Help Print this page 
Title and reference
Indførelse af intelligente transportsystemer i Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Indførelse af intelligente transportsystemer i Europa

Intelligente transportsystemer (ITS) kan i væsentligt omfang bidrage til et renere, sikrere og mere effektivt transportsystem. Nærværende direktiv fastsætter rammerne for en koordineret gennemførelse af disse innovative transportteknologier i hele Den Europæiske Union (EU). Hensigten er at etablere interoperable og effektive ITS-tjenester og give EU-landene mulighed for individuelt at beslutte, hvilke systemer de ønsker at investere i.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer (EØS-relevant tekst) (EUT L 207 af 6.8.2010, s. 1).

RESUMÉ

Dette direktiv finder anvendelse på intelligente transportsystemer (ITS) i Den Europæiske Union (EU), herunder ITS-applikationer og -tjenester på vejtransportområdet og disses grænseflader med andre transportformer. ITS er systemer, hvori der anvendes informations- og kommunikationsteknologi i forbindelse med vejtransport, herunder infrastruktur, køretøjer og brugere, og i forbindelse med trafikstyring og mobilitetsstyring.

Følgende områder er udpeget som prioritetsområder for udvikling og anvendelse af specifikationer og standarder:

 • optimal udnyttelse af vej-, trafik- og rejsedata
 • kontinuitet i ITS-tjenester til trafik- og godsstyring
 • ITS-applikationer inden for færdselssikkerhed og -sikring
 • køretøjets tilknytning til transportinfrastrukturen.

Inden for disse prioritetsområder er der seks prioriterede foranstaltninger:

 • tilrådighedsstillelse af EU-dækkende multimodale rejseinformationstjenester
 • tilrådighedsstillelse af EU-dækkende tidstro trafikinformationstjenester
 • data og procedurer for tilrådighedsstillelse, når dette er muligt, af et minimum af generel trafikinformation, som er relevant for vejsikkerheden, uden vederlag til brugere
 • harmoniseret tilrådighedsstillelse af et interoperabelt EU-dækkende eCall-system
 • tilrådighedsstillelse af informationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer
 • tilrådighedsstillelse af reservationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at specifikationer, der vedtages af Kommissionen, anvendes på ITS-applikationer og -tjenester, når disse indføres. Dette berører ikke den enkelte medlemsstats ret til at træffe afgørelse om indførelse af sådanne applikationer og tjenester på sit område.

Kommissionen vedtager først de nødvendige specifikationer til sikring af kompatibilitet, interoperabilitet og kontinuitet med henblik på indførelse og praktisk anvendelse af ITS i forbindelse med de prioriterede foranstaltninger. Efterfølgende vedtager Kommissionen specifikationer med henblik på indførelse og praktisk anvendelse af ITS i forbindelse med andre prioriterede foranstaltninger. Specifikationerne skal, når det er hensigtsmæssigt, angive betingelserne for, at medlemsstaterne kan fastsætte yderligere regler for tilrådighedsstillelse af ITS-tjenester på hele eller en del af deres område, forudsat at disse regler ikke hindrer interoperabiliteten. Ud over specifikationerne kan Kommissionen vedtage retningslinjer og andre ikke-bindende foranstaltninger for at lette medlemsstaternes samarbejde vedrørende prioritetsområderne.

Regler for fortrolighed, sikkerhed og videreanvendelse af informationer

Medlemsstaterne skal sikre, at behandling af personoplysninger i forbindelse med brugen af ITS- applikationer og -tjenester foregår i overensstemmelse med EU-reglerne for beskyttelse af enkeltpersoners grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, og at bestemmelserne om samtykke til behandling af sådanne personoplysninger overholdes. Medlemsstaterne skal navnlig sikre, at personoplysninger beskyttes mod misbrug, herunder ulovlig adgang, ændring eller tab. Følgelig behandles personoplysninger kun, for så vidt det er nødvendigt, og anonyme oplysninger anvendes, når det er hensigtsmæssigt for ITS-applikationernes og -tjenesternes funktion.

Delegerede retsakter

Hvad angår specifikationerne kan Kommissionen også vedtage separate, delegerede retsakter for hver af de prioriterede foranstaltninger. Europa-Parlamentet og Rådet kan tilbagekalde delegerede beføjelser eller gøre indsigelse mod delegerede retsakter. Gøres der indsigelse mod en delegeret retsakt, vil denne retsakt ikke træde i kraft.

I denne forbindelse vedtog Kommissionen en forordning om den harmoniserede tilrådighedsstillelse af et interoperabelt EU-dækkende eCall-system.

I 2013 vedtog Kommissionen to forordninger:

 • en om tilrådighedsstillelse af informationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser for lastbiler og erhvervskøretøjer
 • en anden om data og procedurer for vederlagsfri tilrådighedsstillelse, om muligt, af et minimum af generel trafiksikkerhedsinformation.

Forslag til indførelse

Under henvisning til en konsekvensvurdering, der omfatter en costbenefitanalyse, vedtog Kommissionen et forslag om indførelse af det interoperable, EU-dækkende eCall-system i alarmcentraler, i overensstemmelse med specifikationerne, der er fastlagt i den delegerede forordning (EU) nr. 305/2013.

Den Europæiske Rådgivende ITS-gruppe

Kommissionen nedsætter en europæisk rådgivende ITS-gruppe med henblik på at modtage rådgivning om forretningsmæssige og tekniske aspekter ved indførelse og anvendelse af ITS i Unionen. Den består af repræsentanter på højt niveau fra relevante ITS-tjenesteudbydere, brugersammenslutninger, transport- og anlægsoperatører, fremstillingsindustrien, arbejdsmarkedets parter, faglige sammenslutninger, lokale myndigheder og andre relevante fora.

Rapportering

Medlemsstaterne skal med jævne mellemrum rapportere til Kommissionen om de nationale ITS-tiltag og -projekter.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2010/40/EU

26.8.2010

27.2.2012

EUT L 207 af 6.8.2010

Ændringsakter

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 305/2013

-

-

EUT L 91 af 3.4.2013

Forordning (EU) nr. 885/2013

-

-

EUT L 247 af 18.9.2013

Forordning (EU) nr. 886/2013

-

-

EUT L 247 af 18.9.2013

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af det interoperable EU-dækkende eCall-system (COM(2013) 315 final af 13.6.2013)

Seneste ajourføring: 07.04.2014

Top