Help Print this page 
Title and reference
Forbud mod handel med torturudstyr

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Forbud mod handel med torturudstyr

For at undgå tortur, henrettelse og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i tredjelande indføres ved denne forordning en særlig handelsordning for visse former for udstyr og produkter, der kan anvendes til sådanne formål, samt for teknisk bistand forbundet med disse varer.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

RESUMÉ

Ifølge denne forordning er enhver eksport eller import af varer, som ikke har noget andet konkret anvendelsesformål end henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (se bilag II) forbudt. Der kræves desuden tilladelse til eksport af varer, som kan anvendes til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf uanset varernes oprindelse.

De nationale myndigheder i medlemsstater, som er bemyndiget til at træffe afgørelse om ansøgninger om tilladelse til import eller eksport, bør skelne mellem varer, som ikke har noget andet konkret anvendelsesformål end henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf , og varer, der kan anvendes til lignende formål. Eksport eller import af sidstnævnte kan eventuelt godkendes efter kriterier fastlagt i denne forordning. De varer, som er omfattet af denne forordning, er opført i bilag II og III. Listen over disse varer kan ændres af Kommissionen, så snart der kommer nyt udstyr på markedet.

Kompetente myndigheder kan fritage for forbuddet mod eksport eller import af varer, der ikke har noget andet konkret anvendelsesformål end henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (bilag II), hvis det godtgøres, at de pågældende varer i deres bestemmelsesland udelukkende vil blive anvendt til offentlig udstilling på et museum på grund af deres historiske betydning.

Derimod kræves tilladelse til eksport af varer, som kan anvendes til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf som opført i bilag III. Der kræves imidlertid ikke tilladelse for varer, der kun passerer gennem Fællesskabets toldområde.

Der kræves ikke tilladelse til eksport af varer, som er opført i bilag III, til de medlemsstaters territorier, der ikke er en del af Fællesskabets toldområde (bilag IV), hvis varerne anvendes af en myndighed, der har ansvaret for retshåndhævelsen. Der kræves heller ikke tilladelse til eksport af varer, som er opført i bilag III, hvis varerne anvendes af en medlemsstats militære eller civile personel, hvis dette personel deltager i en fredsbevarende mission eller en krisestyringsmission under EU eller FN i det pågældende tredjeland eller i en operation på grundlag af forsvarsrelaterede aftaler mellem medlemsstater og tredjelande.

Afgørelser om tildeling af eksporttilladelser træffes i de konkrete tilfælde af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor ansøgeren er etableret (bilag I). Den kompetente myndighed giver ikke tilladelse, når der er rimelig grund til at antage, at en retshåndhævende myndighed eller en fysisk eller juridisk person i et tredjeland kan anvende varer, der er opført i bilag III, til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som udføres af en lovhåndhævende myndighed eller anden juridisk eller fysisk person i et tredjeland.

En medlemsstat kan gøre en undtagelse fra denne ordning for visse varer, der er opført i bilag III, ved at vedtage eller opretholde et totalforbud mod eksport og import af fodlænker, lænker til sammenkædning af fanger og bærbare elektriske anordninger.

Med henblik på at harmonisere tilladelsesprocedurerne meddeles tilladelser til eksport og import på en formular svarende til modellen i bilag V, som er gyldige i hele EU. De kompetente myndigheder kan nægte at give eksporttilladelse og kan annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en eksporttilladelse, som de allerede har givet. Eksportøren eller importøren skal ved opfyldelsen af toldformaliteterne forelægge formularen, behørigt udfyldt, som bevis på, at den nødvendige tilladelse er indhentet. Hvis der ikke er givet nogen tilladelse, tilbageholder toldmyndighederne de angivne varer og gør opmærksom på, at der kan ansøges om tilladelse. Hvis der inden for seks måneder ikke er indgivet nogen ansøgning om tilladelse, kan toldmyndighederne destruere varerne i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Medlemsstaternes myndigheder underretter alle de øvrige medlemsstaters myndigheder og Kommissionen om de afgørelser, hvor der gives afslag på en ansøgning om tilladelse, og om alle afgørelser, der annullerer en tilladelse, der tidligere er givet. Kommissionen og medlemsstaterne underretter hinanden om, hvilke foranstaltninger der træffes i medfør af denne forordning og om meddelte tilladelser og afslag.

Medlemsstaterne udarbejder om muligt sammen med Kommissionen en offentlig, årlig aktivitetsrapport.

Kommissionen bistås af Det Rådgivende Udvalg for den Fælles Udførselsordning, der blev nedsat i henhold til forordning (EØF) nr. 2603/69. Dette udvalg behandler ethvert spørgsmål, der vedrører gennemførelsen af denne forordning.

Medlemsstaterne fastsætter selv, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af denne forordning. Medlemsstaterne giver senest den 29. august 2006 Kommissionen meddelelse om disse sanktioner.

Denne forordning finder anvendelse på Fællesskabets toldområde, de spanske territorier Ceuta og Melilla og det tyske territorium Helgoland.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1236/2005

30.7.2006

-

EUT L 200 af 30.7.2005

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

1352/2011

21.12.2011

-

EUT L 338 of 21.12.2011

De ændringer og rettelser som følger af forordning (EF) nr. 1236/2005 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

SENESTE BILAGSÆNDRINGER

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2011 af 20. december 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 [Den Europæiske Unions Tidende L 338 af 21.12.2011]

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 1236/2005 er blevet erstattet af teksten i bilag I og II i denne gennemførelsesretsakt.

Listen over varer, der er omfattet af handelsrestriktioner, er blevet udvidet for at forhindre anvendelsen af visse lægemidler til henrettelse og sikre, at alle EU-eksportører af disse produkter er underlagt ensartede betingelser i denne henseende.

Da de pågældende lægemidler er udviklet til blandt andet anæstesi og sedation, er eksport af dem ikke omfattet af et fuldstændigt forbud.

Forbuddet mod handel med bælter til elektriske stød er blevet udvidet til at omfatte lignende kropsbårne apparater såsom ærmer og manchetter til elektriske stød.

Handel med spidse stave er blevet forbudt.

Bilag I – Liste over kompetente myndigheder

Forordning (EU) nr. 1226/2010 [EUT L 336 af 21.12.2010].

Seneste ajourføring: 10.01.2014

Top