver en gennemsnitlig forskel i dækmønsterdybde på 2 mm mellem de to procedurer. Den tilsvarende modstandsvirkning på køretøjet bestemmes med henblik på beregningen af NEDC-køremodstanden i punkt 2.3.8 i overensstemmelse med følgende formler for henholdsvis køretøj H og L:

Formula

Formula

hvor

RMn,H og RMn,L er referencemasserne for køretøj H og L bestemt i overensstemmelse med punkt 2.3.1.

2.3.7.   Bestemmelse af roterende deles inerti

I forbindelse med korrelationsværktøjet:

Under simulationen af WLTP-prøvningen tages fire roterende hjul i betragtning, medens der kun tages to roterende hjul i betragtning i forbindelse med NEDC-prøvningen. Virkningen heraf på de kræfter, der virker på køretøjet, skal tages i betragtning i overensstemmelse med formlerne i punkt 2.3.8.1.1, litra a), nr. 3.

Accelerations- og decelerationskræfterne i korrelationsværktøjet beregnes for NEDC-simulationen ved at tage inertien af to roterende hjul i betragtning.

I forbindelse med en fysisk prøvning:

Under WLTP-friløbsindstillingen konverteres friløbstider til kræfter og omvendt ved at tage hensyn til den relevante testmasse plus virkningen af roterende masse (3 % af summen af MRO og 25 kg). For NEDC-friløbsindstillingen konverteres friløbstider til kræfter og omvendt ved at se bort fra virkningen af roterende masse (kun NEDC-køretøjsinertien beregnet i punkt 2.3.1 anvendes).

2.3.8.   Bestemmelse af NEDC-køremodstand

2.3.8.1.   I tilfælde af køremodstand, der bestemmes i overensstemmelse med punkt 1-4 og 6 i underbilag 4 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

2.3.8.1.1.   Bestemmelse af NEDC-køremodstandskoefficienter for køretøj H

a)

Køremodstandskoefficienten F0,n udtrykt i Newton (N) for køretøj H bestemmes som følger:

1)

Virkning af forskellige inertier:

Formula

hvor faktorerne i formlen er som defineret i punkt 2.3.1, med undtagelse af følgende:

F 0w,H er køremodstandskoefficienten F0 bestemt for WLTP-prøvningen af køretøj H; TMw,H er testmassen anvendt ved WLTP-prøvningen af køretøj H.

2)

Virkning af forskellige dæktryk:

Formula

hvor faktorerne i formlen er som defineret i punkt 2.3.5.

3)

Virkning af roterende deles inerti:

Formula

I tilfælde af en fysisk prøvning af køretøjet anvendes følgende formel:

Formula

4)

Virkning af forskellige dækmønsterdybder:

Formula

hvor faktorerne i formlen er som defineret i punkt 2.3.6.

5)

Virkning af forkonditionering:

Formula

I tilfælde af en fysisk prøvning af køretøjet anvendes korrektionen for forkonditionering ikke.

b)

Køremodstandskoefficienten F1n for køretøj H bestemmes som følger:

Virkning af roterende deles inerti:

Formula

I tilfælde af en fysisk prøvning af køretøjet anvendes følgende formel:

Formula

c)

Køremodstandskoefficienten F2n for køretøj H bestemmes som følger:

Virkning af roterende deles inerti:

Formula

I tilfælde af en fysisk prøvning af køretøjet anvendes følgende formel:

Formula

hvor faktoren Formula er køremodstandskoefficienten F2 bestemt for WLTP-prøvningen af køretøj H fraregnet virkningen af alt aerodynamisk ekstraudstyr.

2.3.8.1.2.   Bestemmelse af NEDC-køremodstandskoefficienter for køretøj L

a)

Køremodstandskoefficienten F0,n for køretøj L bestemmes som følger:

1)

Virkning af forskellige inertier:

Formula

hvor formlens faktorer er som defineret i punkt 2.3.1, med undtagelse af F 0w,L , som er køremodstandskoefficienten F0 bestemt for WLTP-prøvningen af køretøj L, og TMw,L, som er testmassen anvendt ved WLTP-prøvningen af køretøj L.

2)

Virkning af forskellige dæktryk:

Formula

hvor faktorerne i formlen er som defineret i punkt 2.3.5.

3)

Virkning af roterende deles inerti:

Formula

I tilfælde af en fysisk prøvning af køretøjet anvendes følgende formel:

Formula

4)

Virkning af forskellige dækmønsterdybder:

Formula

hvor faktorerne i formlen er som defineret i punkt 2.3.6.

5)

Virkning af forkonditionering:

Formula

I tilfælde af en fysisk prøvning af køretøjet anvendes korrektionen for forkonditionering ikke.

b)

Køremodstandskoefficienten F1n for køretøj L bestemmes som følger:

Virkning af roterende deles inerti:

Formula

I tilfælde af en fysisk prøvning af køretøjet anvendes følgende formel:

Formula

hvor faktoren F1w,L er køremodstandskoefficienten F1 bestemt for WLTP-prøvningen af køretøj L.

c)

Køremodstandskoefficienten F2n for køretøj L bestemmes som følger:

Virkning af roterende deles inerti:

Formula

I tilfælde af en fysisk prøvning af køretøjet anvendes følgende formel:

Formula

hvor faktoren F2w,L er køremodstandskoefficienten F2 bestemt for WLTP-prøvningen af køretøj L fraregnet virkningen af alt aerodynamisk ekstraudstyr.

