Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikkerhed inden for civil luftfart: Fælles regler for EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Sikkerhed inden for civil luftfart: Fælles regler for EU

Siden 2001 har Den Europæiske Union (EU) udviklet politikker og regler til at forhindre handlinger eller ulovlige handlinger, der kompromitterer sikkerheden, særligt ved at holde emner, der udgør en potentiel trussel, såsom våben eller sprængstoffer, ude af flyet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002.

RESUMÉ

Siden 2001 har Den Europæiske Union (EU) udviklet politikker og regler til at forhindre handlinger eller ulovlige handlinger, der kompromitterer sikkerheden, særligt ved at holde emner, der udgør en potentiel trussel, såsom våben eller sprængstoffer, ude af flyet.

Forordningen gælder for alle kommercielle lufthavne, luftfartsselskaber og operatører, der leverer varer eller tjenester til eller via lufthavne.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger fælles regler og grundlæggende normer for luftfartssikkerhed og procedurer til at overvåge gennemførelsen af de fælles regler og standarder.

HOVEDPUNKTER

Fælles grundlæggende normer for beskyttelse af den civile luftfart

Eksempler på forhold, der er omfattet af disse standarder, omfatter:

 • screening af passagerer og håndbagage med henblik på at forhindre, at forbudte emner tages med om bord på flyet; indtjekket bagage bliver også kontrolleret, før den læsses ombord
 • lufthavnssikkerhed (f.eks. kontrolleret adgang til forskellige områder i lufthavnen, screening af medarbejdere, kontrol af køretøjer samt overvågning og patruljering for at forhindre uberettigede personer i at komme ind i disse områder)
 • sikkerhedstjek eller gennemsøgning af flyet inden afgang for at sikre, at der ikke er nogen forbudte varer om bord
 • screening af last og post, før det læsses på flyet
 • screening af forsyninger til lufthavnen (dvs. forsyninger, der er beregnet til at blive solgt i toldfrie butikker og restauranter) og forsyninger til flyet (dvs. mad og drikke til passagerer)
 • rekruttering og uddannelse af medarbejdere.

Forpligtelser for EU-lande samt lufthavne og operatører

EU-landene skal sikre, at de:

 • udpeger en enkelt myndighed, der er ansvarlig for luftfartssikkerheden
 • opretter et nationalt sikkerhedsprogram for den civile luftfart, der definerer ansvarsområder vedrørende gennemførelse af de fælles grundlæggende standarder
 • opretter et nationalt kvalitetskontrolprogram til at kontrollere kvaliteten af sikkerheden i den civile luftfart.

Operatører skal:

 • definere og gennemføre et sikkerhedsprogram for lufthavnen
 • definere og gennemføre et sikkerhedsprogram for flyselskaberne.

Kommissionens inspektioner

Kommissionen foretager inspektioner af lufthavne (uden varsel) og nationale myndigheder. Eventuelle mangler skal afhjælpes af den nationale myndighed. Nationale myndigheder er ansvarlige for den primære kvalitetskontrol og håndhævelse og foretager derfor også inspektioner.

Godkendelse af tredjelandes tilsvarende luftfartssikkerhedsstandarder

EU kan godkende tredjelandes luftfartssikkerhedsstandarder som ligestillede med EU’s standarder med henblik på at tillade et »one-stop security«-system. Det vil f.eks. betyde, at passagerer, der ankommer til lufthavne i EU og skal videre til andre destinationer, ikke længere behøver at blive screenet igen. Dette fører til hurtigere forbindelsestider, lavere omkostninger og øget bekvemmelighed for de rejsende. »One-stop security« er et af målene med EU-lovgivningen om luftfartssikkerhed.

Gennemførelsesrapport

Kommissionens rapport fra 2013 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 300/2008 konkluderer, at »der fortsat garanteres et højt sikkerhedsniveau i EU«, og at »Kommissionens inspektioner har vist et stabilt niveau for overholdelsen af de væsentligste lovgivningsmæssige bestemmelser«. Den understreger, at manglende overholdelse inden for sådanne områder som personale og screening af last skyldes menneskelige faktorer. Der blev derudover konstateret manglende overholdelse på områder som højrisikofragt og post. Det blev også bemærket, at Kommissionens anbefalinger til korrigerende foranstaltninger overordnet set var blevet fulgt på tilfredsstillende vis.

HVORNÅR TRÆDER FORORDNINGEN I KRAFT?

Den 29. april 2008.

BAGGRUND

Efter de begivenheder, der fandt sted den 11. september 2001 i USA, vedtog Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002, der fastlagde fælles normer for sikkerhed inden for civil luftfart. Forordning (EF) nr. 300/2008 erstatter forordning (EF) nr. 2320/2002.

Der er flere oplysninger på Europa-Kommissionens websted for luftfartspolitik.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 300/2008

29.4.2008

-

EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72-84

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 18/2010

1.2.2010

-

EUT L 7 af 12.1.2010, s. 3-14

De ændringer og rettelser, der følger af forordning (EF) nr. 300/2008, er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 185/2010 af 4. marts 2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed (EUT L 55 af 5.3.2010, s. 1-55).

Kommissionens forordning (EU) nr. 72/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af procedurer for gennemførelse af Kommissionens inspektioner på luftfartssikkerhedsområdet (EUT L 23 af 27.1.2010, s. 1-5).

Kommissionens forordning (EU) nr. 1254/2009 af 18. december 2009 om fastlæggelse af kriterier for medlemsstaternes fravigelse af de fælles grundlæggende normer for den civile luftfarts sikkerhed og vedtagelse af alternative sikkerhedsforanstaltninger (EUT L 338 af 19.12.2009, s. 17-17).

Kommissionens forordning (EU) nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 (Den Europæiske Unions Tidende L 91 af 3.4.2009, s. 7-13).

Rapporter

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Årlig rapport for 2012 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 300/2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart (COM(2013) 523 final af 9.7.2013).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Årlig rapport for 2013 om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 300/2008 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart (COM(2014) 399 final af 1.7.2014).

seneste ajourføring 09.01.2015

Top