Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Instrument til humanitære bistand

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Instrument til humanitære bistand

Formålet med EU's humanitære bistandsforanstaltninger er at yde nødhjælp til ofre for naturkatastrofer, konflikter eller andre ekstraordinære omstændigheder.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Kontekst

Forordningen danner grundlaget for forvaltningen af alle de humanitære bistandsforanstaltninger, som EU gennemfører for at hjælpe katastrofeofre, der ikke kan få effektiv hjælp hos deres egne myndigheder. Dette er et vigtigt aspekt i EU's forbindelser udadtil: EU søger med denne politik at forebygge og afhjælpe menneskelige lidelser, bl.a. ved levering af varer og tjenesteydelser. Medlemsstaterne og Kommissionen har uddybet deres samarbejde med henblik på en mere effektiv global politik, idet ngo'erne og de internationale organisationer er blevet inddraget heri.

Principperne bag den humanitære bistand

Det er i første række befolkningen i udviklingslandene, man yder humanitær bistand til. Der er ikke blot tale om øjeblikkelig hjælp, men også om forebyggelse af katastrofer og genopbygningsarbejde. Foranstaltningerne, der løber så længe det er nødvendigt, tager først og fremmest sigte på at dække de pludselige behov, som opstår i forbindelse med katastrofer, det være sig naturkatastrofer såsom oversvømmelser og jordskælv, menneskeskabte katastrofer såsom krige og konflikter eller andre ekstraordinære omstændigheder.

Det humanitære bistandsarbejde

Den humanitære bistand ydes som led i kortfristede foranstaltninger (på højst seks måneder) og har i første række følgende målsætninger:

  • at redde menneskeliv i katastrofesituationer og det umiddelbart efterfølgende tidsinterval
  • at yde bistand og nødhjælp til befolkningen i lande, der er ramt af langvarig krise, bl.a. som følge af konflikt eller krig
  • at tilrettelægge det kortfristede katastrofeafhjælpningsarbejde i forbindelse med udbedring og genopbygning af infrastruktur og anlæg
  • at sørge for hjemsendelse af flygtninge og i givet fald hjælpe med deres reetablering
  • at sørge for en bedre risikoforebyggelse og etablering af et passende varslings- og beredskabssystem.

Bistanden omfatter også finansiering af foranstaltninger, der skal sikre, at hjælpen når frem, såsom gennemførlighedsundersøgelser, projektevaluering, undersøgelse af problemer i forbindelse med humanitær bistand og en bedre samordning mellem EU og medlemsstaterne.

Finansiering

Humanitær bistand ydes som gavebistand. De hertil afsatte finansieringsmidler kan anvendes til dækning af udgifter til nødforsyninger, eksternt personale, tilvejebringelse af indkvarteringsmuligheder mv.

Gennemførelse

EU yder humanitær bistand, når der indløber anmodning herom fra Kommissionen, ngo'erne, de internationale organisationer, medlemsstaterne eller det katastroferamte land.

Kommissionen har tre særskilte beslutningsprocedurer:

  • Delegationsproceduren: For at kunne reagere hurtigere i tilfælde af pludselige nødsituationer har Kommissionen givet direktøren for generaldirektoratet for humanitær bistand (ECHO) beføjelse til at træffe de "mest presserende nødhjælpsbeslutninger" inden for bestemte grænser (beløb på højst 3 mio. EUR, varighed på højst 3 måneder).
  • Bemyndigelsesproceduren: Den kommissær, der har ansvaret for humanitær bistand, er bemyndiget til at træffe beslutninger om presserende nødhjælpsforanstaltninger på op til 30 mio. EUR for et tidsrum på højst 6 måneder samt «ikke-presserende» foranstaltninger på op til højst 10 mio. EUR. Sådanne beslutninger træffes på grundlag af en konsultationsprocedure (kabinet, forskellige tjenestegrene). Beslutninger om presserende nødhjælpsforanstaltninger på over 10 mio. EUR og beslutninger om ikke-presserende foranstaltninger på over 2 mio. EUR skal godkendes af Udvalget for Humanitær Bistand.
  • Den skriftlige procedure gælder alle andre beslutninger, dvs. beslutninger, der ikke er omfattet af delegations- eller bemyndigelsesproceduren.

Det er også Kommissionen, der har ansvaret for forberedelse, forvaltning, opfølgning og evaluering af foranstaltningerne. Den bistås i dette arbejde af et udvalg af repræsentanter for medlemsstaterne, som fastsat i udvalgsproceduren.

Bistanden kan ydes af ngo'er, internationale institutioner og organisationer, Kommissionen selv eller medlemsstaternes specialiserede instanser. Kommissionen spiller en vigtig rolle, da den skal sørge for at koordinere både sine egne og medlemsstaternes aktiviteter og samtidig sikre den interne overensstemmelse mellem de internationale institutioners og organisationers foranstaltninger.

Evaluering

For at kunne evaluere og forbedre foranstaltningerne på området forelægger Kommissionen efter hvert budgetår en årsberetning for Europa-Parlamentet og Rådet. Beretningen består af et resumé af de finansierede foranstaltninger, oplysninger om, hvem der har bidraget til gennemførelsen, og et sammendrag af de eksterne evalueringer. Kommissionen offentliggjorde ligeledes i 1999 en evaluering af alle de aktiviteter, der siden 1996 var blevet gennemført på grundlag af forordningen.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) 1257/96

5.7.1996

-

EFT L 163 af 2.7.1996

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284 af 31.10.2003

Forordning (EF) nr. 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87 af 31.3.2009

Seneste ajourføring: 04.06.2010

Top