Help Print this page 

Document 32015D2041

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2041 af 13. november 2015 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Mexico for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre
  • In force
OJ L 298, 14.11.2015, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2041/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

14.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 298/38


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/2041

af 13. november 2015

om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Mexico for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Proceduren for anerkendelse af centrale modparter (»CCP'er«), der er etableret i tredjelande, jf. artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, har til formål at gøre det muligt for CCP'er, der er etableret og har tilladelse i tredjelande, hvis reguleringsmæssige standarder er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning, at levere clearingydelser til clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen. Denne anerkendelsesprocedure og de dertil knyttede ækvivalensafgørelser bidrager dermed til at realisere det overordnede mål i forordning (EU) nr. 648/2012 om at begrænse den systemiske risiko ved at udvide brugen af sikre og solide CCP'er til at cleare over-the-counter (»OTC«)-derivataftaler, herunder når disse CCP'er er etableret og har tilladelse i et tredjeland.

(2)

For at et tredjelands retlige system kan betragtes som ækvivalent med Unionens retlige system for CCP'er, bør den væsentligste effekt af de gældende retlige og tilsynsmæssige rammer være ækvivalent med Unionens krav i forhold til de reguleringsmæssige mål, de realiserer. Formålet med denne ækvivalensvurdering er derfor at kontrollere, om de retlige og tilsynsmæssige rammer i Mexico sikrer, at CCP'er, som er etableret og har tilladelse der, ikke udsætter clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, for et højere risikoniveau end sidstnævnte kunne udsættes for af CCP'er, der har tilladelse i Unionen, og følgelig ikke udgør en uacceptabelt stor systemisk risiko i Unionen.

(3)

Nærværende gennemførelsesafgørelse er ikke kun baseret på en sammenlignende analyse af de retligt bindende krav, der gælder for CCP'er i Mexico, men også på en vurdering af resultatet af disse krav og af deres evne til at begrænse den risiko, som clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen, kan blive udsat for, på en måde, der betragtes som ækvivalent med resultatet af kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. I den forbindelse bør der navnlig tages højde for den væsentligt lavere risiko, der er forbundet med clearingaktiviteter, der udføres på finansielle markeder, som er mindre end Unionens finansielle marked.

(4)

I overensstemmelse med artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal tre betingelser være opfyldt, for at det kan fastslås, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, som har tilladelse der, er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning.

(5)

I henhold til den første betingelse skal CCP'er, som har tilladelse i et tredjeland, opfylde retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(6)

De retligt bindende krav i Mexico for CCP'er, som har tilladelse der, består af de regler, der gælder for deltagere på derivataftalemarkedet, der er fastsat af den mexicanske nationalbank, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (»CNBV«) og Secretaría de Hacienda y Crédito Público (»SHCP«), og de tilsynsmæssige krav, der gælder for deltagere på markedet for børsnoterede derivater, som er fastsat af CNBV (i det følgende samlet benævnt »de primære regler«). De primære regler fastlægger de krav, som CCP'er løbende skal overholde for at kunne levere clearingydelser i Mexico. CCP'er, der er etableret i Mexico, skal godkendes af SHCP på grundlag af en udtalelse fra CNBV og Mexicos nationalbank.

(7)

Både CNBV og Mexicos nationalbank har udsendt politiske erklæringer om, at CCP'er, som har tilladelse i Mexico, er forpligtet til at overholde de principper for infrastruktur på de finansielle markeder (»PFMI'er«), der blev udstedt i april 2012 af Udvalget om Betalings- og Clearingsystemer (2) og Den Internationale Børstilsynsorganisation.