2.3.8.2.   Bestemmelse af køremodstand, hvis køremodstanden i forbindelse med WLTP-prøvningen er bestemt i overensstemmelse med punkt 5 i underbilag 4 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

a)

Hvis et køretøjs køremodstand er blevet beregnet i overensstemmelse med punkt 5.1 i underbilag 4 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, afledes NEDC-køremodstanden, som skal anvendes som input til korrelationsværktøjets simulationer, som følger:

Køretøj H:

Formula Formula Formula

Køretøj L:

Formula Formula Formula

hvor

F 0n,i , F 1n,i , F 2n,i , med i= H,L

er NEDC-køremodstandskoefficienterne for køretøj H eller L

T 0n,i , T 2n,i , med i = H,L

er NEDC-koefficienterne for chassisdynamometeret for køretøj H eller L bestemt i overensstemmelse med tabel 3 i bilag 4a til FN/ECE-regulativ nr. 83

AW,M , BW,M , CW,M

er koefficienterne for chassisdynamometeret for det køretøj, der anvendes til at forberede chassisdynamometeret i overensstemmelse med punkt 7 og 8 i underbilag 4 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151.

b)

Hvis der er beregnet en standardkøremodstand i overensstemmelse med punkt 5.2 i underbilag 4 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, afledes NEDC-køremodstanden som følger:

Køretøj H:

Formula Formula Formula

Køretøj L:

Formula Formula Formula

hvor

F 0n,i , F 1n,i , F 2n,i med i = H,L

er NEDC-køremodstandskoefficienterne for køretøj H eller L

T 0n,i , T 2n,i , med i = H,L

er NEDC-koefficienterne for chassisdynamometeret for køretøj H eller L bestemt i overensstemmelse med tabel 3 i bilag 4a til FN/ECE-regulativ nr. 83

AW,i , BW,i , CW,i , med i = H, L

er koefficienterne for chassisdynamometeret for køretøj H eller L, der bestemmes med henblik på at forberede chassisdynamometeret i overensstemmelse med punkt 7 og 8 i underbilag 4 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

2.4.   Inputdatamatrix

Fabrikanten skal fastlægge inputdataene for hvert køretøj H og køretøj L i overensstemmelse med punkt 2.2 og indsende den udfyldte matrix vist i tabel 1 til typegodkendelsesmyndigheden eller, hvis relevant, den tekniske tjeneste udpeget til at udføre prøvningen; dog med undtagelse af punkt 31, 32 og 33 (NEDC-køremodstand), som beregnes af typegodkendelsesmyndigheden eller den tekniske tjeneste i overensstemmelse med formlen i punkt 2.3.8.

Typegodkendelsesmyndigheden eller den tekniske tjeneste foretager en uafhængig verifikation og bekræfter rigtigheden af de inputdata, der leveres af fabrikanten. I tvivlstilfælde bestemmer typegodkendelsesmyndigheden eller den tekniske tjeneste selv de relevante inputdata uafhængigt af de oplysninger, der er leveret af fabrikanten, eller handler i givet fald i overensstemmelse med punkt 3.2.7 og 3.2.8.

Tabel 1

Inputdatamatrix til korrelationsværktøjet

Nr.

Inputparametre til korrelationsværktøjet

Enhed

Kilde

Bemærkninger

1

Brændstoftype

Punkt 3.2.2.1 i tillæg 3 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

Diesel/benzin/LPG/NG eller biomethanol/ethanol (E85)/biodiesel

2

Brændstoffets nedre brændværdi

kJ/kg

Erklæring fra fabrikanten og/eller den tekniske tjeneste

 

3

Brændstoffets carbonindhold

%

Som ovenfor.

Vægtprocent carbon i brændstoffet F.eks. 85,5 %

4

Motortype

 

Punkt 3.2.1.1 i tillæg 3 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

Styret tænding/kompressionstænding

5

Slagvolumen

cm3

Punkt 3.2.1.3 i tillæg 3 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

 

6

Slaglængde

mm

Punkt 3.2.1.2.2 i tillæg 3 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

 

7

Motorens nominelle effekt

kW…min–1

Punkt 3.2.1.8 i tillæg 3 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

 

8

Motoromdrejningstal ved nominel effekt

min–1

Punkt 3.2.1.8 i tillæg 3 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

Motoromdrejningstal ved maksimal nettoeffekt

9

Forhøjet tomgangshastighed (*1)

min–1

Punkt 3.2.1.6.1 i tillæg 3 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

 

10

Maksimalt nettodrejningsmoment (*1)

Nm ved… min–1

Punkt 3.2.1.10 i tillæg 3 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

 

11

T1-motorkurve, hastighed (*1)

omdr./min.

Underbilag 2 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

Array

12

T1-motorkurve, drejningsmoment (*1)

Nm

Underbilag 2 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

Array

13

T1-motorkurve, effekt (*1)

kW

Underbilag 2 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

Array

14

Motorens tomgangshastighed

omdr./min.

Underbilag 2 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

Tomgangshastighed i varm tilstand

15

Motors brændstofforbrug i tomgang

g/s

Fabrikantens erklæring

Tomgangsbrændstofforbrug i varm tilstand

16

Endelige udvekslingsforhold

Punkt 4.6 i tillæg 3 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

Endeligt udvekslingsforhold

17

Dækkode (*2)

Punkt 6 i tillæg 3 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

Dækkode (f.eks. P195/55R1685H) for dækkene anvendt i WLTP-prøvningen

18

Gearkassetype

Punkt 4.5 i tillæg 3 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

Automatisk/manuel/CVT

19

Drejningsmomentomformer

Fabrikantens erklæring

0 = Nej, 1 = Ja; Anvender køretøjet en drejningsmomentomformer?

20

Brændstofbesparende gear til automatisk transmission

Fabrikantens erklæring

0 = Nej, 1 = Ja;

Sættes denne værdi til 1, vil det give korrelationsværktøjet mulighed for at bruge et højere gear ved konstant hastighed end i tilfælde af transiente forhold

21

Hjultræk

Punkt 2.3.1 i underbilag 5 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

Tohjulstrukket, firhjulstrukket

22

Aktiveringstid start/stop

sek

Fabrikantens erklæring

Aktiveringstid start/stop forløbet siden prøvningens start

23

Nominel generatorspænding

V

Punkt 3.4.4.5 i tillæg 3 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

 

24

Batterikapacitet

Ah

Punkt 3.4.4.5 i tillæg 3 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

 

25

Omgivelsestemperatur ved start, WLTP

°C

 

Standardværdi = 23 °C

Måling under WLTP-prøvning

26

Maksimal generatoreffekt

kW

Fabrikantens erklæring

 

27

Generatorvirkningsgrad

Fabrikantens erklæring

Standardværdi = 0,67

28

Gearkassens udveksling

Punkt 4.6 i tillæg 3 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

Array: udvekslingsforhold 1. gear, udvekslingsforhold 2. gear osv.

