Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beskyttelse af sårbare marine økosystemer mod bundfiskeredskabers skadelige virkninger

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Beskyttelse af sårbare marine økosystemer mod bundfiskeredskabers skadelige virkninger

Denne forordning er udarbejdet med henblik på at eliminere ødelæggende fiskerimetoder, som truer sårbare marine økosystemer på internationalt farvand, gennem vedtagelse af foranstaltninger, som støtter op om anbefalingerne fra FN’s Generalforsamling. Forordningen dækker EF-fiskerfartøjer, som fisker i internationalt farvand i områder, som ikke reguleres af en regional fiskeriforvaltningsorganisation, og som derfor reguleres af den pågældende flagmedlemsstat.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 734/2008 af 15. juli 2008 om beskyttelse af sårbare marine økosystemer i det åbne hav mod bundfiskeredskabers skadelige virkninger.

RESUMÉ

Forordningens anvendelsesområde dækker EF-fiskerfartøjer, der fisker med bundredskaber * på åbent hav. Forordningen gælder ikke for EF-fiskerfartøjer, hvis fangstpladser ligger i områder, der henhører under en regional fiskeriforvaltningsorganisation (EN). Den gælder ligeledes ikke for EF-fiskerfartøjer, hvis fangstpladser ligger i områder, hvor en regional fiskeriforvaltningsorganisation er ved at blive oprettet, og hvor der er vedtaget foreløbige foranstaltninger for at beskytte sårbare marine økosystemer.

For at udøve fiskeri med bundredskaber på åbent hav skal EF-fiskerfartøjer have en særlig fiskeritilladelse. Ansøgninger om særlig fiskeritilladelse skal vedlægges en detaljeret fiskeriplan med oplysninger om følgende:

  • den planlagte fangstplads,
  • målarter,
  • redskabernes art og den dybde, de vil blive anvendt på,
  • havbundens batymetriske profil i det planlagte fiskeriområde, hvis relevant.

De kompetente myndigheder i den berørte flagstat udsteder en særlig fiskeritilladelse, når de har foretaget en vurdering af de potentielle virkninger. Vurderingen baseres på videnskabelige og tekniske oplysninger om, hvor der befinder sig sårbare marine økosystemer * i de områder, hvor de pågældende fiskerfartøjer påtænker at fiske. Vurderingen skal påvise, at fiskeriet sandsynligvis ikke vil få betydelige skadelige virkninger * for de pågældende økosystemer.

Enhver ændring af fiskeriplanen skal meddeles de kompetente myndigheder, som undersøger, om ændringerne medfører, at fiskeriet forlægges til områder, hvor der findes eller sandsynligvis findes sårbare marine økosystemer. Misligholdes fiskeriplanen, trækker flagstaten den særlige fiskeritilladelse tilbage.

De kompetente myndigheder anvender forsigtighedskriterier, hvis der ikke foreligger en valid videnskabelig vurdering for et givet område. I de tilfælde er det forbudt at anvende bundredskaber. Bundfiskeri er kun tilladt, hvis en videnskabelig vurdering viser, at sårbare marine økosystemer ikke udsættes for risiko.

Støder et fiskerfartøj uventet på områder med sårbare marine økosystemer, skal det straks indstille fiskeriet og forlade området. Det må først genoptage sit fiskeri, når det er ankommet til et andet sted, der er anført i fiskeriplanen, og som ligger mindst 5 sømil fra det område, hvor man uventet har fundet sårbare marine økosystemer. Fiskerfartøjet skal straks indberette tilfælde, hvor det er stødt på sårbare marine økosystemer, til de kompetente myndigheder, og give præcise oplysninger om art, tid og sted samt andre relevante oplysninger.

Medlemsstaterne identificerer på grundlag af videnskabelige oplysninger om forekomsten eller sandsynligheden for forekomst af sårbare marine økosystemer i det område, hvor deres fiskerfartøjer fisker, områder, der skal lukkes for fiskeri med bundredskaber. Medlemsstaterne gennemfører straks områdelukninger og underretter Kommissionen, som straks videregiver denne meddelelse til de øvrige medlemsstater.

I tilfælde af funktionssvigt i den satellitsporingsanordning (VMS) (EN), der er monteret om bord på fiskerfartøjet, indberetter skibsføreren hver anden time sin geografiske position til centret for fiskeriovervågning og –kontrol i flagmedlemsstaten. Når fangstrejsen er afsluttet, må fartøjet ikke forlade havnen igen, før de kompetente myndigheder anser satellitsporingsanordningen for at fungere tilfredsstillende.

Der skal være observatører om bord på alle de fartøjer, som får udstedt en særlig fiskeritilladelse, i hele fiskeriplanens gennemførelsesperiode. I observationsperioden skal observatørerne indsamle fangstoplysninger, registrere eventuelle ændringer i fiskeriplanen, dokumentere tilfælde, hvor fartøjet uventet er stødt på sårbare marine økosystemer samt registrere, på hvilke dybder der anvendes redskaber. Senest 20 dage efter afslutningen af observationsperioden skal observatørerne fremlægge en rapport for den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder. En kopi af rapporten sendes til Kommissionen.

Baggrund

Denne forordning er en del af den fælles fiskeripolitik og EU’s miljøpolitik, og skal fastsætter regler, der gør det muligt at forhindre og standse visse fiskerimetoders skadelige virkning på havmiljøet.

Forordningen er en opfølgning på FN's Generalforsamlingens anbefalinger (resolution 65/105 af 8. december 2006) om foranstaltninger med henblik på at eliminere ødelæggende fiskerimetoder : (EN).

Retsaktens nøglebegreber

  • Bundredskaber: Redskaber der under normalt fiskeri anvendes i kontakt med havbunden, herunder bundtrawl, skrabere, bundsatte hildingsgarn, bundliner, tejner og fælder.
  • Marint økosystem: Et dynamisk system af plante-, dyre- og mikroorganismesamfund og disses abiotiske miljø, der vekselvirker som en funktionel enhed.
  • Sårbart marint økosystem: Et marint økosystem, der bl.a. omfatter rev, undersøiske bjerge, hydrotermiske væld, koldtvandskoraller og koldtvandssvampebunde, hvis integritet risikerer at blive udsat for betydelige skadelige virkninger ved fysisk kontakt med bundredskaber i forbindelse med normalt fiskeri. De mest sårbare økosystemer er dem, der nemt forstyrres, og som desuden er meget længe om at blive genoprettet eller muligvis aldrig bliver genoprettet.
  • Betydelige skadelige virkninger: Virkninger, der bringer økosystemets integritet i fare på en sådan måde, at de berørte populationers reproduktionsevne svækkes, og habitaters naturlige produktivitet på lang sigt nedbrydes, eller som mere end midlertidigt medfører en betydelig nedgang i artsrigdom, habitater eller samfundstyper.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 734/2008

31.7.2008

-

EUT L 201 af 30.7.2008

Seneste ajourføring: 08.09.2008

Top