Help Print this page 

Document 32015R0786R(02)

Title and reference
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2015/786 af 19. maj 2019 om fastsættelse af kriterier for godkendelse af de rensningsprocesser, der anvendes for produkter bestemt til foder som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF (EUT L 125 af 21.5.2015)

C/2017/3197

OJ L 125, 18.5.2017, p. 76–80 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/786/corrigendum/2017-05-18/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html DA
PDF pdf DA
Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

18.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 125/76


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2015/786 af 19. maj 2019 om fastsættelse af kriterier for godkendelse af de rensningsprocesser, der anvendes for produkter bestemt til foder som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF

( Den Europæiske Unions Tidende L 125 af 21. maj 2015 )

Forordning (EU) 2015/786 affattes således:

»

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/786

af 19. maj 2015

om fastsættelse af kriterier for acceptabilitet af de afgiftningsprocesser, der anvendes for produkter bestemt til foder som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (1), særlig artikel 10, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer (2), særlig artikel 8, stk. 2, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2002/32/EF er det forbudt at anvende produkter bestemt til foder med et indhold af uønskede stoffer, der overstiger de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i nævnte direktivs bilag I.

(2)

I direktiv 2002/32/EF fastsættes det endvidere, at medlemsstaterne skal sikre, at der træffes foranstaltninger til sikring af, at alle de afgiftningsprocesser, der er acceptable for produkter bestemt til foder, anvendes korrekt, og at de afgiftede produkter er i overensstemmelse med bestemmelserne i nævnte direktivs bilag I. For at sikre en ensartet vurdering i hele Unionen for så vidt angår acceptabilitet af afgiftningsprocesser bør der fastsættes kriterier for acceptabilitet af afgiftningsprocesser på EU-plan som supplement til kriterierne for de produkter bestemt til foder, der har gennemgået sådanne processer.

(3)

Kriterierne for acceptabilitet af afgiftningsprocesser skal sikre, at afgiftet foder ikke kan frembyde en risiko for dyre- eller folkesundheden eller for miljøet, og at afgiftningsprocessen ikke påvirker foderets egenskaber i negativ retning. På Kommissionens anmodning foretager Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) en videnskabelig evaluering af, om afgiftningsprocessen overholder disse kriterier.

(4)

Afgiftning af forurenede fodermidler, jf. definitionen i artikel 3, stk. 2, litra p), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 (3), kan udføres ved en fysisk, kemisk eller (mikro-)biologisk afgiftningsproces.

(5)

Det er nødvendigt at udelukke den simple rensningsproces, hvorigennem forureningen med et uønsket stof begrænses eller fjernes udelukkende ved en almindelig raffineringsproces, rensning, sortering eller mekanisk udskillelse af forurenende stoffer eller visse dele af forurenet foder, fra nærværende forordnings anvendelsesområde, da sådanne processer er del af den almindelige produktionsproces.

(6)

En funktionel gruppe af tilsætningsstoffer, som undertrykker eller reducerer absorptionen af mykotoksiner, fremmer udskillelsen af mykotoksiner eller ændrer deres virkemåde og derved afbøder mykotoksinernes eventuelle skadelige virkninger på dyre- og folkesundheden, er blevet føjet til kategorien af teknologiske tilsætningsstoffer i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 (4). Da disse tilsætningsstoffer ikke ændrer indholdet af uønskede stoffer i foderet, afgiftes foderet ikke ved anvendelsen af disse tilsætningsstoffer, og anvendelsen af disse tilsætningsstoffer er derfor ikke omfattet af nærværende forordnings anvendelsesområde. Da sådanne produkter derudover ikke er bestemt til foder, der ikke opfylder kravene, er de ikke omfattet af nærværende forordnings anvendelsesområde.

(7)

I overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 183/2005 skal afgiftningsprocessen udføres i en virksomhed, der er godkendt til formålet. For at sikre en korrekt og effektiv anvendelse af afgiftningsprocessen bør afgiftningsprocessen accepteres af den kompetente myndighed for at kunne udføres i den pågældende virksomhed.

(8)

Det kan forekomme, at en meget stor mængde foder er forurenet med et forurenende stof, for hvilket der findes en afgiftningsproces, som EFSA dog endnu ikke har vurderet. For at undgå, at en så stor mængde foder destrueres unødvendigt, kan det i sådanne undtagelsestilfælde være hensigtsmæssigt at anmode EFSA om at give en vurdering af afgiftningsprocessen med kort varsel, f.eks. 10 arbejdsdage. Hvis en sådan vurdering har et positivt resultat, kan den kompetente myndighed tillade afgiftning af det foder, der er blevet identificeret som forurenet, inden for en nærmere bestemt periode. For at anvende afgiftningsprocessen med ubegrænset varighed er det nødvendigt med en fuldstændig risikovurdering af afgiftningsprocessen med et positivt resultat.