29

Forhold mellem køretøjshastighed og motoromdrejningstal (*2)

(km/h)/omdr. min.

Fabrikantens erklæring

Array: [forhold konstant hastighed/omdrejningstal 1. gear, forhold konstant hastighed/omdrejningstal 2. gear osv.] Alternativ til gearkassens udvekslingsforhold

30

Køretøjets inerti, NEDC

kg

Punkt 2.6 i tillæg 3 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

Afledes i overensstemmelse med punkt 2.3.1 i dette bilag

31

F0 NEDC

N

Punkt 2.3.8 i dette bilag. Udfyldes af typegodkendelsesmyndigheden eller den tekniske tjeneste

F0 køremodstandskoefficient

32

F1 NEDC

N/(km/h)

Som ovenfor.

F1 køremodstandskoefficient

33

F2 NEDC

N/(km/h)2

Som ovenfor.

F2 køremodstandskoefficient

34

Testmasse, WLTP

kg

Punkt 2.4.6 i tillægget til informationsdokumentet i tillæg 3 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

Ingen korrektion for roterende dele

35

F0 WLTP

N

Punkt 2.4.8 i tillægget til informationsdokumentet i tillæg 3 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

F0 køremodstandskoefficient

36

F1 WLTP

N/(km/h)

Som ovenfor.

F1 køremodstandskoefficient

37

F2 WLTP

N/(km/h)2

Som ovenfor.

F2 køremodstandskoefficient

38

WLTP-CO2-værdi, fase 1

gCO2/km

Punkt 2.1.1 i prøvningsrapporten i bilag I, tillæg 8a til forordning (EU) 2017/1151

Fase lav, sækkeværdier ikke korrigeret for RCB, ingen afrunding af WLTP-prøvningsmåling

39

WLTP-CO2-værdi, fase 2

gCO2/km

Som ovenfor.

Fase mellem, sækkeværdier ikke korrigeret for RCB, ingen afrunding af WLTP-prøvningsmåling

40

WLTP-CO2-værdi, fase 3

gCO2/km

Som ovenfor.

Fase høj, sækkeværdier ikke korrigeret for RCB, ingen afrunding af WLTP-prøvningsmåling

41

WLTP-CO2-værdi, fase 4

gCO2/km

Som ovenfor.

Fase ekstra høj, sækkeværdier ikke korrigeret for RCB, ingen afrunding

Måling under WLTP-prøvning

42

Turbolader eller tryklader

Fabrikantens erklæring

0 = Nej | 1 = Ja — Har motoren nogen som helst form for ladersystem?

43

Start/stop-system

Fabrikantens erklæring

0 = Nej | 1 = Ja — Har køretøjet et start/stop-system?

44

Genvinding af bremseenergi

-—

Fabrikantens erklæring

0 = Nej | 1 = Ja — Har køretøjet energigenvindingsteknologier?

45

Variabel ventilstyring

Fabrikantens erklæring

0 = Nej | 1 = Ja — Har motoren variabel ventilstyring?

46

Temperaturstyring

Fabrikantens erklæring

0 = Nej | 1 = Ja — Har køretøjet teknologier, som aktivt styrer temperaturen ved gearkassen?

47

Direkte indsprøjtning/indirekte brændstofindsprøjtning

Fabrikantens erklæring

0 = Indirekte brændstofindsprøjtning | 1 = Direkte indsprøjtning

48

Mager forbrænding

Fabrikantens erklæring

0 = Nej | 1 = Ja — Anvender motoren mager forbrænding?

49

Cylinderdeaktivering

Fabrikantens erklæring

0 = Nej | 1 = Ja — Har motoren et cylinderdeaktiveringssystem?

50

Udstødningsrecirkulation (EGR)

Fabrikantens erklæring

0 = Nej | 1 = Ja — Har køretøjet et EGR-system?

51

Partikelfilter

Fabrikantens erklæring

0 = Nej | 1 = Ja — Har køretøjet et partikelfilter?

52

Selektiv katalytisk reduktion (SCR)

Fabrikantens erklæring

0 = Nej | 1 = Ja — Har køretøjet et SCR-system?

53

NOx-fælde

Fabrikantens erklæring

0 = Nej | 1 = Ja — Har køretøjet en NOx-fælde?

54

WLTP — tid

sek

WLTP-prøvningsmåling (identificeret i overensstemmelse med dette bilags punkt 2.2)

Array: Data fra OBD og chassisdynamometer, 1 Hz

55

WLTP — hastighed (teoretisk)

km/h

Som defineret i underbilag 1 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

Array: 1 Hz, opløsning på 0,1 km/h. Hvis der ikke er angivet en hastighedsprofil, anvendes profilen defineret i punkt 6 i underbilag 1 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, navnlig tabel A1/7-A1/9, A/11 og A1/12.

56

WLTP — hastighed (faktisk)

km/h

WLTP-prøvningsmåling (identificeret i overensstemmelse med dette bilags punkt 2.2)

Array: Data fra OBD og chassisdynamometer, 1 Hz, opløsning 0,1 km/h

57

WLTP — gear (teoretisk)

Som defineret i underbilag 2 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

Array: 1 Hz. Hvis den ikke foreligger, anvendes korrelationsværktøjets beregning

58

WLTP — motoromdrejningstal

omdr./min.

WLTP-prøvningsmåling (identificeret i overensstemmelse med dette bilags punkt 2.2)

Array: 1 Hz, opløsning på 10 omdr./min fra OBD

59

WLTP — motorkølevæsketemperatur

°C

Som ovenfor.

