Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Antisubsidieforanstaltninger

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Antisubsidieforanstaltninger

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 — antisubsidieforanstaltninger

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger EU-reglerne om beskyttelse mod subsidieret import fra ikke-EU-lande og betingelserne for anvendelse af udligningsforanstaltninger.

HOVEDPUNKTER

 • Der anvendes en udligningstold til at modvirke de skadelige virkninger af subsidieret import på EU-markedet og til at genskabe fair konkurrence. Afgiften betales af importøren og opkræves af toldmyndighederne i det berørte EU-land.
 • Hvis en erhvervsgren i EU mener, at indførslen af en vare fra et ikke-EU-land subsidieres og skader den erhvervsgren i EU, der fremstiller det samme produkt, kan den indgive en klage til Europa-Kommissionen.
 • Hvis klagen umiddelbart indeholder beviser for subsidier eller skade på erhvervsgrenen i EU og en årsagssammenhæng mellem subsidierne og skaden, indleder Kommissionen en antisubsidieundersøgelse.
 • Kommissionen kan indføre midlertidig udligningstold i forbindelse med yderligere undersøgelser, hvis antisubsidieundersøgelsen viser, at visse betingelser er til stede, herunder:
  • at der ydes specifikke subsidier til importen
  • at dette er til skade for erhvervsgrenen i EU
  • at der er en årsagssammenhæng mellem subsidierne og skaden, og
  • at det af hensyn til beskyttelsen af EU’s interesser er nødvendigt at gribe ind for at hindre skade.
 • Efter yderligere undersøgelser kan Kommissionen indføre endelige foranstaltninger inden for 13 måneder. De indføres normalt for fem år.
 • I løbet af denne 5-års periode kan der anmodes om en midlertidig fornyet undersøgelse, hvis omstændighederne med hensyn til subsidiering og skade har ændret sig betydeligt, og denne ændring er af varig karakter.
 • I det sidste år af anvendelsen af foranstaltningerne kan erhvervsgrenen i EU anmode Kommissionen om at foretage en fornyet undersøgelse ved gyldighedsperiodens udløb. Denne fastslår, om foranstaltningernes bortfald sandsynligvis vil medføre, at der fortsat eller igen vil blive ydet subsidier med deraf følgende skade. Hvis dette er tilfældet, kan foranstaltningerne fortsætte i yderligere 5 år.
 • Importører kan også anmode om tilbagebetaling af de opkrævede afgifter, når de mener, at subsidiebeløbet er blevet udlignet eller reduceret.
 • EU's antisubsidieregler er baseret på de globale standarder fastsat af Verdenshandelsorganisationen (WTO).

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den har været gældende siden den 7. august 2009.

BAGGRUND

Et subsidie er et finansielt bidrag, f.eks. et tilskud eller lån, som regel betalt af regeringen i et ikke-EU-land, som giver fordele til en virksomhed eller branche, der importerer sine produkter til EU og således forvrider konkurrencen på EU-markedet. For at modvirke denne fordrejning og genskabe fair konkurrence, kan EU pålægge såkaldt udligningstold på denne import.

For yderligere oplysninger, se »Anti-subsidier« på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 af 11. juni 2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (kodificeret udgave) (EUT L 188 af 18.7.2009, s. 93-126)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 597/2009 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Årsberetning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om EU antidumping-, antisubsidie- og beskyttelsesforanstaltninger (2013) (COM(2015) 43 final af 4.2.2015)

seneste ajourføring 21.04.2016

Top