Help Print this page 
Title and reference
Beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet

Denne forordning tager sigte på en forbedring af dyrs beskyttelse på slagte- eller aflivningstidspunktet gennem standardisering af operative metoder, uddannelse af personale, brug af nyt udstyr, osv. Dernæst er den løbende målsætning for denne forordning at sikre lige konkurrencebetingelser for alle brugere på det indre marked.

RETSAKT

Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet.

RESUMÉ

Nærværende direktiv fastsætter et sæt regler for aflivning af dyr, der opdrættes med henblik på fremstilling af fødevarer, uld, skind, pelsværk, osv. Direktivet angiver ligeledes et sæt regler for aflivning i nødstilfælde og i tilfælde af bekæmpelse af smitsomme sygdomme.

De regler som er fastsat for dette direktiv gælder ikke, når dyr aflives under videnskabelige forsøg, jagtaktiviteter, kultur- og sportsarrangementer eller under bedøvelse foretaget af en dyrlæge. Di

Hensyn til dyrevelfærd

Nærværende direktiv forelægger en standardisering af de operative metoder * til gavn for dyrenes velfærd under aflivning. Alle brugere * har til opgave at indføre og anvende disse operative metoder, således at dyrene i så høj grad som muligt skånes for smerte, ophidselse og lidelse under slagtning.

Brugerne er i denne sammenhæng forpligtet til at evaluere effektiviteten af deres bedøvelsesmetoder * ved hjælp af indikatorer, som måler dyrenes tilstand. En regelmæssig kontrol skal navnlig sikre, at de bedøvede dyr ikke genvinder bevidstheden før slagtning.

Fabrikanter af udstyr til fiksering og bedøvelse skal ved salg af udstyret vedlægge en brugsanvisning, som især skal præcisere hvilke typer dyr, udstyret kan anvendes på, samt informere om udstyrets optimale anvendelse. Brugerne skal følge fabrikanternes anvisninger.

Dernæst skal der i alle slagterier være en ansvarshavende for dyrevelfærd, denne udnævnes af brugeren. Den ansvarlige skal overvåge, at bestemmelserne i nærværende direktiv overholdes. De små slagterier er dispenseret for denne forpligtelse.

Forbedring af personalets kompetencer

Det personale på slagteriet som tager sig af levende dyr skal være i besiddelse af et kompetencegivende certifikat, som attesterer et tilstrækkeligt kendskab til dyrevelfærd. Det pågældende certifikat udstedes af en autoriseret organisme på grundlag af en uafhængig undersøgelse.

I nærværende direktiv fastsættes det ligeledes, at medlemslandene opretter et system til videnskabelig assistance. Denne assistance skal yde teknisk bistand til slagteriernes tilsynspersonale såvel som videnskabelig vurdering af nyt bedøvelsesudstyr og af nye slagterier. Dernæst skal denne assistance give en udtalelse om kvalifikationer og kvalitet af de organismer, som udsteder de kompetencegivende certifikater for dyrevelfærd.

Affolkning

Nødplaner foreskrevet af fællesskabslovgivningen vedrørende dyrenes sundhed (bekæmpelse af smitsomme sygdomme) skal præcisere de nærmere logistiske regler for slagtning, således at dyrenes velfærd tilgodeses. Der dispenseres fra det pågældende direktiv i de tilfælde, hvor overholdelse af direktivets anvisninger indebærer en risiko for menneskets sundhed eller sinker udryddelse af sygdom. Forordningen forbedrer desuden planlægningen, overvågningen samt gennemskueligheden af aflivninger af dyr i tilfælde af en affolkning.

Tekniske bestemmelser

En liste over bedøvelsesmetoder er præsenteret i appendiks til forordningen og beskriver de gældende regler og tilladte brugssituationer for hver af metoderne. Disse metoder ledsager den videnskabelige udvikling og tager de socioøkonomiske spørgsmål i betragtning. Desuden vil tekniske ændringer berøre slagteriernes opførelse, indretning og udstyr.

Kontekst

Nærværende direktiv er i overensstemmelse med EF-handlingsplanen for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, som har indført konceptet om indikatorer for dyrevelfærd.

Nærværende direktiv ophæver direktiv 93/119/EF om dyrebeskyttelse på slagtnings- eller aflivningstidspunktet, som aldrig tidligere har været ændret til trods for den videnskabelige og tekniske udvikling.

Retsaktens nøglebegreber

  • Standardisering af operative metoder: en samling instruktioner som har til formål at sikre ensartet udførelse af en funktion eller af en særlig norm.
  • Bruger: Enhver offentlig eller privat person, som er ansvarlig for en virksomhed, hvis aktiviteter er underlagt nærværende direktiv.
  • Bedøvelse: Enhver metode som smertefrit og med fortsæt fremkalder bevidsthedstab og tab af føleevnenherunder enhver metode som fremkalder øjeblikkelig død.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frit for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1099/2009

8.12.2009

-

EUT L 303 af 18.11.2009

Seneste ajourføring: 16.06.2010

Top