Array: OBD-data, 1 Hz, opløsning på 0,5 °C

60

WLTP — generatorstrømstyrke

A

Som defineret for lavspændingsbatteristrømstyrke i tillæg 2 til underbilag 6 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

Array: 1 Hz, opløsninger på 0,1 A, ekstern måleanordning synkroniseret med chassisdynamometer

61

WLTP — lavspændingsbatteristrømstyrke

A

Som defineret i tillæg 2 til underbilag 6 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

Array: 1 Hz, opløsninger på 0,1 A, ekstern måleanordning synkroniseret med chassisdynamometer

62

WLTP — beregnet belastning

Som defineret i bilag 11 til FN/ECE-regulativ nr. 83

Array: OBD-data, mindst 1 Hz (højere frekvenser mulige, opløsning 1 %) WLTP-prøvningsmåling

63

WLTP — forkonditioneringstid

sek

Forkonditioneringsprøvningsmåling, punkt 1.2.6 i underbilag 6 i bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

Array: Data fra OBD og chassisdynamometer, 1 Hz

64

WLTP — forkonditioneringshastighed

km/h

Som ovenfor.

Array: Data fra OBD og chassisdynamometer, 1 Hz, opløsning 0,1 km/h

65

WLTP — forkonditionering generatorstrømstyrke

A

Måles i overensstemmelse med den metode, der er defineret for lavspændingsbatteristrømstyrke i punkt 2.1 i tillæg 2 til underbilag 6 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

Array: 1 Hz, opløsninger på 0,1 A, ekstern måleanordning synkroniseret med chassisdynamometer

66

WLTP — forkonditionering lavspændingsbatteristrømstyrke

A

Som defineret i tillæg 2 til underbilag 6 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

Array: 1 Hz, opløsninger på 0,1 A, ekstern måleanordning synkroniseret med chassisdynamometer

3.   BESTEMMELSE AF NEDC-CO2-VÆRDIER FOR EMISSIONER OG BRÆNDSTOFFORBRUG FOR KØRETØJ H OG L

3.1.   Bestemmelse af NEDC-CO2-referenceværdier, fasespecifikke værdier og brændstofforbrugsværdier for køretøj H og L

Typegodkendelsesmyndigheden skal sikre, at NEDC-CO2-referenceværdien for det respektive køretøj H, og hvis relevant, køretøj L i en WLTP-interpolationsfamilie samt de fasespecifikke værdier og brændstofforbruget bestemmes i overensstemmelse med punkt 3.1.2 og 3.1.3.

Hvis de NEDC-køremodstande, der beregnes i overensstemmelse med punkt 2.3.8 for køretøj H og L, er ens, bestemmes NEDC-CO2-referenceværdien kun for køretøj H.

3.1.1.   Korrelationsværktøjets input og resultater

Typegodkendelsesmyndigheden eller den udpegede tekniske tjeneste skal sikre, at inputdatafilen til korrelationsværktøjet er fuldstændig. Efter en afsluttet prøve på korrelationsværktøjet skal personen udpeget i overensstemmelse med punkt 2.1.1 digitalt underskrive

a)

den originale korrelationsresultatrapport

b)

den sammenfattende tekstfil.

Korrelationsresultatrapporten omhandlet i litra a) skal omfatte de anvendte inputdata, outputdataene, der følger af gennemførelsen af korrelationen, fabrikantens oplyste værdi og, hvis de foreligger, resultaterne af fysiske køretøjsprøvninger. Den sammenfattende tekstfil omhandlet i litra b) skal omfatte den af fabrikanten oplyste værdi og CO2-emissionsværdien, der følger af korrelationsværktøjet, og relevante identifikatorer såsom koden for den pågældende interpolationsfamilie.

3.1.2.   NEDC-CO2-referenceværdi for køretøj H

Korrelationsværktøjet anvendes til at udføre følgende simulationsprøvninger under anvendelse af den relevante inputdatafil, der er omhandlet i punkt 3.1.1:

a)

En WLTP-prøvning af køretøj H

b)

En NEDC-prøvning af køretøj H

NEDC-CO2-referenceværdien for køretøj H bestemmes som følger:

Formula

hvor

CO2,H

er NEDC-CO2-referenceværdien for køretøj H

WLTPACGcorr,H

er gennemsnittet af WLTP-CO2-værdierne for køretøj H, der følger af de i punkt 2.2 omhandlede prøvninger, korrigeret for RCB (REESS charge balance) i henhold til proceduren i tillæg 2 til underbilag 6 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151. Korrektion for RCB anvendes i tilfælde, hvor RCB er negativ (svarende til afladning af REESS-systemet) og positiv (svarende til opladning af REESS-systemet), og altså også i tilfælde, hvor det korrektionskriterium c, der er angivet i tabel A6, tillæg 2, side 2, i samme tillæg, er mindre end den gældende tolerance i henhold til samme tabel

RCBcorr,H

er CO2-korrektionen for RCB for WLTP-prøvningen af køretøj H valgt i overensstemmelse med punkt 2.2 med henblik på at fastlægge inputdataene, gCO2/km, beregnet i henhold til proceduren i tillæg 2 til underbilag 6 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151 med RCB negativ (svarende til afladning af REESS-systemet) og positiv (svarende til opladning af REESS-systemet)

DEc,H

er forskellen mellem resultatet af WLTP-prøvningen omhandlet i litra a) og resultatet af NEDC-prøvningen omhandlet i litra b) for køretøj H

Ki, H

er værdien bestemt i overensstemmelse med tillæg 1 til underbilag 6 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151 for køretøj H.

