Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistikker om gods og passagerer, der ankommer til havne i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistikker om gods og passagerer, der ankommer til havne i EU

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/42/EF — statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger, hvordan EU-landene skal udarbejde statistikker om befordring af gods og passagerer ad søvejen, som ankommer til havne i EU.

HOVEDPUNKTER

Dataene

Disse statistiske data omhandler oplysninger vedrørende gods og passagerer samt oplysninger vedrørende selve skibet. Bilagene til dette direktiv angiver detaljerne for dataindsamlingen, herunder:

bruttovægt og beskrivelse af godset

indberettende havn

klassificering af fragttype

antal passagerer

skibstyper og -størrelser.

Skibe med en bruttotonnage på under 100 tons er ikke omfattet af dataindsamlingen.

Indsamling

Kommissionen er ansvarlig for at udarbejde en liste over alle havne i EU, for hvilke der skal fremlægges summariske data. Desuden skal de enkelte EU-lande udvælge alle havne på denne liste, hvor der:

behandles mere end en million tons gods eller

registreres flere end 200 000 passagerbevægelser årligt.

Der indsamles så mere detaljerede data for disse havne.

Fremsendelse af data

EU-landene skal fremsende resultaterne af indsamlingen til Kommissionen (Eurostat):

inden for en frist på fem måneder at regne fra slutningen af observationsperioden for de oplysninger, der fremsendes kvartalsvis, og

inden for en frist på otte måneder for de oplysninger, der fremsendes årligt.

EU-landene skal give Eurostat besked om de metoder, der er anvendt ved udarbejdelsen af data, samt om væsentlige ændringer i de anvendte metoder. Eurostat offentliggør derefter de statistikker, der er indsamlet.

Direktivet blev ændret af forordning (EU) nr. 1090/2010 med henblik på at tilrette indsamling af data om gods, der transporteres ad søvejen, til andre former for transport.

Afgørelse 2010/216/EU ændrede visse tekniske karakteristika for så vidt angår indsamling af data, herunder de koder, der skal anvendes for skibes registreringsnationalitet samt strukturen af datasæt.

Afgørelse 2012/186/EU ændrede visse statistiske variabler anvendt i indsamling af data og tydeliggjorde visse definitioner og nomenklaturen for typer af gods.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 26. juni 2009.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF af 6. maj 2009 om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen (omarbejdning) (EUT L 141 af 6.6.2009, s. 29-47)

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2009/42/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om udøvelse af beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, der tillægges Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1090/2010 om ændring af direktiv 2009/42/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen (COM(2015)362 final af 28.7.2015)

seneste ajourføring 16.11.2015

Top