Help Print this page 
Title and reference
Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

Denne forordning fastlægger reglerne for autorisering af plantebeskyttelsesmidler i den form, de kommer i handlen i, samt markedsføring, anvendelse og kontrol af produkterne inden for Unionen. Forordningen styrker beskyttelsen af sundhed og miljø, bidrager til bedre beskyttelse af landbrugsproduktionen og udvider og udbygger det indre marked for plantebeskyttelsesmidler.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF.

RESUMÉ

Forordningen bekræfter at det, som Kommissionen mener, er vigtigt at øge beskyttelsen af sundhed og miljø og samtidig stræbe efter at harmonisere markedsføringen af plantebeskyttelsesmidler . Desuden ønsker den at bidrage til forbedring af landbrugsproduktionen.

Anvendelsesområde

Den nuværende forordnings anvendelsesområde dækker plantebeskyttelsesmidlerne og deres aktive stoffer .

Kriterier for godkendelsen af aktive stoffer

Forordningen fastsætter kriterier for godkendelse af aktive stoffer. Et aktivt stof kan opnå godkendelse, hvis det opfylder kriterierne i punkt 2 og 3 i bilag II i denne forordning. Disse kriterier omhandler stoffets effektivitet, sammensætning, egenskaber, de analysemetoder, der findes, virkningerne på den menneskelige sundhed og miljøet, økotoksikologi samt betydningen af dets metabolitter og rester. Således godkendes et aktivt stof kun, hvis det ikke klassificeres som mutagent, kræftfremkaldende eller reproduktionstoksisk i kategori 1A eller 1B, samt hvis det ikke har nogen skadelige hormonelle virkninger. Yderligere kan et stof, der betragtes som værende en persistent organisk miljøgift eller som persistent, bioakkumulerbar og toksisk eller endda som et meget persistent og meget bioakkumulerbart stof, ikke godkendes.

Den første godkendelse kan være underlagt nogle bestemmelser eller begrænsninger, der f.eks. vedrører renheden af det aktive stof, målkulturen og/eller brugerkategorien.

Udstedelse af markedsføringstilladelser

Udstedelse af tilladelse til at markedsføre plantebeskyttelsesmidler forbliver under medlemsstaternes ansvar. Ansøgerne skal indgive deres ansøgning hos det medlemsland, hvor produktet først skal markedsføres. Der skal vedlægges to mapper, der indeholder alle de tilgængelige oplysninger, der gør det muligt at vurdere plantebeskyttelsesmidlets mulige virkninger på menneskers og dyrs sundhed, samt eventuelle virkninger på miljøet. De oplysninger, som ansøgeren eller fabrikanten giver, kan være fortrolige, da de kan være en drifts- og/eller forretningshemmelighed.

Behandlingsfristen for en ansøgning om markedsføringstilladelse er begrænset til tolv måneder, fra medlemslandet modtager ansøgningen. I dette tidsrum kontrollerer medlemslandet, om det pågældende produkt opfylder kravene for tilladelsen. Skulle det blive nødvendigt at få flere oplysninger, har medlemslandet mulighed for at forlænge behandlingsfristen, så ansøgeren kan tilvejebringe disse oplysninger. Denne yderligere forlængelse af fristen kan være makismalt seks måneder og udløber, så snart medlemslandet modtager de yderligere oplysninger. Hvis ansøgeren ved udgangen af fristen ikke har tilvejebragt de manglende oplysninger, skal medlemslandet oplyse ansøgeren om, at ansøgningen ikke kan modtages.

Gyldighedsperioden for markedsføringstilladelser

Markedsføringstilladelser gælder i 10 år og kan fornyes. Medlemslandet har til enhver tid mulighed for at tage en tilladelse op til revision og vurdere, om den stadig opfylder betingelserne for markedsføringen. Når et sådant tilfælde opstår, kan medlemslandet inddrage eller ændre tilladelsen.

Kan gives en midlertidig tilladelse til markedsføring af farmaceutiske produkter på markedet, som indeholder et aktivt stof, der endnu ikke er blevet godkendt. En midlertidig tilladelse kan gives for en periode på højst 3 år.

Princippet om gensidig anerkendelse

Dette princip gør det muligt for indehaveren af en tilladelse at markedsføre produktet i et andet medlemsland, såfremt der hersker lignende forhold omkring landbrug, plantesundhed og miljø i de pågældende regioner. Medlemslandet har dog mulighed for midlertidigt at begrænse eller forbyde handel med et produkt, hvis det udgør en risiko for menneskers eller dyrs sundhed, samt for miljøet.

For at undgå at man i visse kulturer føler sig frataget sine beskyttelsesmidler, giver forordningen indehaveren af en tilladelse, der allerede er godkendt i det pågældende medlemsland, mulighed for at søge om, at den udvides til at dække mindre anvendelsesområder, den ikke dækker endnu. Disse brugsudvidelser er ligeledes dækket af princippet om gensidig anerkendelse.

Information, klassificering, mærkning og emballering

Medlemslandene skal mindst én gang i kvartalet ajourføre oplysningerne om tilladte eller tilbagetrukne plantebeskyttelsesmidler. Disse oplysninger skal være offentligt tilgængelige.