3.1.3.   NEDC-CO2-referenceværdi for køretøj L

Hvis relevant, udføres følgende simulationer under anvendelse af korrelationsværktøjet og de relevante inputdata, der er angivet i matricen i punkt 2.4:

a)

En WLTP-prøvning af køretøj L

b)

En NEDC-prøvning af køretøj L

NEDC-CO2-referenceværdien for køretøj L bestemmes som følger:

Formula

hvor

CO 2,L

er NEDC-CO2-referenceværdien for køretøj L

WLTPACGcorr,L

er gennemsnittet af WLTP-CO2-værdierne for køretøj L, der følger af de i punkt 2.2 omhandlede prøvninger, korrigeret for RCB (REESS charge balance) i henhold til proceduren i tillæg 2 til underbilag 6 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151. Korrektion for RCB anvendes i tilfælde, hvor RCB er negativ (svarende til afladning af REESS-systemet) og positiv (svarende til opladning af REESS-systemet), og altså også i tilfælde, hvor det korrektionskriterium c, der er angivet i tabel A6, tillæg 2, side 2, i samme tillæg, er mindre end den gældende tolerance i henhold til samme tabel

RCBcorr,L

er CO2-korrektionen for RCB for WLTP-prøvningen af køretøj L valgt i overensstemmelse med punkt 2.2 med henblik på at fastlægge inputdataene, gCO2/km, beregnet i henhold til proceduren i tillæg 2 til underbilag 6 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151 med RCB negativ (svarende til afladning af REESS-systemet) og positiv (svarende til opladning af REESS-systemet)

DEc,L

er forskellen mellem resultatet af WLTP-prøvningen omhandlet i litra a) og resultatet af NEDC-prøvningen omhandlet i litra b) for køretøj L

Ki,L

er værdien bestemt i overensstemmelse med tillæg 1 til underbilag 6 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151 for køretøj L.

3.2.   Fortolkning af NEDC-CO2-referenceværdierne bestemt for køretøj H og L

For hver WLTP-interpolationsfamilie skal fabrikanten oplyse den kombinerede NEDC-CO2-masseemissionsværdi for køretøj H og, hvis det er relevant, køretøj L til godkendelsesmyndigheden. Typegodkendelsesmyndigheden skal sikre, at NEDC-CO2-referenceværdierne for køretøj H, og hvis relevant, køretøj L bestemmes i overensstemmelse med punkt 3.2.1 og 3.1.3, og at referenceværdierne for det respektive køretøj fortolkes i overensstemmelse med punkt 3.2.1-3.2.5.

3.2.1.   NEDC-CO2-værdien for prøvekøretøjet H eller L, der skal anvendes i forbindelse med de beregninger, der er omhandlet i punkt 4, skal være den af fabrikanten oplyste værdi, hvis NEDC-CO2-referenceværdien ikke overstiger denne værdi med mere end 4 procent. Referenceværdien kan være lavere uden nogen begrænsninger.

3.2.2.   Hvis NEDC-CO2-referenceværdien overstiger den af fabrikanten oplyste værdi med mere end 4 procent, kan referenceværdien anvendes med henblik på beregningerne i punkt 4 for prøvekøretøj H eller L, eller fabrikanten kan anmode om en fysisk måling foretaget under typegodkendelsesmyndighedens ansvar i overensstemmelse med proceduren i bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008, under hensyntagen til præciseringerne i punkt 2 i nærværende bilag.

3.2.3.   Hvis den i punkt 3.2.2 omhandlede fysiske måling, multipliceret med Ki-faktoren, ikke overstiger den af fabrikanten oplyste værdi med mere end 4 procent, anvendes den oplyste værdi til beregningerne i punkt 4.

3.2.4.   Hvis den fysiske måling, multipliceret med Ki-faktoren, overstiger den af fabrikanten oplyste værdi med mere end 4 procent, udføres endnu en fysisk måling af samme køretøj, og resultaterne multipliceres med Ki-faktoren. Hvis gennemsnittet af disse to målinger ikke overstiger den oplyste værdi med mere end 4 procent, anvendes den oplyste værdi til beregningerne i punkt 4.

3.2.5.   Hvis gennemsnittet af de to målinger omhandlet i punkt 3.2.4 overstiger den oplyste værdi med mere end 4 procent, udføres en tredje måling, og resultaterne multipliceres med Ki-faktoren. Gennemsnittet af de tre målinger skal anvendes i forbindelse med beregningerne i punkt 4.

3.2.6.   Hvis NEDC-CO2-værdien for køretøj H eller L er bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2.1, bruger typegodkendelsesmyndigheden eller den udpegede tekniske tjeneste de relevante kommandoer i korrelationsværktøjet til at sende den underskrevne sammenfattende tekstfil til en server med tidsstempling og til følgende funktionelle postkasse:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

Der sendes et tidsstemplet svar retur, som omfatter et vilkårligt genereret heltal mellem 1 og 100, og som beregnes af korrelationsværktøjet. Hvis tallet ligger i intervallet 91-100, skal køretøjet udvælges til en fysisk måling i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008, under hensyntagen til præciseringerne i punkt 2 i nærværende bilag. Prøvningsresultaterne dokumenteres i overensstemmelse med bilag VIII til direktiv 2007/46/EF.

Hvis NEDC-CO2-værdien for både køretøj H og L er bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2.1, skal den køretøjskonfiguration, der udvælges til fysisk måling, være køretøj L, hvis det vilkårlige nummer ligger i intervallet 91-95, og køretøj H, hvis det vilkårlige nummer ligger i intervallet 96-100.

3.2.7.   Uanset punkt 3.2.6 skal en typegodkendelsesmyndighed i givet fald på grundlag af et forslag fra en teknisk tjeneste i de tilfælde, hvor NEDC-CO2-værdien er bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2.1, anmode om, at køretøjet underkastes en fysisk måling, hvis der ud fra deres uafhængige ekspertise er en begrundet antagelse om, at den oplyste NEDC-CO2-værdi er for lav i forhold til den målte NEDC-CO2-værdi. Prøvningsresultaterne dokumenteres i overensstemmelse med bilag VIII til direktiv 2007/46/EF.

3.2.8.   Hvis der udføres en fysisk prøvning i overensstemmelse med punkt 3.2.6 eller punkt 3.2.7, skal typegodkendelsesmyndigheden for hver WLTP-interpolationsfamilie registrere den relative afvigelse (De) mellem den målte værdi og den af fabrikanten oplyste, der bestemmes som følger:

Formula

hvor

RTr

er det vilkårlige prøvningsresultat multipliceret med Ki-faktoren

DV

er den af fabrikanten oplyste værdi.

De-faktoren registreres i typegodkendelsesattesten og typeattesten.

