Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fordeling af EU’s indførsels- og udførselskontingenter og -tilladelser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fordeling af EU’s indførsels- og udførselskontingenter og -tilladelser

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 717/2008 — forvaltning af kvantitative kontingenter

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

  • Den fastsætter regler for forvaltningen af EU’s import- og eksportkontingenter.

HOVEDPUNKTER

Visse produkter er undtaget fra forordningen, herunder landbrugsvarer anført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

De generelle principper for forvaltning af EU-kontingenter omfatter:

  • at kontingenterne skal fordeles mellem ansøgerne så hurtigt som muligt
  • at kontingenter kan forvaltes ved hjælp af én eller en kombination af specifikke metoder, f.eks. baseret på de traditionelle handelsstrømme eller efter princippet om, at de først indgivne ansøgninger imødekommes først
  • offentliggørelse af meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om kontingenterne.

Der er fastsat specifikke regler for de forskellige metoder til forvaltning af kontingenter. Det vil for eksempel sige, at for den metode

  • der er baseret på traditionelle handelsstrømme, forbeholdes en del af kontingentet for traditionelle importører eller eksportører forlods, dvs. dem, der kan vise, at de i en tidligere periode har foretaget import til eller eksport fra EU af den vare, der er omfattet af kontingentet
  • der er baseret på princippet om, at de først indgivne ansøgninger imødekommes først, bestemmer Europa-Kommissionen, hvilken mængde importørerne og eksportørerne kan opnå, indtil kontingentet er opbrugt
  • der fordeler kontingenterne i forhold til de mængder, der ansøges om, bestemmer Kommissionen mængden inden for kontingentet på grundlag af oplysningerne fra EU-landene om det antal ansøgninger, de har modtaget.

I forhold til metoden, hvorefter de først indgivne ansøgninger imødekommes først, skal indførsels- og udførselstilladelser til import og eksport af de pågældende varer udstedes straks. I alle andre tilfælde udstedes de inden ti dage efter meddelelsen af den relevante kommissionsafgørelse eller inden for den frist, Kommissionen fastsætter.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den gælder fra den 15. august 2008.

BAGGRUND

Efterhånden som flere og flere lande gennem årene er blevet medlemmer af Verdenshandelsorganisationen, finder denne forordning i praksis nu kun anvendelse på import fra et begrænset antal lande. Den finder i øjeblikket anvendelse på import af tekstilvarer fra Hviderusland og Nordkorea. Der findes ingen kvantitative kontingenter for EU-eksport.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 717/2008 af 17. juli 2008 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for forvaltning af kvantitative kontingenter (kodificeret udgave) (EUT L 198 af 26.7.2008, s. 1-7)

Se berigtigelse.

seneste ajourføring 15.03.2016

Top