Help Print this page 
Title and reference
EU-retningslinjer til bekæmpelse af tortur og anden grusom behandling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU-retningslinjer til bekæmpelse af tortur og anden grusom behandling

At forsyne Den Europæiske Union (EU) med et praktisk redskab til bekæmpelse af tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i EU’s forhold til tredjelande.

DOKUMENT

Retningslinjer for en EU-politik over for tredjelande med hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (opdatering af retningslinjerne). Rådet (almindelige anliggender) den 18. april 2008 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

EU's arbejde inden for bekæmpelse af tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf omfatter aktiv støtte til styrkelse og anvendelse af de internationale instrumenter og til de involverede instansers arbejde. EU gennemfører foranstaltninger under Den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (FUSP) som for eksempel vedtagelsen af et Forbud mod handel med torturudstyr.

Med hensyn til bekæmpelse af tortur og mishandling omfatter den praktiske del af FUSP følgende:

 • Periodiske rapporter om ikke-EU-lande, hvori EU's missionschefer foretager en analyse af de konstaterede grusomheder samt en evaluering af virkningerne af EU's indsats.
 • Ambassaderepræsentanter er observatører i sager, hvor man er bange for, at anklagede er blevet tortureret eller mishandlet.
 • Evaluering af rapporter fra relevante organer, såsom ikke-statslige organisationer (ngo'er), og De Forenede Nationers (FN) særlige rapportører med henblik på at identificere situationer, hvor en indsats fra EU’s side er påkrævet.

EU's mål er, at ikke-EU-lande forbyder tortur og mishandling, og at de overholder deres forpligtelser. For at sikre en forbedring af international ret træffer EU følgende foranstaltninger:

 • Der skabes en politisk dialog, der omfatter drøftelser med ikke-EU-lande og med regionale organisationer. Rådet har også vedtaget retningslinjer for dialoger vedrørende menneskerettigheder, der skal fastlægge klare betingelser og principper på dette område.
 • Under fortrolige eller offentlige henvendelser opfordres ikke-EU-landene til at iværksætte foranstaltninger mod tortur og mishandling. EU beder om yderligere oplysninger, hvis der er tale om krænkelse af menneskerettighederne.
 • Samarbejdet med civilsamfundet styrkes via det bi- og multilaterale samarbejde, navnlig EIDHR, det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder. EIDHR støtter ngo'erne i torturbekæmpelsen og rehabiliteringen af torturofrene.

EU opfordrer i øvrigt ikke-EU-landene til at træffe interne forholdsregler som f.eks. følgende:

 • Indføre bestemmelser, der forbyder og fordømmer tortur og mishandling, herunder vedtage love, administrative bestemmelser og restriktioner om fremstilling og salg af udstyr, der anvendes til den slags handlinger.
 • Overholde internationale standarder og procedurer, herunder tilslutte sig de internationale konventioner og statutten for Den internationale Straffedomstol, og samarbejde med De Forenede Nationers og/eller Europarådets relevante strukturer.
 • Sikre afsoningsforhold, der er i overensstemmelse med menneskerettighederne, og forbyde hemmelige tilbageholdelsessteder. EU går i øvrigt ind for nationale ordninger, der giver repræsentanter for civilsamfundet og uafhængige organer mulighed for besøg på tilbageholdelsessteder.
 • Sikre, at deres retssystem er i overensstemmelse med internationale standarder og procedurer, samt kæmpe mod straffrihed.
 • Gennemførelse af foranstaltninger for grupper, der kræver særlig beskyttelse, som for eksempel kvinder, børn og flygtninge.
 • Etablere klageprocedurer i forbindelse med tortur, sikre erstatning, oprette og styrke de nationale institutioner, sikre fagfolk en effektiv uddannelse osv.

Desuden behandler EU fortsat disse spørgsmål med multilaterale organisationer som FN, Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE). Den støtter også fortsat de relevante regionale og internationale mekanismer samt relevante frivillige fonde.

Kontekst

At fremme overholdelsen af menneskerettighederne er et af de punkter, der prioriteres højest i EU's forhold til tredjelande. Dette fremgår bl.a. af de vigtigste mål for FUSP. Bekæmpelse af tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf er en del af dette nødvendige arbejde til trods for, at der findes en lang række internationale instrumenter, der forbyder denne form for alvorlig krænkelse af den menneskelige værdighed. EU, der har stærk opbakning fra samtlige EU-lande, arbejder på at forhindre og fjerne tortur og mishandling og forhindre, at de ansvarlige går fri for straf. Denne indsats supplerer indsatsen til bekæmpelse af dødsstraf.

Seneste ajourføring: 30.09.2010

Top