Help Print this page 
Title and reference
Fælles regler for drift af lufttrafik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Fælles regler for drift af lufttrafik

Lovgivningen for lufttransport på det indre marked regulerer bevillingen af driftslicenser, tilsynet med luftfartsselskaber og disses markedsadgang. Den sikrer et konkurrencekraftigt lufttransportmarked, kvalitetsservice og gennemskuelige tariffer.

RETSAKT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdet).

RESUMÉ

Denne forordning indeholder regler for udstedelse af licenser til EF-luftfartsselskaber, for EF-luftfartsselskabers rettigheder og for prisfastsættelse for trafikflyvning.

Driftslicens

En virksomhed inden for Fællesskabet kan ikke udføre passagerlufttransport, luftpost- eller luftfragttransport uden en behørig driftslicens *. Denne forordning fastsætter betingelserne for bevilling af driftslicenser. Virksomheden skal specielt være i besiddelse af et lufttransportcertifikat (ATC) *, overholde kravene til forsikring og ejendomsret samt fremlægge økonomiske garantier. Det kræves desuden at dens ledelse fremlægger vandelsattester.

Driftslicensen er gyldig så længe transportøren opfylder kravene fastsat i forordningen. Den kompetente myndighed, som bevilliger licensen, kontrollerer at disse krav overholdes to år efter udstedelsen af en ny licens samt i tilfælde af problemer eller på opfordring af Kommissionen. Myndigheden kan til enhver tid kontrollere de finansielle resultater i et EF-luftfartsselskab, som den har udstedt en licens til.

I øvrigt skal et EF-luftfartsselskab forudanmelde ændringer i dets aktiviteter (drift af en ny rute til et område ikke tidligere betjent, fusion, opkøb osv.) til myndigheden. Hvis den kompetente myndighed bedømmer, at de påtænkte ændringer har store økonomiske konsekvenser, beder den luftfartselskabet levere en revideret virksomhedsplan og afgør, om det er nødvendigt på ny at forelægge licensen til godkendelse.

Den kompetente myndighed skal suspendere et luftfartsselskabs licens, hvis den på grundlag af en vurdering af de finansielle resultater skønner, at selskabet ikke kan opfylde sine forpligtelser over en periode på tolv måneder. Myndigheden kan imidlertid udstede en midlertidig licens i afventning af en finansiel rekonstruktion, forudsat at sikkerheden ikke er truet, og at der foreligger en reel mulighed for genopretning. Licensen skal desuden suspenderes, hvis selskabet giver fejlagtige oplysninger om væsentlige punkter, hvis ATC’en suspenderes eller trækkes tilbage, eller hvis selskabet ikke længere opfylder kravene vedrørende vandel.

Denne forordning fastsætter ligeledes regler vedrørende leje af luftfartøjer.

Adgang til ruteforbindelser

EF-luftfartsselskaber autoriseres til at drive luftfart inden for Fællesskabet, og medlemsstaterne kan ikke gøre driften betinget af en tilladelse eller en autorisation. Driftsfriheden kan ej heller indskrænkes ved bilaterale aftaler mellem medlemsstater. Der kan pålægges restriktioner ved bilaterale aftaler mellem en medlemsstat og et tredjeland, forudsat at disse restriktioner ikke begrænser konkurrencen, at de ikke diskriminerer og ej heller er mere restriktive end nødvendigt.

En medlemsstat kan under visse forhold pålægge en offentlig serviceforpligtelse på en luftfartsrute mellem en lufthavn og en yderzone eller en udviklingszone inden for Fællesskabet eller på en rute med ringe trafik til en lufthavn på dens territorium, hvis denne rute anses for vital for den økonomiske og sociale udvikling i den betjente region. Denne forordning fastsætter de generelle principper, som gælder for offentlige serviceforpligtelser.

Udøvelse af ruterettighederne * er underlagt EF-, nationale, regionale og lokale bestemmelser, hvad angår tryghed, sikkerhed, miljøbeskyttelse og tildeling af trafikslots. Under visse forhold anført i forordningen kan en medlemsstat regulere fordelingen af lufttrafik mellem lufthavne, som betjener samme by eller byområde. Den kan ligeledes begrænse eller nægte udøvelsen af ruterettigheder i tilfælde af alvorlige miljøproblemer eller i nødstilfælde.

Bestemmelser om prisfastsættelse

EF-luftfartsselskaberne fastsætter frit passager- og fragtpriser undtagen i forbindelse med en offentlig serviceforpligtelse. Den offentliggjorte pris for en tjenesteydelse skal inkludere tariffen og samtlige på datoen for offentliggørelsen gældende, uomgængelige og forudsigelige skatter, afgifter, tillæg og gebyrer. Desuden skal de forskellige priskomponenter (tariffer, skatter, lufthavnsafgifter og andre afgifter) udspecificeres. Forskelsbehandling af rejsende eller brugere af fragtydelser i deres adgang til at opnå bestemte tariffer på grundlag af bopæl eller nationalitet inden for Fællesskabet er forbudt.

Baggrund

Denne forordning ophæver og erstatter følgende tre forordninger i den tredje ”luftfartspakke”: forordning nr. 2407/92 om licenser til luftfartsselskaber (EN), forordning nr. 2408/92 om adgang for EF-luftfartsselskaber til luftfartsruter inden for Fællesskabet (EN) og forordning nr. 2409/92 om luftfartspassager- og luftfragttariffer (EN).

Retsaktens nøglebegreber

  • Driftslicens: en autorisation, der er udstedt af en myndighed, som er kompetent til at bevillige licenser, til en virksomhed, som autoriserer virksomheden til at yde luftfartstjenester som anført i licensen.
  • Lufttransportcertifikat (ATC): et certifikat udstedt til en virksomhed, der attesterer at luftfartsselskabet besidder den faglige kompetence og den nødvendige organisation til at varetage sikkerheden ved de i certifikatet anførte driftstyper i overensstemmelse med gældende EF- eller national ret, som det måtte være relevant.
  • Ruterettigheder: retten til at drive luftfartstjenesteydelser mellem to lufthavne inden for Fællesskabet.

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1008/2008

1.11.2008

-

EUT L 293 af 19.3.2008

Seneste ajourføring: 18.11.2008

Top