Help Print this page 

Document 32015R2352

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2352 af 16. december 2015 om fastsættelse af et vægtet gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i EU (EØS-relevant tekst)
  • No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2017; ophævet ved 32016R2292
OJ L 331, 17.12.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2352/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

17.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 331/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2352

af 16. december 2015

om fastsættelse af et vægtet gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (1), særlig artikel 6e, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af forordning (EU) nr. 531/2012 må indenlandske udbydere inden for rammerne af politikken om rimeligt forbrug ikke opkræve noget tillæg ud over den indenlandske detailpris for roamingkunder i en medlemsstat for ethvert modtaget roamingopkald. Denne bestemmelse gælder fra den 15. juni 2017, forudsat at den lovgivningsmæssige retsakt, der vedtages som opfølgning på forslaget om et engrosmarked for roaming, og som er omhandlet i artikel 19, stk. 2, finder anvendelse på denne dato.

(2)

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 531/2012 kan indenlandske roamingudbydere pålægge et tillæg ud over den indenlandske detailpris på regulerede detailroamingtjenester i en overgangsperiode fra den 30. april 2016 indtil den dato, hvor den lovgivningsmæssige retsakt, der omtales i forordningens artikel 19, stk. 2, finder anvendelse.

(3)

Forordning (EU) nr. 531/2012 tillader indenlandske roamingudbydere efter overgangsperioden at pålægge et tillæg ud over detailpriserne på regulerede roamingtjenester, der overstiger de begrænsninger, der er fastsat i en politik om rimeligt forbrug af regulerede detailroamingtjenester.

(4)

I medfør af forordning (EU) nr. 531/2012 begrænses ethvert tillæg for at modtage regulerede roamingopkald til det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i EU.

(5)

Sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation har forsynet kommissionen med oplysninger, som den har indsamlet hos medlemsstaternes tilsynsmyndigheder i forbindelse med følgende spørgsmål: i) de maksimale mobiltermineringstakster, der er blevet fastsat i overensstemmelse med artikel 7 og 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) (2) og artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet) (3) på hvert enkelt marked for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet; og ii) det samlede antal abonnenter i hver medlemsstat.

(6)

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 531/2012 har Kommissionen beregnet det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i EU ved at i) gange den tilladte mobiltermineringstakst i en given medlemsstat med det samlede antal abonnenter i den pågældende medlemsstat; ii) lægge resultatet for samtlige medlemsstater sammen; og iii) dividere dette resultat med det samlede antal abonnenter i alle medlemsstater.

(7)

De data, der er blevet anvendt til at beregne det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i hele EU, er fra den 1. juli 2015. Den gældende kurs for ikke-eurolande er gennemsnittet af andet kvartal af 2015 ifølge Den Europæiske Centralbanks database.

(8)

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 531/2012 skal Kommissionen årligt revidere det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i EU.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Kommunikationsudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i EU er fastsat til 0,0114 EUR pr. minut.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 30. april 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 172 af 30. juni 2012, s. 10.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 7).


Top