Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rimelige markedsbetingelser for telefoner og andet kommunikationsudstyr

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Rimelige markedsbetingelser for telefoner og andet kommunikationsudstyr

Dette direktiv har til formål at konsolidere de direktiver, der blev vedtaget i 1988 og 1994 for at frigive Den Europæiske Unions (EU) markeder for teleterminaludstyr. Det har også til formål at forbedre gennemsigtigheden af det forskellige udstyrs karakteristika, for at brugerne kan drage fordel af de teknologiske fremskridt og foretage informerede valg som forbrugere.

DOKUMENT

Kommissionens direktiv 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr.

RESUMÉ

EU-landene må ikke tildele særlige eller eksklusive rettigheder med hensyn til import, afsætning, tilslutning, ibrugtagning eller vedligeholdelse af teleterminaludstyr.

EU-landene må ikke nægte tilslutning af terminaludstyr * til offentlige telekommunikationsnet eller ibrugtagning af satellitjordstationsudstyr * på deres område, medmindre dette udstyr ikke overholder visse væsentlige krav. Disse krav er fastlagt i direktiv 1999/5/EF eller i de fælles tekniske forskrifter, der er vedtaget i forlængelse af dette direktiv. EU-landene kan også anmode disse erhvervsdrivende om tekniske kvalifikationer.

Udstyr, der sælges på markedet, skal overholde de væsentlige krav, der fremgår af direktiv 1999/5/EF, og hvor det er relevant, de fælles forskrifter, der er vedtaget i forlængelse af det direktiv. Producenter og importører skal garantere, at udstyret er bestemt til:

at sikre beskyttelsen af brugerens og enhver anden persons sundhed og sikkerhed, der er identificeret i sikkerhedskravene i direktiv 2006/95/EF om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser

at overholde sikkerhedskravene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (så udstyret ikke skaber interferens med andet udstyr), der fremgår af direktiv 2004/108/EF

at tillade brugen af det frekvensbånd, der er allokeret til jord-/rumbaseret radiokommunikation og satellitressourcer, således at skadelig interferens undgås.

De nye nettermineringspunkter på offentlige telenet skal være tilgængelige for brugere. For at sidstnævnte har adgang til terminaludstyr efter eget valg, skal EU-landene sikre, at operatører offentliggør de tekniske specifikationer for terminaludstyret og grænseflader, som udstyret bliver tilsluttet.

EU-landene skal informere Kommissionen om udkast til tekniske specifikationer (grundlaget for eventuelle fremtidige standarder) i henhold til procedurerne i direktiv 1999/5/EF. Alle specifikationer for terminaludstyr skal formaliseres og offentliggøres.

De organer, der skal foretage kontrollen med anvendelsen af specifikationerne, og som er udpeget af EU-landene, skal være uafhængige af offentlige eller private virksomheder, der udbyder varer og/eller tjenesteydelser på telekommunikationsområdet.

Baggrund

Dette direktiv ophæver direktiv 88/301/EØF, som ændret i 1994. Det repræsenterede første fase af en politik, der havde til formål at liberalisere telekommunikationsmarkederne, og som førte til disse markeders fuldstændige liberalisering den 1. januar 1998.

Vigtige begreber

* Terminaludstyr: alt udstyr, der direkte eller indirekte er tilsluttet et offentligt telekommunikationsnets grænseflade med henblik på at transmittere, behandle eller modtage informationer. Jordstationsudstyr er medtaget i denne kategori.

* Satellitjordstationsudstyr: udstyr, som kan anvendes til kun at sende eller til både at sende og modtage eller til kun at modtage radiokommunikationssignaler, som formidler via satellit eller andre rumbaserede systemer.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/63/EF

11.7.2008

-

EUT L 162 af 21.6.2008, s. 20-26.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (Den Europæiske Unions Tidende L 91 af 7.4.1999, s. 10-28).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af direktiv 89/336/EØF (Den Europæiske Unions Tidende L 390 af 31.12.2004, s. 24-37).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (Den Europæiske Unions Tidende L 374 af 27.12.2006, s. 10-19).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (Den Europæiske Unions Tidende L 96 af 29.3.2014, s. 357-374).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (Den Europæiske Unions Tidende L 153 af 22.5.2014, s. 62-106).

Seneste ajourføring: 29.07.2015

Top