(8)

I henhold til de primære regler skal CCP'er vedtage interne regler og procedurer, der omfatter alle relevante aspekter af deres funktion, herunder foranstaltninger til styring af kredit- og likviditetsrisikoen og den operationelle risiko. Disse interne regler og procedurer skal godkendes af SHCP på grundlag af en udtalelse fra Mexicos nationalbank og CNBV. Desuden kan de interne regler og procedurer ikke ændres, hvis SCHP, CNBV eller Mexicos nationalbank modsætter sig dette. Der er også mulighed for, at CCP'ers interne regler og procedurer eller ændringer af disse kan blive godkendt under forudsætning af, at der foretages visse tilpasninger. Godkendelse og ændring af virksomheders dokumentation er også underlagt disse regler. Endvidere skal metoderne til beregning af de finansielle ressourcer og CCP'ens likviditetsplan godkendes af Mexicos nationalbank, og CNBV skal afgive en udtalelse om dem.

(9)

De retligt bindende krav i Mexico består derfor af to trin. Ved de centrale krav, der stilles til CCP'er i de primære regler, fastsættes de høje standarder, som CCP'erne skal opfylde for at få tilladelse til at levere clearingydelser i Mexico. De primære regler svarer til det første trin i de retligt bindende krav i Mexico. For at dokumentere overensstemmelse med de primære regler skal CCP'erne forelægge deres interne regler og procedurer, deres virksomhedsdokumentation, deres metoder til beregning af de finansielle ressourcer og deres likviditetsplan til godkendelse for de kompetente myndigheder. Disse interne regler og procedurer, virksomhedsdokumentationen, likviditetsplanen og metoderne til beregning af CCP'ens finansielle ressourcer svarer til det andet trin i de retligt bindende krav i Mexico, som skal indeholde præskriptive detaljer om, hvordan CCP'en vil opfylde de nævnte standarder. CNBV og Mexicos nationalbank vurderer, om CCP'en overholder disse standarder og PFMI'erne. Når de er godkendt af de kompetente myndigheder, bliver de interne regler og procedurer, virksomhedsdokumentationen, likviditetsplanen og metoderne til beregning af CCP'ens finansielle ressourcer retligt bindende for CCP'en.

(10)

Ved ækvivalensvurderingen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for CCP'er, som er etableret i Mexico, bør der også tages hensyn til den risikobegrænsning, som de sikrer i forhold til det risikoniveau, som clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, er udsat for på grund af deres deltagelse i CCP'er etableret i Mexico. Graden af risikobegrænsning bestemmes både af risikoen ved de clearingaktiviteter, som den pågældende CCP udfører, og som igen afhænger af størrelsen af det finansielle marked, hvor CCP'en driver virksomhed, og af, hvor egnede de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er er til at begrænse denne risiko. For at opnå det samme risikobegrænsende resultat skal der stilles strengere risikobegrænsende krav til CCP'er, der udfører deres aktiviteter i større finansielle markeder, som er forbundet med et højere risikoniveau, end til CCP'er, der udfører deres aktiviteter i mindre finansielle markeder, som er forbundet med et lavere risikoniveau.

(11)

De finansielle markeder, hvor de CCP'er, som har tilladelse i Mexico, udøver deres clearingaktiviteter, er betydeligt mindre end dem, hvor de CCP'er, der er etableret i Unionen, udøver deres. I de seneste tre år har den samlede værdi af de derivattransaktioner, der er clearet i Mexico, faktisk udgjort mindre end 1 % af den samlede værdi af de derivattransaktioner, der er clearet i Unionen. Derfor udsætter deltagelse i CCP'er, som er etableret i Mexico, clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, for væsentligt lavere risiko end deltagelse i CCP'er, der har tilladelse i Unionen.

(12)

De retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for CCP'er, som er etableret i Mexico, kan derfor betragtes som ækvivalente, hvis de kan begrænse dette lavere risikoniveau. De primære regler, som gælder for CCP'er, som har tilladelse i Mexico, og som indfører PFMI'erne, begrænser, suppleret med de interne regler og procedurer, virksomhedsdokumentationen, likviditetsplanen og metoderne til beregning af CCP'ernes finansielle ressourcer, det lavere risikoniveau i Mexico og sikrer en begrænsning af risikoen, der er ækvivalent med det, som tilstræbes ved forordning (EU) nr. 648/2012.

(13)

Kommissionen konkluderer derfor, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Mexico sikrer, at CCP'er, som har tilladelse der, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(14)

I henhold til den anden betingelse i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i Mexico for CCP'er, der har tilladelse der, sikre, at disse CCP'er til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse af reglerne.

