Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Intellektuelle ejendomsrettigheder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Denne afgørelse sikrer en effektiv og passende beskyttelse af handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder under hensyntagen til forskelle i de nationale retssystemer og fastlægger multilaterale rammer for minimumsregler med henblik på at bidrage til at bekæmpe forfalskning.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 94/800/EC af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 336 af 23.12.1994].

Aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen).

RESUMÉ

De grundlæggende principper gælder den nationale behandling og mestbegunstigelsesbehandlingen. Det betyder, at medlemmer af Verdenshandelsorganisationen (WTO) skal give statsborgere i en anden medlemsstat en behandling, der er lige så gunstig som den, de indrømmer deres egne statsborger. Derudover skal enhver fordel, som et medlem indrømmer et andet lands statsborgere, omgående og ubetinget indrømmes alle andre medlemmers statsborgere, selv om der er tale om en behandling, der er mere gunstig end den, medlemmet indrømmer sine egne statsborgere.

Normer vedrørende de intellektuelle ejendomsrettigheders disponibilitet, dækningsområde og anvendelse

Aftalen har til formål at sikre, at alle medlemsstater anvender hensigtsmæssige normer for beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder, idet der tages udgangspunkt i de grundlæggende forpligtelser, der er fastlagt af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) i de forskellige konventioner om intellektuelle ejendomsrettigheder (Paris-konventionen om beskyttelse af intellektuel ejendomsret, Bern-konventionen om beskyttelse af litterære og kunstneriske værker, Rom-konventionen om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender og traktaten om intellektuel ejendomsret i forbindelse med integrerede kredsløb vedtaget i Washington). Der er indført en række nye eller strengere normer inden for områder, som enten ikke er omfattet af de nuværende konventioner, eller hvor bestemmelserne i disse ikke er tilstrækkelige.

Med hensyn til ophavsrettigheder skal medlemmerne af WTO overholde de grundlæggende bestemmelser i Bern-konventionen om beskyttelse af litterære og kunstneriske værker. Edb-programmer beskyttes fremover som litterære værker. For så vidt angår udlejningsrettigheder kan ophavsmænd til edb-programmer og fremstillere af lydoptagelser tillade eller forbyde kommerciel udlejning. Der gælder en tilsvarende eneret for kinematografiske værker.

Med hensyn til varemærker fastsættes det i aftalen, hvilke former for mærker der kan udgøre et varemærke og beskyttes som sådant, og hvilke minimumsrettigheder dette giver indehaveren. Det fremgår herudover af aftalen, hvilke forpligtelser der er knyttet til anvendelsen af varemærker og mærker for tjenesteydelser, beskyttelsesperiodens varighed, licensgivning og overdragelse af varemærker.

Hvad angår geografiske betegnelser, skal medlemmer af WTO træffe foranstaltninger til at forhindre anvendelsen af betegnelser, der kan vildlede forbrugeren med hensyn til varens oprindelse, og enhver brug, som udgør illoyal konkurrence. Aftalen giver mulighed for yderligere beskyttelse af geografiske betegnelser for vin og spiritus, selv når der ikke er risiko for at vildlede forbrugerne.

Mønstre er beskyttet i ti år ifølge aftalen. Indehaveren har ret til at forhindre, at tredjeparter fremstiller, sælger eller importerer artikler, der bærer eller inkorporerer et mønster, der er en kopi eller i alt væsentligt en kopi af det beskyttede mønster.

Med hensyn til patenter skal WTO-medlemmer overholde de grundlæggende bestemmelser i Paris-konventionen fra 1967. Det fremgår af TRIPS-aftalen, at alle opfindelser kan patentbeskyttes i en periode på tyve år. Det er muligt at nægte patentering af visse opfindelser, hvis deres anvendelse er forbudt af hensyn til den offentlige orden og moral. Patentering kan ligeledes nægtes, hvis der er tale om diagnostiske, terapeutiske og kirurgiske metoder til behandling af mennesker eller dyr, planter og dyr bortset fra mikroorganismer samt overvejende biologiske processer til fremstilling af planter eller dyr bortset fra ikke-biologiske og mikrobiologiske processer. Medlemmerne skal dog sikre beskyttelse af plantesorter enten ved hjælp af patenter eller ved hjælp af et effektivt sui generis-system.

For så vidt angår layout-designs for integrerede kredsløb, skal WTO-medlemmer yde beskyttelse i overensstemmelse med bestemmelserne i Washington-traktaten om intellektuel ejendomsret i forbindelse med integrerede kredsløb. Der er fastsat en række andre bestemmelser i TRIPS-aftalen navnlig vedrørende beskyttelsesperiodens varighed.

Ifølge aftalen skal handelshemmeligheder og teknisk indsigt med en erhvervsmæssig værdi beskyttes mod misbrug af fortrolighed og mod enhver gerning, der strider mod loyal erhvervspraksis. Medlemmer kan træffe foranstaltninger til at forhindre eller kontrollere konkurrencebegrænsende praksis i forbindelse med licenskontrakter.

Håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

De lande, der er medlem af WTO, skal sørge for, at der i deres lovgivning er procedurer, hvorved både udenlandske og nationale rettighedsindehavere kan håndhæve deres intellektuelle ejendomsrettigheder. Disse procedurer skal være loyale og rimelige. De må hverken være unødigt komplicerede eller udgiftskrævende eller medføre urimelige frister. De endelige administrative beslutninger skal kunne indbringes for en retlig myndighed.

De nærmere bestemmelser for bevismateriale, forbud, erstatning, midlertidige foranstaltninger og andre retsmidler findes ligeledes i aftalen.

Overgangsordninger

Industrilandene har et år til at bringe deres lovgivning og praksis i overensstemmelse med aftalen. For udviklingslande og lande, der er ved at udvikle en markedsøkonomi, er fristen fem år, mens de mindst udviklede lande har en frist på elleve år.

Den institutionelle ramme

Med aftalen blev der nedsat et Råd for Handelsrelaterede Intellektuelle Ejendomsrettigheder. Det har til opgave at følge, hvordan aftalen anvendes, kontrollere, om medlemmerne opfylder deres forpligtelser, og iværksætte høringer mellem de forskellige medlemmer.

Bilæggelse af tvister i forbindelse med spørgsmål om intellektuelle ejendomsrettigheder sker i overensstemmelse med de tvistbilæggelsesbestemmelser, der blev fastlagt under Uruguay-rundens forhandlingerne.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i Medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 94/800/EC

22.12.1994

-

EUT L 336 af 23.12.1994

Seneste ajourføring: 18.05.2011

Top