(9)

På nuværende tidspunkt anvendes afgiftning af foder. Det er nødvendigt at sikre en tilstrækkelig tidsfrist, før denne forordning finder anvendelse, da der efter den dato, hvor denne forordning finder anvendelse, kun kan anvendes afgiftningsprocesser, som EFSA har foretaget en videnskabelig vurdering af med et positivt resultat, og som er blevet accepteret af den kompetente myndighed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på en afgiftningsproces, hvorigennem et uønsket stof, der er opført i bilag I til direktiv 2002/32/EF, med vilje fjernes fra forurenet foder, der ikke opfylder kravene, i det følgende benævnt »fysisk afgiftningsproces«, nedbrydes eller destrueres af et kemisk stof til uskadelige forbindelser, i det følgende benævnt »kemisk afgiftningsproces«, eller omdannes, destrueres eller deaktiveres ved en (mikro-)biologisk proces til uskadelige forbindelser, i det følgende benævnt »(mikro-)biologisk afgiftningsproces«.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på en simpel rensningsproces, hvorigennem forureningen med et uønsket stof begrænses eller fjernes ved en almindelig raffineringsproces, rensning, sortering eller mekanisk udskillelse af forurenende stoffer eller visse dele af det forurenede foder.

Artikel 2

Anvendelse af en afgiftningsproces

En afgiftningsproces må kun anvendes, hvis:

processen udelukkende har til hensigt at afgifte foder, hvis manglende opfyldelse for så vidt angår direktiv 2002/32/EF ikke skyldes en tilsigtet manglende opfyldelse af kravene i artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 183/2005

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) på Kommissionens anmodning har foretaget en videnskabelig vurdering af afgiftningsprocessen og konkluderet, at den overholder kriterierne for acceptabilitet i artikel 3, 4 og 5.

Artikel 3

Kriterier for acceptabilitet af en fysisk afgiftningsproces

1.   EFSA foretager en videnskabelig vurdering af en fysisk afgiftningsproces, hvorved den vurderer, om følgende kriterier er opfyldt:

a)

processen er effektiv

b)

processen påvirker ikke foderets egenskaber og type i negativ retning, og

c)

en sikker bortskaffelse af den fjernede del af foderet garanteres.

2.   De oplysninger, som lederen af fodervirksomheden skal forelægge for Kommissionen med henblik på vurdering af processen, er opført i punkt 1 i bilaget.

Artikel 4

Kriterier for acceptabilitet af en kemisk afgiftningsproces

1.   EFSA foretager en videnskabelig vurdering af en kemisk afgiftningsproces, hvorved den vurderer, om følgende kriterier er opfyldt:

a)

processen udføres med et fuldstændig karakteriseret og acceptabelt kemisk stof

b)

processen er effektiv og irreversibel

c)

processen resulterer ikke i skadelige restkoncentrationer af det kemiske stof, der anvendes i afgiftningsprocessen, i det afgiftede foder

d)

processen resulterer ikke i reaktionsprodukter af det forurenende stof, der frembyder en risiko for dyre- eller folkesundheden eller for miljøet, og

e)

processen påvirker ikke foderets egenskaber og type i negativ retning.

2.   De oplysninger, som lederen af fodervirksomheden skal forelægge for Kommissionen med henblik på vurdering af processen, er opført i punkt 2 i bilaget.

Artikel 5

Kriterier for acceptabilitet af en (mikro-)biologisk afgiftningsproces

1.   EFSA foretager en videnskabelig vurdering af en (mikro-)biologisk afgiftningsproces, hvorved den vurderer, om følgende kriterier er opfyldt:

a)

processen udføres med en fuldstændig karakteriseret og acceptabel (mikro-)biologisk agens

b)

processen er effektiv og irreversibel

c)

processen resulterer ikke i skadelige restkoncentrationer af den (mikro-)biologiske agens, der anvendes i afgiftningsprocessen, i det afgiftede foder

d)

processen resulterer ikke i metabolitter af det forurenende stof, der frembyder en risiko for dyre- eller folkesundheden eller for miljøet, og

e)

processen påvirker ikke foderets egenskaber og type i negativ retning.

2.   De oplysninger, som lederen af fodervirksomheden skal forelægge for Kommissionen med henblik på vurdering af processen, er opført i punkt 3 i bilaget.

Artikel 6

Virksomheder hvor afgiftningsprocessen udføres

1.   Ledere af fodervirksomheder sikrer, at de virksomheder, som de er ansvarlige for, og som er omfattet af forordning (EF) nr. 183/2005, er godkendt af den kompetente myndighed i henhold til artikel 3, litra e), i forordning (EF) nr. 183/2005, hvis disse virksomheder udfører en afgiftningsproces som omhandlet i artikel 1. Godkendelsen skal ske i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 183/2005.

2.   Den i stk. 1 nævnte kompetente myndighed kan kræve, at lederen af fodervirksomheden yder uafhængig ekspertbistand med henblik på at træffe afgørelse om acceptabiliteten af anvendelsen af afgiftningsprocessen i den pågældende virksomhed for dermed at sikre en korrekt og effektiv anvendelse af afgiftningsprocessen i virksomheden.

