Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Antidumpingforanstaltninger

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Antidumpingforanstaltninger

Der er tale om dumping, når en virksomhed sælger et produkt til en lavere pris på eksportmarkedet end på dens eget hjemmemarked. For at sikre fair konkurrence for det samme produkt, der sælges på Den Europæiske Unions (EU) marked af EU-producenter, kan EU pålægge antidumpingforanstaltninger på en sådan indførsel.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Denne forordning fastlægger proceduren for indførsel af antidumpingforanstaltninger i EU.

HOVEDPUNKTER

Antidumpingforanstaltninger kan indføres, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Indførslen skal være dumpet.
  • Der skal være tale om en væsentlig skade på den EU-erhvervsgren, der producerer same vare *.
  • Der skal være årsagssammenhæng mellem dumpingimporten og den væsentlige skade *.
  • Antidumpingforanstaltningen må ikke være imod EU’s interesse.

Hvis disse betingelser er opfyldt, kan antidumpingforanstaltningerne pålægges indførslen af de berørte produkter til EU. Disse foranstaltninger er almindeligvis en form for værditold, dvs. en procentdel af importværdien af det berørte produkt. De kan også være i form af specifikke afgifter, dvs. en fast værdi for en bestemt mængde varer, f.eks. 100 EUR per ton af et produkt, eller et pristilsagn. Et pristilsagn er en eksportørs forpligtelse til at respektere en nedre grænse for importpriser.

Afgifterne betales af importøren i EU og opkræves af de nationale toldmyndigheder i det berørte EU-land.

Foranstaltninger indføres normalt for fem år. Indførte foranstaltninger kan undersøges (undersøgelse) under visse betingelser. Omfanget af en sådan undersøgelse er normalt begrænset til et eller flere elementer i de oprindelige foranstaltninger, dvs. dumpingniveauet og/eller skaden, produktets område, foranstaltningernes form.

Efter fem år udløber foranstaltningerne, medmindre en undersøgelse om foranstaltningens udløb konkluderer, at dumping og væsentlig skade sandsynligvis fortsat vil finde sted, hvis foranstaltningerne bortfalder.

Importører kan anmode om en hel eller delvis tilbagebetaling af betalt told, hvis de kan godtgøre, at dumpingmargenen *, som udgjorde grundlaget for betaling af told, er elimineret eller reduceret.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 11. januar 2010.

For yderligere oplysninger henvises til antidumping på Europa-Kommissionens websted.

VIGTIGE BEGREBER

* Væsentlig skade: væsentlig skade på en EU-erhvervsgren, f.eks. tab af markedsandel, reducerede priser og/eller reduceret rentabilitet, der skyldes dumpingimporten.

* Samme vare: en vare, som er identisk med, eller som ligner det pågældende produkt.

* Dumpingmargen: forskellen mellem den pris, som en eksportør opkræver for et produkt på sit hjemmemarked (den normale værdi), og den pris, som samme eksportør opkræver for det produkt på EU’s marked (eksportprisen).

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1225/2009

11.1.2010

-

EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51-73

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 765/2012

6.9.2012

-

EUT L 237 af 3.9.2012, s. 1-2

Forordning (EU) nr. 1168/2012

15.12.2012

-

EUT L 344 af 14.12.2012, s. 1-2

Forordning (EU) nr. 37/2014

20.2.2014

-

EUT L 18 af 21.1.2014, s. 1-51

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: 33. årsrapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om EU’s antidumping-, antisubsidie- og beskyttelsesforanstaltninger (2014) (COM(2015) 385 final af 3. august 2015)

seneste ajourføring 14.09.2015

Top