Help Print this page 
Title and reference
Beskyttelse mod handelshindringer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Beskyttelse mod handelshindringer

I denne forordning fastsættes en procedure, der gør det muligt for virksomheder og lande i Den Europæiske Union (EU) at anmode EU's institutioner om at undersøge enhver handelshindring indført af ikke-EU-lande. Den søger at fjerne skader eller andre negative handelsmæssige virkninger, der følger af sådanne handelshindringer, i overensstemmelse med internationale handelsregler.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 3286/94 af 22. december 1994 om fastsættelse af fællesskabsprocedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Fællesskabets rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regie.

RESUMÉ

I denne forordning fastsættes en procedure, der gør det muligt for virksomheder og lande i Den Europæiske Union (EU) at anmode EU's institutioner om at undersøge enhver handelshindring indført af ikke-EU-lande. Den søger at fjerne skader eller andre negative handelsmæssige virkninger, der følger af sådanne handelshindringer, i overensstemmelse med internationale handelsregler.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den har til formål at forbedre EU's evne til at håndhæve sine rettigheder i det internationale handelssystem. Garanti for, at handelspartnere respekterer de aftalte handelsregler, er afgørende for, at handelsaftaler arbejder for EU's økonomi. Lovgivningen dækker EU's handelsmæssige reaktion i tilfælde af ulovlige handelspolitiske foranstaltninger i andre lande og giver mulighed for effektiv indgriben, der skal sikre interesserne for virksomheder og arbejdstagere i EU. Et nøgleaspekt er, at den opretter en klageprocedure, der skal håndtere handelshindringer.

HOVEDPUNKTER

Klager i henhold til forordningen kan indgives på vegne af en EU-industri, af en eller flere EU-virksomheder eller af et EU-land, som gør opmærksom på en handelshindring. Klagen skal indeholde tilstrækkelige beviser for forekomsten af handelshindringerne og den deraf følgende skade eller andre negative handelsmæssige virkninger.

Klager skal indgives skriftligt til Europa-Kommissionen. Europa-Kommissionen har 45 dage til at beslutte, om klagen kan behandles. Denne periode kan suspenderes efter anmodning fra klageren, så der kan tilføjes yderligere oplysninger.

Et rådgivende udvalg under ledelse af Kommissionen bestående af repræsentanter fra hvert EU-land fremsender oplysninger til disse lande. Det er også et forum, hvor de kan udtale sig.

Hvis det besluttes, at klagen kan behandles, iværksættes en undersøgelse, som meddeles i Den Europæiske Unions Tidende (EUT). I denne meddelelse oplyses det, hvilken vare eller tjenesteydelse og hvilke lande der er tale om. Europa-Kommissionen indsamler herefter alle relevante oplysninger fra de indblandede parter.

Hvis EU på grundlag af undersøgelsesproceduren beslutter at træffe foranstaltninger, kan enhver handelspolitisk foranstaltning træffes, der kan forenes med bestående internationale forpligtelser og procedurer. Navnlig kan den:

1.

suspendere toldindrømmelser og opkræve nye eller øgede toldafgifter

2.

indføre eller øge kvantitative restriktioner på import eller eksport af varer

3.

suspendere indrømmelser i forhold til varer, tjenesteydelser eller leverandører i forbindelse med offentlige udbud.

Rådet skal træffe afgørelse om Kommissionens forslag om at træffe en eller flere af de ovenstående foranstaltninger inden for 30 dage.

I 2014 ændrede EU forordningen (forordning (EU) nr. 654/2014) og tilføjede nye regler og procedurer. De sikrer, at EU kan gøre sine rettigheder gældende for effektivt og hurtigt at suspendere eller trække indrømmelser og andre forpligtelser tilbage i henhold til internationale handelsaftaler.

Kommissionen kan vedtage retsakter og træffe foranstaltninger mod ikke-EU-lande, hvis der opstår et akut behov. Disse gennemførelsesretsakter kan anvendes straks, og denne procedure kan kun anvendes i behørigt begrundede tilfælde. Foranstaltninger, der kan vedtages ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, omfatter de tre ovenstående.

HVORNÅR GÆLDER DENNE FORORDNING FRA?

Fra den 1. januar 1995. Forordning (EU) nr. 654/2014 finder anvendelse siden den 17. juli 2014.

NØGLEBEGREBER

Handelshindring: enhver handelspraksis, der indføres af et ikke-EU-land, som er forbudt ifølge internationale handelsregler, giver en part, der er påvirket af den pågældende praksis, ret til at søge at fjerne dens virkning. De internationale handelsregler er hovedsageligt de regler, der er indført under Verdenshandelsorganisationen (WTO), samt dem, der er fastsat i bilaterale aftaler med ikke-EU-lande, som EU er part i.

Indrømmelser eller andre forpligtelser: toldindrømmelser eller andre fordele, som EU har forpligtet sig til at anvende i sin samhandel med ikke-EU-lande i medfør af internationale aftaler, som EU er part i.

Skade: enhver væsentlig skade, som en handelshindring truer med at forårsage for en EU-industri på EU's marked.

Negative handelsmæssige virkninger: virkninger, som en handelshindring forårsager eller truer med at forårsage for EU-virksomheder på et ikke-EU-lands marked.

Der er yderligere oplysninger på Europa-Kommissionens websted for efterforskning af handelshindringer.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 3286/94

1.1.1995

-

EUT L 349 af 31.12.1994, s. 71-78

Ændringretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 356/95

24.2.1995

-

EUT L 41 af 23.2.1995, s. 3

Forordning (EF) nr. 125/2008

5.3.2008

-

EUT L 40 af 14.2.2008, s. 1-2

Forordning (EU) nr. 654/2014

17.7.2014

-

EUT L 189 af 27.6.2014, s. 50-58

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 3286/94, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 02.04.2015

Top