Hvis typegodkendelsesmyndigheden finder, at den fysiske prøvnings resultater ikke bekræfter de inputdata, der er leveret af fabrikanten, herunder navnlig dataene i punkt 20, 22 og 44 i tabel 1 i punkt 2.4, sættes verifikationsfaktoren til 1 og registreres i typegodkendelsesattesten og typeattesten. Hvis inputdataene bekræftes, eller hvis fejlen i inputdataene ikke er til fabrikantens fordel, sættes verifikationsfaktoren til 0.

3.3.   Bestemmelse af fasespecifikke NEDC-CO2-værdier og brændstofforbrugsværdier for køretøj H og L

Typegodkendelsesmyndigheden eller, hvis relevant, den tekniske tjeneste bestemmer de fasespecifikke NEDC-værdier og brændstofforbrugsværdier for køretøj H og L i overensstemmelse med punkt 3.3.1-3.3.4.

3.3.1.   Beregning af de fasespecifikke NEDC-CO2-værdier for køretøj H

Formula

hvor:

p

er NEDC-fasen »UDC« eller »EUDC«

NEDC CO2,p,H,c

er NEDC-CO2-prøvningsresultatet for fase p, der er omhandlet i litra b) i punkt 3.1.2

NEDC CO2,p,H

er den fasespecifikke NEDC-værdi for køretøj H for den relevante fase p, gCO2/km

CO2,AF,H

er justeringsfaktoren for køretøj H beregnet som forholdet mellem NEDC-CO2-værdien bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2 og NEDC-prøvningsresultatet omhandlet i litra b) i punkt 3.1.2

3.3.2.   Beregning af de fasespecifikke NEDC-CO2-værdier for køretøj L

De fasespecifikke NEDC-værdier beregnes som følger:

Formula

hvor:

p

er NEDC-fasen »UDC« eller »EUDC«

NEDC CO2,p,L,c

er NEDC-CO2-prøvningsresultatet for fase p, bestemt i overensstemmelse med litra b) i punkt 3.1.3

NEDC CO2,p,L

er den fasespecifikke NEDC-værdi for køretøj L for den relevante fase p, gCO2/km

CO2,AF,L

er justeringsfaktoren for køretøj L beregnet som forholdet mellem NEDC-CO2-værdien bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2 og NEDC-prøvningsresultatet omhandlet i litra b) i punkt 3.1.3.

3.3.3.   Beregning af NEDC-brændstofforbrug for køretøj H

3.3.3.1.   Beregning af NEDC-brændstofforbrug (kombineret)

NEDC-brændstofforbruget (kombineret) for køretøj H beregnes som følger:

Formula

hvor:

NEDC FCH,c

er prøvningsresultatet for NEDC-brændstofforbrug (kombineret) bestemt i overensstemmelse med bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008 under anvendelse af CO2-emissionerne bestemt i overensstemmelse med litra b) i punkt 3.1.2 eller et fysisk måleresultat som omhandlet i punkt 3.2.2; emissionerne af andre forurenende stoffer, der er relevante for beregningen af brændstofforbrug (carbonhydrider, carbonmonoxid) skal være lig med 0 (nul) g/km

NEDC FCH

er NEDC-brændstofforbruget (kombineret) for køretøj H, 1/100 km

CO2,AF,H

er justeringsfaktoren for køretøj H beregnet som forholdet mellem NEDC-CO2-værdien bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2 og NEDC-prøvningsresultatet omhandlet i litra b) i punkt 3.1.2

3.3.3.2.   Beregning af det fasespecifikke NEDC-brændstofforbrug for køretøj H

Det fasespecifikke NEDC-brændstofforbrug for køretøj H beregnes som følger:

Formula

hvor:

p

er NEDC-fasen »UDC« eller »EUDC«

NEDC FCp,H,c

er NEDC-brændstofforbruget for fase p bestemt i overensstemmelse med bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008 under anvendelse af CO2-emissionerne bestemt i overensstemmelse med litra b) i punkt 3.1.2 eller et fysisk måleresultat som omhandlet i punkt 3.2.2; emissionerne af andre forurenende stoffer, der er relevante for beregningen af brændstofforbrug (carbonhydrider, carbonmonoxid) skal være lig med 0 (nul) g/km

NEDC FCp,H

er det fasespecifikke NEDC-brændstofforbrug for køretøj H for den relevante fase p, 1/100 km

CO2,AF,H

er justeringsfaktoren for køretøj H beregnet som forholdet mellem NEDC-CO2-værdien bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2 og NEDC-prøvningsresultatet omhandlet i litra b) i punkt 3.1.2

3.3.4.   Beregning af NEDC-brændstofforbrug for køretøj L

3.3.4.1.   Beregning af NEDC-brændstofforbrug (kombineret) for køretøj L

Det kombinerede NEDC-brændstofforbrug for køretøj L beregnes som følger:

Formula

hvor:

NEDC FCL,c

er prøvningsresultatet for NEDC-brændstofforbrug (kombineret) bestemt i overensstemmelse med bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008 under anvendelse af CO2-emissionerne bestemt i overensstemmelse med litra b) i punkt 3.1.3 eller et fysisk måleresultat som omhandlet i punkt 3.2.2; emissionerne af andre forurenende stoffer, der er relevante for beregningen af brændstofforbrug (carbonhydrider, carbonmonoxid) skal være lig med 0 (nul) g/km

NEDC FCL

er NEDC-brændstofforbruget (kombineret) for køretøj L, 1/100 km

CO2,AF,L

er justeringsfaktoren for køretøj L beregnet som forholdet mellem NEDC-CO2-værdien bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2 og NEDC-prøvningsresultatet omhandlet i litra b) i punkt 3.1.3.

3.3.4.2.   Beregning af det fasespecifikke NEDC-brændstofforbrug for køretøj L

Det fasespecifikke NEDC-brændstofforbrug for køretøj L beregnes som følger:

Formula

hvor:

p

er NEDC-fasen »UDC« eller »EUDC«

NEDC FCp,L,c

er prøvningsresultatet for NEDC-brændstofforbruget for fase p bestemt i overensstemmelse med bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008 under anvendelse af CO2-emissionerne bestemt i overensstemmelse med litra b) i punkt 3.1.2 eller et fysisk måleresultat som omhandlet i punkt 3.2.2; emissionerne af andre forurenende stoffer, der er relevante for beregningen af brændstofforbrug (carbonhydrider, carbonmonoxid) skal være lig med 0 (nul) g/km

NEDC FCp,L

er det fasespecifikke NEDC-brændstofforbrug for køretøj L for den relevante fase p, 1/100 km

CO2,AF,L

er justeringsfaktoren for køretøj L beregnet som forholdet mellem NEDC-CO2-værdien bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2 og NEDC-prøvningsresultatet omhandlet i litra b) i punkt 3.1.3.