3.   I den nationale liste over godkendte virksomheder, som er fastsat i artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 183/2005, skal den accepterede afgiftningsproces være nævnt for hver virksomhed, der er blevet godkendt til at udføre en afgiftningsproces. Kommissionen skal angive de nationale links til disse lister på sit websted.

Artikel 7

Nødsituationer

I tilfælde af et akut behov for at afgifte en stor mængde foder med en afgiftningsproces, der endnu ikke er blevet vurderet af EFSA, kan Kommissionen på anmodning fra en kompetent myndighed anmode EFSA om med kort varsel at vurdere afgiftningsprocessen for i tilfælde af et positivt resultat at muliggøre en afgiftning af specifikt udpegede forurenede sendinger for en nærmere bestemt kort periode. Anvendelsen af afgiftningsprocessen i bredere omfang for en ubestemt periode er kun tilladt, når EFSA har foretaget en fyldestgørende videnskabelig vurdering med positivt resultat.

Artikel 8

Overgangsforanstaltninger

Ledere af fodervirksomheder, der før anvendelsesdatoen for denne forordning har anvendt en afgiftningsproces, som er blevet vurderet af EFSA med positivt resultat før anvendelsen af denne forordning, eller der har forelagt de nødvendige oplysninger opført i bilaget for Kommissionen inden den 1. juli 2016, men hvor EFSA ikke har afsluttet sin vurdering på anvendelsesdatoen for denne forordning, gives tilladelse til at fortsætte med at anvende afgiftningsprocessen, indtil der foreligger en beslutning fra den kompetente myndighed for så vidt angår acceptabiliteten af anvendelsen af afgiftningsprocessen i den pågældende virksomhed.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. maj 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

BILAG

1.   Oplysninger, der skal forelægges med henblik på accept af en fysisk afgiftningsproces, jf. artikel 3, stk. 2

Disse elementer forelægges for Kommissionen pr. matrix (fodermidler, foderblandinger og alle andre produkter til foderbrug):

a)

oplysninger om den fysiske afgiftningsproces' effektivitet med henblik på at fjerne forureningen fra partiet af foder, således at det opfylder kravene i direktiv 2002/32/EF

b)

dokumentation for, at den fysiske afgiftningsproces ikke påvirker foderets egenskaber og type i negativ retning og

c)

garanti for sikker bortskaffelse af den fjernede del af foderet.

2.   Oplysninger, der skal forelægges med henblik på accept af en kemisk afgiftningsproces, jf. artikel 4, stk. 2

Disse elementer forelægges for Kommissionen pr. matrix (fodermidler, foderblandinger og alle andre produkter til foderbrug):

a)

dokumentation for, at afgiftningsprocessen er effektiv i den forstand, at det afgiftede foder opfylder kravene i direktiv 2002/32/EF, og at den er irreversibel

b)

dokumentation for, at afgiftningsprocessen ikke resulterer i skadelige restkoncentrationer af det kemiske stof, der anvendes til afgiftningen, i det afgiftede produkt (som moderstof eller som afreaktionsprodukt)

c)

nærmere oplysninger om det kemiske stof, dets virkemåde for så vidt angår afgiftningsprocessen og dets skæbne

d)

dokumentation for, at det reaktionsprodukt af det forurenende stof, der dannes efter afgiftningsprocessen, ikke frembyder en risiko for dyre- eller folkesundheden eller for miljøet

e)

dokumentation for, at afgiftningsprocessen ikke påvirker egenskaberne og typen af det foder, der skal afgiftes, i negativ retning.

3.   Oplysninger, der skal forelægges med henblik på accept af en (mikro-)biologisk afgiftningsproces, jf. artikel 5, stk. 2

Disse elementer forelægges for Kommissionen pr. matrix (fodermidler, foderblandinger og alle andre produkter til foderbrug):

a)

dokumentation for, at afgiftningsprocessen er effektiv i den forstand, at det afgiftede foder opfylder kravene i direktiv 2002/32/EF, og at den er irreversibel

b)

dokumentation for, at afgiftningsprocessen ikke resulterer i skadelige restkoncentrationer af den (mikro-)biologiske agens, der anvendes til afgiftningen, i det afgiftede produkt (som moderstof eller som metabolit)

c)

dokumentation for, at afgiftningsprocessen ikke resulterer i overlevende mikroorganismer med øget modtagelighed over for afgiftningsprocessen

d)

nærmere oplysninger om den (mikro-)biologiske agens' virkemåde for så vidt angår afgiftningsprocessen og den (mikro-)biologiske agens' skæbne

e)

dokumentation for, at de metabolitter af det forurenende stof, der dannes efter afgiftningsprocessen, ikke frembyder en risiko for dyre- eller folkesundheden eller for miljøet

f)

dokumentation for, at afgiftningsprocessen ikke påvirker egenskaberne og typen af det foder, der skal afgiftes, i negativ retning.

«.

(1)  EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1.

(2)  EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29).


Top