(15)

Tilsyn med CCP'er, der har tilladelse i Mexico, varetages af CNBV og Mexicos nationalbank inden for rammerne af deres respektive beføjelser. CNBV og Mexicos nationalbank har beføjelse til at foretage løbende overvågning af, om CCP'erne opfylder de retligt bindende krav, der gælder for dem. I den forbindelse kan CNBV og Mexicos nationalbank anmode om oplysninger fra CCP'er, udføre kontrol på stedet, give instrukser om at rette op på overtrædelser eller potentielle overtrædelser af de tilsynsmæssige krav eller på praksisser, der hindrer de finansielle markeder i at fungere godt, og kræve, at CCP'er iværksætter interne kontrol- og risikostyringsforanstaltninger. CNBV kan også fjerne ledelsen, medlemmer af bestemte udvalg og andre ansatte i CCP'en. Dertil kommer, at SHCP, på grundlag af en udtalelse fra CNBV og Mexicos nationalbank, har beføjelse til at tilbagekalde CCP'ens tilladelse. CNBV og Mexicos nationalbank kan også træffe disciplinære foranstaltninger over for samt udstede bøder til CCP'er for manglende overholdelse af de gældende bestemmelser.

(16)

Kommissionen konkluderer derfor, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Mexico for CCP'er, som har tilladelse der, til enhver tid sikrer effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

(17)

I henhold til den tredje betingelse i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i Mexico indeholde et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er, der har tilladelse i henhold til det retlige system i tredjelande (»CCP'er fra tredjelande«).

(18)

Mexicos nationalbank kan anerkende tredjelandes CCP'er, der udfører clearing af derivater, som har tilladelse i tredjelande, hvor de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for CCP'er, som har tilladelse der, sikrer en situation, som svarer til den, der sikres med de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder i Mexico, og hvor PFMI'erne bliver overholdt. Endvidere skal CCP'er fra tredjelande underkastes effektiv kontrol for at sikre, at de holder sig inden for de gældende retlige og tilsynsmæssige rammer. For at Mexicos nationalbank kan anerkende en CCP fra et tredjeland, skal der desuden indgås et aftalememorandum mellem nationalbanken eller CNBV og den kompetente tilsynsmyndighed i det tredjeland, som den ansøgende CCP hører under.

(19)

Mexicos anerkendelsesprocedure for CCP'er fra tredjelande bør derfor betragtes som et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er fra tredjelande.

(20)

De betingelser, der er fastsat i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012, betragtes derfor som opfyldt af de retlige og tilsynsmæssige rammer i Mexico vedrørende CCP'er, som er etableret der, og disse rammer bør anses for at være ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommissionen bør fortsat løbende overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er i Mexico og kontrollere, at de betingelser, som danner grundlag for denne afgørelse, er opfyldt.

(21)

Den regelmæssige gennemgang af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for CCP'er, som har tilladelse i Mexico, bør ikke berøre Kommissionens mulighed for at foretage en særlig gennemgang på et hvilket som helst tidspunkt uden for den generelle gennemgang, hvis udviklingen nødvendiggør, at Kommissionen revurderer den anerkendelse af rammerne som ækvivalente, som denne afgørelse giver. En sådan revurdering kan medføre, at anerkendelsen af ækvivalens trækkes tilbage.

(22)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De retlige og tilsynsmæssige rammer i Mexico, der består af de regler, som gælder for deltagere på markedet for derivataftaler, og de tilsynsmæssige krav, som gælder for deltagere på markedet for børsnoterede derivater, suppleret af de politiske erklæringer afgivet af CNBV og Mexicos nationalbank om anvendelsen af principper for finansielle markeder og infrastrukturer, som gælder for CCP'er, der har tilladelse i Mexico, betragtes som ækvivalente med kravene i artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Pr. 1. september 2014 har Udvalget om Betalings- og Clearingssystemer ændret navn til Udvalget om Betalings- og Markedsinfrastrukturer.


Top