Help Print this page 
Title and reference
Kontrolordning for fiskeri

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kontrolordning for fiskeri

Den nye europæiske fiskerikontrolordning har som målsætning, at sikre at reglerne i den fælles fiskeripolitik (FFP) overholdes fra den ene ende af produktionskæden til den anden, dvs. fra skibet til forhandleren. Der foregår vedvarende kontrol på havet, men for at sikre at fangsten foregår på lovlig vis, styrkes kontrollen i havnene, under transporten, i forarbejdningsvirksomhederne, på markederne osv.

Kontrolordningen gælder for alle fiskeriaktiviteter i fællesskabsfarvandene, samt for de fiskeriaktiviteter, der udføres af fællesskabets fartøjer og statsborgere i den Europæiske Union i både fællesskabets farvand og andre farvande. Den gælder ligeledes for forarbejdning af og handel med fiskerivarer, lystfiskeri i følsomme bestande og akvakultur.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

RESUMÉ

Omstruktureringen af det fælles system for fiskerikontrol har moderniseret den fælles ordning for kontrol, inspektion og udførelse af foranstaltninger i den fælles fiskeripolitik (FFP) gennem hele forhandlingskanalen. Generelt er alle aspekter vedrørende kontrol og opfølgning på fiskeriaktiviteter blevet mere effektive.

Kontrol og opfølgning på fiskeriaktiviteter

Medlemslandene skal foretage inspektioner af aktiviteterne hele vejen gennem produktionskæden, særligt ved landing, forarbejdning, transport og handel. Der er sket en stigning i anvendelsen af moderne inspektionsteknologi, så som det satellitbaserede fartøjsovervågningssystem (FOS), de elektroniske logbøger og elektronisk indberetning af fangstdata. Indsamling, behandling og analyse af fiskeridata er blevet forbedret. Der er blevet indført et system, hvor vejning sker systematisk. Det nye sporbarhedssystem for fiskerivarer gør det muligt følge alle fiskerivarer fra fartøj til forhandler.

Kontrollernes effektivitet styrkes af nye foranstaltninger, så som risikoanalyse, der i høj grad er baseret på systematisk og fuldstændig validering af alle relevante data og har som målsætning at koncentrere kontrolaktiviteterne der, hvor der er størst risiko for ulovlig adfærd.

Blandt de andre nye områder, der er dækket af forordningen findes medlemslandenes opfølgning på bestemt kriterier vedrørende flådeforvaltning, så som fangstkapacitet og motorydelse. Der fastsættes generelle krav for specifikke kontrolforanstaltninger vedrørende flerårige planer og genopretning, indskrænkede fiskeriområder og udsmid. Principperne for en ny ordning omkring kontrolobservatører er blevet fastsat.

Inspektionsbeføjelser

Forordningen udvider Kommissionens inspektionsmyndighed. Efterfølgende kan den under bestemte omstændigheder foretage uafhængige inspektioner uden forudgående meddelelse til det pågældende medlemsland.

Sanktioner

Forordningen indfører afskrækkende sanktioner, hvis omfang er fastsat på en harmoniseret måde i hele den Europæisk Union (EU) og afhænger af værdien af de fiskerivarer, der er opnået ved at begå en grov overtrædelse. I forordningen findes et straffepointsystem, der i tilfælde af grove overtrædelser gives til indehaverne af fisketilladelserne og til kaptajnerne. I sidste instans efter flere suspensioner inddrages disse personers tilladelser automatisk når de har begået et bestemt antal grove overtrædelser. Der findes ligeledes foranstaltninger mod medlemslande, der ikke overholder reglerne i FFP og derved skader fiskebestanden. Det drejer sig her særligt om muligheden for suspension eller reduktion af den finansielle støtte fra EU, lukning af fiskeri og fratrækning i kvoter.

Samarbejde mellem medlemslande

Forordningen fastsætter en ordning om gensidig støtte og systematisk udveksling af oplysninger mellem medlemslandene i forbindelse med kontrol. Den foreslår også en ny tilgang til forvaltning og kommunikation af de data, der vedrører kontrolforanstaltninger vha. sikre nationale hjemmesider, som Kommissionen skal have direkte fjernadgang til.

Koordinerende myndighed

Forordningen udvider Fællesskabernes Fiskerikontrolagenturs beføjelser på en sådan måde at det kan yde mere konkret støtte, hvad angår en ensartet iværksættelse af en ny kontrolordning. For at imødegå en alvorlig risiko for FFP, har det også mulighed for eventuelt at etablere en kriseenhed.

I rammerne om FFP, er kontrol og anvendelse omfattet af medlemslandenes eksklusive myndighed. Den nye forordning bekræfter også Kommissionens og medlemslandenes særlig roller, sådan at man undgår overlapning og sikrer at Kommissionen koncentrerer sig om sin hovedaktivitet, nemlig at kontrollere og bekræfte at reglerne i FFP anvendes af medlemslandene. Den nye forordning erstatter de eksisterende juridiske rammer i rådets forordning (EØF) nr. 2847/93.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1224/2009

1.1.2010

-

EUT L 343 af 22.12.2009

TILHØRENDE DOKUMENTER

Konkret kontrol- og inspektionsprogram

Kommissionens afgørelse 2010/210/UE af 6. april 2010 om ændring af beslutning 2009/296/EF om indførelse af et særligt kontrol- og inspektionsprogram med henblik på genopretning af almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet [EU-Tidende nr. L 89 af 9.4.2010].

Seneste ajourføring: 19.05.2010

Top