4.   BEREGNING AF DE NEDC-CO2-VÆRDIER OG VÆRDIER FOR BRÆNDSTOFFORBRUG, DER SKAL HENFØRES TIL DE INDIVIDUELLE KØRETØJER I KLASSE M1

Fabrikanten skal beregne (fasespecifikke og kombinerede) NEDC-CO2-værdier og værdier for brændstofforbrug, som skal henføres til de individuelle personbiler i overensstemmelse med punkt 4.1 og 4.2 og registrere disse værdier i typeattesterne.

Bestemmelserne om afrunding i punkt 1.3 i underbilag 7 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151 anvendes.

4.1.   Bestemmelse af NEDC-CO2-værdierne i tilfælde af en WLTP-interpolationsfamilie baseret på køretøj H

Hvis CO2-emissionerne fra WLTP-interpolationsfamilien bestemmes kun med henvisning til køretøj H i overensstemmelse med punkt 1.2.3.1 i underbilag 6 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, skal den NEDC-CO2-værdi, der skal registreres i typeattesten for køretøjer tilhørende den pågældende familie, være de NEDC-CO2-emissioner, der er bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2 i nærværende bilag og registreret i typegodkendelsesattesten for det pågældende køretøj H.

4.2.   Bestemmelse af NEDC-CO2-værdien i tilfælde af en WLTP-interpolationsfamilie baseret på køretøj L og køretøj H

4.2.1.   Beregning af køremodstand for et individuelt køretøj

4.2.1.1.   Det relevante køretøjs masse

NEDC-referencemassen for det individuelle køretøj (RMn,ind) bestemmes som følger:

Formula

hvor MRO ind er massen i køreklar stand som defineret i artikel 3, litra d), i Kommissionens forordning (EF) nr. 443/2009 for det individuelle køretøj.

Massen, der skal bruges som input til beregningen af NEDC-CO2-værdier for det individuelle køretøj, skal være den inertiværdi, der er fastsat i tabel 3 i bilag 4a til FN/ECE-regulativ nr. 83, som svarer til referencemassen bestemt i overensstemmelse med dette punkt og benævnt TMn,ind.

4.2.1.2.   Rullemodstand for det individuelle køretøj

Dækkenes rullemodstandsværdier bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2.3.2.2.2 i underbilag 7 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151 anvendes med henblik på interpolationen af NEDC-CO2-værdien for det individuelle køretøj.

4.2.1.3.   Luftmodstand for et individuelt køretøj

Luftmodstanden for det individuelle køretøj beregnes ved at sammenligne forskellen i luftmodstand for et individuelt køretøj og køretøj L som følge af en forskel i deres karosseriform (m2):

Formula

hvor:

Cd

er luftmodstandskoefficienten

Af

er køretøjets frontareal, m2.

Typegodkendelsesmyndigheden eller, hvis relevant, den tekniske tjeneste skal efterprøve, om det vindtunnelanlæg, der er omhandlet i punkt 3.2.3.2.2.3 i underbilag 7 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, er kvalificeret til nøjagtigt at bestemme Δ(Cd×Af) for en karosseriform, som er forskellig for køretøj L og H. Er vindtunnelanlægget ikke kvalificeret, finder Formulafor køretøj H anvendelse for det individuelle køretøj.

Hvis køretøj L og H har samme karosseriform, sættes værdien af Formulai forbindelse med interpolationsmetoden til nul.

4.2.1.4.   Beregning af køremodstand for et individuelt køretøj i en WLTP-interpolationsfamilie

Køremodstandskoefficienterne F0,n, F1,n og F2,n for prøvekøretøjerne H og L, bestemt i overensstemmelse med punkt 2.3.8, benævnes henholdsvis F0n,H, F1n,H og F2n,H og F0n,L, F1n,L og F2n,L.

Køremodstandskoefficienterne F0n,ind, F1n,ind og F2n,ind for et individuelt køretøj beregnes i overensstemmelse med følgende formel:

Formel 1

Formula

eller, hvis Formulaanvendes formel 2:

Formel 2

Formula

Formula

Formula

eller, hvis Formula= 0, anvendes formel 3:

Formel 3

Formula

hvor:

Formula

Formula

4.2.1.5.   Beregning af cyklusenergikrav

Cyklusenergikravet for den relevante NEDC- Ek,n og energikravet for alle relevante cyklusfaser Ek,p,n, der gælder for individuelle køretøjer i WLTP-interpolationsfamilien, beregnes efter proceduren i punkt 5 i underbilag 7 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151 for følgende sæt k af køremodstandskoefficienter og masse:

k = 1

:

Formula

(prøvekøretøj L)

k = 2

:

Formula

(prøvekøretøj H)

k = 3

:

Formula

(et individuelt køretøj i WLTP-interpolationsfamilien)

Anvendes de chassisdynamometerkoefficienter, der er anført i tabel 3 i bilag 4a til FN/ECE-regulativ nr. 83, skal følgende formler anvendes:

Formula

Formula

Formula

4.2.1.6.   Beregning af NEDC-CO2-værdien for et individuelt køretøj ved hjælp af CO2-interpolationsmetoden

For hver cyklusfase p af den NEDC, der gælder for de individuelle køretøjer i WLTP-interpolationsfamilien, beregnes bidraget til den samlede masse af CO2 for et individuelt køretøj som følger:

Formula

Massen af CO2-emissioner, g/km, der henføres til et individuelt køretøj i WLTP-interpolationsfamilien Formula, beregnes som følger:

Formula

De respektive termer E1,p,n, E2,p,n, E3,p,n, og E1,n, E2,n, E3,n er defineret i punkt 4.2.1.5.

