Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statsstøtte til jernbaneselskaber

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Statsstøtte til jernbaneselskaber

EF-retningslinjerne for statsstøtte til jernbaneselskaber klarlægger de gældende regler for offentlig finansiering af denne type virksomhed. Kommissionen ønsker at bistå liberaliseringsprocessen for jernbanetransportsektoren, så at de offentlige finansieringer bidrager til udviklingen af en varig mobilitet i Den Europæiske Union.

RETSAKT

Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte til jernbaneselskaber [EU-Tidende C 184 fra 22.7.2008].

RESUMÉ

Formålet med disse retningslinjer er at give en orientering om foreneligheden af statsstøtte til jernbaneselskaber med artikel 73 og 87 af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Statsstøtte, som forvrider eller truer med at forvride konkurrencen i fællesmarkedet, er forbudt (artikel 87.1 EF). Der er dog taget højde for undtagelser, navnlig når støtten begunstiger den økonomiske udvikling i Den Europæiske Union som helhed (artikel 87.3 EF).

Desuden fastslår artikel 73, at støtteforanstaltninger, som modsvarer behovet for samordning af transportvæsenet, eller som udgør godtgørelse for visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse, er forenelige med traktaten. Støtteordninger, som hænger sammen med forpligtelsen til offentlige tjenesteydelser (OSP), er omfattet af en særskilt forordning (EN) og er derfor undtaget fra disse retningslinjer.

Anvendelsesområde

Nærværende retningslinjer gælder for jernbaneselskaber såvel som for transportselskaber, som varetager lokal eller regional passagertransport, hvad angår støtte til køb og fornyelse af kørende materiel. Offentlig finansiering af infrastrukturforvaltninger er ikke dækket.

Støtteordningerne, som disse retningslinjer retter sig mod, er følgende:

Støtte til jernbaneselskaber gennem finansiering af infrastruktur.

Kommissionen vurderer, at denne type finansiering kan udgøre en støtte, hvis den giver selskaberne en indirekte fordel ved at lempe visse omkostninger, der belaster deres budget. Det er derfor vigtigt at vurdere, om infrastrukturforanstaltninger reelt har en sådan virkning. Hvis benyttelse af en infrastruktur er åben for alle potentielle brugere på lige og ikke-diskriminerende vilkår, og hvis brugen faktureres i overensstemmelse med gældende fællesskabsret (EN), betragter Kommissionen ikke offentlig finansiering for at udgøre statsstøtte. Hvis en sådan finansiering betragtes som udgørende støtte, kan den dog godkendes, når infrastrukturen modsvarer et behov for samordning af transportvæsenet.

Støtte til anskaffelse og fornyelse af kørende materiel.

Kommissionen understreger nødvendigheden af at investere i modernisering og/eller fornyelse af bestanden af lokomotiver og vogne til passagertransport. Den vurderer, at en sådan investering er uundværlig for at opretholde jernbanetransportens konkurrencekraft i forhold til andre, mere forurenende transportmetoder, for at begrænse jernbanetransportens påvirkning af miljøet og for at forbedre de nationale jernbanenets interoperabilitet.

Vurderingen af forligeligheden af støtte til køb og fornyelse af kørende materiel skal foretages med henblik på de fælles interesser, som støtten bidrager til. I den forbindelse anvender Kommissionen følgende bestemmelser om støtte:

  • støtte til samordning af transportvæsenet (traktatens artikel 73),
  • støtte til restrukturering til jernbaneselskaber i vanskeligheder,
  • støtte til små og mellemstore virksomheder,
  • støtte til miljøbeskyttelse,
  • støtte i forbindelse med forpligtelsen til offentlige tjenesteydelser (EN),
  • regionalstøtte (EN).

Staternes gældseftergivelse som har til formål at sanere jernbaneselskabernes økonomi.

Kommissionen bemærker at mange jernbaneselskaber har en meget høj gældsættelse, navnlig i de medlemsstater, som har tilsluttet sig i 2004, hvilket begrænser deres investeringsformåen. Under visse betingelser kan en eftergivelse af gæld anses for støtte, som er forenelig med det fælles marked, hvis den tilsigter at lette overgangen til et åbent jernbanemarked (EN) uden en uforholdsmæssig forvridning af konkurrencen og handlen mellem medlemsstaterne.

Støtte til restrukturering af jernbaneselskaber.

Foreneligheden af statsstøtte til restrukturering af kriseramte jernbaneselskaber vurderes på grundlag af retningslinjerne for restruktureringsstøtte fra 2004 (EN). Disse indeholder ikke undtagelser for jernbaneselskaber. Imidlertid anser Kommissionen, at i betragtning af den krise, som europæisk jernbanefragt befinder sig i, er det i den fælles interesse, at støtte til kriseramte virksomheder i denne sektor anses for forenelige med traktaten under visse omstændigheder. Disse undtagende omstændigheder gælder udelukkende for jernbaneselskabernes ”fragt”-afdelinger og for restruktureringer, som er anmeldt inden den 1. januar 2010.

Støtteforanstaltninger til samordning af transportvæsenet.

Begrebet ”samordning af transportvæsenet” i traktatens artikel 73 indebærer en indgriben af de offentlige myndigheder, som sigter på at dreje udviklingen inden for transportsektoren i retning af en fælles interesse. Støtte til samordning af transportvæsenet kan antage flere former:

  • støtte til benyttelse af infrastrukturen;
  • støtte til reduktion af eksterne omkostninger beregnet på at fremme et modalskift fra vej- til skinnetransport;
  • støtte som fremmer interoperabilitet samt, for så vidt den modsvarer behov for samordning af transportvæsenet, støtte som bidrager til at styrke sikkerheden, fjerne tekniske barrierer og reducere støjgener;
  • støtte til forskning og udvikling der modsvarer behovet for samordning af transportvæsenet.

Kommissionen fremlægger i detaljer en metode til at bestemme, hvilke omkostninger der er støtteberettigede, såvel som de vilkår, der sikrer, at støtten opfylder betingelserne for forenelighed som formuleret i traktatens artikel 73. Støtte til benyttelse af jernbaneinfrastrukturen, til reduktion af eksterne omkostninger og til interoperabilitet anses for forenelige, hvis de er nødvendige og forholdsmæssigt afpassede.

Støtte til forskning og udvikling er genstand for de særlige bestemmelser i artikel 9 af forordningen om forpligtelse til offentlige tjenesteydelser (OSP). EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling (EN) gælder for denne type støtte.

Statsgarantier til jernbaneselskaber.

Meddelelsen fra Kommissionen om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (EN) definerer gældende ret for statsgarantier, herunder for jernbanetransportområdet.

Gennemførelse

Disse retningslinjer gælder for alle former for støtte, anmeldte såvel som ikke-anmeldte, fra den 22. juli 2008 at regne. Medlemsstaterne skal bringe deres eksisterende støtteordninger i overensstemmelse hermed senest den 22. juli 2010.

Baggrund

Det Europæiske Fællesskab fører en revitaliseringspolitik på jernbaneområdet ved at tilvejebringe forhold, som kan skabe konkurrence på jernbanetransportservicemarkedet, ved at fremme teknisk harmonisering af de europæiske jernbanenet og ved tildeling af økonomisk støtte inden for rammerne af TEN-T-programmet og strukturfondene.

Seneste ajourføring: 02.10.2008

Top