Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikre fødevaretilsætningsstoffer for et højt niveau af forbrugerbeskyttelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Sikre fødevaretilsætningsstoffer for et højt niveau af forbrugerbeskyttelse

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1333/2008 — fødevaretilsætningsstoffer

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den erstatter tidligere EU-lovgivning ved at samle den i én retsakt for alle typer af fødevaretilsætningsstoffer (*).

Den indeholder en liste over:

godkendte stoffer

betingelser for anvendelse og mærkning.

Den forenkler godkendelsesproceduren.

HOVEDPUNKTER

Kun de tilsætningsstoffer, som EU har godkendt, må sælges og anvendes i fødevarer i henhold til de angivne betingelser.

For at figurere på EU’s liste over godkendte fødevaretilsætningsstoffer må et fødevaretilsætningsstof ikke udgøre en helbredsrisiko eller vildlede forbrugerne. Det skal dække et rimeligt behov, som ikke kan opfyldes på nogen anden måde.

Tilsætningsstoffet skal være til gavn for forbrugerne. Det kan f.eks. være ved at:

bevare fødevarens næringsværdi

fungere som hjælpemiddel ved fremstilling, forarbejdning, tilberedning, behandling, emballering, transport eller opbevaring

tilfredsstille specielle diætetiske behov.

Der gælder særlige betingelser for sødestoffer eller farvestoffer.

Tilsætningsstofferne skal anvendes i den laveste mængde, der er nødvendig for at opnå den ønskede virkning. Denne mængde skal tage højde for en acceptabel daglig indtagelse og behovene hos særlige forbrugergrupper.

Tilsætningsstoffer må som hovedregel ikke anvendes i uforarbejdede fødevarer eller fødevarer til spædbarn og småbørn, medmindre der specifikt er bestemmelser om dette.

Tilsætningsstoffer skal, uanset om de er bestemt til salg til den endelige forbruger eller ikke, overholde kravene til tydelig mærkning, såsom at informere om navn og/eller E-nummer (for eksempel har farvestoffet sunset yellow E-nummeret E 110).

Lovgivningen finder ikke anvendelse på de følgende stoffer, medmindre de bruges:

som tekniske hjælpestoffer, dvs. som et stof, der bevidst anvendes til forarbejdning af råvarer

til at beskytte planter og planteprodukter

som næringsmidler og tilsættes til fødevarer

til at behandle vand.

BAGGRUND

De fleste evalueringer af tilsætningsstoffer blev foretaget tilbage i 1980’erne og 1990’erne. De genevalueres nu, og processen forventes at være afsluttet i 2020. Det kan betyde, at Europa-Kommissionen kommer med forslag til ændringer af de nuværende betingelser for anvendelse eller fjernelse af visse stoffer fra listen over godkendte stoffer.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Fødevaretilsætningsstoffer: stoffer, som anvendes i fødevarer af forskellige årsager, som for eksempel at søde dem, farve dem eller forlænge deres holdbarhed. Brugen af disse er underlagt EU-regler for at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og et højt niveau af forbrugerbeskyttelse.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16-33)

Efterfølgende ændringer af bilagene til forordning (EF) nr. 1333/2008 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 257/2010 af 25. marts 2010 om iværksættelse af et program for genevaluering af godkendte fødevaretilsætningsstoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 80 af 26.3.2010, s. 19-27)

Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1-295). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 12.11.2015

Top