4.2.1.7.   Beregning af NEDC-brændstofforbrugsværdien for et individuelt køretøj ved hjælp af interpolationsmetoden

For hver cyklusfase p af den NEDC, der gælder for de individuelle køretøjer i WLTP-interpolationsfamilien, beregnes brændstofforbruget, l/100 km, som følger:

Formula

Brændstofforbruget, l/100km, for den fuldstændige cyklus for et individuelt køretøj i WLTP-interpolationsfamilien beregnes som følger:

Formula

De respektive termer E1,p,n, E2,p,n, E3,p,n, og E1,n, E2,n, E3,n er defineret i punkt 4.2.1.5.

5.   REGISTRERING AF OPLYSNINGER

Typegodkendelsesmyndigheden eller den udpegede tekniske tjeneste skal sikre, at følgende oplysninger registreres:

a)

korrelationsværktøjets outputrapport omhandlet i punkt 3.1.1, herunder NEDC-CO2-referenceværdien omhandlet i punkt 3.1.2 og 3.1.3 og den af fabrikanten oplyste værdi, som en prøvningsrapport i henhold til bilag VIII til direktiv 2007/46/EF

b)

NEDC-CO2-værdierne, der følger af fysiske målinger omhandlet i punkt 3.2 i dette bilag, i typegodkendelsesattesten svarende til modellen i tillægget til addendummet til typegodkendelsesattesten i tillæg 4 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

c)

afvigelsesfaktoren (De) og verifikationsfaktoren bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2.8 i dette bilag (hvis de foreligger), i typegodkendelsesattesten svarende til modellen i tillægget til addendummet til typegodkendelsesattesten i tillæg 4 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151 og i punkt 49.1 i typeattesten svarende til modellen i bilag IX til direktiv 2007/46/EF

d)

de fasespecifikke NEDC-værdier og værdierne for det fasespecifikke og det kombinerede brændstofforbrug bestemt i overensstemmelse med punkt 3.3 i dette bilag, som nærmere angivet i tillægget til addendummet til typegodkendelsesattesten i tillæg 4 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

e)

NEDC-CO2-værdierne (alle faser og kombineret) og værdierne for brændstofforbrug (alle faser og kombineret), bestemt i overensstemmelse med punkt 4.2 i dette bilag, i punkt 49.1 i typeattesten svarende til modellen i bilag IX til direktiv 2007/46/EF


(1)  https://co2mpas.io/

(2)  Fra 1. august 2017: jrc-co2mpas@ec.europa.eu

(*1)  Enten normal motortomgangshastighed, forhøjet tomgangshastighed og maksimalt nettoomdrejningsmoment eller T1-motorkurver for hastighed, omdrejningstal og effekt er nødvendige (for gearskift).

(*2)  Enten dækdimensioner eller forholdet hastighed/omdrejningstal er nødvendig (for gearskift).


BILAG II

»BILAG I

Datakilder

Parameter

Typeattest (del 1, model B, i bilag IX til direktiv 2007/46/EF)

Typegodkendelsesdokumentation (direktiv 2007/46/EF)

Fabrikant

Punkt 0.5

Bilag III, del I, punkt 0.5

Typegodkendelsesnummer og udvidelsesnummer

Punkt 0.10

Typegodkendelsesattest, jf. bilag VI

Type

Punkt 0.2

Bilag III, del I, punkt 0.2 (hvis relevant)

Variant

Punkt 0.2

Afsnit 3 i bilag VIII (hvis relevant)

Version

Punkt 0.2

Afsnit 3 i bilag VIII (hvis relevant)

Mærke

Punkt 0.1

Bilag III, del I, punkt 0.1

Handelsbetegnelse

Afsnit 0.2.1

Bilag III, del I, punkt 0.2.1

Kategori for godkendt køretøjstype

Punkt 0.4

Bilag III, del I, punkt 0.4

Kategori for registreret køretøj

n/a

n/a

Masse i køreklar stand (kg)

Punkt 13

Bilag III, del I, punkt 2.6 (1)

Fodaftryk — akselafstand (mm)

Punkt 4

Bilag III, del I, punkt 2.1 (2)

Fodaftryk — sporvidde (mm)

Punkt 30

Bilag III, del I, punkt 2.3.1 og 2.3.2 (3)

Specifikke NEDC-CO2-emissioner (g/km) (4)

Punkt 49.1

Bilag VIII, punkt 3

Specifikke WLTP-CO2-emissioner (g/km) (4)

Punkt 49.4

n/a

Brændstoftype

Punkt 26

Bilag III, del I, punkt 3.2.2.1

Brændstofdriftsmåde

Punkt 26.1

Bilag III, del I, punkt 3.2.2.4

Slagvolumen (cm3)

Punkt 25

Bilag III, del I, punkt 3.2.1.3

Elektrisk energiforbrug (Wh/km)

Punkt 49.2

Bilag VIII, punkt 3

Miljøinnovationens(-ernes) kode

Punkt 49.3.1

Bilag VIII, punkt 4

Samlet NEDC-CO2-emissionsbesparelse som følge af miljøinnovationen(-erne)

Punkt 49.3.2.1

Bilag VIII, punkt 4

Samlet WLTP-CO2-emissionsbesparelse som følge af miljøinnovationen(-erne)

Punkt 49.3.2.2

 

Køretøjets identifikationsnummer

Punkt 0.10

Bilag III, del I, punkt 9.17

Testmasse, [WLTP]

Punkt 47.1.1

n/a

Afvigelsesfaktor De

Punkt 49.1

Tillægget til addendummet til typegodkendelsesattesten i tillæg 4 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151

Verifikationsfaktor (»1« eller »0«)

Punkt 49.1

Tillægget til addendummet til typegodkendelsesattesten i tillæg 4 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151


(1)  I henhold til artikel 3, stk. 8.

(2)  I henhold til artikel 3, stk. 8.

(3)  I henhold til artikel 3, stk. 7 og 8.

(4)  I henhold til artikel 3 og 4 i gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1152/2016 (korrelationsmetode).«


Top