Help Print this page 

Document 32014R1297

Title and reference
Kommissionens forordning (EU) nr. 1297/2014 af 5. december 2014 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger EØS-relevant tekst
  • In force
OJ L 350, 6.12.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1297/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 350/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1297/2014

af 5. december 2014

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (1), særlig artikel 53, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1272/2008 harmoniseres kriterierne for klassificering af farlige stoffer og blandinger og reglerne for mærkning og emballering heraf. Den forpligter leverandørerne til at mærke og emballere stoffer og blandinger, der er klassificeret som farlige, i overensstemmelse med forordningens bestemmelser, før de markedsføres. Den indeholder bestemmelser, der skal sikre, at forbrugerne, især småbørn, ikke utilsigtet udsættes for eller bliver forgiftet af farlige kemiske stoffer, der leveres til offentligheden.

(2)

Flydende tekstilvaskemidler til husholdningsformål i opløselig engangsemballage bliver markedsført i medlemsstaterne, og dette produkts markedsandel er i stigning i Unionen. De gældende bestemmelser om opløselig engangsemballage indeholdende farlige kemiske stoffer giver ikke tilstrækkelig beskyttelse. Der er derfor behov for en ensartet og mere effektiv tilgang til at sikre bedre beskyttelse af offentligheden generelt og særlig småbørn og andre sårbare grupper, samtidig med at den frie omsætning af kemiske produkter i opløselig emballage ikke hindres.

(3)

Giftinformationscentralerne i en række medlemsstater har meldt om et betydeligt antal alvorlige hændelser med forgiftning og øjenskader hos spædbørn som følge af flydende tekstilvaskemidler til husholdningsformål i opløselig engangsemballage, og hyppigheden af disse hændelser er større end for tekstilvaskemidler til husholdningsformål i andre former for emballage.

(4)

Selv om der i nogle medlemsstater har været positive virkninger af oplysningskampagner, er det nødvendigt at gøre disse produkter mindre tillokkende for småbørn og at beskytte dem ved at gøre denne type produkt mindre synlig gennem anvendelse af uigennemsigtig ydre emballage, ved at tilsætte et afskrækningsmiddel (f.eks. et bittermiddel) til den opløselige emballage med henblik på at fremkalde en umiddelbar frastødende effekt ved kontakt med munden og ved at gøre det sværere at komme i kontakt med denne type produkt. Supplerende oplysninger bør medtages og fremhæves på etiketten på den ydre emballage af flydende tekstilvaskemidler til husholdningsformål i opløselig engangsemballage.

(5)

For hurtigt at reagere på de alvorlige konsekvenser af hændelser med disse produkter, samtidig med at der tages hensyn til den nødvendige tid, som de erhvervsdrivende som minimum har brug for for at tilpasse sig de nye regler, bør der indføres en passende overgangsperiode.

(6)

Den i artikel 54, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1272/2008 omhandlede hasteprocedure bør anvendes.

(7)

Der vil uden unødig forsinkelse blive gennemført yderligere undersøgelser af relevante hændelser, og det vil blive overvejet at indføre yderligere foranstaltninger, herunder at udvide anvendelsesområdet for reglerne til også at omfatte andre forbrugerprodukter indeholdt i opløselig emballage samt at tage de foreslåede regler op til revision.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1272/2008 ændres således:

1)

I artikel 35, stk. 2, andet afsnit, tilføjes følgende punktum:

»Hvis et flydende tekstilvaskemiddel til husholdningsformål, som defineret i artikel 2, nr. 1a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 (3), er indeholdt i en opløselig engangsemballage, gælder de yderligere krav i punkt 3.3 i bilag II.

2)

Bilag II ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

1.   Uanset artikel 3, stk. 2, behøver stoffer, der er omfattet af artikel 1, og som er klassificeret, mærket og emballeret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008, og som allerede er markedsført inden den 1. juni 2015, ikke at mærkes om og emballeres om i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008, som ændret ved denne forordning, før den 31. december 2015.

2.   Uanset artikel 3, stk. 2, behøver blandinger, der er omfattet af artikel 1, og som er klassificeret, mærket og emballeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF (4) eller forordning (EF) nr. 1272/2008, og som allerede er markedsført inden den 1. juni 2015, ikke at mærkes om og emballeres om i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008, som ændret ved denne forordning, før den 31. december 2015.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juni 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2014.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler (EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1).«

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1).


BILAG

I del 3 i bilag II til forordning (EF) nr. 1272/2008 tilføjes følgende punkt 3.3.:

»3.3.   Flydende tekstilvaskemidler til husholdningsformål i opløselig engangsemballage

Hvis et flydende tekstilvaskemiddel til husholdningsformål i doseringer til en enkelt vask er indeholdt i opløselig emballage, finder følgende yderligere bestemmelser anvendelse:

3.3.1.

Flydende tekstilvaskemidler til husholdningsformål i opløselig engangsemballage skal være indeholdt i en ydre emballage. Den ydre emballage skal opfylde kravene i punkt 3.3.2., og den opløselige emballage skal opfylde kravene i punkt 3.3.3.

3.3.2.

Den ydre emballage skal:

i)

være uigennemsigtig, således at det ikke er muligt at se produktet eller de individuelle doser

ii)

være forsynet med sikkerhedssætning P102 »Opbevares utilgængeligt for børn« på et synligt sted og i en form, der tiltrækker opmærksomheden, uden at dette tilsidesætter artikel 32, stk. 3

iii)

være en beholder, der kan stå selv, og som let kan lukkes igen

iv)

uden at det tilsidesætter kravene i punkt 3.1. — være forsynet med en lukkeanordning, som

a)

hindrer småbørn i at åbne emballagen, idet det kun må kunne gøres ved brug af begge hænder samtidigt, og idet det skal ske med en kraft, som gør det vanskeligt for småbørn at åbne den

b)

forbliver funktionsdygtig selv efter gentagen åbning og lukning i hele den ydre emballages levetid.

3.3.3.

Den opløselige emballage skal:

i)

indeholde et afskrækningsmiddel i en koncentration, som er sikker, og som virker stærkt frastødende inden for højst seks sekunder i tilfælde af utilsigtet oral eksponering

ii)

omslutte det flydende indhold i mindst 30 sekunder, hvis den opløselige emballage anbringes i vand ved en temperatur på 20 °C

iii)

kunne modstå mekanisk trykpåvirkning på mindst 300 N under standardprøvningsbetingelser.«


Top