Klassificeringen, mærkningen og emballeringen af plantebeskyttelsesmidler skal opfylde de krav, der er fastsat i direktiv 1999/45/EF om farlige præparater. Disse produkters emballage skal sørge for, at forbrugerne ikke misforstår, hvad produkterne skal bruges til.

Kontrol og kriseforanstaltninger

Medlemslandene skal udføre officiel kontrol for at overvåge, at denne forordning overholdes. De skal udarbejde en rapport om omfanget og resultaterne af disse kontrolforanstaltninger, som skal sendes til Kommissionen inden for seks måneder efter udgangen af det år, som rapporten dækker. Kommissionen indkalder eksperter for at kunne udføre generelle og specifikke inspektioner i medlemslandene. Målet med disse inspektioner er at efterprøve de kontroller, som medlemslandene har udført.

Kommissionen kan vedtage kriseforanstaltninger for at begrænse eller forbyde anvendelsen og/eller salget af et plantebeskyttelsesmiddel, hvis det skulle udgøre en mulig alvorlig risiko for den menneskers sundhed, dyrs sundhed eller miljøet og denne risiko ikke forvaltes ordentligt af det eller de pågældende medlemsland(e).

Kontekst

Denne forordning har ophævet og erstattet:

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1107/2009

14.12.2009

-

EUT L 309 af 24.11.2009

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 283/2013 af 1. marts 2013 om fastsættelse af datakrav vedrørende aktivstoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler [Den Europæiske Unions Tidende L 93 of 3.4.2013].

Denne forordning, der ophæver forordning (EU) nr. 544/2011, ændrer, med henblik på at taget hensyn til den nuværende videnskabelige viden og teknik, de betingelser, som sager, der skal forelægges, skal opfylde med henblik på godkendelse af aktivstoffer, nemlig datakrav for aktive kemiske stoffer.

K ommissionens forordning (EU) nr. 284/2013 af 1. marts 2013 om fastsættelse af datakrav vedrørende plantebeskyttelsesmidler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler [Den Europæiske Unions Tidende L 93 of 3.4.2013].

Denne forordning, der ophæver forordning (EU) nr. 545/2011, ændrer datakrav til kemiske præparater i forbindelse med godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, med henblik på at tage hensyn til den nuværende videnskabelige viden og teknik.

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1107/2009 af Europa-Parlamentets og Rådets som følge af Kroatiens tiltrædelse [ COM(2013) 073 final - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Dette forslag skulle bilag tillæg I til forordning (EF) nr. 1107/2009, som definerer zoner for tilladelse til plantebeskyttelsesmidler. Kroatien skulle derfor være en del af zone C - Syd.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, der udføres for at sikre anvendelsen af fødevarer og foder lov, regler om dyresundhed og -velfærd, plantesundhed, plante formeringsmateriale, plantebeskyttelsesmidler og om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 1829/2003, (EF) nr. 1831/2003, (EF) nr. 1/2005, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 834/2007, (EF) nr. 1099/2009, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. [...] / 2013 og direktiv 98/58/EF, 1999 / 74/EC, 2007/43/EF, 2008/119/EF, 2008/120/EF og 2009/128/EF (forordningen om kontrol) [ COM(2013) 265 final - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Ansvaret for overholdelsen af EU-lovgivningen i fødevarekæden er overladt til medlemsstaterne, hvor myndighederne sikrer, at de pågældende forskrifter anvendes effektivt, respekteres og udføres i hele EU. Forordning (EF) nr. 882/2004 fastsætter regler på EU-niveau, som regulerer offentlige kontrolaktiviteter, der udføres af medlemsstaterne, med henblik på at skabe en integreret og ensartet metode til offentlig kontrol i hele produktionskæden for fødevarer. Dette forslag, som ophæver og erstatter forordning nr. 882/2004 og forskellige retsakter og sektorbestemmelser, ændrer lovgivningen om offentlig kontrol med henblik på at afhjælpe de mangler, der er blevet afsløret i forbindelse dens anvendelse.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bestemmelser for forvaltningen af udgifterne i forbindelse med fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd, og som vedrører plantesundhed og planteformeringsmateriale, ændring af Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF, forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005, direktiv 2009/128/EF og forordning (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af Rådets afgørelse 66/399/EØF, 76/894/EØF og 2009/470/EF [ COM(2013)0327 final - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Forslaget til forordning fastsætter virkningen af og målet for udgifterne i forbindelse med fødevareproduktion og for næringsmidler til dyr i perioden 2014-2020, med en øvre grænse på 1.891.936 millioner EUR i løbende priser. De forfulgte mål er følgende: i) et øget niveau af sikkerhed i fødevareproduktion og produktionssystemerne for disse fødevarer, ii) en forbedring af sanitære niveauer og dyrenes trivsel, iii) påvisning og udryddelse af skadegørere iv) effektiv udførelse af offentlig kontrol. Hvert af disse mål er ledsaget af vejledninger.

Seneste ajourføring: 10.04.2014

Top