Help Print this page 
Title and reference
EU-procedure for forvaltning af kvantitative kontingenter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU-procedure for forvaltning af kvantitative kontingenter

Forordningen etablerer en ordning for forvaltning af kvantitative kontingenter på grundlag af princippet om en ensartet fælles handelspolitik og fri vareomsætning.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 717/2008 af 15. juli 2008 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for forvaltning af kvantitative kontingenter.

RESUMÉ

Denne forordning finder anvendelse, når Den Europæiske Union (EU) selv har fastsat autonome eller bundne import- og eksportkontingenter.

Forordningen finder ikke anvendelse på de i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde anførte landbrugsvarer og ej heller på andre varer, som omfattes af en særlig import- eller eksportordning med særlige kontingentforvaltningsbestemmelser.

Grundregler for forvaltning af EU-kontingenter

Kommissionen offentliggør i Den Europæiske Unions Tidende en meddelelse om åbning af toldkontingenter, med oplysning om fordelingsmetode, betingelser for godkendelse af licensansøgninger og fristen for forelæggelse heraf, samt en liste over nationale myndigheder hvortil der kan indsendes ansøgning.

Kontingenterne fordeles straks efter åbningen mellem de forskellige ansøgere. Fordelingen kan ske i form af trancher.

Mængder, der ikke er fordelt, tildelt eller udnyttet, fordeles på ny. Kommissionen fastsætter mængdernes størrelse på grundlag af indberetninger fra EU-landene.

Forskellige metoder for forvaltning af kvantitative kontingenter

Kontingenter forvaltes på grundlag af én af de tre metoder, der er fastsat i forordningen, eller en kombination af disse metoder, eller på grundlag af andre formålstjenlige metoder.

Metode med udgangspunkt i de sædvanlige handelsstrømme: Ved denne metode forbeholdes en del af kontingentet for de sædvanlige import- og eksportvirksomheder. Resten fordeles blandt de øvrige import- og eksportvirksomheder. Sædvanlige import- og eksportvirksomheder er virksomheder, der er i stand til at godtgøre, at de har ind-/udført kontingentbelagte varer til/fra EU i en forudgående periode, dvs. den såkaldte referenceperiode.

Med udgangspunkt i de oplysninger, som EU-landene indsender om varemængder og antallet af import/eksportansøgninger, fastsætter Kommissionen kriterier for godkendelse af ansøgninger fra de sædvanlige import- og eksportvirksomheder. Deres ansøgninger imødekommes fuldt ud, hvis varemængden er lig med eller mindre end det kontingent, som forbeholdes disse virksomheder. Er varemængden større end kontingentmængden, imødekommes ansøgningerne i forhold til, hvor stor en del den enkelte virksomhed har haft af ind-/udførslen i referenceperioden.

Fordelingen af restpartiet mellem de øvrige virksomheder baseres på, hvornår ansøgningerne indløber.

Metode er baseret på, i hvilken orden ansøgningernes indløber: "Den der kommer først til mølle, får først malet". Her fastsætter Kommissionen, hvor stor en mængde de enkelte virksomheder kan få, indtil kontingentet er opbrugt. Denne mængde, der er ens for alle, fastsættes afhængigt af produktet, således at den økonomiske rentabilitet er sikret. Virksomheder, der har fået tildelt en import-/eksportlicens, kan indsende ny ansøgning, når de har opbrugt deres kontingentandel.

Metode, der tildeler kontingenter i forhold til de mængder, der ansøges om: Myndighederne i EU-landene meddeler Kommissionen, hvor mange licensansøgninger de har modtaget, og hvor stor en samlet mængde, der er ansøgt om. På grundlag heraf fastsætter Kommissionen, hvor store kontingenter/trancher de nationale myndigheder kan udstede import-/eksportlicenser for.

Ansøgningerne imødekommes fuldt ud, hvis den ønskede varemængde er lig med eller mindre end kontingentet. I modsat fald imødekommes ansøgerne i forhold til, hvor store mængder der er ansøgt om.

Regler for import-/eksportlicenser

Import-/eksportlicens giver ret til at ind-/udføre kontingentbelagte mængder. EU-landene udsteder snarest muligt licenser, når fordelingen sker på grundlag af "først til mølle" princippet. Ellers udstedes licenserne senest ti dage efter det tidspunkt, hvor EU har besluttet, hvor store mængder der kan fordeles.

Licenserne gælder i hele EU, medmindre det er fastsat, at kontingentet kun gælder i en eller flere EU-regioner; licenserne er i så fald kun gyldige i det eller de EU-lande, som den eller de pågældende regioner ligger i. Licenserne gælder i fire måneder.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 717/2008

15.8.2008

-

EFT L 198, 26.7.2008

Seneste ajourføring: 14.02.2011

Top