Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aspekter vedrørende handel med tjenesteydelser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Aspekter vedrørende handel med tjenesteydelser

Denne afgørelse skaber en multilateral ramme med principper og regler for handel med tjenesteydelser for derigennem at fremme en udvidelse af denne handel og en gradvis liberalisering deraf ad forhandlingens vej, samtidig med at der sikres en gennemsigtig regulering og en voksende medvirken fra udviklingslandenes side.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence.

RESUMÉ

Den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) er det første sæt regler og discipliner for regulering af den internationale handel med tjenesteydelser, som der er opnået enighed om på multilateralt plan. Den har tre elementer: en overordnet ramme med grundlæggende forpligtelser, der vedrører samtlige medlemmer af WTO, nationale lister over særlige forpligtelser med hensyn til markedsadgang og endelig bilag, hvori der er fastsat særlige forpligtelser vedrørende forskellige sektorer.

Overordnet ramme

Overenskomsten har universel rækkevidde. Den gælder for alle tjenesteydelser i alle sektorer med undtagelse af tjenesteydelser leveret af offentlige myndigheder. Den gælder også for alle foranstaltninger på tjenesteydelsesområdet, som træffes på alle styringsniveauer (centralt, regionalt, lokalt ....). Der er i overenskomsten defineret fire leveringsformer:

  • levering af en tjenesteydelse fra et medlem til et andet medlem (eksempel: internationale telefonopkald)
  • levering af en tjenesteydelse på et medlems område til en forbruger fra ethvert andet medlem (eksempel: turisme)
  • levering af en tjenesteydelse gennem et medlems handelsmæssige tilstedeværelse på et andet medlems område (eksempel: banktjenesteydelser)
  • levering af en tjenesteydelse foretaget af personer fra et medlem på et andet medlems område (eksempler: byggeprojekter, mannequiner, konsulenter).

Overenskomsten bygger på et mestbegunstigelsesprincip (MFN), ifølge hvilket ethvert medlem betingelsesløst indrømmer tjenesteydelser og leverandører af tjenesteydelser fra ethvert andet medlem en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer tjenesteydelser og leverandører fra ethvert andet medlem. Der er dog fastsat visse undtagelser for særlige tjenesteydelser, der er opført på en liste over undtagelser fra MFN-forpligtelsen. Hver enkelt regering har således på sin nationale liste opført de tjenesteydelser, for hvis vedkommende den garanterer adgang til sit marked, med en præcisering af de begrænsninger af denne adgang, som den ønsker at opretholde.

Desuden er det tilladt medlemmer af en aftale om økonomisk integration at liberalisere deres indbyrdes handel med tjenesteydelser uden at skulle udvide den til også at omfatte de øvrige medlemmer af GATS, forudsat at aftalen dækker et betydeligt antal sektorer og indeholder en bestemmelse om, at der ikke må foreligge forskelsbehandling, eller at en sådan i alt væsentligt skal afskaffes.

For at sikre størst mulig gennemsigtighed indeholder overenskomsten en forpligtelse for regeringerne til at offentliggøre alle relevante love og forskrifter. Disse foranstaltninger skal forvaltes rimeligt, objektivt og upartisk.

Alle bilaterale aftaler om anerkendelse af kvalifikationer, der er indgået mellem regeringer, skal åbnes for de andre medlemmer, der måtte ønske at føre forhandlinger om tiltrædelse af disse aftaler. Desuden skal hvert medlem påse, at monopoler og eneleverandører af tjenesteydelser ikke misbruger deres markedsstilling. Endelig skal medlemmerne føre samråd om handelsmetoder, der kan begrænse konkurrencen, med henblik på at afskaffe disse.

Hvad angår de internationale betalinger og overførsler i tilknytning til de løbende forretninger, der foregår i henhold til de særlige GATS-forpligtelser, må der ikke fastsættes begrænsninger deraf, medmindre der foreligger betalingsbalancevanskeligheder, og i så fald på visse betingelser.

Særlige forpligtelser

Bestemmelserne om markedsadgang og national behandling er ikke almindelige forpligtelser, men særlige forpligtelser, som er opført på nationale lister, der er knyttet som bilag til GATS og udgør en integrerende del af overenskomsten. I disse lister fastlægges de tjenesteydelser og tjenesteaktiviteter, for hvis vedkommende markedsadgangen er garanteret, og de betingelser, hvorunder denne adgang finder sted. Da disse forpligtelser er konsoliderede, kan de kun ændres eller trækkes tilbage efter forhandling om en kompensation til det berørte land.

Hvert medlem skal således indrømme tjenesteydelser og leverandører af tjenesteydelser fra de øvrige medlemmer en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der fremgår af de særlige forpligtelser i dets nationale liste.

