Help Print this page 
Title and reference
Markedsføring af dyrefoder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Markedsføring af dyrefoder

Forordning 767/2009 forenkler mærkning og markedsføring af dyrefoder. Den forenkler systemet generelt, samtidigt med at den sikrer et højt niveau af sundheds- og velfærdsbeskyttelse for dyrerne såvel som for folkesundheden. Forordningen bidrager også til at levere relevant information til brugerne om det reelle indhold i det foder, de køber til deres dyr.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF.

RESUMÉ

Denne forordning fastsætter regler for markedsføring og brug af foder til dyr, der bruges til produktion af levnedsmidler, eller til husdyr. Den fastsætter også kravene vedrørende mærkning, forpakning og præsentation.

Dyrefoder

Denne forordning dækker dyrefoder, dvs. ethvert stof eller produkt, herunder tilsætningsstoffer, der er forarbejdet, delvist forarbejdet eller ikke forarbejdet, som er beregnet til dyrefoder, der indtages gennem munden.

Forordningen gælder med forbehold for bestemmelser på dyrefoderområdet, som vedrører:

Markedsføring og brug

Dyrefoder skal overholde kravene vedrørende sikkerhed og markedsføring. Det skal blandt andet:

 • være sikkert
 • ikke have en direkte, negativ virkning på miljøet eller på dyrenes velfærd
 • være sundt, uforvansket, uforfalsket, egnet til formålet og have en markedsmæssig værdi
 • være mærket, emballeret og præsenteret i overensstemmelse med gældende lovgivning
 • opfylde de tekniske bestemmelser vedrørende urenheder og andre kemiske bestanddele (se forordningens bilag I).

Dyrefoder må ikke indeholde fodermidler, af hvilke markedsføring eller brug er begrænset eller forbudt (se forordningens bilag III).

Sporbarheden af dyrefoder skal sikres i alle produktions-, forarbejdnings- og distributionsled. Dyrefodervirksomheder skal følgelig være i stand til at identificere enhver, der har leveret dyrefoder, et foderproducerende dyr eller ethvert andet stof, der er beregnet til eller vil kunne bruges til at indgå i dyrefoder.

Dyrefoder, som markedsføres, eller som kan tænkes at blive markedsført i Det Europæiske Fællesskab, skal mærkes eller identificeres på behørig vis for at lette deres sporbarhed.

Hvis en dyrefodervirksomhed skønner, at et dyrefoder ikke opfylder kravene til dyrefodersikkerhed, skal den straks iværksætte procedurer til tilbagetrækning af det pågældende foder fra markedet. Den skal dernæst hurtigst muligt informere de kompetente myndigheder og brugerne.

Mærkning og præsentation

Denne forordning fastsætter de generelle bestemmelser for mærkning og præsentation af alt dyrefoder, for eksempel forpligtelsen til at anføre:

 • fodertype
 • navn og adresse på virksomheden
 • referencenummer på partiet
 • nettovægt
 • liste over anvendte tilsætningsstoffer samt
 • vandindholdet.

Mærkningen og præsentationen af dyrefoder må ikke mislede brugeren, hvad angår formål og karakteristika for foderet. Oplysninger, som kræves anført, skal være klart synlige på emballagen, på beholderen eller på en etiket, som er anbragt derpå, eller i et dokument, der følger med foderet. Disse oplysninger skal være tydeligt læselige og må ikke kunne slettes. De skal fremgå på mindst ét af de officielle sprog i medlemsstaten eller i den region, hvor foderet markedsføres.

Der gælder særlige krav til mærkningen af fodermidler, for foderblandinger og "diætetisk" foder. Enhver anprisning af et foder skal behørigt begrundes.

Mærkningen af foder til husdyr skal indeholde et telefonnummer for kunder, der ønsker at vide mere om de benyttede indholdsstoffer.

Forpakning

Fodermidler og foderblandinger skal markedsføres i lukket emballage eller lukkede beholdere.

Visse typer af dyrefoder kan dog markedsføres i løs vægt eller i emballager eller beholdere, som ikke er lukkede. Denne undtagelse gælder:

 • fodermidler
 • blandinger af korn eller hele frugter
 • indbyrdes leverancer mellem producenter af foderblandinger
 • foderblandinger, der leveres af producenten til brugeren eller til pakkevirksomheder
 • mængder af foderblandinger leveret til slutbrugeren, som ikke overstiger 50 kg, hvis de tages direkte fra en lukket emballage eller beholder
 • sliksten.

Fællesskabets fortegnelse over fodermidler

Fællesskabets fortegnelse over fodermidler har til formål at forbedre mærkningen af fodermidler og foderblandinger. Fortegnelsen indeholder følgende oplysninger for hvert af de anførte fodermidler:

 • betegnelse
 • identifikationsnummer
 • beskrivelse (herunder oplysninger om fremstillingsprocessen)
 • en ordliste med definitioner.

Fællesskabskodekser for god praksis vedrørende mærkning

Interessenterne opfordres også til at etablere fællesskabskodekser for god praksis i forbindelse med en frivillig mærkning: en for foder til husdyr og en anden for foderblandinger til dyr, der er beregnet til produktion af fødevarer.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 767/2009

21.9.2009

-

EUT L 229 af 1.9.2009

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 767/2009 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

UNDTAGELSER FRA RETSAKTEN

Forordning (EU) nr. 454/2010 [EU-Tidende L 128 af 27.5.2010]. Dyrefoder til husdyr, som er mærket i henhold til direktiv 79/373/EØF og til artikel 16 i direktiv 70/524/EØF kan markedsføres frem til den 31. august 2011.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 242/2010 af 19. marts 2010 om udarbejdelse af en fortegnelse over fodermidler [EU-Tidende L 77 af 24.3.2010].

Seneste ajourføring: 01.04.2011

Top