Help Print this page 
Title and reference
EU-Kina: Tættere partnerskab, større ansvar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU-Kina: Tættere partnerskab, større ansvar

Kommissionen fremsætter retningslinjer med henblik på at styrke samarbejdsrelationerne mellem Den Europæiske Union (EU) og Kina. I denne meddelelse fremlægges en række henstillinger om overgangen til demokrati, bæredygtig udvikling, handel og told samt det internationale samarbejde med henblik på et tættere partnerskab.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 24. oktober 2006: "EU-Kina: Tættere partnerskab, større ansvar" [KOM(2006) 631 endelig, ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) støtter en bæredygtig udvikling i Kina ved at styrke partnerskabet vedrørende politiske, økonomiske og sociale reformer. Den kraftige økonomiske vækst i Kina har ført til øget stabilitet og fattigdomsnedgang, men landet står fortsat over for store udfordringer.

På den baggrund har de to partnere har besluttet at revidere deres handels- og samarbejdsaftale med henblik på at skabe et bredere partnerskab, der dækker alle deres forbindelser.

Kommissionen fremsætter således prioritetsområder for samarbejdet mellem partnerne på baggrund af fælles interesser og udvikling af forbindelserne.

Støtte til politiske forandringer

EU og Kina fører en regelmæssig politisk dialog vedrørende menneskerettigheder, beskyttelse af mindretal og styrkelse af retsstaten. På dette område skal partnerne:

 • være mere fokuseret og resultatorienteret med udvekslinger af højere kvalitet og konkrete resultater
 • gennemføre en opfølgning på aktiviteterne
 • koordinere aktiviteterne med de bilaterale drøftelser mellem Kina og EU-landene.

Fremme af energieffektivitet og miljøbeskyttelse

Kina og EU er to af de vigtigste aktører på de globale energimarkeder. Samarbejdet sker på baggrund en stigende energiefterspørgsel. Det skal især sigte mod:

 • større åbenhed og bedre lovgivning i energisektoren
 • udveksling af teknikker og informationer vedrørende effektiv forvaltning af ressourcer og udvikling af vedvarende energi
 • fremme af investeringer og åbne offentlige indkøb
 • fremme af anvendelse af internationale normer.

Med udgangspunkt i den fælles erklæring (EN) (FR) fra 2005 bistår EU Kina med hensyn til at bekæmpe forurening, sikre biodiversiteten, løse problemerne med skovrydning og sikre en bæredygtig forvaltning af fiskeressourcer, vandressourcer og råvarer.

Erklæringen åbner ligeledes muligheder for et tættere samarbejde vedrørende bekæmpelse af klimaforandringer særligt med henblik på indfrielse af Kyotoprotokollens krav.

Balance i den økonomiske og sociale udvikling

EU foreslår en udvidelse af den politiske dialog til at omfatte regler for rimelige arbejdsnormer, sundhed og den aldrende befolkning.

Ligeledes bør Kina gennemføre en reform af vækstmodellen med henblik på at fremme den sociale integration og øge befolkningens købekraft. Partnerne samarbejder om at fastlægge og gennemføre en afbalanceret pengepolitik og skattepolitik.

Forbedrede handelsmæssige og økonomiske forbindelser

EU er Kinas største handelspartner. EU’s import tegner sig for over 19 % af Kinas udenrigshandel. Samtidig er Kinas vækstmarked et vigtigt eksportmarked for de europæiske virksomheder.

Med henblik på at overholde forpligtelserne over for Verdenshandelsorganisationen (WTO) (EN) (ES) (FR) skal partnerne navnlig:

 • åbne det kinesiske marked for investorer og eksportører
 • fastlægge retfærdige handelsregler, særligt vedrørende beskyttelse af intellektuel ejendomsret og overholdelse af rimelige arbejdsnormer
 • løse handelstvister gennem dialog eller via handelsbeskyttelsesinstrumenter og WTO's konfliktløsningssystem.

Styrkelse af sektorsamarbejdet

Der kræves et mere målrettet samarbejde på følgende områder:

 • det teknologiske og videnskabelige samarbejde, herunder forskeres deltagelse i forskningsprogrammer og –projekter gensidigt i partnerlandene
 • effektivt samarbejde om migration med henblik på etablering af en juridisk ramme for udveksling og tilbagetagelse samt vedrørende kampen mod organiseret kriminalitet og terrorisme
 • kulturel udveksling gennem støtte til forbindelser mellem de to partneres civilsamfund
 • uddannelse, via programmer til udveksling af studerende og interaktion mellem universiteterne.

Fremme af sikkerhed og internationalt samarbejde

Det er i EU's og Kinas fælles interesse at føre strukturerede drøftelser om fred og sikkerhed i nogle af verdens regioner, særligt i Østasien, hvor Kina spiller en hovedrolle. EU støtter ligeledes dialogen mellem Kina og Taiwan for at fremme stabiliteten i regionen.

Samarbejdet skal ligeledes omhandle åbenhed om Kinas militærudgifter, nuklear ikke-spredning og afrustning og,en trinvis afvikling af EU’s våbenembargo.

Endelig skal partnerlandene koordinere den internationale bistandsindsats, særligt på områderne for bæredygtig udvikling, fred og stabilitet i Afrika.

Seneste ajourføring: 01.09.2011

Top