Overenskomsten hviler også på et princip om national behandling. Hver regering skal nemlig i de sektorer, der er opført af hvert medlem, på de deri anførte betingelser indrømme tjenesteydelser og leverandører fra ethvert andet medlem en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer sine egne tilsvarende tjenesteydelser og leverandører af tjenesteydelser.

Gradvis liberalisering

I henhold til GATS skal der inden for en frist på fem år føres forhandlinger med henblik på at forhøje liberaliseringsniveauet for handel med tjenesteydelser. Denne liberalisering skal både omfatte en skærpelse af forpligtelserne i henhold til listerne og en formindskelse af de restriktive virkninger af de af regeringerne trufne foranstaltninger.

Sektorspørgsmål

GATS omfatter en række bilag vedrørende forskellige tjenestesektorer. Disse bilag er medtaget for at tage hensyn til visse særtræk ved de pågældende sektorer.

I henhold til bilaget om bevægelighed for fysiske personer kan regeringerne føre forhandlinger om særlige forpligtelser i tilknytning til fysiske personers midlertidige ophold på deres område med henblik på levering af en tjenesteydelse. Overenskomsten gælder hverken for permanent beskæftigelse eller foranstaltninger vedrørende statsborgerskab og bopæl.

I henhold til bilaget om lufttransportydelser omfatter GATS' anvendelsesområde ikke trafikrettigheder og tjenesteydelser i tilknytning til disse rettigheder (det drejer sig især om bilaterale lufttrafikaftaler, i henhold til hvilke der indrømmes landingsrettigheder). Derimod finder GATS anvendelse på reparation og vedligeholdelse af fly, salg eller markedsføring af lufttransporttjenesteydelser samt edb-reservationstjenester.

I henhold til bilaget om finansielle tjenesteydelser (især bank- og forsikringstjenesteydelser) indrømmes der regeringerne ret til at træffe foranstaltninger, som har til formål at beskytte investorer, indlånere og indehavere af forsikringspolicer. Overenskomstens anvendelsesområde omfatter ikke tjenesteydelser leveret af centralbanker.

Endelig er det i bilaget om telekommunikation fastsat, at regeringerne skal sikre udenlandske leverandører af tjenesteydelser adgang til offentlige telenet efter bestemmelser og på betingelser, der er rimelige og ikke-diskriminerende.

Institutionelle bestemmelser

Disse bestemmelser vedrører bl.a. konsultationer og bilæggelse af tvister samt oprettelse af et råd for handel med tjenesteydelser. Dette råds kompetenceområder er fastsat i en ministerafgørelse.

Videreførelse af forhandlingerne

Ved Uruguay-rundens afslutning nåede regeringerne til enighed om at videreføre forhandlingerne på fire områder: basistelekommunikation, søtransport, fysiske personers bevægelighed og finansielle tjenesteydelser. Desuden vil der antagelig blive indledt forhandlinger vedrørende tilskud, offentlige indkøb og beskyttelsesforanstaltninger.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i Medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 94/800/EF

22.12.1994

-

EUT L 336 af 23.12.1994

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse nr. 97/838/EF af 28. november 1997 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne, hvad angår anliggender inden for dets kompetence, af resultaterne af WTO-forhandlingerne om basisteletjenester – [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 347 af 18.12.1997].

I overensstemmelse med de indgåede forpligtelser i GATS' regi undertegnedes den 15. april 1997 i Genève en protokol om basisteletjenester. Ved denne aftale åbnes klassiske teletjenester, elektroniske datatransmissionstjenester og telex- og telefaxtjenester for konkurrence, ligesom der fastsættes en række regler for televirksomheder, der foretager investeringer uden for det nationale område, hvor de har deres hjemsted.

Rådets afgørelse nr. 99/61/EF af 14. december 1998 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne, hvad angår anliggender inden for dets kompetence, af resultaterne af Verdenshandelsorganisationens forhandlinger om finansielle tjenesteydelser – [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 20 af 27.1.1999].

Ved afslutningen af forhandlingerne om finansielle tjenesteydelser efter Uruguay-runden med det formål at optage disse i GATS på et permanent grundlag og i overensstemmelse med mestbegunstigelsesprincippet (MFN) blev der knyttet en femte protokol om finansielle tjenesteydelser til GATS. Ifølge denne skal afsnittene om finansielle tjenesteydelser på listerne over særlige forpligtelser og på listerne over de berørte medlemmers MFN-undtagelser erstattes med de i bilaget til protokollen opførte nye lister, som parterne har forhandlet sig frem til.

Seneste ajourføring: 18.05.2011

Top